Wijkcontract Roodhuis

Willemsplein


Het programma van het wijkcontract Roodhuis (2008-2011) werd goedgekeurd in december 2007.

Perimeter

Maria-Christinastraat De perimeter van het wijkcontract spreidt zich over de Bockstaellaan in het westen, de Maria-Christinastraat in het noorden, de Claessens-, de Tivoli-, de Molenbeekse- en de Dieudonné Lefèvrestraat in het zuiden, met een oppervlakte van bijna 50 hectare.

Historiek

Het basisdossier werd onderworpen aan het openbaar onderzoek van 17 tot 28 september. Na de Overlegcommissie (2 oktober), werd het basisdossier goedgekeurd door het College (11 oktober) en door de Gemeenteraad (22 oktober) van de Stad Brussel. Het werd nadien verstuurd naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die het goedgekeurd heeft mits enkele aanpassingen.

Het programma van het wijkcontract Roodhuis is van start gegaan op 1 januari 2008.

Deelname

PCGO vergadering In 2007 hebben de bewoners en de verschillende actoren van de wijk (handelaars, verenigingsleven,…) de kans gehad deel te nemen aan de uitvoering van het programma tijdens de Algemene vergaderingen en de vergaderingen van de PCGO (Plaatselijke Commissie voor Geïntegreerde Ontwikkeling).

Dankzij deze deelname werden er prioriteiten gesteld, operaties en prioritaire acties werden vastgelegd op het gebied van huisvesting, openbare ruimten, collectieve uitrustingen en sociale en economische dynamiek.

Het is belangrijk te onderstrepen dat tot het einde van het wijkcontract, de bewoners en actoren van de wijk geraadpleegd zullen worden bij elke te nemen beslissing.

Programma

Verschillende operaties zijn voorzien over een periode van 4 jaar:

 • De huisvesting is een belangrijke inzet voor de ontwikkeling van de wijken en de strijd tegen de verloedering. In dit kader is voorzien om veertig nieuwe sociale woningen te bouwen of te renoveren. Dit om aan de vraag van sociale woningen te beantwoorden gezien het nijpend tekort in de perimeter van het wijkcontract.
 • Het socio-economisch profiel van de wijk maakt de aanwezigheid van ontmoetingsruimte noodzakelijk. Dit verslag ondersteunt de wil om 2 groene buurtruimten te maken. Anderzijds, als de buurt wel goed verlicht is, moet de kleurweergave toch verbeterd worden om de omgeving gezelliger te maken. Daarom zal er nieuwe verlichting geïnstalleerd worden op verschillende pleinen en plaatsjes van de perimeter.
 • Bovendien zal het inrichten of versterken van verschillende wijkinfrastructuren, die zich vooral zullen bevinden langs de kant van het Willemsplein, de voornaamste openbare ruimte van de perimeter. Het wijkcontract Roodhuis zal een bijzondere aandacht schenken aan verschillende projecten van socio-professionele inschakeling.
 • Ten slotte zullen grote sociale en socio-economische projecten het licht zien, met het accent op de huisvesting door het inrichten van een Huisvestingsloket of tewerkstelling via het toekomstige Opleidings- en Jobhuis.
 • De verfraaiing van de handelskern van de Maria-Christinastraat is voorzien door de renovatie van de woningen boven de handelsruimten, de verbetering van bepaalde vitrines en de verf van bepaalde gevels.
 • de oprichting van een crèche en een onthaalplaats
 • geprogrammeerde acties op gebied van openbare netheid
 • de herbestemming van het Byrrh-gebouw betreft een essentieel project voor de wijk en maakt deel uit van een aanvraag van Europese betoelaging bestemd om de inspanning van het wijkcontract te ondersteunen. Het gebouw, eenmaal vernieuwd, zal een reeks uitrustingen herbergen van prioritaire bestemming van de wijk.

Enkele cijfers

Het programma van het wijkcontract maakt een budget noodzakelijk van 23.454.128 euro ten bedrage van 9 miljoen euro voor het Gewest en 11.331.217 euro voor de Stad, verdeeld als volgt:

 • vastgoed: 7.733.927 euro
 • openbare ruimte: 2.446.636 euro (met Beliris: 3.122.911 euro)
 • socio-economisch luik: 12.992.495 euro

Bijlagen:

Publicaties

Contacten

Coördinator van de Wijkcontracten
Tel. 02 279 25 91

Projectleider van het Wijkcontract Roodhuis
Tel. 02 279 25 93 - 0494 53 78 42

Praktische informatie

Cel Coördinatie van de Herwaarderingsacties (C.H.A.)
Anspachlaan 6
14de verdieping
1000 Brussel
[kaart]

Telefoon 1 : 02 279 30 30
Telefoon 2 : 02 279 25 91

Bovenaan pagina