Bestuur

De Stad Brussel heeft besloten om een ambitieuze en onuitgegeven hervorming van goed bestuur te lanceren, betreffende haar werking en meer bepaald haar structuren.

Om beter aan deze ambitie van verandering te beantwoorden, is de hervorming vastgelegd in 3 belangrijke hoofdlijnen:

  • goed bestuur
  • transparantie
  • expertise

Deze verschillende hoofdlijnen worden punt per punt uitgelegd in volgende nota:

Voor een betere leesbaarheid en beter begrip van het geheel maakte de Stad Brussel een brochure over de structuren die afhangen van de Stad of een band hebben met de Stad. Deze structuren werden opgedeeld in 5 categorieën:

Structuren van de Stad Brussel

NAAM ORGANISMEDiscussie werkgroep Bestuur juli 2017Bezoldiging voor wijzigingBeslissing genomen inzake bezoldigingStatuten voor wijzigingStatuten na wijzigingstatutenwijziging beëindigd
ACCUEIL ET RENCONTRE BRUXELLOIS AUTOUR DE L'ENFANCE, en abrégé A.R.BR.E. / BRUSSELSE OPVANG EN SAMENKOMST OMTRENT HET JONGE KIND, afgekort B.O.S. (PDF)Herleiden tot 12 mandaten / onderzoeken of de subsidies kunnen overgenomen worden door de Stad indien de vzw geschrapt zou wordenOnbezoldigd mandaat. Bezoldiging noch zitpenning.AV: min. 14 leden , max. 23 leden
- De Schepen van het Jonge kind van de Stad Brussel ;
- De Directeur -generaal Departement Demografie van de Stad
- De Directeur Dienst van Het Jonge kind van de Stad
- Directeur-generaal Dep. Cultuur, Jeugd, Ontspanning, Sport ;
- 5 afgevaardigden van de Gemeenteraad,
- 3 vertegenwoordigers van de verenigingen, actief in het domein van het Jonge kind op het grondgebied van de Stad Brussel ;
Mogen leden zijn :
- twee vertegenwoordigers van de Dienst van het Jonge kind van de Stad Brussel ;
- één vertegenwoordiger van het OCMW ;
- één vertegenwoordiger van de vzw BADJE ;
- één vertegenwoordiger van de ONE ;
- één vertegenwoordiger van Kind en Gezin
- Elke andere fysieke of morele persoon, bevoegd wat betreft het jonge kind en in staat om positief bij te dragen aan de doelstellingen van de vereniging kan lid worden door een gemotiveerde aanvraag te richten aan de raad van bestuur die erover zal beslissen bij gewone meerderheid.

Statuten gewijzigd door AV van 14/12/2017.-
AV: minimum 9 leden (ipv min. 14), het max. is niet bepaald (gelet op de ambtshalve leden min. 8 Stad).
- Schepen van Het Jonge Kind van de Stad ;
- Dir.-Gen. Departement Demografie van de Stad
- Directeur Dienst van het jonge kind van de Stad
- 5 afgevaardigden van de Gemeenteraad;
Mogen leden zijn : - 2 vertegenwoordigers van de Dienst van het Jonge kind van de Stad Brussel ;
- 1 vertegenwoordiger van het OCMW ;
- 3 vertegenwoordigers van de verenigingen, actief in het domein van het Jonge kind.
- Elke andere fysieke of morele persoon, bevoegd wat betreft het jonge kind en in staat om positief bij te dragen aan de doelstellingen van de vereniging kan lid worden door een gemotiveerde aanvraag te richten aan de raad van bestuur die erover zal beslissen bij gewone meerderheid."
AV 14/12/2017
GR 26/2/2018
RvB: 13 leden
Zijn leden van rechtswege:
- De Schepen van Het Jonge Kind van de Stad Brussel ;
- De Directeur-Generaal van het Departement Demografie van de Stad Brussel
- Directeur-Generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport ;
- Vijf afgevaardigden van de Gemeenteraad, aangeduid met het in acht nemen van het principe van de evenredige
vertegenwoordiging van de politieke strekkingen vertegenwoordigd in deze raad ;
- Vijf leden aangeduid door de algemene vergadering voor een duur van zes jaar.
Bureau: Voorzitter, penningmeester, secretaris, afgevaardigd bestuurder.
RvB: min. 8 en max 12 leden (13->12):
zijn leden van rechtswege :
- Schepen van Het Jonge Kind van de Stad Brussel;
- Directeur-Generaal van het Departement Demografie van de Stad Brussel
- Directeur van de Dienst van Het Jonge Kind van de Stad Brussel
- Vijf afgevaardigden van de Gemeenteraad, aangeduid met inachtname van het principe van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke strekkingen vertegenwoordigd in deze raad ;
- maximum 4 leden aangeduid door de algemene vergadering in zijn midden
Bureau: min. Voorzitter, penningmeester, secretaris, afgevaardigd bestuurder+ 1 bestuurder van de oppositie.
AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE LA VILLE DE BRUXELLES (ALE) / PLAATSELIJK WERKGELENHEIDSAGENTSCHAP VAN DE STAD BRUSSEL (PWA) (PDF, 110.51 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaat.Stad : 12 vertegenwoordigers voor de AV aangeduid bij begin van de legislatuur + 6 voor RvB +vertegenwoordigers van organisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad
(paritaire samenstelling tussen vertegenwoordigers van de Stad en vertegenwoordigers van organisaties die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad)
Verschillende leden zijn ontslagnemend en werden niet vervangen.
Momenteel slechts 4 bestuurders Stad in RvB.
geen wijziging gepland
AMIS DES MUSEES DE LA VILLE DE BRUXELLES - DE VRIENDEN VAN DE MUSEA DE STAD BRUSSEL (PDF)schrappenOnbezoldigd mandaat (artikel 21 van de statuten).Het aantal mandaten is onbeperkt. Zijn effectieve leden : Karine Lalieux, Philippe Close, Directeur-generaal van Dep. Cultuur, Hoofdconservator van de Musea, alsook vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld gekozen owv specifieke bekwaamheden
Huidige RvB : 1 stad + 7 maatschappelijk middenveld
Huidige AV : 2 Stad + 11 maatschappleijk middenveld
In het kader van de hervorming heeft een RvB plaats gehad op 6 maart 2018 om de Stad te laten uittreden uit deze structuur (in de toekomst geen enkele vertegenwoordiger Stad meer) - Statuten zullen in die zin aangepast worden.De ontbinding werd niet geconcretiseerd maar de Stad stapt wel uit deze vzw.
BAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGEN (PDF)Herleiden tot 12 mandatenbezoldigd mandaat (zitpenning GR) voor de bestuurders, behoudens de Schepen van Sport die dit onbezoldigd uitoefent.AV: 18 leden Stad
RvB : 16 leden Stad (Schepen + 8 gemeenteraadsleden + ambtenaren)
Cultuurpact. - Er zal voorstel gedaan worden om enkele ambtenaren uit RvB te halen - zij kunnen aan sommige vergaderingen deelnemen op uitnodiging
BAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants) (PDF, 231.47 KB)Herleiden tot 12 mandaten - de bijkomende mandaten voorbehouden voor de Schepen van Gelijke Kansen en de Voorzitter OCMW schrappen, op te nemen in het quota van de StadOnbezoldigd mandaat. Bezoldiging noch zitpenning.AV: 19 leden
De effectieve leden van de vereniging zijn:
- de schepen van Jeugd van de Stad Brussel, belast met sociale cohesie
- Schepen van Gelijkheid van Kansen van de Stad
- de voorzitter van het OCMW
- 1 vertegenwoordiger van de vzw “Jeunesse à Bruxelles”, belast met het sociale cohesieprogramma van de Stad
Brussel
- 1 vertegenwoordiger van de administratie van het OCMW
- 5 afgevaardigden van de gemeenteraad, aangeduid volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging van de
Franse politieke strekkingen vertegenwoordigd in de Gemeenteraad
- 5 afgevaardigden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW, aangeduid volgens het principe van
evenredige vertegenwoordiging van de Franstalige politieke strekkingen vertegenwoordigd in de Raad
- 1 vertegenwoordiger van de Raad van Brusselaars van Buitenlandse Herkomst (RBBH)
- 3 vertegenwoordigers van verenigingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor de ontvangst van nieuwkomers, alfabetisering of sociale cohesie, om op een positieve manier bij te dragen aan de doelen van de vereniging

AG : 17 in totaal (waarvan 6 Stad , 6 OCMW):
De effectieve leden van de vereniging zijn:
- de schepen van Jeugd van de Stad Brussel, belast met sociale cohesie
- een vertegenwoordiger van de vzw “Jeunesse à Bruxelles”, belast met het sociale cohesieprogramma van de Stad
- een vertegenw. v/d administratie van het OCMW
- 5 afgevaardigden van de gemeenteraad (principe van proportionele vertegenwoordiging van de
Franse politieke strekkingen in de Gemeenteraad)
- 5 afgevaardigden van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW, (principe van proportionel vertegenwoordiging van de Franstalige politieke strekkingen vertegenwoordigd in de Raad)
- 1 vertegenwoordiger van de Raad van Brusselaars van Buitenlandse Herkomst (RBBH) - 3 vertegenwoordigers van verenigingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor de ontvangst van nieuwkomers, alfabetisering of sociale cohesie om op een positieve manier bij te dragen aan de doelen van de vereniging.
(DUS : 2 geschrapt : Schepen van gelijke Kansen en Voorzitter OCMW)
AV 1/2/2018
GR 26/2/2018
RvB : 16 bestuurders:
zijn van rechtswege lid RvB:
- de Schepen van Jeugd van de Stad Brussel
- Schepen van Gelijkheid van Kansen van de Stad
- de voorzitter van het OCMW
- de 5 afgevaardigden van de Gemeenteraad
- de 5 afgevaardigden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Mogen ook aangeduid worden
- 3 andere leden van de algemene vergadering.

Bureau :Voorzitter, Vice-voorzitter, penningmeester, secretaris, afgevaardigd bestuurder

RvB: 12 bestuurders :
zijn van rechtswege lid RvB:
- de Schepen van Jeugd van de Stad Brussel,
- de 5 afgevaardigden van de Gemeenteraad
- de 5 afgevaardigden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW, Mogen ook aangeduid worden
- 1 ander lid van de algemene vergadering.
(DUS : 2 leden van rechtswege geschrapt : Schepen van gelijke Kansen en Voorzitter OCMW en de andere leden AV die tot bestuurder benoemd kunnen worden zijn herleid van 3 naar 1)
Bureau : Voorzitter, Vice-voorzitter, penningmeester, secretaris, afgevaardigd bestuurder + 1 vertegenwoordiger oppositie.
BRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit) (PDF)Herleiden tot 12 mandatenOnbezoldigd mandaat (artikel 18 van de statuten).AV: 20 leden - alle Collegeleden;
- de Voorzitter van het O.C.M.W.;
- 7 Gemeenteraadsleden,
- de Preventieambtenaar als Afgevaardigd Bestuurder; RvB : 14 leden : - alle Collegeleden;
- de Voorzitter van het O.C.M.W.;
- 1 lid van de democratische oppositie verkozen door de AV,
- de Preventieambtenaar als Afgevaardigd Bestuurder;
AV vermindering van 20 naar 13 leden:
- de Burgemeester - 6 Collegeleden gekozen door het College in zijn midden (i.p.v. alle Collegeleden);
- 5 Gemeenteraadsleden, die verhoudingsgewijs de democratische politieke partijen vertegenwoordigen uit de
Gemeenteraad (i.p.v. 7);
- de Preventieambtenaar als Afgevaardigd Bestuurder;
- schrapping van de OCMW-Voorzitter als lid van rechtswege.
RvB : vermindering van 14 naar 9 leden: volgens het nieuwe artikel 18 van de statuten is RvB samengesteld uit :
- de Burgemeester - de 6 Collegeleden (ipv alle Collegeleden)
- 1 lid van de democratische oppositie verkozen door de Algemene Vergadering,
- de Preventieambtenaar als Afgevaardigd Bestuurder; - schrapping van de OCMW-Voorzitter als lid van rechtswege
GR 26/2/2018
BRUFÊTE-BRUFEEST (PDF)Fusie met BME?Onbezoldigd mandaat(cfr art. 9 en 11 van de statuten). Bezoldiging noch Zitpenning. AV :Het aantal aangesloten leden is onbeperkt en mag niet minder dan drie bedragen.
De raad van bestuur aanvaardt of weigert elke kandidaat voor deze functie bij tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De raad kan andere categorieën van leden in het leven roepen, waarvan hij het statuut bepaalt. RvB: "De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit ten minste 3 bestuurders. Het aantal bestuurders moet lager zijn dan het aantal leden. Indien hij lid is van de Raad van Besttur, dan zit de Schepen van Cultuur van de Stad Brussel van rechtswege de Raad van Bestuur voor .
Devertegenwoordiging van de Stad werd niet geregeld in de statuten.
Huidige samenstelling:
AV: 10 leden waarvan 8 Stad + 2 maatschappelijk middenveld
RvB: 9 leden waarvan 8 Stad + 1 maatschappelijk middenveld
Voorzitter : Schepen van Cultuur
AV : het aantal leden blijft onbeperkt, de vertegenwoordiginging Stad wordt gepreciseerd. - Aantal leden Stad :
- De schepen belast met Cultuur of zijn vertegenwoordiger;
- 4 natuurlijke personen die de democratische partijen van de gemeenteraad
(waaronder de oppositie) vertegenwoordigen
- De directeur Archieven - Musea - Cultuur van de Stad Brussel.
RvB: max. 12 leden, waarvan 6 leden van rechtswege voor de Stad Zijn van rechtswege lid van de RvB:
- De schepen belast met Cultuur of zijn vertegenwoordiger, die eveneens voorzitter is;
- de 4 natuurlijke personen die de democratische partijen van de gemeenteraad (waaronder de oppositie) vertegenwoordigen
- De directeur Archieven - Musea - Cultuur van de Stad Brussel, die gedelegeerd bestuurder is.
RvB 29/1/2018 GR van26/2/2018.
BRUSSEL INTERNATIONALE SOLIDARITEIT - BRUXELLES SOLIDARITE INTERNATIONALE (BRISSI) (PDF)Herleiden tot 12 mandatenOnbezoldigd mandaat (artikel 18 van de statuten).-statuten M.B. (2009):
AV: De vereniging telt maximum 14 leden, waaronder :
- de schepen belast met internationale solidariteit,
- de schepen belast met gelijke kansen,
- 4 gemeenteraadsleden die democratische partijen vertegenwoordigen in de gemeenteraad
- de Stadssecretaris,
- de Stadsontvanger,
- 1 personeelslid van de Stad Brussel belast met de internationale solidariteit, aangeduid door het College
- 5 kandidaten die een expertise waarborgen en waarvan de benoeming wordt voorgedragen door de Raad van Bestuur.

RvB: 10 leden:
- de schepen belast met internationale solidariteit, - de schepen belast met gelijke kansen,
- 3 gemeenteraadsleden die democratische partijen vertegenwoordigen in de gemeenteraad
- de Stadssecretaris,
- de Stadsontvanger
- één personeelslid van de Stad Brussel belast met de internationale solidariteit, aangeduid door het College - max. 2 van de 5 leden AV "experten"

AV: vermindering van 14 tot 10 leden :
- de schepen belast met internationale solidariteit,
- 3 fysieke personen, die democratische partijen vertegenwoordigen in de Gemeenteraad, waarvan minstens één vertegenwoordiger van de oppositie,
- de Stadsontvanger,
- 1 personeelslid van de Stad Brussel belast met internationale solidariteit, aangeduid door College
- maximum 4 kandidaten die een expertise waarborgen en die als lid aanvaard worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van bestuur en de waarvan de aanstelling goedgekeurd wordt door de Gemeenteraad.

RvB : vermindering van 10 tot 8 leden:
- de schepen belast met internationale solidariteit
- de 3 personen die de democratische partijen vertegenwoordigen in de Gemeenteraad , waarvan minstens één vertegenwoordiger van de
van de oppositie
- de ontvanger van de Stad Brussel
- het personeelslid belast met de internationale solidariteit, aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen - max. 2 van de 4 leden "experten"

GR 26/2/2018
AV 31/3/2018
BRUSSELS MAJOR EVENTS, en abrégé / afgekort BME (PDF)BehoudenIn de praktijk onbezoldigd mandaat, maar volgens statuten was zitpenning voor de bestuurders mogelijkStatutenwijziging 14/12/2017 : bepaling die zitpenningen mogelijk maakte werd geschrapt uit de statutenArt 5 : leden min. 8 :
- De Burgemeester of de persoon die hij aanduidt
- De Schepen belast met Sport of de persoon die hij aanduidt
- De Schepen belast met Toerisme of de persoon die hij aanduidt
- De Schepen belast met Handel of de persoon die hij aanduidt
- De Schepen belast met Cultuur of de persoon die hij aanduidt
- tenminste 1 gemeenteraadslid van de oppositie
2 personen die de vzw Visitbrussels vertegenwoordigen

RvB: min. 7 ( BGM + 4 Stad +2 Visit Brussels), BGM is voorzitter.

Huidige samenstelling RvB:
6 Stad + 2 VisitBrussels+ 2 waarnemets oppositie Cultuurpact
huidige BGM (in principe lid van rechtswege) nog niet geïnstalleerd in RvB,

huidige samenstelling AV:
7 Stad + 2 VisitBrussels + 2 waarnemets oppositie Cultuurpact)

AV 14/12/2017 : wijziging artikel 12 statuten. De BGM kan een andere bestuurder aanstellen voor het voorzitterschap.

Mevr. Lalieux werd aangesteld als Voorzitter.

BRUXELLES ENSEIGNEMENT (PDF, 145.77 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaat.AV : 13 leden (enkel ambtenaren departement openbaar onderwijs)
RvB : 12 leden (enkel ambtenaren departement openbaar onderwijs)
BRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSTELLINGEN (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat. (artikel 5 en 21 van de statuten).AV : 11 Stad + 2 maatschappelijk middenveld
RvB : 11 Stad + 1 maatschappelijk middenveld
Wijzigingen aan atikels 5 en 21 statuten :
* Algemene Vergadering :
- politieke vertegenwoordiging : schrapping van de verplichte hoedanigheid van gemeenteraadslid voor de 4 leden aangeduid door GR die de politieke strekkingen vertegenwoordigen - ambtenaren : bijwerking van de titels van de functies voor de ambsthalve leden
- samenstelling AV: 5 politieke vertegenw. (bevoegde schepen + 4 aangeduid door de GRaad) + 4 ambtenaren + vertegenw. maatschappelijk middenveld
* Raad van Bestuur : max. 12 waarvan max. 10 aangeduid door Stad en 2 gecoöpteerden uit maatschappelijk middenveld (voorheen was het aantal bestuurders niet bepaald) + gewaarborgde aanwezigheid oppositie in RvB
GR 26/02/2018
CENTRE CULTUREL BRUEGEL (PDF)Behouden want cultuurcentrumOnbezoldigd mandaat. (artikel 26 van de statuten).AV : 6 Stad + 8 maatschappelijk middenveld+ 1 waarnemer Cultuurpact
RvB : 6 Stad + 3 maatschappelijk middenveld + 1 waarnemer Cultuurpact
CENTRE CULTUREL DE BRUXELLES-NORD - MAISON DE LA CREATION (PDF)Behouden want cultuurcentrumOnbezoldigd mandaat. (artikel 14 van de statuten).AV : 6 Stad + 2 COCOF + 9 maatschappelijk middenveld
RvB : 6 Stad + 2 COCOF+ 8 maatschappelijk middenveld
CITE CULTURE (PDF)Onderzoeken of fusie mogelijk is met Cité Modèle? - Statuten vzw niet duidelijk : vereniging stad of niet : staat bekend als cultureel centrum Stad, maar geen vertegenwoordigers aangesteld door Gemeenteraad - Lalieux is voorzitter op basis van bepalingen uit huishoudelijk reglement van de vzw - andere mandatarissen zetelen via De Lakense HaardOnbezoldigd mandaat. (artikel 28 van de statuten).
Bezoldiging noch Zitpenning.
huishoudelijk reglement van 2004: AV : min. 4 leden Zijn van rechtswege effectieve leden van de vzw :
- De Schepen van Schone Kunsten van de Stad ;
- De Voorzitter van De Lakense Haard ;
- De Adviseur van de Jeujddienst van de Stad ;
- De Directeur-Beheerder van de Lakense Haard. RvB: De vzw wordt beheerd door een RvB samengesteld uit min. 7 en max. 20 bestuurders.
- Een mandaat van bestuurder is voorbehouden aan Schepen van Schone Kunsten van de Stad.
- 5 mandaten van bestuurder zijn voorbehouden aan personeelsleden van Dep. Cultuur en Jeugd van de Stad
- 1 mandaat van bestuurder is voorbehouden aan de Voorzitter van De Lakense Haard.
- 1 mandaat van bestuurder is voorbehouden aan de Directeur-beheerder van De Lakense Haard.
- 1 mandaat van bestuurder is voorbehouden aan het Departement van de Bibliotheken van de Stad Brussel.
- ten mintse 5 mandaten van bestuurder zijn voorbehouden aan vertegenwoordigers van lokale vereniginingen zoals bepaald in art. 4.
Huidige samenstelling:
RvB : en AV : 2 Stad (Voorzitter + 1 ambtenaar) + vertegenwoordigers LH + maatschappelijk middenveld)
statutenwijzigingen lopende om ze meer in overeenstemming te brengen met de statuten van andere culturele centra van de stad en om de vertegenwoordiging in de statuten vast te leggen en niet enkel in een huishoudelijk reglement.Fusie met Cité Modèle niet mogelijk want het maatschappelijk doel is totaal verschillend (beheer van een cultureel centrum versus hulp aan huurders van de Lakense Haard).
COMITE DE PATRONAGE DES KERMESSES-BESCHERMCOMITE DER KERMISSEN (PDF)Afschaffen - geagendeerd voor GR 11/9/2017Zitpenning (idem Gemeeteraad), behoudens voor de schepenen13 leden
Samenstelling bij begin legislatuur: Voorzitter : Schepen bevoegd voor de organisatie van de kermissen + 14 leden van de Gemeenteraad
Ontslagnemende leden werden niet meer vervangen.
Afgeschaft bij beslissing GR van 11/9/2017
Ja ( afgeschaft)
COMMISSION COMMUNALE DE L'ACCUEIL (PDF)Behouden - Decretale samenstelling - subsidies "accueil temps libre" (naschoolse opvang)Onbezoldigd mandaatDe stad: 5 effectieve leden en 5 plaatsvervangersgeen wijziging gepland
ENTREPRENDRE.BRUCITY, PROMOTION DES COMMERCES ET ENTREPRISES DE LA VILLE DE BRUXELLES / ONDERNEMEN.BRUCITY, PROMOTIE VAN DE HANDELS EN ONDERNEMINGEN VAN DE STAD BRUSSEL (PDF, 143.19 KB)Behouden, minder dan 12 in RvBOnbezoldigd mandaat13 AV
11 RvB
11 AV
10 RvB ( 2 personen vermeld in de tabellen haden in werkelijkheid niet de hoedanigheid van lid maar waren technici)
FERME DU PARC MAXIMILIEN (PDF)Herleiden tot 5 mandatenOnbezoldigd mandaatStatuten (2014) AV : min. 12 effectieve leden, waarvan 12 Stad
De effectieve leden van de vereniging zijn :
- De Schepen van de Stad Brussel die belast is met de Groene Ruimten. Hij is van rechtswege lid en Voorzitter
- 4 gemeenteraadsleden , ter vertegenwoordiging van de democratische partijen die deel uitmaken van de Gemeenteraad
- 1 vertegenwoordiger van het Schepenambt van de Groene Ruimten
- 1 vertegenwoordiger van het Schepenambt van Leefmilieu
- 1 vertegenwoordiger van het Schepenambt van Openbaar onderwijs
- 1 vertegenwoordiger van het Schepenambt van de Participatie
- 1 lid van de cel Milieuraadgeving van de Stad Brussel
- 1 lid van de dienst Groene Ruimten van de Stad Brussel
- 1 lid van de dienst Openbare Werken van de Stad Brussel
Worden door de AV als effectieve leden aangesteld:
- 1 vertegenwoordiger van de Sociale Coördinatie Noordwijk
- 1 vertegenwoordiger van de wijkscholen (voorkeur voor de scholen van de Noordwijk.)
- 2 vertegenwoordigers v/de wijkbewoners, ouder dan 18 jaar
De AV kan af effectief lid aanstellen:
- elke andere persoon die de deskundigheid of kennis bezit
- elke andere persoon die zich als vrijwilliger kandidaat stelt bij de AV volgens de in statuten bepaalde procedure.
AV : 7 Stad + andere leden aanvaard door AV
- De Stad is lid van de vereniging als rechtspersoon . De andere leden zijn :
- elke andere natuurlijke- of rechtspersoon die de deskundigheid of kennis bezit om nuttig te zijn voor de realisatie van de sociale doelstellingen van de boerderij;
- elke andere persoon die zich als vrijwilliger kandidaat stelt bij de AV volgens de in de statuten bepaalde procedure . In de AV wordt de Stad vertegenwoordigd door 7 mandatarissen :
- de Schepen voor Groene Ruimten of zijn afgevaardigde
- de Schepen voor Jeugd of zijn afgevaardigde
- twee ambtenaren van het departement Wegeniswerken
- één ambtenaar van de cel Milieuraadgeving
- twee gemeenteraadsleden van de oppositie
De andere leden hebben elk 1 mandataris in de AV.
RvB 15/01/2018 - GR 26/2/2018
RvB : 11 leden van rechtswege + eventueel andere: Zijn van rechtswege lid van de Raad van Bestuur :
- de Schepen van Groene Ruimten, Voorzitter
- 1 vertegenwoordiger van de Schepen van Leefmilieu
- 1 vertegenwoordiger van de Schepen van Openbaar Onderwijs
- 1 vertegenwoordiger van de Schepen van Participatie
- 1 lid van de Dienst Milieuraadgeving
- 1 lid van de Dienst Groene Ruimten van de Stad Brussel
- 1 lid van de dienst Openbare Werken van de Stad Brussel
- 4 effectieve leden gekozen door de Algemene Vergadering
RvB : vermindering van min. 11 naar max. 5 leden.
De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens 2 en maximum 5 leden. De Stad Brussel beschikt over minstens twee bestuursleden, waaronder de Schepen voor Groen Ruimten of
zijn afgevaardigde die de RvB zal voorzitten.
FOIRE INTERNATIONALE DE BRUXELLES (F.I.B.) / INTERNATIONALE JAARBEURS VAN BRUSSEL (I.J.B.)forfaitaire bezoldiging AV + RvBBesluit RvB 23/5/2017 : Schrapping vergoeding voor leden AV vanaf 01/06/2017
Besluit RvB 21/6/2017 : Vergoeding RvB in juli en augustus opschorten indien geen vergaderingen. RvB vergaderde in juli (dus betaling) maar in augustus noch vergadering noch betaling. - Besluit RvB 04/10/2017 : Forfait bestuurders afgeschaft op 1/11/2017 , vervangen door zitpenning 78 EUR bruto , uitgezonderd voor 2 Vice-Voorzitters (1.625 EUR bruto/maand , cfr bedrag MIVB, voor nov. en dec. 17) - Vanaf 01/01/2018 : tarieven vastgelegd door Gewest - principe beslist op RvB van 4/10/2017 + precisering : interne bestuurders (directiefuncties) niet vergoed voor aanwezigheid RvB - precieze modaliteiten geacteerd op 31/1/2018 -
AV : 22
RvB: 11
AV van 12/12/2017 : beslissing om in TPB (Brussels Expo) de vzw's FSB, IJB en FMB te integreren
PV van deze AV worden afgewerkt
Nieuwe statuten in opmaak

Nieuwe samenstelling voor Brussels expo : AV: 17 leden
RvB: 16 leden : Nieuwe samenstelling voor RvB Brussels Expo : de 13 bestuurders van de voormalige RvB van IJB (in die 13 zitten 2 onafhankelijken uit de private sector) + 3 « interne » bestuurders die in de structuren directiefuncties uitoefenen (deze laatste worden niet vergoed voor hun deelname aan RvB)

Naar Gemeenteraad indien de teksten van de algemene vergaderingen en statuten ter beschikking zijn
FOIRES ET SALONS DE BRUXELLES (F.S.B.) (BFE) / BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN VAN BRUSSEL (B.T.B.) (BFE)In vereffening . De politieke vertegenwoordigers schrappen en vervangen door ambtenaren.Onbezoldigd mandaat (artikel 13.4 van de statuten )AV : 18AV van 12/12/2017 : beslissing om in TPB (Brussels Expo) de vzw BTB en IJB te integrerenNee
GIAL (PDF)Herleiden tot 12 mandatenVergoeding : 80,20 euros bruto per vergadering behoudens voor de schepenAV: 18 leden:
- 13 Stad (waarvan 2 ontslagnemenden die niet vervangen worden)
- 4 Gewest
- 1 OCMW
RvB: 8 leden:
- 6 Stad
- 2 Gewest
AV: 19 leden:
- 14 Stad (2 ontslagnemende vertegenwoordigers van de meerderheid werden niet vervangen en 3 bijkomende vertegenwoordigers van de oppositie werden aangesteld, dus in totaal van 13 naar 14)
- 4 Gewest
- 1 OCMW
RvB: 11 leden:
- 9 Stad (waarvan 4 vertegenwoordigers van de oppositie), van 6 naar 9 na de installatie van 3 bijkomende bestuurders uit de oppositie
- 2 Gewest
Na een voorstel geformuleerd tijdens de GR van 26/02/2018 om de RvB open te stellen voor alle fracties van de oppositie die dit wensen heeft de AV op 19/03/2018 nog 3 bijkomende bestuurders uit de oppositie benoemd (de Stad heeft nu 9 ipv 6 bestuurders)
JEUGD IN BRUSSEL, afgekort JIB (PDF)Herleiden tot 5 mandatenOnbezoldigd mandaat.
AV : 24
RvB 17
Een eerste versie van statutenwijziging voorgelegd aan RvB op 30/1/2018.
Momenteel is er de facto een RvB van 17 leden terwijl de statuten het aantal bestuurders bepekt tot 13. - Volgens het voorstel :
AV : max. 12 Stad, de andere leden die door de AV aanvaard kunnen worden vertegenwoordigen de sector van de verenigingen, jeugdhuizen, gemeenschapscentra enz. actief in het doemein van "Nederlandstalige jeugd waarbij de Stad steeds de meerderheid moet behouden:
RvB max.12 (10 Stad + 2 gecoöpteerden op voorstel RvB owv bekwaamheid en aangeduid door GR )

RvB 30/1/2018 .
Nog kleine wijzigingen lopende - komt binnenkort op de GR (kon nog niet voorgelegd worden aan GR 26/2 )
JEUNESSE A BRUXELLES, afgekort JAB (PDF)AV: mogelijkheid om conform de statuten 22 leden te hebben:

RvB: 20 leden:
Zijn van rechtswege lid:
- De Schepen van Jeugd van de Stad Brussel,
- De Directeur-generaal van de Dienst Jeugd van de Stad
- De 5 afgevaardigden van de Gemeenteraad zoals beschreven in artikel 5,
- 13 leden aangeduid door de algemene vergadering vanuit haar leden

Bureau : voorzitter, Ondervoorzitter, Penningmeester, secretaris en afgevaardigd bestuurder

AV (min. 10 leden)
Zijn effectieve leden v/d vereniging :
- De Schepen van Jeugd van de Stad Brussel,
- De Directeur-generaal van de Jeugddienst
- 5 afgevaardigden van de Gemeenteraad (evenredige vertegenwoordiging
van de Franstalige politieke strekkingen in GR)
- 3 vertegenwoordigers van de verenigingen, centra of jeugdgroeperingen op het grondgebied van de Stad Brussel.
- Elke andere fysieke of rechtspersoon die over ervaring en de deskundigheid beschikt op het gebied van het kleine kind en/of de jeugd en die positief kan bijdragen tot de doelstelling van de vereniging kan lid worden (kandidatuur in te dienen bij raad van bestuur )
RvB :min. 7 en max. 12 leden :
zijn leden van ambswege :
- De Schepen van Jeugd van de Stad Brussel,
- De Directeur-generaal van de Dienst Jeugd
- De 5 afgevaardigden van de Gemeenteraad
- maximum 5 afgevaardigden aangeduid door de AV vanuit haar leden.(DUS max. 5 i,p,v, 13)
Bureau : bevat minstens 1 vertegenw. oppositie
AV 18/01/2018 GR 26/2/2018
KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat.
RvB : 5 Stad, 5 Vlaamse Gemeenschap, 1 VGC
LA MONTAGNE MAGIQUE - THEATRE DES JEUNES DE LA VILLE DE BRUXELLES (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 18 statuten)AV : 7 Stad + 5 maatschappelijk middenveld
RvB : 7 Stad + 4 maatschappelijk middenveld
LES AMIS DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE BRUXELLES (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat.
3 leden van rechtswege Stad in AV :
- Schepen bevoegd voor Bibliotheken
- Directeur-generaal openbaar onderwijs - Inspecteur bevoegd voor bibliotheken
LES BRIGITTINES (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 17 statuten)AV : 6 Stad + 6 maatschappelijk middenveld
RvB : 6 Stad+ 5 maatschappelijk middenveld
MABRU (PDF)Bezoldigingen : de tarieven voor de OVM's toepassenZitpenning GR + forfait voor BureauBepalingen van Besluit Brusselse Regering ter kennis gebracht van Bureau op 28/11. Voor de bezoldigingen : sedert december worden de tarieven van het gewestelijk besluit toegepast voor Voorzitter en het Bureau - Voor RvB : zitpenning van 80 EUR - Beslissing van het Bureau om deze tarieven toe te passen vanaf 1/12/17; inmiddels bekrachtigd in een beslissing van RvBAntwoord dhr. NYS: De RvB bestaat uit 16 bestuurders + 2 commissarissen aangeduid door de Stad + 1 waarnemer voor de handelaars. De bestuurders zijn opgedeeld in 2 categorieën, "handelaars" en "vertegenwoordigers stad" (11 Stad- 5 handelaars), de bestuurders uit de categorie handelaars zijn door de handelaars verkozen voor 6 jaar, de vertegenwoordigers Stad verliezen hun hoedanigheid van bestuurder als de Stad hun mandaat intrekt. Huidige samenstelling RvB : 16 bestuurders waarvan 11 Stad + 5 sector handelaars + 2 commisarissen Stad+ 1 waarnemer handelaars.in afwachting van verder nieuws over statutenwijziging. Een wijziging van de statuten is niet onmiddellijk vereist aangezien het aantal bestuurdres niet precies vastgelegd is in die statuten. - De Stad zou 4 bestuurders kunnen terugtrekken, dan zouden er in RvB 7 Stad zitten + 5 handelaars = 12Akkoord van de werkgroep om momenteel een status quo te behouden, zolang er 5 handelaars in de RvB zitten (de Stad moet haar meerderheid vrijwaren) + bezoldigingen werden aangepast aan Besluit Gewest.
MAISON DU SPECTACLE-LA BELLONE (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 17 van de statuten)Art. 4 statuten: min 17 AV
- 4Stad
- 4 COCOF
- 4 Comm. Française
- Vertegenwoordigers uit de culturele sector

RvB : 16 leden
- 4 Stad
- 4 cocof
- 4 Comm. Française
- 4 Culturele wereld

MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE BRUXELLES-VILLE (PDF)De vergoeding van de afgevaardigd bestuurder stopzetten (Bernard D'Hondt) - Behouden / de mogelijkheid onderzoeken om meerdere actoren uit de sector tewerkstelling te groeperen (meerder vzw's actief in die sector) ?Onbezoldigd mandaat (artikel 19 van de statuten) behoudens afgevaardigd bestuurderDe vergeoding van de afgevaardigd bestuurder werd stopgezetRVB : Min. 13 leden : 6 Stad+ 4 personen uit de sector van de inschakeling van werkzoekenden op de arbeidsmarkt en/of actief op het vlak van onderwijs op het geografisch grondegebied van Brussel + 2 vertegenwoordigers van werknemersorganisaties + 1 vertegenwoordiger van de werkgevers.Nee
MONT-DE-PIETE / BERG VAN BARMHARTIGHEID (PDF)Bezoldiging : forfait Voorzitter in overeenstemming met de principes uit de nota ? Voorzitter : bruto maandelijkse vergoeding : 1906,28 EUR
Zitpenning Gemeenteraad al van toepassing ; 78,63 EUR brut (13 vergaderingen/jaar)
Antwoord E. Lambert : toepassing besluit Gewest sinds 1/1/2018
- RvB: 80, 20 euro (zitpenning GR)
- Voorzitter : zitpenning 300 euros (max 40/jaar) + terugbetaling representatiekosten op basis van rechtvaardigingsstukken voor maximaal 2976 euro/ jaar
Samenstelling RvB : 5 bestuurders (waarvan 2 leden OCMW en 1 onafhankelijke, juwelier) + 6 waarnemers van de Gemeenteraad bij de RvB = 11, dus minder dan 12.Samenstelling ongewijzigd (minder dan 12)
ONDERWIJS BRUSSEL (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat.
RvB : 4 leden (enkel ambtenaren departement openbaar onderwijs)
AV : 7 leden (enkel ambtenaren departement openbaar onderwijs)
PARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPO (PDF)Dhr. Close zal een voorstel doen om het aantal mandaten te reduceren.- IJB, TPB en BTB zullen gefuseerd worden tot 1 vzw, aantal mandaten zal hoger liggen dan 12, bv. 15Onbezoldigd mandaat.
- Bezoldigingen via IJB
Vroeger: de leden van de RvB van IJB waren van rechtswege lid van de AV van Brussels Expo (TPB)
AV : 18
RvB : 5
AV van 12/12/2017 : beslissing om in TPB (Brussels Expo) de vzw's FSB, IJB en FMB te integreren
PV van deze AV worden afgewerkt
Nieuwe statuten in opmaak

Nieuwe samenstelling voor Brussels expo : AV: 17 leden
RvB: 16 leden : Nieuwe samenstelling voor RvB Brussels Expo : de 13 bestuurders van de voormalige RvB van IJB (in die 13 zitten 2 onafhankelijken uit de private sector) + 3 « interne » bestuurders die in de structuren directiefuncties uitoefenen (deze laatste worden niet vergoed voor hun deelname aan RvB)

AV 12/12/2017 heeft wijzigingen aangenomen - nieuwe statuten zullen volgen
PLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSEL (PDF)Gemeenteraadsbeslissing legt paritaire samenstelling vast : 10 politieke vertegenwoordigers (verhoudingsgewijs) en 10 gebruikers.- Volgens mevr. Persoons kan men die partaire samenstelling laten varen en de politieke vertegenwoordiging herleiden tot 2Onbezoldigd mandaat.
Paritaire samenstelling van 10 politieke vertegenwoordigers aangeduid door gemeenteraad en 10 gebruikers van de bibliotheken + 4 ambtenaren + 1 vertegenwoordiger van het schepenambt Nederlandstalige AangelegenhedenOnderzoek nog lopende voor eventuele vermindering (paritaire samenstelling - decretale verplichtingen? )Nee
PROSPORT BRUXELLES - BRUSSEL (PDF)Beperken tot 12 mandaten.- Zitpenning GR reeds van toepassingOnbezoldigd mandaat voor de Schepen ( artikel 17 van de statuten) Zitpenning Gemeenteraad voor de anderen.RvB : 17 leden waarvan 15 Stad
AV : 16 Stad
Cultuurpact. - Er zal voorstel gedaan worden om enkele ambtenaren uit RvB te halen - zij kunnen aan sommige vergaderingen deelnemen op uitnodiging
RICHES-CLAIRES (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat.
RvB : 7 Stad + 1 maatschappelijk middenveld + 1 waarnemer Cultuurpact
AV : 7 Stad + 2 maatschappelijk middenveld + 1 waarnemer Cultuurpact
SERVICE D'AIDE AUX SENIORS BRUXELLOIS, en abrégé SASB / DIENST VOOR HULP AAN DE BRUSSELSE SENIOREN, agekort DHBS (PDF)Herleiden tot 12 mandaten. Proberen om te fuseren met andere vzw of te integreren in de stadsdienstenbezoldigd mandaat voor de bestuurders behoudens voor schepenenRvB : 12 leden
AV : 13 leden waarvan 12 Stad
Vermindering mogelijk zonder statutenwijziging. In juni zullen er nog slechts 12 zijn want Virginie Guillaume is ontslagnemend en wordt niet vervangen
SOBRU (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (Artikels 10 en 20 statuten),RvB : 13 in toataal
AV : 25 waarvan 8 Stad + 5 OCMW +vertegenwoordigers van de syndicaten
geen wijziging
TAPIS DE FLEURS DE BRUXELLES - BLOEMENTAPIJT (PDF)verminderen en statuten aanpassen (beperken tot 2 Collegeleden, vandaat zijn alle Collegeleden ook lid van de AV)Onbezoldigd mandaat( artikel 28 van de statuten).AV:
"Zijn lid:
1° De stichtende leden,
2° Elke lid van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel tijdens het uitoefenen van hun mandaat.
3° Elke persoon die door ten minste twee leden wordt voorgedragen, wordt toegelaten als lid door een beslissing van de algemene vergadering die minstens 3/4 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen samenbrengt".

Dus vroeger: elk Collegelid = lid AV -> 11 leden AV Stad

Het aantal vertegenwoordigers Stad in RvB is niet bepaald in de statuten. De facto zetelden 3 Collegleden ook in RvB.

AV: vermindering tot 2 leden Stad
«Zijn lid:
1° De stichtende leden;
2° Twee leden van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel tijdens het uitoefenen van hun mandaat. Die twee leden worden aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen voor de duur van hun mandaat;
3° Elke persoon die door ten minste twee leden wordt voorgedragen, wordt toegelaten als lid door een beslissing van de algemene vergadering die minstens 3/4 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen samenbrengt. Die toelating is gericht op personen die de vereniging willen helpen of aan haar activiteiten willen deelnemen en die zich ertoe verbinden om zich te houden aan de statuten en aan de beslissingen die in overeenstemming daarmee genomen worden.
RvB :(slechts 2 leden Stad ipv 3)
Aangezien voortaan nog slechts 2 Collegeleden lid zullen zijn van de vzw zal de vertegenwoordiging in de RvB de facto ook herleid zijn tot 2 ( ipv 3)
RvB 25/10/2017
AG nov 2017
GR 26/2/2018
THEATRE ROYAL DU PARC (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat( artikel 7 van de statuten).RvB: min. 15 max. 23 leden waarvan 12 Stad
WERK CENTRALE DE L'EMPLOI (PDF)Mogelijkheid onderzoeken om de vzw's, actoren inzake tewerkstelling, te fuseren ?Onbezoldigd mandaat( artikel 22 van de statuten).Art. 6:
AV : leden van rechtswege:
- Schepen voor Tewerkstelling
- Schepen van economie
- Schepen van Openbaar Onderwijs
- 10 vertegenwoordigers aangesteld door GR
- 4 vertegenwoordigers OCMW
+ vertegenwoordigers Actiris , VDAB, Bruxelles formation, alle vakbonden, Union des entreprises, COCOF, VGC, UNIZO, etc.

RvB : 6 Stad + 1 OCMW + andere
AV : 12 Stad + 4 vertegenwoordigers OCMW + andere

Nee

Ziekenhuizen en keukens

NAAM ORGANISMEDiscussie werkgroep Bestuur juli 2017Bezoldiging voor wijzigingBeslissing genomen inzake bezoldigingstatuten voor wijzigingStatuten na wijzigingstatutenwijziging beëindigd
I.R.I.S (Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins) - Str. Faîtière / I.R.I.S. (Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking) – Overkoepelende structuur (PDF)Bedragen verminderen.- Bureau : forfaitaire bedragen.- Voor RvB : momenteel zitpenning : 44,62 EUR bruto (+ verplaatsingskosten : 22,31EUR/zitting (max. 1* per maand).- Leden AV + RvB : gemiddeld 11zittingen /jaar (10 RvB + 1 AV).- verplaatsingskosten schrappen en verhogen zitpenning tot 78EUR.- Geen vergoeding voor AVForfait voor Voorzitter en Ondervoorzitter + zitpenning voor bestuurdersAanpassing aan besluit van de Regering vanaf 1/1/2018 Voorzitter en Vice-Voorzitter : zitpenning 300 EUR bruto - Bestuurders : zitpenning 78 EUR brutoAV : 46 leden waarvan 12 Stad + 4 OCMW
RvB : 36 leden waarvan 11 leden van de Brusselse delegatie (Stad+ OCMW) 1 Voorzitter en 3 Ondervoorzitters
Voorstel :
AV :30
RvB: 20
Dit voorstel heeft nog niet het akkoord van de RvB
IRIS - CHU de Bruxelles / UZC van Brussel (PDF)Behouden - vergoeding CHUB werd al geschrapt : Voorheen, vergoeding van 2.751,14 EUR bruto/maand, hetzij 33.013,68 EUR bruto/jaar voor de leden bureau - RvB en AV waren onbezoldigdForfait voor Bureau - RvB onbezoldigdNiet meer bezoldigdRvB : 13 leden
AV : 14 leden, waaronder de BGM en 2 schepenen (de andere zijn afgeleide mandaten van andere functies binnen IRIS/de ziekenhuizen)
Geen wijziging gepland
IRIS - CHU BRUGMANN UVC (PDF)aantal mandaten verminderen maar Stad moet haar meerderheid behouden tov de dokters en de ULB, momenteel 43 leden AV en 23 leden in RvB in totaalForfait voor Voorzitter en Ondervoorzitter + zitpenning voor bestuurdersAanpassing aan besluit van de Regering vanaf 1/1/2018 Voorzitter en Vice-Voorzitter : zitpenning 300 EUR bruto - Bestuurders : zitpenning 78 EUR brutoRvB : 23 leden waarvan 14 van de Brusselse delegatie (Stad+ OCMW)
AV : 43 leden waarvan 17 Stad en 12 OCMW
Voorstel :
AV :30
RvB: 16
Dit voorstel heeft nog niet het akkoord van de RvB
Iris - CHU SAINT-PIERRE / UMC SINT-PIETER (PDF)BehoudenForfait voor Voorzitter en Ondervoorzitter + zitpenning voor bestuurdersAanpassing aan besluit van de Regering vanaf 1/1/2018 Voorzitter en Vice-Voorzitter : zitpenning 300 EUR bruto - Bestuurders : zitpenning 78 EUR brutoRVB : 12 waarvan 8 van de Brusselse delegatie (Stad+ OCMW)
AV : 19 leden waarvan 8 Stad en 5 OCMW
Voorstel :
AV :18
RvB: 12
Dit voorstel heeft nog niet het akkoord van de RvB
IRIS - HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) - UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningen Fabiola) (PDF)BehoudenForfait voor Voorzitter en Ondervoorzitter + zitpenning voor bestuurdersAanpassing aan besluit van de Regering vanaf 1/1/2018 Voorzitter en Vice-Voorzitter : zitpenning 300 EUR bruto - Bestuurders : zitpenning 78 EUR brutoRvB :11 leden waarvan 8 van de Brusselse delegatie (Stad+ OCMW)
AV :18 leden waarvan 8 Stad en 5 OCMW
Voorstel:
AV : 15
RvB: 10
Dit voorstel heeft nog niet het akkoord van de RvB
IRIS - Institut / Instituut JULES BORDET (PDF)BehoudenForfait voor Voorzitter en Ondervoorzitter + zitpenning voor bestuurdersAanpassing aan besluit van de Regering vanaf 1/1/2018 Voorzitter en Vice-Voorzitter : zitpenning 300 EUR bruto - Bestuurders : zitpenning 78 EUR brutoRvB : 14 leden waarvan 10 van de Brusselse delegatie (Stad+ OCMW)
AV : 17 leden waarvan 6 Stad+ 6 OCMW
Voorstel:
AV : 15
RvB: 10
Dit voorstel heeft nog niet het akkoord van de RvB
IRIS RECHERCHE - IRIS ONDERZOEK (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat. (artikel 17 van de statuten).Geen bezoldigingRvB : 10 leden
AV : 4 politieke vertegenwoordigers (afgeleide mandaten van de IRIS koepel, nl. Voorzitter IRIS+ 3 Vice-Voorz. Iris koepel) + afgevaardigd bestuurder IRIS koepel + medische directeurs –generaal van de ziekenhuizen + andere toegelaten door AV
Geen wijziging gepland
IRIS-ACHATS / IRIS AANKOPEN (PDF)Herleiden tot 12 mandatenOnbezoldigd mandaat. (artikel 40 van de statuten).Geen bezoldigingAV en RvB: 10 of 11 leden ( de Voorzitter van elk geassocieerd ziekenhuis + de 5 of 6 leden van het Bureau van de Iris koepel)Geen wijziging gepland
LES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENS (PDF)Vergoedingen Bureau herbekijken : de principes van de nota toepassen.- RvB/AV : zitpenning gemeenteraad (78,63 EUR) al van toepassing, gemiddeld 10 vergaderingen/jaar- Aantal vertegenwoordigers verminderen.- Voorstel Hariche megedeeld aan de werkgroep : AG - verminderen van 32 leden naar 22 hetgeen betekent 14 Stad in AV , CA : verminderen van 23 naar 20 leden, waarvan 12 voor de Stad, Bureau : verminderen van 13 leden naar 11, waarvan 6 voor de stadRvB : zitpenning GR

Bureau : maandelijke bruto vergoeding van 1.650,69 EUR (bedrag aan de index van 1/8/2016).

Beslissing RvB 4/9/2017 met ingang van 1/10/2017:
- zitpenning 80,21 voor leden AV en RvB
- Voorzitter en Ondervoorzitter : 992 euro bruto/ maand (cfr OVM's)
- andere bureauleden : zitpenning 80,21+ regels van effectieve aanwezigheid.
Beslissing RvB van 21/12/2017 met ingang van 1/1/2018:
AV: zitpenning 120 euro
RvB zitpenning 120 euro ( max 20/jaar)
- Bureau= zitpenning 120 euro ( max 10/jaar)
Voorzitter en Ondervoorzitter : zitpenning 300 euro (max. 40/jaar)
De vereniging De Brusselse Keukens is samengesteld uit stichtende leden enerzijds, zijnde :
1 De Stad Brussel,
2 Het OCMW van Brussel,
3 UVC Centrum Brugmann,
4 UMC Sint-Pieter,
En anderzijds de niet-stichtende deelgenoten, zijnde :
1 Het OCMW van Evere
2 De gemeente Sint-Joost-ten-Noode
3 De gemeente Evere
4 De gemeente Jette
5 De gemeente Sint-Agatha-Berchem
6 De gemeente Anderlecht
7 Het OCMW van Anderlecht
8 Het OCMW van Jette Samenstelling AV: 31 leden (20 die de stichtende leden vertegenwoordigen en 11 vertegenwoordigers van de niet-stichtende leden)

AV : - vermindering van 20 naar 14 vertegenwoordigers van stichtende leden en van 11 naar 8 vertegenwoordigers van niet-stichtende leden - Voor de stichtende leden : - 8 aangesteld door de GR Stad Brussel (i.p.v. 11),
- 4 aangesteld door OCMW van Brussel (i.p.v. 5),
- Voorzitter van het UMC Sint-Pieter,
- Voorzitter van het UVC Brugmann,
- schrapping van de 2 mandaten AV van ambtswege voor BGM en Voorzitter OCMW Brussel
- Vermindering vertegenwoordigers van niet-stichtende leden naar 8, zijnde 1 per lid.- - De vertegenwoordigers van gemeenten of OCMW’s worden aangesteld bij beslissing van de GR of OCMW-Raad (geen mandaten voorbehouden voor BGM of OCMW-Voorzitters)
GR 5/2/2018
AV 19/2/2018
Samenstelling RvB : 23 leden
Bureau : 13 leden
RvB: vermindering van 23 naar 20 leden
- vermindering voor stichtende leden (zijnde Stad, OCMW Brussel, Sint-Pieter en Brugmann) naar 12 ipv 15;
- schrapping van de 2 ambtshalve mandaten voor BGM en Voorzitter OCMW Brussel;
- 1 vertegenwoordiger in RvB per niet-stichtend lid;
- voorzitter en ondervoorzitter verkozen door RvB onder de vertegenwoordigers van Stad of OCMW Brussel;
Permanent Bureau : van 13 naar 11 leden, waarvan 6 voor Bxl, de andere vertegenwoordigen ander egemeenten of ocmw's
COMITE DES REPAS SCOLAIRES DE LA VILLE DE BRUXELLES / COMITE DER SCHOOLMAALTIJDEN VAN DE STAD BRUSSEL (PDF)In afwachting van de ontbinding het aantal leden AV verminderen1 AV per jaar, sedert 2008 niet meer bezoldigd (voorheen zitpenning GR)Geen bezoldigingAV: 21 leden :
Burgemeester + 5 schepenen + 6 gemeenteraadsleden + 3 niet-raadsleden
RvB: 3 leden ( reeds beperkt want geen activiteiten meer)
vereffening lopende

Huisvesting

NAAM ORGANISMEDiscussie werkgroep Bestuur juli 2017Bezoldiging voor wijzigingBeslissing genomen inzake bezoldigingstatuten voor wijzigingStatuten na wijzigingstatutenwijziging beëindigd
AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE A BRUXELLES (A.I.S.B.) / SOCIAAL IMMOBILIENKANTOOR IN BRUSSEL (S.K.I.B.) (PDF)Herleiden tot 12 mandatenOnbezoldigd mandaatDe leden van vzw S.I.K.B komen uit één van volgende categorieën :
- vertegenwoordigers van de Stad aangeduid door de Gemeenteraad,
- vertegenwoordigers van het OCMW, aangeduid door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
- bestuurders van De lakense Haard,
- personen die over een bijzondere bekwaamheid beschikklen die nuttig kan zijn voor de vereniging en die aanvaard
worden door de Algemene Vergadering; Oude statuten : AV : min. 9 en max. 17 leden

Oude statuten : RvB :min. 8 en max. 16 bestuurders

AV : min. 10 en max.14 leden (ipv max 17)
Zijn leden van de vereniging :
• 3 personen aangeduid door de Gemeenteraad van de Stad Brussel.
• 3 personen aangeduid door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van de Stad Brussel
• 3 leden van de Raad van Bestuur van De Lakense Haard aangeduid door deze raad
• Maximum 5 andere personen met een bekwaamheid "experten uit de sector" RvB : vermindering tot max. 12 (ipv max. 16) waarvan :
- 3 Stad Brussel (i.p.v. max. 4)
- 3 OCMW Brussel (ipv max. 4)
- 3 De Lakense Haard (i.p.v. max. 4)
- Maximum 3 experten (i.p.v. max. 4)
Ten minste 1 van de bestuurders zal een partij vertegenwoodigen uit de oppositie van de Gemeenteraad van de Stad
GR 12/03/2018 AV 13/03/2018
LE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARD (PDF)Herleiden tot 12 mandaten na 2018forfait voor Voorzitter - zitpenning voor bestuurdersAanpassing aan besluit van de Regering vanaf 1/1/2018RvB : max. 15 leden ( 10 bestuurders Stad + 3 OCMW+ 1 Gewest) + 2 waarnemers oppositie
LE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONING (PDF)Herleiden tot 12 mandaten na 2018forfait voor Voorzitter - zitpenning voor bestuurdersHet Besluit van het Gewest geldt ook voor de OVM's. Forfaitaire bezoldiging afgeschaft op 1/1/2018; - Nieuw vergoedingssysteem : RvB : 80 EUR (zitpenning GR), Beheerscomité: 120 EUR bruto, Voorzitter 300 EUR brutoRvB : 15 leden ( 11 Stad + 3 OCMW + 1 Gewest) + 2 waarnemers oppositie)AV 15/2/2018 zal nieuw bezoldigingssysteem toegepast vanaf 1/1/2018 bekrachtigen
MULTIJOBS (PDF)Onbezoldigd mandaat8 AV : 4 leden Lakense Haard + 4 leden Brusselse Woningen
6 RvB : 3 LH + 3 BW

De Stad is niet vertegenwoordigd in deze vzw (afgeleide mandaten van de OVM's)
RESTO MODELE(Hazewee) (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 22 van de statuten)AV : 12 leden : vertegenwoordigers Stad (5) , Lakense Haard (3) Mission locale (2), Werk centrale de l'Emploi (2)

RvB : 9 leden : vertegenwoordigers Stad (4) , Lakense Haard (2) Mission locale (1), Werk centrale de l'Emploi (2)

VERSAILLES SENIORS (PDF, 181.43 KB)Analyseren of het nodig is aantal mandaten te reduceren (bekijken met dhr. ZIAN)Onbezoldigd mandaat.
Geen bezoldiging.
Vzw opgericht door OCMW, Lorebru en Union des locataires des Quartier Nord
AV en RvB : 6 OCMW en 6 Brusselse Woningen (voorheen Lorebru)
valt niet onder de Nota Goed bestuur van de Stad, aangezien de Stad niet vertegenwoordigd is in deze vzw (de mandaterissen vertegenwoordigen hetzij het OCMW hetzij De Brusselse woningen).

Uitgezonden vertegenwoordigers

NAAM ORGANISMEDiscussie werkgroep Bestuur juli 2017Bezoldiging voor wijzigingBeslissing genomen inzake bezoldigingstatuten voor wijzigingStatuten na wijzigingstatutenwijziging beëindigd
AGENCE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (ADT)/ AGENTSCHAP TERRITORIALE ONTWIKKELING (ATO) (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat1 Stad
ASSOCIATION DE LA VILLE ET DES COMMUNES DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE/ VERENIGING VAN DE STAD EN DE GEMEENTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (VSGB) (PDF)BehoudenZitpenning + verplaatsingsonkostenRvB: 1 Stad
ATOMIUM (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad : 7 AV - 5 bestuurders - Voorzitterschap voor de Stad
BRUSSELS BUSINESS HUBS, en abrégé / afgekort « 2bhub », RPM 0882.590.528 (PDF)3 structuren : 2bhub, Ateliers des Tanneurs en 1000 services - De Directeur heeft nota voorbereid om uit te leggen waarom er 3 structuren zijn - Te bekijken met OCMWOnbezoldigd uitgeoegfend (in principe, zitpenningen (idem gemeenteraad : 78,63 EUR).- 2 per jaarRvB : 14 in totaal waarvan 6 OCMW + 2 Stad + 4 Brusoc+ 2 Citydev (dezelfde personen dan in de RvB van Ateliers des Tanneurs)afzonderlijke structuren, geen fusie mogelijk
CENTRE BRUXELLOIS DE LA MODE ET DU DESIGN - BRUSSELS CENTRUM VOOR MODE EN DESIGN (Mad.Brussels) (PDF)behouden want cultureel centrum (vzw opgericht door 3 rechtspersonen : Gewest, Stad, Centre Dansaert)Onbezoldigd mandaat (artikel 27 van de statuten)RvB : 4 Gewest + 4 Stad Brussel + 1 Bedrijvencentrum Dansaert.
CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATION, EN ABREGE : C.T.R. (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaatRvB : 1 Stad + 3 OCMW
CENTRE D'ENTREPRISES / BEDRIJVENCENTRUM LES ATELIERS DES TANNEURS, en abrégé /afgekort "Les Ateliers des Tanneurs" RPM 0848.608.557 (PDF)zitpenning schrappen + zie Brussels Business hubsOnbezoldigd uitgeoegfend (in principe, zitpenningen (idem gemeenteraad : 78,63 EUR).- 2 per jaarRvB : 14 waaronder 6 OCMW + 2 Stad + 4 Brusoc + 2 Citydev (dezelfde personen dan in de RvB van 2bHubs)
CENTRE D'ENTREPRISES DANSAERT - BEDRIJVENCENTRUM DANSAERT (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 23 van de statuten)RvB : 3 Stad
CENTRE EUROPEEN DE FRUITS ET LEGUMES / EUROPEES CENTRUM VOOR FRUIT EN GROENTEN (PDF)BehoudenZitpenning 100,00 EUR bruto/zitting. Gemiddeld 7/jaar.RvB: 1 Stad
CITYDEV.brussels (S.D.R.B./G.O.M.B.) (PDF)BehoudenZitpenningen.- Bedrag : 88,21 EUR index van januari 2017Stad: 3 AV + 1 RvB
COMMISSION REGIONALE DE LA MOBILITE / GEWESTLIJKE MOBILITEITSCOMMISSIE (PDF)Vergoeding schrappen voor de schepenen van de Stad - Gedaan, Mevr. Ampe heeft geschreven om uitdrukkelijk te vragen niet betaald te wordenOnbezoldigd uitgeoefend - In principe zitpenning van 58,14 EUR (bedrag 2017), gemiddeld 9 vergaderingen/jaar.1 lid van de Stad
CONFERENCE DES BOURGMESTRES / CONFERENTIE VAN DE BURGEMEESTERS (PDF)de zitpenning schrappenOnbezoldigd uitgeoefend door meerdere BGM (in theorie zitpenning van 100,00 EUR bruto)BGM van de 19 gemeenten
CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES (C.E.C.P.) (PDF)BehoudenOnbezoldigd uitgeoefend, in theorie zitpenningStad: 2 AV - 1 RvB ( + 1 plaatsvervanger voor mevr. Hariche)
CPEONS-CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNE (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaatVille: 3 AV + 2 RvB
ECOLE REGIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, en abrégé ERAP / GEWESTELIJKE SCHOOL VOOR OPENBAAR BESTUUR, afgekort GSOB (PDF)Behoudenzitpenning : 94.09 EUR bruto , gemiddeld 4 vzergaderingen/jaarStad: 1
EGLISE DES SAINTS-ANGES / HEILIGE ENGELENKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE DES SAINTS-JEAN ET ETIENNE AUX MINIMES / SINT-JAN en STEFAAN TER MINIEMENKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE DES SAINTS-PIERRE ET PAUL / SINT-PIETER EN PAUWELKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE DU CHRIST-ROI / KRISTUS KONINGKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE DU DIVIN ENFANT JESUS / GODDELIJK KIND JEZUSKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE DU SACRE-CŒUR / HEILIG HART KERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME AU SABLON / ONZE-LIEVE VROUW TER ZAVELKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME AUX RICHES-CLAIRES / ONZE-LIEVE-VROUW TER RIJKE KLARENKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME DE LA CAMBRE/ ONZE-LIEVE-VROUW TER KAMERENKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME DE LA CHAPELLE / ONZE-LIEVE-VROUW TER KAPELLEKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME DE LAEKEN / ONZE-LIEVE-VROUW VAN LAKENKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME DU BON SECOURS / ONZE-LIEVE-VROUW VAN GOEDE BIJSTAND KERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME DU FINISTERE / ONZE-LIEVE-VROUW TER FINISTERRAE KERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME IMMACULEE CONCEPTION / ONZE-LIEVE VROUW ONBEVLEKT KERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE SAINTE-CATHERINE / SINT-KATELIJNEKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 2
EGLISE SAINTE-ELISABETH / SINT-ELISABETHKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE SAINT-JACQUES-SUR-COUDENBERG / SINT-JACOB OP COUDENBERG KERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE AU BEGUINAGE / SINT-JAN BAPTISTE OP HET BEGIJNHOF KERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE SAINT-LAMBERT AU HEYSEL / SINT-LAMBERTUS KERK OP DE HEIZEL (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE SAINT-NICOLAS / SINT NIKLAASKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE SAINT-ROCH / SINT-ROCHUSKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
ERIP (ECOLE REGIONALE ET INTERCOMMUNALE DE POLICE) - GIP (GEWESTELIJKE EN INTERCOMMUNALE POLLITIESCHOOL) (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 26 van de statuten)BGM, als Voorzitter van het Politiecollege van de Zone is lid van d RvB
ETHIAS DROIT COMMUN / ETHIAS GEMEEN RECHT (PDF)BehoudenIn principe zitpenning 324,72 EUR (te indexeren per zitting + onkostenvergoeding van 35 % van het bedrag van de zitpenning - Dit mandaat werd door dhr. Close onbezoldigd uitgeoefend.Stad : 1 lid in het raadgevend comité
EURO BRUSSELS 2020 (PDF)BehoudenGeen bezoldigingStad : 2 AV - 1 RvB (andere : Gewest + KBVB)in ontbinding
EUROCITIES (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 11 statuten).Stad : 1 lid AV (BGM)
FONDATION MEDICALE REINE ELISABETH (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaatVolgens de huidige statuten is BGM van rechtswege lid als vertegenwoordiger van het OCMW. Er werd gevraagd om een andere vertegenwoordiger te mogen afvaardigen.Briefwisseling lopende om te vragen dat de vertegenwoordiger van de Stad niet de BGM zou zijn
FORUM BELGE POUR LA PREVENTION ET LA SECURITE URBAINE, en abrégé F.B.P.S.U. / BELGISCH FORUM VOOR PREVENTIE EN VEILIGHEID IN DE STEDEN, afgekort B.F.P.V.S. (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad 1 : BGMNakijken of we een andere vertegenwoordiger dan de BGM kunnen aanduiden
INSTITUT SUPERIEUR POUR L'ETUDE DU LANGAGE PLASTIQUE (ISELP) (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat1 Stad
IRISNET (PDF)BehoudenZitpenning : 482.50 EUR bruto / 11 vergaderingen per jaaraanpassing aan gewestlijk besluit ?Stad : 1 (ambtenaar)
LA PROMENADE VERTE DE NEDER-OVER-HEEMBEEK (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat1 Stad
MJ L'AVENIR (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat Stad: 2 ambtenaaren in RvB
MONT DES ARTS - KUNSTBERG (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat1 Stad
NEO (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 19 van de statuten)RvB : 14 leden , 7 bestuurders categorie B (6 Stad + 1 Brussels expo) en 7 bestuurders categorie A (gewest)
ŒUVRE DE L'HOSPITALITE (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat1 Stad
OFFICE DE READAPTATION SOCIALE DE BRUXELLES / WERKVOOR SOCIALE WEDERAANPASSING VAN BRUSSEL (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 21 van de statuten)1 Stad
ONDERWIJSSECRETARIAAT VAN DE STEDEN EN GEMEENTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - O.V.S.G. (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat1 Stad
PALAIS DE CHARLES QUINT / PALAIS VAN KEIZER KAREL (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 19 van de statuten)5 Stad + 6 Gewest
PORT DE BRUXELLES / HAVEN VAN BRUSSEL (PDF)Behouden vaste vergoeding : 1.661,30 EUR bruto/maandAanpassing aan besluit van de RegeringRvB: 5 StadDe aanpassing van bezoldigingen aan Besluit Gewest stond op agenda van AV van 22/12/2017
R.S.C.A. CENTER BRUSSEL'S (PDF)onbezoldigdVille: 2
ROCK THE CITY! (PDF)Behouden + 1 lid oppositie toevoegenOnbezoldigd mandaat (artikel 35 van de statuten)Art. 12 : 11 AV :
- 2 Stad
- 2 OCMW Brussel
- 2 IJB
- 2 Mission locale Bxl
- 2 OCMW St-Gillis
- 1 fysieke persoon

Art. 24 : RvB : 1 bestuurder per rechtspersoon (5)

THEATRE DE POCHE DE BRUXELLES (PDF)Onbezoldigd mandaatArt.16 Statuten: RvB samengesteld uit min.8 en max. 25 leden waarvan 2 vertegenwoordigers Stad - AV: 3 Stad, RvB 2 Stad
THEATRE LES TANNEURS (PDF)De Stad heeft slechts 1 vertegenwoordigerOnbezoldigd mandaatStad: 1
TINTINNABULUM (PDF)Bijkomende analyse nodig ivm reduceren aantal mandatenOnbezoldigd mandaat (artikel 21 van de statuten)RvB : 9 waarvan 4 Stad(Schepen van Cultuur, Schepen Nederlandstalige aangelegenheden + 2 ambtenaren Cultuur) + 5 Andere : 1 vertegenwoordiger St-Michielskathedraal, 2 van de VZW« Vlaamse Beiaardvereniging» V.B.V) , 2 van de asbl « Association campanaire wallonne» (A.C.W.) .
10 AV
Nee
TRANSIT (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 23 van de statuten)RvB : Voorzitter OCMW + Korpschef
AV: Burgmeester
Statuten:
AV:
Zijn ambtshalve leden van de vereniging:
- de personen die reeds lid waren op ogenblik van deze nieuwe statuten;
- 2 vertegenwoordigers van de Minister-President van Brussels Gewest aangeduid door de Minister-Président,
- 3 vertegenwoordigers van Verenigd College van gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie aangesteld op voorstel van de Collegeleden bevoegd voor gezondheid en sociale zaken,
- 1 vertegenwoordiger van Brussel Preventie en veiligheid aangesteld door de Leidend ambtenaar
- 2 vertegenwoordigers van de Brusselse politiezones waarvan ten minste 1 uit de zone Brussel-Elsene
- de Voorzitter van het OCMW Brussel en 1 vertegenwoordiger door hem aangeduid,
- de burgemeesters, dienstdoende burgemeesters of burgemeesters ad interim van Brusselse gemeenten met een preventieplan
- 2 personeelsleden van de vereniging voorgesteld door de directeur van de vereniging
Onderzoeken of we een andere vertegenwoordiger dan de BGM kunnen aanstellen
RvB : Artikel 13 :Raad van Bestuur samengesteld uit max. 11 leden benoemd door AV .
Raad van Bestuur bestaat uit :
- 2 vertegenwoordigers van de Minister-President van Brussels Gewest aangeduid door de Minister-Président,
- 3 vertegenwoordigers van Verenigd College van gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie aangesteld op voorstel van de Collegeleden bevoegd voor gezondheid en sociale zaken,
- 1 vertegenwoordiger van Brussel Preventie en veiligheid aangesteld door de Leidend ambtenaar
- 1 vertegenwoordiger (of korpschef) van de politiezone Brussel-Elsene,
- 1 vertegenwoordiger van de politiezones ,
- de Voorzitter van het OCMW Brussel
- 2 vertegenwoordigers van de gemeenten (dus in RvB niet alle BGM van gemeenten met een Preventieplan, doch slechts 2)
- 1 Regeringscommissaris
UCUE Union des Capitales de l'Union Européenne (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaatVoorheen : 1 Stad in de RvB
Gemeentesecretaris als permanente afgevaardigde en penningmeester
is ontbonden
VISIT BRUSSELS (PDF)BehoudenRvB 1 Stad

OCMW

NAAM ORGANISMEDiscussie werkgroep Bestuur juli 2017Bezoldiging voor wijzigingBeslissing genomen inzake bezoldigingstatuten voor wijzigingStatuten na wijzigingstatutenwijziging beëindigd
1000 SERVICES ; cvba met sociaal doel, 3 coöperanten: Job Office, Habitat et Logement, 2bHUB (maatschappij erkend voor dienstenchèques) (PDF)bekijken waarom 3 structuren ( 1000 services 2bhubs,atelier des tanneurs)Onbezoldigd uitgeoefend3 aandeelhouders : vzw Job Office+ vzwl Habitat et logement + 2bHUB
RvB : 5 leden : 4 rechtspersonen met elk een vaste vertegenwoordiger + 1 fysieke persoon die afgevaardigd bestuurder is
(1 Job Office+ 1 Habitat et logement + 1 2bHUB + 1 OCMW + afgevaardigd bestuurder)
3 onderscheiden structuren zijn noodzakelijk
BXL-Arabesque (PDF)Schrappen en het beheer van het gebouw overlaten aan het OCMW (eigenaar); is een structuur OCMWOnbezoldigd mandaat (artikel 34 van de statuten)AV : 5 Stad + 4 OCMW+ 5 ASBL Espace Magh
RvB : 7 leden waarvan Voorz. OCMW + 3 ASBL Espace Magh
Ontbinding wordt gepland - Principebeslissing al te notuleren door OCMW
HABITAT ET LOGEMENT BRUXELLES (PDF)Is een vzw OCMW.- Te schrappen (bestaat niet meer want geïntegreerd in OCMW).- Bestaat officieel nog wel, volgens BS werd het patrimonium integraal overgebracht naar OCMW, doch zonder ontbindingOnbezoldigd mandaat (artikel 31 van de statuten)AV : 13
RvB : 13
Wijzigingen lopende om te komen tot :
RvB : 7 leden
AV : 9 leden
ontbinding voorlopig niet mogelijk (overeenkomst met de sociale woningmaatschappijen + subsidies)
JOB OFFICE (PDF)Herleiden tot 12 mandatenOnbezoldigd uitgeoefendAV : 12
RvB : 11
Wijzigingen lopende om te komen tot :
RvB : 7 leden
AV : 8 leden
LES CENTRES DE CONTACT DE BRUXELLES / DE CONTACTCENTRA VAN BRUSSEL (PDF)Activiteiten werden hernomen door de Buurthuizen - Ontbinding van de vzw onderzoeken - In afwachting van een vereffening, herleiden tot 3 leden AV en 2 RvB (1 voorzitter + 1 ambtenaar)Geen zitpenningVroeger : 21 mandatenOntbinding vzw ten gevolge van de AV van 15/11/2017 en 13/12/2017 - gepubliceerd in B.S. op 2/2/2018
MAISON(S) DE QUARTIER - CENTRE D'ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER / BUURTHUIS(ZEN), CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE BUURTANIMATIE (PDF)Zitpenning van de GemeenteraadAV: 23 leden :
- BGM
- 2 schepenen + 3 Stad aangeduid door GR
- alle leden OCMW-Raad
- Voorzitter Brusselse Keukens + Voorzitter vzw Comité der Maaltijden voor Scholen

RvB : 20 leden

AV : 9 leden waarvan 2 Stad + 6 OCMW + Voorzitter De Brusselse Keukens RvB : 8 leden waarvan 2 Stad + 5 OCMW + Voorzitter De Brusselse Keukens

GR 26/02/2018
MAISON D'ACCUEIL SOCIO-SANITAIRE DE BRUXELLES (MASS) (pour toxicomanes) (PDF)Aantal mandaten verminderen (in theorie kan elke rechtspersoon 6 vertegenwoordigers hebben in AV en RvB (de Stad had er maar 3 aangeduid maar het OCMW 6)Onbezoldigd mandaat (artikel 32van de statuten)Vroeger : 4 rechtspersonen die zich elk konden laten vertegenwoordigen door 6 afgevaardigden

Vermindering aantal vertegenwoordigers per rechtspersoon die lid is van RvB (van 6 naar 3) , vermindering aantal functies (enkel de functies van Voorzitter en afgevaardigd bestuurder blijven over), Duur van het mandaat wordt van 3 naar 6 jaar gebracht (samenvallen met duur legislatuur).- RvB : max. 12 vertegenwoordigers van de 4 rechstpersonen die bestuurder zijn (3 Stad, 3 OCMW, 3 Brugmann en en 3 Sint-Pieter)RvB van 4/12/2017.
PREVENTION JEUNES BRUXELLES (PDF)Onbezoldigd mandaatAV : 13Wijzigingen lopende om te komen tot :
RvB : 7 leden
AV : 8 leden
PROJET X ( RENOBRU) (PDF)Quid mogelijkheid om activiteiten van Régie de Quartier en Project X te groeperen? Fusie mogelijk ? In afwachting herleiden tot 5 -6 bestuurdersOnbezoldigd mandaat (artikel 34 van de statuten)De statuten van de vereniging voorzien dat de AV is samengesteld uit 18 leden , waarvan :
- De Voorzitter van de OCMW van Brussel en de Burgemeester van de Stad Brussel zijn van rechtswege lid - 8 leden, verkozen worden uit haar midden door OCMW-Raad
- 8 leden verkozen worden door de Gemeenteraad van de Stad Brussel,

RvB telt 8 leden :waarvan
- Voorzitter van het OCMW van rechtswege - Burgemeester van de Stad van rechtswege
- 6 leden aangeduid zijn door de Algemene Vergadering In de laatste publicatie in het B.S. werden de 18 leden van de Algemene Vergadering aangeduid als bestuurders (i,p,v, 8 onder hen zoals statutair bepaald)

AV : van 18 naar 8 leden:
- 4 leden aangeduid door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW
- 4 leden verkozen door de Gemeenteraad van de Stad Brussel

RvB: van 8 naar 6 leden in totaal,
door de 2 mandaten van rechtswege voor Voorzitter van het OCMW en de Burgemeester te schrappen
* voor het voorzitterschap wordt voorgesteld om dit niet meer van rechtswege voor te behouden aan de Voorzitter OCMW, voortaan zal de Voorziiter aangesteld worden door de RvB in zijn midden

Gemeenteraad 26/2/2018 daarna AV op 28/2/2018
REGIE DE QUARTIER (PDF)herleiden tot 5-6 bestuurders ( zie ook Project X)Onbezoldigd mandaat (artikel 32 van de statuten)AV : momenteel 12
RvB : momenteel 11 (6 OCMW + 5 Stad)

Fusie gepland met Project X/ RENOBRU

Fusie met Project X is lopende
SOCIETE ANONYME BRUXELLOISE DES HABITATIONS (sabh) (PDF)Strategische nota vragen aan OCMW voor na de vakantie - El Ktibi aanschrijvenVroegere bezoldiging : forfait.Vanaf 1/1/2018 : Voor leden Bureau zitpenning van 300€ bruto per vergadering (van bureau of RvB) Voor andere bestuurders is er zitpenning van 80.20€ bruto per vergadering4 Stad
7 OCMW
Nee
RESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLE (PDF)herleiden tot 5-6 bestuurdersOnbezoldigd mandaat (artikel 14 van de statuten)AV 15
RvB 14
Wijzigingen lopende om te komen tot :
RvB : 7 leden
AV : 8 leden
Nee

Opmerking: deze tabel krijgt regelmatig een update. Laatste update: 19 juli 2018.

ORGAANSTRUCTUURVOORNAAMNAAMPARTIJFUNCTIECOMMENTAARBEZOLDIGING
ORGAANSTRUCTUURVOORNAAMNAAMPARTIJFUNCTIECOMMENTAARBEZOLDIGING
CPAS1000 SERVICES-1000 DIENSTEN RPM 0880.361.013Représentant permanent de 2Bhub s.a. (RPM 0882.590.528) - pas encore désignéMandat gratuit.
CPAS1000 SERVICES-1000 DIENSTEN RPM 0880.361.013Mie-JeanneNyanga-LumbalaCDHAdministrateurReprésentante permanente de Habitat Logement Bruxelles a.s.b.l. (RPM 0447.930.855)Mandat gratuit.
CPAS1000 SERVICES-1000 DIENSTEN RPM 0880.361.013VivianeLaroyPSPrésidenteReprésentant permanent du CPAS de BruxellesMandat gratuit.
CPAS1000 SERVICES-1000 DIENSTEN RPM 0880.361.013NicoleMalengreauMRAdministrateurReprésentante permanente de Job Office a.s.b.l. (RPM 0447.582.051)Mandat gratuit.
VBXACCUEIL ET RENCONTRE BRUXELLOIS AUTOUR DE L'ENFANCE, en abrégé A.R.BR.E. / BRUSSELSE OPVANG EN SAMENKOMST OMTRENT HET JONGE KIND, afgekort B.O.S.FatenAlamatPSMembre AG+CA (Secrétaire)+BureauVille (délégué CC)Mandat gratuit.
VBXACCUEIL ET RENCONTRE BRUXELLOIS AUTOUR DE L'ENFANCE, en abrégé A.R.BR.E. / BRUSSELSE OPVANG EN SAMENKOMST OMTRENT HET JONGE KIND, afgekort B.O.S.AnneDe SwertDefiMembre AG+CAVille (délégué CC)Mandat gratuit.
VBXACCUEIL ET RENCONTRE BRUXELLOIS AUTOUR DE L'ENFANCE, en abrégé A.R.BR.E. / BRUSSELSE OPVANG EN SAMENKOMST OMTRENT HET JONGE KIND, afgekort B.O.S.FaouziaHarichePSde droit membre AG + CA + Présidente du CA+membre Bureauen qualité d'Echevine de la Petite EnfanceMandat gratuit.
VBXACCUEIL ET RENCONTRE BRUXELLOIS AUTOUR DE L'ENFANCE, en abrégé A.R.BR.E. / BRUSSELSE OPVANG EN SAMENKOMST OMTRENT HET JONGE KIND, afgekort B.O.S.ZoubidaJellabECOLOMembre AG+CAVille (délégué CC)Mandat gratuit.
VBXACCUEIL ET RENCONTRE BRUXELLOIS AUTOUR DE L'ENFANCE, en abrégé A.R.BR.E. / BRUSSELSE OPVANG EN SAMENKOMST OMTRENT HET JONGE KIND, afgekort B.O.S.NicoleMalengreauMRMembre AG+CA+BureauVille (délégué CC)Mandat gratuit.
VBXACCUEIL ET RENCONTRE BRUXELLOIS AUTOUR DE L'ENFANCE, en abrégé A.R.BR.E. (anciennement BABYKOT)FatimaMoussaouiCDHMembre AG+CA+BureauVille (délégué CC)Mandat gratuit.
VBXACCUEIL ET RENCONTRE BRUXELLOIS AUTOUR DE L'ENFANCE, en abrégé A.R.BR.E. / BRUSSELSE OPVANG EN SAMENKOMST OMTRENT HET JONGE KIND, afgekort B.O.S.CatherineArijsFonctionnaireMembre AG+CA+Bureau+ Administrateur déléguéfonctionnaire Dpt DémographieMandat gratuit.
VBXACCUEIL ET RENCONTRE BRUXELLOIS AUTOUR DE L'ENFANCE, en abrégé A.R.BR.E. (anciennement BABYKOT)AmalBenghallamcabinetMembre AG+CACabinet Mme HaricheMandat gratuit.
VBXACCUEIL ET RENCONTRE BRUXELLOIS AUTOUR DE L'ENFANCE, en abrégé A.R.BR.E. / BRUSSELSE OPVANG EN SAMENKOMST OMTRENT HET JONGE KIND, afgekort B.O.S.ValérieBautierFonctionnaireMembre AG+CA (Trésorière)+BureauDirectrice Service petite Enfance VilleMandat gratuit.
VBXACCUEIL ET RENCONTRE BRUXELLOIS AUTOUR DE L'ENFANCE, en abrégé A.R.BR.E. / BRUSSELSE OPVANG EN SAMENKOMST OMTRENT HET JONGE KIND, afgekort B.O.S.KambazaNkubiriFonctionnaireMembre AG+CAen qualité de Directeur général Département DémographieMandat gratuit.
VBXACCUEIL ET RENCONTRE BRUXELLOIS AUTOUR DE L'ENFANCE, en abrégé A.R.BR.E. / BRUSSELSE OPVANG EN SAMENKOMST OMTRENT HET JONGE KIND, afgekort B.O.S.LucSymoensAmbtenaarLid AVStadssecretarisMandat gratuit.
Représentants envoyésperspective.brussels - AGENCE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (en abrégé ADT) / AGENTSCHAP VOOR TERRITORIALE ONTWIKKELING, afgekort ATOGeoffroyCoomans de BracheneMRMembre AG+CAMandat gratuit.
Secteur LogementAGENCE IMMOBILIERE SOCIALE A BRUXELLES (A.I.S.B.) / SOCIAAL IMMOBILIENKANTOOR IN BRUSSEL (S.K.I.B.)FatenAlamatPSmembre AG + CA + Présidente (Ville)Ville de BruxellesMandat gratuit.
Secteur LogementAGENCE IMMOBILIERE SOCIALE A BRUXELLES (A.I.S.B.) / SOCIAAL IMMOBILIENKANTOOR IN BRUSSEL (S.K.I.B.)MohamedArbaiCDHMembre AG+CA (Ville)Ville de BruxellesMandat gratuit.
Secteur LogementAGENCE IMMOBILIERE SOCIALE A BRUXELLES (A.I.S.B.) / SOCIAAL IMMOBILIENKANTOOR IN BRUSSEL (S.K.I.B.)SaïdaBakkaliPSMembre AG+CA (Ville)Ville de BruxellesMandat gratuit.
Secteur LogementAGENCE IMMOBILIERE SOCIALE A BRUXELLES (A.I.S.B.) / SOCIAAL IMMOBILIENKANTOOR IN BRUSSEL (S.K.I.B.)MichelBarnstijnPSmembre AG + CA + Administrateur délégué (CPAS)CPASMandat gratuit.
Secteur LogementAGENCE IMMOBILIERE SOCIALE A BRUXELLES (A.I.S.B.) / SOCIAAL IMMOBILIENKANTOOR IN BRUSSEL (S.K.I.B.)ClémentineBarzinMRMembre AG + CA (via Foyer Laekenois)Foyer LaekenoisMandat gratuit.
Secteur LogementAGENCE IMMOBILIERE SOCIALE A BRUXELLES (A.I.S.B.) / SOCIAAL IMMOBILIENKANTOOR IN BRUSSEL (S.K.I.B.)KhadijaBougharounFonctionnaire CPASMembre AG + CA (CPAS) CPASMandat gratuit.
Secteur LogementAGENCE IMMOBILIERE SOCIALE A BRUXELLES (A.I.S.B.) / SOCIAAL IMMOBILIENKANTOOR IN BRUSSEL (S.K.I.B.)Benhur YusufErgenMRMembre AG + CA + Vice-Président (via Foyer Laekenois)Foyer LaekenoisMandat gratuit.
Secteur LogementAGENCE IMMOBILIERE SOCIALE A BRUXELLES (A.I.S.B.) / SOCIAAL IMMOBILIENKANTOOR IN BRUSSEL (S.K.I.B.)JoséHoorensPSMembre AG+CA (Via Foyer Laekenois)Foyer LaekenoisMandat gratuit.
Secteur LogementAGENCE IMMOBILIERE SOCIALE A BRUXELLES (A.I.S.B.) / SOCIAAL IMMOBILIENKANTOOR IN BRUSSEL (S.K.I.B.)CatherineVan RymenantFonctionnaire CPASMembre AG + CA (CPAS)CPASMandat gratuit.
VBXAGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE LA VILLE DE BRUXELLES (ALE) / PLAATSELIJK WERKGELENHEIDSAGENTSCHAP VAN DE STAD BRUSSEL (PWA)FlorentBaudewijnsMRMembre AG+CAMandat gratuit.
VBXAGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE LA VILLE DE BRUXELLES (ALE) / PLAATSELIJK WERKGELENHEIDSAGENTSCHAP VAN DE STAD BRUSSEL (PWA)MarionLemesreMRPrésidenteMandat gratuit.
VBXAGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE LA VILLE DE BRUXELLES (ALE) / PLAATSELIJK WERKGELENHEIDSAGENTSCHAP VAN DE STAD BRUSSEL (PWA)FatimaMoussaouiCDHMembre AG+CAMandat gratuit.
VBXAGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE LA VILLE DE BRUXELLES (ALE) / PLAATSELIJK WERKGELENHEIDSAGENTSCHAP VAN DE STAD BRUSSEL (PWA)NelVandevannetPSMembre AG+CAMandat gratuit.
VBXAMIS DES MUSEES DE LA VILLE DE BRUXELLES - VRIENDEN VAN DE MUSEA VAN DE STAD BRUSSELIl n'y a plus de représentants de la Ville dans cette structure (décision CA et AG du 13/06/2018) - Er zijn geen vertegenwoordigers van de Stad meer in deze structuur (beslissing RvB en AV van 13/06/2018)Mandat gratuit (article 21 des statuts).- Onbezoldigd mandaat (artikel 21 van de statuten)
IntercommunalesAQUA PUBLICA EUROPEA (association internationale - internationale vereniging)FaouziaHarichePSAdministratriceMandat lié à VivaquaMandat gratuit
Représentants envoyésASSOCIATION DE LA VILLE ET DES COMMUNES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE (Brulocalis) / VERENIGING VAN DE STAD EN DE GEMEENTEN VAN HET HOOFDSTEDELIJK GEWESTCarineElstFonctionnaire CPASMembre du comité directeur de la Fédération des CPASExercé à titre gratuit. En théorie jeton de présence + frais de déplacement - A partir de juin 2017, les membres ont choisi de renoncer à toute rémunération.
Représentants envoyésASSOCIATION DE LA VILLE ET DES COMMUNES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE (Brulocalis) / VERENIGING VAN DE STAD EN DE GEMEENTEN VAN HET HOOFDSTEDELIJK GEWESTCarineElstFonctionnaire CPASMembre du Bureau de la Fédération des CPASExercé à titre gratuit - 4 réunions / an
Représentants envoyésASSOCIATION DE LA VILLE ET DES COMMUNES DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE (Brulocalis) / VERENIGING VAN DE STAD EN DE GEMEENTEN VAN HET HOOFDSTEDELIJK GEWESTClémentineBarzinMRmembre CAExercé à titre gratuit.- En théorie jeton de présence 112,97 EUR brut (indexé annuellement) + frais de déplacement : 12,40 EUR par déplacement- En moyenne 3 réunions/an.
)
Représentants envoyésATOMIUMAlainCourtoisMRMembre AG+CAVille : 7 repr. AG/5 au CAMandat gratuit
Représentants envoyésATOMIUMJoDe CockVLDLid AVVille : 7 repr. AG/5 au CA
Représentants envoyésATOMIUMGillesDelforgePSMembre AG+AdministrateurVille : 7 repr. AG/5 au CAMandat gratuit
Représentants envoyésATOMIUMLaurentDelvauxPSMembre AGVille : 7 repr. AG/5 au CAMandat gratuit
Représentants envoyésATOMIUMKarineLalieuxPSMembre AG+CA+ Présidente ffVille : 7 repr. AG/5 au CAMandat gratuit - Présidence revient à la Ville
Représentants envoyésATOMIUMCDHmembre AG + CA mandat vacantVille : 7 repr. AG/5 au CA (1 mandat vacant suite à la démission de Mme Milquet en date du 18/05/2018)Mandat gratuit
Représentants envoyésATOMIUMFreddyThielemansPSPrésidentVille : 7 repr. AG/5 au CA - M. Thielemenas est encore Président en titre - Mme Lalieux a été désignée Présidente ffMandat gratuit - Présidence revient à la Ville
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENJean-MarieAmandPSMembre AG+CAJeton de présence (idem Conseil communal : 80,20 EUR brut), en moyenne 4 réunions/an (3CA+1AG)
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENMustaphaAmraniPSMembre AG+CAJeton de présence (idem Conseil communal : 80,20 EUR brut), en moyenne 4 réunions/an (3CA+1AG)
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENAlainCourtoisMRMembre de droit AG+Présidenten qualité d'Echevin des SportsMandat rémunéré pour les administrateurs, sauf pour l'Echevin des Sports qui exerce ce mandat à titre gratuit.
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENDominiqueDe BackerVLDLid AV + RvBZitpenning (idem Gemeenteraad : 80,20 EUR brut), gemiddeld 4 vergaderingen/jaar (3 RvB+1AV)
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENBenhur YusufErgenMRMembre AG+CAJeton de présence (idem Conseil communal : 80,20 EUR brut), en moyenne 4 réunions/an (3CA+1AG)
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENBartDhondtGROENLid AV + RvBZitpenning (idem Gemeenteraad : 80,20 EUR brut), gemiddeld 4 vergaderingen/jaar (3 RvB+1AV)
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENJohanVan den DriesscheN-VALid Av+RvBZitpenning (idem Gemeenteraad : 80,20 EUR brut), gemiddeld 4 vergaderingen/jaar (3 RvB+1AV)
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENCélineVivierMRMembre AG+CAJeton de présence (idem Conseil communal : 80,20 EUR brut), en moyenne 4 réunions/an (3CA+1AG)
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENFabienWatteyneMRAdministrateurCabinet CourtoisJeton de présence (idem Conseil communal : 80,20 EUR brut), en moyenne 4 réunions/an (3CA+1AG)
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENNicolasDecosterFonctionnairemembre AG + CAUrbanisme - architectureJeton de présence (idem Conseil communal : 80,20 EUR brut), en moyenne 4 réunions/an (3CA+1AG)
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENFreddyGielisFonctionnaireMembre AG+CAUrbanisme - techniques spécialesJeton de présence (idem Conseil communal : 80,20 EUR brut), en moyenne 4 réunions/an (3CA+1AG)
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENPatriciaMelliniFonctionnaireMembre AGService Sports
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENSébastienSchetgenFonctionnairemembre AG + CAInspecteur pédagogique de la santé et des sportsJeton de présence (idem Conseil communal : 80,20 EUR brut), en moyenne 4 réunions/an (3CA+1AG)
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENLucSymoensambtenaarLid AV + RvBStadssecretarisZitpenning (idem Gemeenteraad : 80,20 EUR brut), gemiddeld 4 vergaderingen/jaar (3 RvB+1AV)
VBXBAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGENAnneVandenbulckeFonctionnaireMembre AG+CADG Dpt Culture, Sports, Loisirs, jeunesseZitpenning (idem Gemeenteraad : 80,20 EUR brut), gemiddeld 4 vergaderingen/jaar (3 RvB+1AV)
VBXBAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants)FatenAlamatPSMembre AG + CA+Bureau+Administratrice déléguée (asbl JAB)Ne représente pas la Ville mais l'asbl Jeunesse à BruxellesMandat gratuit
VBXBAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants)SaïdaBakkaliPSMembre AG + CA (Ville)délégué Conseil communalMandat gratuit
VBXBAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants)MarieBangouraDefiMembre AG + CA (Ville)délégué Conseil communalMandat gratuit
VBXBAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants)MichelBarnstijnPSMembre AG + CA + Vice-Président (CPAS)délégué Conseil CPAS - Vice-Président depuis 01/02/2018Mandat gratuit
VBXBAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants)SahraDatoussaidPSMembre AG + CA (Ville)délégué Conseil communalMandat gratuit
VBXBAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants)RobertDe GeyterMRMembre AG + CA + Bureau - Secrétaire (Ville) délégué Conseil communalMandat gratuit
VBXBAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants)FaouziaHarichePSmembre + Présidente de droit du CA + Bureau (Ville)Membre de droit AG/CA + Présidente de droit en qualité d'Echevine de la Jeunesse en charge de la cohésion socialeMandat gratuit
VBXBAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants)JérômeJoliboisECOLOMembre AG + CA (CPAS)délégué Conseil CPASMandat gratuit
VBXBAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants)GeoffreyGuérittePSMembre AG + CA (CPAS)délégué Conseil CPASMandat gratuit
VBXBAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants)NicoleMalengreauMRMembre AG + CA + Bureau (CPAS) - Secrétairedélégué Conseil CPASMandat gratuit
VBXBAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants)FatimaMoussaouiCDHMembre AG + CA + Bureau (Ville)délégué Conseil communalMandat gratuit
VBXBAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants)Mie-JeanneNyanga-LumbalaCDHMembre AG + CA (CPAS)délégué Conseil CPASMandat gratuit
VBXBAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants)Gert (Margriet)Van Ransbeeckfonctionnaire CPASMembre AGen qualité de représentante de l'administration du CPASMandat gratuit
VBXBRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit)ElsAmpeVLDLid Av+RvB6 Schepene zijn van rechtswege bestuurder van BRAVVOGratis mandaat (artikel 18 van de statuten).
VBXBRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit)ClémentineBarzinMRMembre AG + CA6 Echevins sont membres de droit du CAMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit)VeerleBerxAmbtenaarLid AV + RvB + Afgevaardigd bestuurder(preventieambtenaar)Mandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit)PhilippeClosePSMembre de droit AG+CA+ Président (en qualité de Bourgmestre)Le Bourgmestre est de droit Président du CA de l'asbl BRAVVO.Mandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit)AlainCourtoisMRMembre AG+CA6 Echevins sont membres de droit du CAMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit)FaouziaHarichePSMembre AG+CA6 Echevins sont membres de droit du CAMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit)KarineLalieuxPSMembre AG+CA6 Echevins sont membres de droit du CAMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit)CatherineLemaitreECOLOMembre AG+CA1 Membre de l'opposition du Conseil communal fait partie du CAMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit)NaïmaMaatiPSMembre AGdélégué Conseil communalMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit)MouniaMejbarPSMembre AGdélégué Conseil communalMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit)Mie-JeanneNyanga-LumbalaCDHMembre AGdélégué Conseil communalMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit)DavidWeytsmanMRMembre AGdélégué Conseil communalMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit)KhalidZianPSMembre AG + CA6 Echevins sont membres de droit du CAMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRUFÊTE-BRUFEESTOlivierAuvrayVLDLid AV + RvBaangesteld door GemeenteraadMandat gratuit (cfr art. 9 et 11 des statuts)
VBXBRUFÊTE-BRUFEESTKarineLalieuxPSmembre AG + CA + PrésidenteS'il est membre du CA, l'Echevin de la Culture préside le CAMandat gratuit (cfr art. 9 et 11 des statuts)
VBXBRUFÊTE-BRUFEESTCatherineLemaitreECOLOMembre AG+CAdésignée par Conseil communalMandat gratuit (cfr art. 9 et 11 des statuts)
VBXBRUFÊTE-BRUFEESTNaimaMaatiPSMembre AG+CAdésignée par Conseil communalMandat gratuit (cfr art. 9 et 11 des statuts)
VBXBRUFÊTE-BRUFEESTJoëlleMilquetCDHMembre AG+CA (encore à installer)désignée par Conseil communal (installation au CA pas encore effective)Mandat gratuit (cfr art. 9 et 11 des statuts)
VBXBRUFÊTE-BRUFEESTDenisLaurentFonctionnaireAdministrateur-déléguéFonctionnaire dpt CultureMandat gratuit (cfr art. 9 et 11 des statuts)
VBXBRUFÊTE-BRUFEESTAlexandreMoensFonctionnaireMembre AG+CAFonctionnaire dpt CultureMandat gratuit (cfr art. 9 et 11 des statuts)
VBXBRUFÊTE-BRUFEESTFabienResimontFonctionnairemembre AG + CAFonctionnaire dpt CultureMandat gratuit (cfr art. 9 et 11 des statuts)
VBXBRUFÊTE-BRUFEESTAnneVandenbulckeFonctionnairemembre AGDirectrice générale Dpt CultureMandat gratuit (cfr art. 9 et 11 des statuts)
IntercommunalesBRULABOGeoffroyCoomans de BracheneMRPrésidentJeton de présence (idem Conseil communal : 80,20 EUR brut)
Représentants envoyésBRUSSELS BUSINESS HUBS, en abrégé / afgekort « 2bhub », RPM 0882.590.528Didrikde SchaetzenMRAdministrateur (Ville)Ville (Dans le nouveau pacte d'actionnaires, la Ville n'a plus qu'un seul représentant)En principe, jetons de présence (idem jeton conseil communal : 80,20 EUR).- 2 jetons par an - Nomination récente, pas d'info à ce stade sur éventuelle gratuité
Représentants envoyésBRUSSELS BUSINESS HUBS, en abrégé / afgekort « 2bhub », RPM 0882.590.528AhmedEl KtibiPSPrésident ( CPAS)CPAS - (Dans le nouveau pacte d'actionnaires, le CPAS n'a plus que 3 représentants)Exercé à titre gratuit à la demande de l'intéressé
Représentants envoyésBRUSSELS BUSINESS HUBS, en abrégé / afgekort « 2bhub », RPM 0882.590.528HenriSimonsPSAdministrateur (CPAS)CPAS - (Dans le nouveau pacte d'actionnaires, le CPAS n'a plus que 3 représentants)Jetons de présence (idem jeton conseil communal : 80,20 EUR).- 2 à 3 jetons par an.-
Représentants envoyésBRUSSELS BUSINESS HUBS, en abrégé / afgekort « 2bhub », RPM 0882.590.528FrançoisMarcqMRAdministrateur (CPAS)CPAS - (Dans le nouveau pacte d'actionnaires, le CPAS n'a plus que 3 représentants)Exercé à titre gratuit.- En théorie, jetons de présence (idem jeton conseil communal : 80,20 EUR brut).- 2 à 3 jetons par an.-
VBXBRUSSELS MAJOR EVENTS, en abrégé / afgekort BMEAlainCourtoisMRMembre de doit AG + membre CAmembre de droit AG en qualité d'Echevin des SportsMandat gratuit.
VBXBRUSSELS MAJOR EVENTS, en abrégé / afgekort BMEBartDhondtECOLO-GROENWaarnemer in RvB en AV (Cultuurpact)(vertegenwoordiger oppositie - Cultuurpact)Onbezoldigd mandaat
VBXBRUSSELS MAJOR EVENTS, en abrégé / afgekort BMEWafaaHammichpersonnel VilleAdministratriceCabinet du BourgmestreMandat gratuit.
VBXBRUSSELS MAJOR EVENTS, en abrégé / afgekort BMEKarineLalieuxPSMembre de droit AG + membre CA + Présidente (depuis le 24/06/2017)membre de droit AG en qualité d'Echevin de la Culture et du TourismeMandat gratuit.
VBXBRUSSELS MAJOR EVENTS, en abrégé / afgekort BMEMarionLemesreMRMembre de droit AG + membre CAmembre de droit AG en qualité d'Echevin du CommerceMandat gratuit.
VBXBRUSSELS MAJOR EVENTS, en abrégé / afgekort BMEFabianMaingainDefiObservateur CA et AG (pacte culturel)(représentant opposition pacte culturel)Mandat gratuit.
VBXBRUSSELS MAJOR EVENTS, en abrégé / afgekort BMEJoëlleMilquetCDHMembre AG + CAdésignée parmi membres effectifs AG et CA par Conseil communal pou repprésenter l'oppositionMandat gratuit
VBXBRUSSELS MAJOR EVENTS, en abrégé / afgekort BMEMohamedOuriaghliPSmembre AGMandat gratuit
VBXBRUSSELS MAJOR EVENTS, en abrégé / afgekort BMEKhalidZianPSMembre AG + CAnommé administrateur par l'AG en qualité d'échevin des Espaces Verts, pas désigné par Conseil communalMandat gratuit.
VBXBRUXELLES ENSEIGNEMENTPatrickDanaufonctionnaireSecrétaire CA + bureauInspecteur IPMandat gratuit
VBXBRUXELLES ENSEIGNEMENTSandraDe Niesambtenaarlid AVPedagogisch Inspecteur-generaal NL OnderwijsGratis mandaat
VBXBRUXELLES ENSEIGNEMENTJean-LouisHenquezfonctionnaireadministrateurInspecteur pédagogisque IPMandat gratuit
VBXBRUXELLES ENSEIGNEMENTPascalHeymansfonctionnaireAdministrateur + Trésorier + Bureaufonctionnaire IPMandat gratuit
VBXBRUXELLES ENSEIGNEMENTGeorgesHoréfonctionnairePrésident CA + BureauDirecteur financier IPMandat gratuit
VBXBRUXELLES ENSEIGNEMENTCharlesHuygensfonctionnaireadministrateurDirecteur général Dpt IPMandat gratuit
VBXBRUXELLES ENSEIGNEMENTPhilippeMalfaitfonctionnaireadministrateurInspecteur pédagogisque IPMandat gratuit
VBXBRUXELLES ENSEIGNEMENTMyriamSottiauxfonctionnaireadministrateurInspecteur pédagogisque IPMandat gratuit
VBXBRUXELLES ENSEIGNEMENTLucSymoensambtenaarbestuurderStadssecretarisGratis mandaat
VBXBRUXELLES ENSEIGNEMENTPatrickVanderhoevenfonctionnaireadministrateurInspecteur pédagogisque IPMandat gratuit
VBXBRUXELLES ENSEIGNEMENTNathalieVan OverstraetenfonctionnaireadministrateurInspecteur pédagogisque IPMandat gratuit
VBXBRUSSEL INTERNATIONALE SOLIDARITEIT - BRUXELLES SOLIDARITE INTERNATIONALE (BRISSI)ZoubidaJellabECOLOmembre AG + CAdélégué Conseil communalMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRUSSEL INTERNATIONALE SOLIDARITEIT - BRUXELLES SOLIDARITE INTERNATIONALE (BRISSI)FabianMaingainDefiMembre AG+CAdélégué Conseil communalMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRUSSEL INTERNATIONALE SOLIDARITEIT - BRUXELLES SOLIDARITE INTERNATIONALE (BRISSI)MohamedOuriaghliPSMembre de droit AG+CA + Président de droiten qualité d'Echevin de la Solidarité internationaleMandat gratuit (article 18 des statuts).-
VBXBRUSSEL INTERNATIONALE SOLIDARITEIT - BRUXELLES SOLIDARITE INTERNATIONALE (BRISSI)CélineVivierMRMembre AG+CAdélégué Conseil communalMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRUSSEL INTERNATIONALE SOLIDARITEIT - BRUXELLES SOLIDARITE INTERNATIONALE (BRISSI)DominicBrumagnePSMembre AG+CAExpert (désigné sur proposition du CA)Mandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRUSSEL INTERNATIONALE SOLIDARITEIT - BRUXELLES SOLIDARITE INTERNATIONALE (BRISSI)Ann-SophieDeneyerFonctionnaireLid AV + RvB (ambtenaar Stad) + Secretarisambtenaar Internationale SolidariteitGratis mandaat (artikel 18 statuten).
VBXBRUSSEL INTERNATIONALE SOLIDARITEIT - BRUXELLES SOLIDARITE INTERNATIONALE (BRISSI)MichelMayeurFonctionnaireMembre AGExpert (personnel Ville) - désigné sur proposition du CAMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRUSSEL INTERNATIONALE SOLIDARITEIT - BRUXELLES SOLIDARITE INTERNATIONALE (BRISSI)BaptisteDardenneFonctionnaireMembre AG+CAExpert (personnel Ville) - désigné sur proposition du CAMandat gratuit (article 18 des statuts).
VBXBRUSSEL INTERNATIONALE SOLIDARITEIT - BRUXELLES SOLIDARITE INTERNATIONALE (BRISSI)MiaVermeirambtenaarLid AV + RvB (ambtshalve) + penningmeesterStadsontvangerGratis mandaat (artikel 18 statuten).
VBXBRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSTELLINGENHamzaFassi-FihriCDHMembre AG+CAdésigné par le Conseil communalMandat gratuit (article 5 et 21 des statuts).
VBXBRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSTELLINGENCatherineLemaîtreECOLOMembre AG+CAdésignée par le Conseil communalMandat gratuit (article 5 et 21 des statuts).
VBXBRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSTELLINGENKarineLalieuxPSmembre AG + CA + Présidente de droiten qualité d'Echevine de la Culture (article 5 et 26 des statuts)Mandat gratuit (article 5 et 21 des statuts).
VBXBRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSTELLINGENNaïmaMaatiPSMembre AG+CAdésignée par le Conseil communalMandat gratuit (article 5 et 21 des statuts).
VBXBRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSTELLINGENCélineVivierMRMembre AG+CAdésignée par le Conseil communalMandat gratuit (article 5 et 21 des statuts).
VBXBRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSTELLINGENFonctionnairemembre AG + CA + TrésorièreConservateur en chef (à désigner)Mandat gratuit (article 5 et 21 des statuts).
VBXBRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSTELLINGENVincentHeymansFonctionnaireMembre AG+CADpt Urbanisme - Patrimoine historiqueMandat gratuit (article 5 et 21 des statuts).
VBXBRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSTELLINGENPascaleSalesseFonctionnaireMembre AG+CA + SecrétaireFonctionnaire CultureMandat gratuit (article 5 et 21 des statuts).
VBXBRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSTELLINGENJoanVandenbergheFonctionnaireMembre AG+CAFonctionnaire ExpositionsMandat gratuit (article 5 et 21 des statuts).
VBXBRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSTELLINGENDenisLaurentFonctionnaireMembre AG+CA + Administrateur déléguéDirecteur Archives-Musées-Culture, Administrater-délégué de droit article 5,21 et 26Mandat gratuit (article 5 et 21 des statuts).
VBXBRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSTELLINGENAnneVandenbulckeFonctionnaireMembre AG+CADirectrice générale Département CultureMandat gratuit (article 5 et 21 des statuts).
CPASBXL-ArabesqueEn cours de dissolution.- La décision de dissolution de cette structure a été prise par les associés (décision du Conseil de l'action sociale du 18/04/2018 et du Conseil communal de 11/11/2018).- Ontbinding is lopende.- De beslissing tot ontbinding van deze structuur werd genomen door de deelgenoten (beslissing van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18/04/2018 en van de Gemeenteraad van 11/06/2018)Mandat gratuit (article 34 des statuts). - Onbezoldigd mandaat (artikel 34 van de statuten)
Représentants envoyésCENTRE BRUXELLOIS DE LA MODE ET DU DESIGN - BRUSSELS CENTRUM VOOR MODE EN DESIGN (Mad.Brussels)ClémentineBarzinMRPrésidente du CA (depuis le 24/10/2017)VilleMandat gratuit (article 27 des statuts).
Représentants envoyésCENTRE BRUXELLOIS DE LA MODE ET DU DESIGN - BRUSSELS CENTRUM VOOR MODE EN DESIGN (Mad.Brussels)KarineLalieuxPSAdministratriceVilleMandat gratuit (article 27 des statuts).
Représentants envoyésCENTRE BRUXELLOIS DE LA MODE ET DU DESIGN - BRUSSELS CENTRUM VOOR MODE EN DESIGN (Mad.Brussels)MarionLemesreMRAdministratriceNe représente pas la Ville, mais le Centre d'entreprises DansaertMandat gratuit (article 27 des statuts).
Représentants envoyésCENTRE BRUXELLOIS DE LA MODE ET DU DESIGN - BRUSSELS CENTRUM VOOR MODE EN DESIGN (Mad.Brussels)HenriSimonsPSAdministrateurVilleMandat gratuit (article 27 des statuts).
VBXCENTRE CULTUREL BRUEGELFatimaAbidPSMembre AG+CAMandat gratuit (article 26 des statuts).
VBXCENTRE CULTUREL BRUEGELLiesbetTemmermanECOLO-GROENmembre AG + CAGratis mandaat (artikel 26 van de statuten).
VBXCENTRE CULTUREL BRUEGELKarineLalieuxPSPrésidente de droit Présidente de droit (article 21 des statuts).Mandat gratuit (article 26 des statuts).
VBXCENTRE CULTUREL BRUEGELFatimaMoussaouiCDHMembre AG+CAMandat gratuit (article 26 des statuts).
VBXCENTRE CULTUREL BRUEGELIsabelleRigauxDefiObservateur (pacte culturel)(Pacte culturel - pas via CC)Gratis mandaat (artikel 26 van de statuten).
VBXCENTRE CULTUREL BRUEGELCélineVivierMRMembre AG+CAMandat gratuit (article 26 des statuts).
VBXCENTRE CULTUREL BRUEGELDelphinePironFonctionnaireMembre AGFonctionnaire DPT CultureGratis mandaat (artikel 26 van de statuten).
VBXCENTRE CULTUREL DE BRUXELLES-NORD - MAISON DE LA CREATIONKarineLalieuxPSMembre AG+CA + Présidentedéléguée Conseil communalMandat gratuit (article 14 des statuts).
VBXCENTRE CULTUREL DE BRUXELLES-NORD - MAISON DE LA CREATIONJacquesMoreauMRMembre AG+CAdélégué Conseil communalMandat gratuit (article 12 des statuts).
VBXCENTRE CULTUREL DE BRUXELLES-NORD - MAISON DE LA CREATIONDavidSierzant AcitoresPSMembre AG+CAdélégué Conseil communalMandat gratuit (article 12 des statuts).
VBXCENTRE CULTUREL DE BRUXELLES-NORD - MAISON DE LA CREATIONDidierWautersCDHMembre AG+CAdélégué Conseil communalMandat gratuit (article 12 des statuts).
VBXCENTRE CULTUREL DE BRUXELLES-NORD - MAISON DE LA CREATIONZoubidaJellabECOLOMembre AG+CAdéléguée Conseil communalMandat gratuit (article 12 des statuts).
VBXCENTRE CULTUREL DE BRUXELLES-NORD - MAISON DE LA CREATIONFabienRésimontFonctionnaireMembre AG+CADépartement CultureMandat gratuit (article 12 des statuts).
Représentants envoyésCENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATION, EN ABREGE : C.T.R.MichelBarnstijnPSmembre AG + CA (CPAS)désigné par le CPASMandat gratuit
Représentants envoyésCENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATION, EN ABREGE : C.T.R.FlorenceFrelinxMRmembre AG (CPAS)désignée par le CPASMandat gratuit
Représentants envoyésCENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATION, EN ABREGE : C.T.R.NicoleMalengreauMRmembre AG (CPAS)désignée par le CPASMandat gratuit
Représentants envoyésCENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATION, EN ABREGE : C.T.R.MouniaMejbarPSMembre AG+CA (Ville)désignée par le Conseil communalMandat gratuit
Représentants envoyésCENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATION, EN ABREGE : C.T.R.HenriSimonsPSmembre AG (CPAS)désigné par le CPASMandat gratuit
Représentants envoyésCENTRE D'ENTREPRISES DANSAERT - BEDRIJVENCENTRUM DANSAERTSaïdaBakkaliPSmembre CA (Ville)désignée par le Conseil communalMandat gratuit
Représentants envoyésCENTRE D'ENTREPRISES DANSAERT - BEDRIJVENCENTRUM DANSAERTShantiIngelsVLDLid RvB (Stad)aangesteld door GemeenteraadGratis mandaat
Représentants envoyésCENTRE D'ENTREPRISES DANSAERT - BEDRIJVENCENTRUM DANSAERTMarionLemesreMRPrésidente CA (Ville)désignée par le Conseil communalMandat gratuit (article 23 des statuts).
Représentants envoyésCENTRE D'ENTREPRISES / BEDRIJVENCENTRUM LES ATELIERS DES TANNEURS, en abrégé /afgekort "Les Ateliers des Tanneurs" RPM 0848.608.557Didrikde SchaetzenMRAdministrateur (Ville)Dérivé de 2Bhub s.a. (même composition CA)En principe, jetons de présence (idem jeton conseil communal : 80,20 EUR).- 2 à 3 jetons par an - Nomination récente, pas d'info à ce stade sur éventuelle gratuité
Représentants envoyésCENTRE D'ENTREPRISES / BEDRIJVENCENTRUM LES ATELIERS DES TANNEURS, en abrégé /afgekort "Les Ateliers des Tanneurs" RPM 0848.608.557AhmedEl KtibiPSAdministrateur (CPAS)Dérivé de 2Bhub s.a. (même composition CA)Exercé à titre gratuit à la demande de l'intéressé
Représentants envoyésCENTRE D'ENTREPRISES / BEDRIJVENCENTRUM LES ATELIERS DES TANNEURS, en abrégé /afgekort "Les Ateliers des Tanneurs" RPM 0848.608.557HenriSimonsPSAdministrateur (CPAS)Dérivé de 2Bhub s.a. (même composition CA)Jetons de présence (idem jeton conseil communal : 80,20 EUR).- 2 à 3 jetons par an.-
Représentants envoyésCENTRE D'ENTREPRISES / BEDRIJVENCENTRUM LES ATELIERS DES TANNEURS, en abrégé /afgekort "Les Ateliers des Tanneurs" RPM 0848.608.557FrançoisMarcqMRAdministrateur (CPAS)Dérivé de 2Bhub s.a. (même composition CA)Exercé à titre gratuit.- En théorie, jetons de présence (idem jeton conseil communal : 80,20 EUR brut).- 2 à 3 jetons par an.-
Représentants envoyésCENTRE EUROPEEN DE FRUITS ET LEGUMES / EUROPEES CENTRUM VOOR FRUIT EN GROENTENMichelBarnstijnPSAdministrateur (Ville)Jeton de présence de 120,00 EUR brut/séance. En moyenne 1 réunion/mois.
IntercommunalesCHATEAU DE MODAVE asblFaouziaHarichePSAdministratriceMandat lié à VivaquaMandat gratuit
VBXCITE CULTUREKarineLalieuxPSPrésidente (Ville) L'Echevin des Beaux-Arts est de droit membre de l'AG et du CA en vertu du ROI de cette asbl.Mandat gratuit (article 28 des statuts)
VBXCITE CULTUREBenhur YusufErgenMRAdministrateur (Foyer Laekenois)dérivé Présidence Foyer LaekenoisMandat gratuit (article 28 des statuts)
VBXCITE CULTUREFabienRésimontFonctionnaireMembre AG+CA + trésorier (Ville)Fonctionnaire Dpt CultureMandat gratuit (article 28 des statuts)
Secteur LogementCITE MODELE-MODELWIJKClémentineBarzinMRAdministratrice (via Foyer Laekenois)ne représente pas la Ville - dérivé du CA de la scrl Le Foyer Laekenois.Mandat gratuit (article 35 des statuts).
Secteur LogementCITE MODELE-MODELWIJKBenhur YusufErgenMRPrésident (via Foyer Laekenois)ne représente pas la Ville - dérivé du CA de la scrl Le Foyer Laekenois.Mandat gratuit (article 35 des statuts)
Secteur LogementCITE MODELE-MODELWIJKSaïdaBakkaliPSAdministratrice (via Foyer Laekenoisne représente pas la Ville - dérivé du CA de la scrl Le Foyer Laekenois.Mandat gratuit (article 35 des statuts)
Secteur LogementCITE MODELE-MODELWIJKJoséHoorensPSAdministrateur (via Foyer Laekenois)ne représente pas la Ville - dérivé du CA de la scrl Le Foyer Laekenois.Mandat gratuit (article 35 des statuts)
Représentants envoyésCITYDEV.brussels (S.D.R.B.-G.O.M.B.)SahidAghzinnayPSmembre AGdésigné sur proposition de la Ville par la Conférence des BourgmestresMandat gratuit ( AG gratuit)
Représentants envoyésCITYDEV.brussels (S.D.R.B.-G.O.M.B.)SaïdaBakkaliPSMembre AG + CAdésignée sur proposition de la Ville par la Conférence des BourgmestresJeton de présence pour les réunions du CA : 88,21 EUR brut.
VBXCOMITE DE PATRONAGE DES KERMESSES/ BESCHERMCOMITE DER KERMISSENCe comité a été supprimé par décsion du Conseil communal du 11/09/2017 / Dit comité werd afgschaft bij Gemeenteraadsbeslissing van 11/09/2017
Hospitalier, cuisinesCOMITE DES REPAS SCOLAIRES DE LA VILLE DE BRUXELLES / COMITE DER SCHOOLMAALTIJDEN VAN DE STAD BRUSSELMembre AGL'AG du 15/06/2015 a décidé la dissolution et liquidation de l'asbl et a désigné un liquidateur.- L'existence d'un litige a retardé la clôture définitive qui est maintenant prévue pour septembre 2018.- Il n'y a plus d'activités dans cette asbl.- L'activité "repas scolaires" est assurée via "Les Cuisines bruxelloises".- De AV van 15/06/2015 heeft de ontbinding van deze vzw beslist en een vereffenaar aangeduid.- Het bestaan van een geschil heeft de definitieve afsluiting vertraagd maar is nu gepland voor september 2018.- Er zijn geen activiteiten meer binnen deze vzw.- De activiteit "schoolmaaltijden" wordt uitgeoefend via de "Bursselse Keukens"
VBXCOMMISSION COMMUNALE DE L'ACCUEILJean-MarieAmandPS(Suppléant Mme Hariche)Mandat gratuit.
VBXCOMMISSION COMMUNALE DE L'ACCUEILClémentineBarzinMRMembre effectifMandat gratuit.
VBXCOMMISSION COMMUNALE DE L'ACCUEILMohamedEl HamrouniCDH(Suppléant Mme Moussaoui)Mandat gratuit.
VBXCOMMISSION COMMUNALE DE L'ACCUEILFaouziaHarichePSPrésidenteEchevine de la JeunesseMandat gratuit.
VBXCOMMISSION COMMUNALE DE L'ACCUEILZoubidaJellabECOLOMembre effectifMandat gratuit.
VBXCOMMISSION COMMUNALE DE L'ACCUEILCatherineLemaitreECOLO(Suppléante Mme Jellab)Mandat gratuit.
VBXCOMMISSION COMMUNALE DE L'ACCUEILNaïmaMaatiPSMembre effectifMandat gratuit.
VBXCOMMISSION COMMUNALE DE L'ACCUEILMouniaMejbarPS(Suppléante Mme Maati)Mandat gratuit.
VBXCOMMISSION COMMUNALE DE L'ACCUEILFatimaMoussaouiCDHMembre effectifMandat gratuit.
VBXCOMMISSION COMMUNALE DE L'ACCUEILCélineVivierMR(Suppléante Mme Barzin)Mandat gratuit.
Représentants envoyésCOMMISSION REGIONALE DE LA MOBILITE / GEWESTLIJKE MOBILITEITSCOMMISSIEElsAmpeVLDLidGewestelijk Adviesorgaan.- Aangesteld op voordracht van de Conferentie van de Burgemeesters van het Brussels Gewest.Onbezoldigd uitgeoefend - In principe zitpenning
Représentants envoyésCONFERENCE DES BOURGMESTRES / CONFERENTIE VAN DE BURGEMEESTERSPhilippeClosePSMembreen qualité de BGMExercé à titre gratuit (théoriquement, Jeton de présence de 100,00 EUR brut)
Représentants envoyésCONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES (C.E.C.P.)FaouziaHarichePSMembre AG+CA+BureauExercé à titre gratuit, en théorie Jeton de présence.
Représentants envoyésCONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES (C.E.C.P.)PatrickVan der HoevenFonctionnaireMembre AG + suppléant de Mme Hariche au CAInspecteur pédagogiqueJeton de présence de 149,25 EUR brut, en moyenne 7 séances par an.
Représentants envoyésCPEONS-CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNEFaouziaHarichePSVice-PrésidenteMandat gratuit.
Représentants envoyésCPEONS-CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNECharlesHUYGENSFonctionnaireMembre AGDirecteur général Département IPMandat gratuit.
Représentants envoyésCPEONS-CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNEJean-LouisHENQUEZFonctionnaireAdministrateurInspecteurMandat gratuit.
Représentants envoyésECOLE REGIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, en abrégé ERAP / GEWESTELIJKE SCHOOL VOOR OPENBAAR BESTUUR, afgekort GSOBHet wetenschappelijk comité waarvan de gemeentesecretaris lid was, is eind 2017 afgeschaft.- Le Comité scientifique dans lequel le Secrétaire communal siégait a été supprimé fin 2017.De Stad is, als 1 van de 19 gemeenten lid van de Algemene vergadering.- De Burgemeester vaardigt een vertegenwoordiger af.- De Stad is niet vertegenwoordigd in de RvB.- /La Ville est, comme 1 des 19 communes membre de l'AG.-Le Bourgmestre délègue un représentant.- La Ville n'est pas représentée au CAOnbezoldigd
Représentants envoyésEGLISE DES SAINTS-ANGES / HEILIGE ENGELENKERKSarahKilicogluMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE DES SAINTS-JEAN ET ETIENNE AUX MINIMES / SINT-JAN en STEFAAN TER MINIEMENKERKAlainCourtoisMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE DES SAINTS-PIERRE ET PAUL / SINT-PIETER EN PAUWELKERKBenhur YusufErgenMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE DU CHRIST-ROI / KRISTUS KONINGKERKDaphnéDe KeukelaereVLDReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE DU DIVIN ENFANT JESUS / GODDELIJK KIND JEZUSKERKPaulWaucquezMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE DU SACRE-CŒUR / HEILIG HART KERKAlexiade MarnixMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE NOTRE-DAME AU SABLON / ONZE-LIEVE VROUW TER ZAVELKERKGeoffroyCoomans de BracheneMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE NOTRE-DAME AUX RICHES-CLAIRES / ONZE-LIEVE-VROUW TER RIJKE KLARENKERKVanessaIssiMRreprésentant dommune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE NOTRE-DAME DE LA CAMBRE/ ONZE-LIEVE-VROUW TER KAMERENKERKEdouardNihoulMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE NOTRE-DAME DE LA CHAPELLE / ONZE-LIEVE-VROUW TER KAPELLEKERKCélineVivierMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE NOTRE-DAME DE LAEKEN / ONZE-LIEVE-VROUW VAN LAKENKERKChristophePourtoisMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE NOTRE-DAME DU BON SECOURS / ONZE-LIEVE-VROUW VAN GOEDE BIJSTAND KERKBenhur YusufErgenMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE NOTRE-DAME DU FINISTERE / ONZE-LIEVE-VROUW TER FINISTERRAE KERKEdouardNihoulMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE NOTRE-DAME IMMACULEE CONCEPTION / ONZE-LIEVE VROUW ONBEVLEKT KERKCélineVivierMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE SAINTE-CATHERINE / SINT-KATELIJNEKERKGeoffroyCoomans de BracheneMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE SAINTE-CATHERINE / SINT-KATELIJNEKERKAlainCourtoisMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit.
Représentants envoyésEGLISE SAINTE-ELISABETH / SINT-ELISABETHKERKDominiqueDe BackerVLDvertegenwoordiger gemeente in Kerkfabriek (ter vervanging Burgemeester)Gratis mandaat.
Représentants envoyésEGLISE SAINT-JACQUES-SUR-COUDENBERG / SINT-JACOB OP COUDENBERG KERKAlainCourtoisMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit
Représentants envoyésEGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE AU BEGUINAGE / SINT-JAN BAPTISTE OP HET BEGIJNHOF KERKAlexiade MarnixMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit
Représentants envoyésEGLISE SAINT-LAMBERT AU HEYSEL / SINT-LAMBERTUS KERK OP DE HEIZELSarahKilicogluMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit
Représentants envoyésEGLISE SAINT-NICOLAS / SINT NIKLAASKERKOlivierEggermontMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit
Représentants envoyésEGLISE SAINT-ROCH / SINT-ROCHUSKERKCarmenMossoMRReprésentant commune au conseil de fabrique (en rempl. Bgm)Mandat gratuit
VBXENTREPRENDRE.BRUCITY, PROMOTION DES COMMERCES ET ENTREPRISES DE LA VILLE DE BRUXELLES / ONDERNEMEN.BRUCITY, PROMOTIE VAN DE HANDELS EN ONDERNEMINGEN VAN DE STAD BRUSSELSahidAghzinnayPSMembre AG+CAdésigné par Conseil communalMandat gratuit
VBXENTREPRENDRE.BRUCITY, PROMOTION DES COMMERCES ET ENTREPRISES DE LA VILLE DE BRUXELLES / ONDERNEMEN.BRUCITY, PROMOTIE VAN DE HANDELS EN ONDERNEMINGEN VAN DE STAD BRUSSELBernardDhondtMRMembre AG + adminstrateur - gestion financièrepas désigné par Conseil communalMandat gratuit
VBXENTREPRENDRE.BRUCITY, PROMOTION DES COMMERCES ET ENTREPRISES DE LA VILLE DE BRUXELLES / ONDERNEMEN.BRUCITY, PROMOTIE VAN DE HANDELS EN ONDERNEMINGEN VAN DE STAD BRUSSELIsabelleGelasMRMembre AG + adminstrateur - directeurpas désigné par Conseil communalMandat gratuit
VBXENTREPRENDRE.BRUCITY, PROMOTION DES COMMERCES ET ENTREPRISES DE LA VILLE DE BRUXELLES / ONDERNEMEN.BRUCITY, PROMOTIE VAN DE HANDELS EN ONDERNEMINGEN VAN DE STAD BRUSSELMarionLemesreMRMembre de droit+ Président CA de droiten qualité d'Echevin des affaires économiquesMandat gratuit
VBXENTREPRENDRE.BRUCITY, PROMOTION DES COMMERCES ET ENTREPRISES DE LA VILLE DE BRUXELLES / ONDERNEMEN.BRUCITY, PROMOTIE VAN DE HANDELS EN ONDERNEMINGEN VAN DE STAD BRUSSELOlivierVerstraetenPSMembre AG+CAdésigné par Conseil communalMandat gratuit
VBXENTREPRENDRE.BRUCITY, PROMOTION DES COMMERCES ET ENTREPRISES DE LA VILLE DE BRUXELLES / ONDERNEMEN.BRUCITY, PROMOTIE VAN DE HANDELS EN ONDERNEMINGEN VAN DE STAD BRUSSELDidierWautersCDHMembre AG+CAdésigné par Conseil communalMandat gratuit
VBXENTREPRENDRE.BRUCITY, PROMOTION DES COMMERCES ET ENTREPRISES DE LA VILLE DE BRUXELLES / ONDERNEMEN.BRUCITY, PROMOTIE VAN DE HANDELS EN ONDERNEMINGEN VAN DE STAD BRUSSELRogerLebeggeFonctionnairemembre AG de droit + administrateuren qualité de DG Affaires économiquesMandat gratuit
Représentants envoyésERIP (ECOLE REGIONALE ET INTERCOMMUNALE DE POLICE) - GIP (GEWESTELIJKE EN INTERCOMMUNALE POLLITIESCHOOL)PhilippeClosePSAdministrateuren qualité de Président du Collège de PoliceMandat gratuit
Représentants envoyésERIP (ECOLE REGIONALE ET INTERCOMMUNALE DE POLICE) - GIP (GEWESTELIJKE EN INTERCOMMUNALE POLLITIESCHOOL)MichelGoovaertsFonctionnaireAdministrateuren qualité de Chef de Corps de la Zone de PoliceMandat gratuit
Représentants envoyésETHIASCO (avant Ethias Droit commun - Voorheen Ethias gemeen Recht)LucSymoensambtenaarLid raadgevend ComitéZitpenning 324,72 EUR (te indexeren per zitting + onkostenvergoeding van 35 % van het bedrag van de zitpenning
Représentants envoyésEUROCITIESLucSymoensambtenaarpermanente vertegenwoordiger en verantwoordelijke ambtenaarStadssecretarisGratis mandaat (artikel 11 statuten).
Représentants envoyésEUROCITIESPhilippeClosePSreprésentant officiel de la Ville à l'AGLes Villes sont membres en tant que personnes morales et sont en principe représentées par leur BourgmestreGratis mandaat (artikel 11 statuten).
Représentants envoyésEURO BRUSSELS 2020asbl dissoute (AG 23/02/2018) - vzw werd ontbonden (AV 23/02/2018)Non rémunéré.
VBXFERME DU PARC MAXIMILIENZoubidaJellabECOLOMembre AG + CAConseil communal (opposition)Mandat gratuit
VBXFERME DU PARC MAXIMILIENAmalBenghallamPSMembre AG + CAReprésentante Echevin de la JeunesseMandat gratuit.
VBXFERME DU PARC MAXIMILIENEmilieBalaynPSMembre AG + CA + PrésidenteReprésentante Echevin Espaces vertsMandat gratuit.
VBXFERME DU PARC MAXIMILIENFrédéricBoutryfonctionnaireMembre AG + CADpt Travaux de VoirieMandat gratuit.
VBXFERME DU PARC MAXIMILIENMurielPIAZZAFonctionnaireMembre AGcellule Eco-ConseilMandat gratuit
VBXFERME DU PARC MAXIMILIENNicoRaemdonckambtenaarLid AVIngénieur-Directeur-generaal Dpt WegeniswerkenGratis mandaat
VBXFERME DU PARC MAXIMILIENDidierWautersCDHMembre AGConseil communal (opposition)Mandat gratuit
VBXFOIRE INTERNATIONALE DE BRUXELLES (F.I.B.) / INTERNATIONALE JAARBEURS VAN BRUSSEL (I.J.B.)En cours de fusion.- L'AG du 12/12/2017 a décidé d'intégrer l'asbl FI.I.B. dans l'asbl Brussels Expo.- Fusie is lopende. De AV heeft op 12/12/2017 beslist om de vzw I.J.B. te integreren binnen de vzw Brussels Expo
VBXFOIRES ET SALONS DE BRUXELLES (F.S.B.) (BFE) / BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN VAN BRUSSEL (B.T.B.) (BFE)En cours de fusion.- L'AG du 12/12/2017 a décidé d'intégrer l'asbl Foires et Salons (FSB/BFE). dans l'asbl Brussels Expo.- Fusie is lopende. De AV heeft op 12/12/2017 beslist om de vzw Beurzen en Tentoonstellingen (BTB/BFE) te integreren binnen de vzw Brussels Expo
Représentants envoyésFONDATION MEDICALE REINE ELISABETH / MEDISCHE STICHTING KONINGIN ELISABETHStatutairement le Bourgmestre est membre de droit du CA. Volgens de statuten is de Burgemeester van rechtswege lid van de RvBM. le Bourgmestre a refusé de devenir administrateur. En cas d'accord de l'asbl, (en attente de décision de leur part) la Ville désignera un autre représentant. De Burgemeester heeft geweigd om bestuurder te worden. Ingeval van akkoord van de vzw (nog geen antwoord gekregen) zal de Stad een andere vertegenwoordiger aanduidenMandat gratuit.- Onbezoldigd mandaat
Représentants envoyésFORUM BELGE POUR LA PREVENTION ET LA SECURITE URBAINE, en abrégé F.B.P.S.U. / BELGISCH FORUM VOOR PREVENTIE EN VEILIGHEID IN DE STEDEN, afgekort B.F.P.V.S.PhilippeClosePSmembre AG + CA + PrésidentChaque commune est représentée par son Bourgmestre (article 5 des statuts).- La Ville est membre du CA et détient pour l'instant la présidence. - Le Bourgmestre se fait représenter par le fonctionnaire de prévention.Mandat gratuit.
VBXGIALSahidAghzinnayPSmembre AG + CAJeton de présence (idem conseil communal : 80,20EUR brut) - En moyenne : 2 AG/an - 12 CA/an - Max. 20 réunions rémunérées par an
VBXGIALMustaphaAmraniPSMembre AGJeton de présence (idem conseil communal : 80,20EUR brut) - En moyenne : 2 AG/an
VBXGIALClémentineBarzinMRMembre AGJeton de présence (idem conseil communal : 80,20EUR brut) - En moyenne : 2 AG/an
VBXGIALAmalBenghallamPSmembre AG + CAJeton de présence (idem conseil communal : 80,20EUR brut) - En moyenne : 2 AG/an - 12 CA/an - Max. 20 réunions rémunérées par an
VBXGIALGeoffroyCoomans de BracheneMRmembre AG + CAJeton de présence (idem conseil communal : 80,20EUR brut) - En moyenne : 2 AG/an - 12 CA/an - Max. 20 réunions rémunérées par an
VBXGIALDominiqueDe BackerVLDLid AvZitpenningen (idem gemeenteraad : 80,20 EUR bruto) - gemiddeld : 2 AV/jaar
VBXGIALFabriceVan Exsp.aLid Av + RvBZitpenningen (idem gemeenteraad : 80,20 EUR bruto) - gemiddeld : 2 AV/jaar - 12 RvB/jaar - max. 20 bezoldigde vergaderingen/jaar
VBXGIALMichaëlFrançoisDéFImembre AG + CAreprésentant de l'oppositionJeton de présence (idem conseil communal : 80,20EUR brut) - En moyenne : 2 AG/an - 12 CA/an - Max. 20 réunions rémunérées par an
VBXGIALZoubidaJellabECOLOmembre AG + CAreprésentante de l'oppositionJeton de présence (idem conseil communal : 80,20EUR brut) - En moyenne : 2 AG/an - 12 CA/an - Max. 20 réunions rémunérées par an
VBXGIALMouniaMejbarPSMembre AGJeton de présence (idem conseil communal : 80,20EUR brut) - En moyenne : 2 AG/an
VBXGIALMohamedOuriaghliPSMembre AG de droit+PrésidentPrésident de droit en qualité d'Echevin de l'Informatique (exercé à titre gratuit)Exercé à titre gratuit- Pour les autres administrateurs, jeton de présence (idem conseil communal)
VBXGIALLucSymoensambtenaarLid AV + RvBStadssecretaris (onbezoldigd uitgeoefend mandaat)Onbezoldigd uitgeoefend - Voor andere bestuurders zitpenning (idem Gemeenteraad)
VBXGIALHendrickVan HellemPSLid AV + RvBZitpenningen (idem gemeenteraad : 80,20 EUR bruto) - gemiddeld : 2 AV/jaar - 12 RvB/jaar - max. 20 bezoldigde vergaderingen/jaar
VBXGIALDidierWautersCDHMembre AG + CAJeton de présence (idem conseil communal : 80,20EUR brut) - En moyenne : 2 AG/an - 12 CA/an - Max. 20 réunions rémunérées par an
VBXGIALDavidWeytsmanMRMembre AGExercé à titre gratuit à sa demande - En théorie : Jetons de présence (idem jeton conseil communal : 80,20 EUR brut).- En moyenne , 2 AG/an
CPASHABITAT ET LOGEMENT BRUXELLESMichelBarnstijnPSMembre AG+CA + Vice-Président(CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASHABITAT ET LOGEMENT BRUXELLESCarineElstfonctionnaireMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASHABITAT ET LOGEMENT BRUXELLESVivianeLaroyPSMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASHABITAT ET LOGEMENT BRUXELLESSoniaLhoestPSMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASHABITAT ET LOGEMENT BRUXELLESNicoleMalengreauMRMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASHABITAT ET LOGEMENT BRUXELLESJacquesMichelCDHMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASHABITAT ET LOGEMENT BRUXELLESMie-JeanneNyanga LumbalaCDHMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASHABITAT ET LOGEMENT BRUXELLESHendrickVan HellemPSMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASHABITAT ET LOGEMENT BRUXELLESGert (Margriet)Van Ransbeeckpersonnel CPASMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASHABITAT ET LOGEMENT BRUXELLESCatherineVan Rymenantpersonnel CPASMembre AG+CA + secrétaire(CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASHABITAT ET LOGEMENT BRUXELLESSandraVerhasseltpersonnel CPASMembre AG+CA + trésorier(CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
IntercommunalesNEBLON-MODAVE GIEFaouziaHarichePSVice-PrésidenteMandat lié à Vivaqua (GIE : "Groupement d'intérêt économique" formé par Vivaqua et la Compagnie
Intercommunale Liégeoise des Eaux (CILE))
Mandat gratuit
IntercommunalesHYDRALISFaouziaHarichePSInvité permanent au CAen qualité de membre du Conseil de gérance de VivaquaJeton de présence de 120 EUR brut.- En pricipe pas plus de 12 réunions/an.
IntercommunalesHYDRALISJacquesOberwoitsMRVice-Présidenten qualité de membre du Conseil de gérance de VivaquaJeton de présence de 300 EUR brut.- En pricipe pas plus de 12 réunions/an.
Hospitalier, cuisinesI.R.I.S (Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins) - Str. Faîtière / I.R.I.S. (Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking) – Overkoepelende structuurJean-MarieAmandPSMembre AG (Ville)désigné par le Conseil communalMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesI.R.I.S (Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins) - Str. Faîtière / I.R.I.S. (Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking) – Overkoepelende structuurOlivierAuvrayVLDLid AV (Stad)bijkomend NL-talig lid aangeduid door de GemeenteraadLid AV : zitpenning 78 EUR bruto + verplaatsingsonkosten 22,31 EUR (1 AV/jaar)
Hospitalier, cuisinesI.R.I.S (Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins) - Str. Faîtière / I.R.I.S. (Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking) – Overkoepelende structuurMichelBarnstijnPSMembre AG (CPAS)désigné par le CPASMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesI.R.I.S (Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins) - Str. Faîtière / I.R.I.S. (Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking) – Overkoepelende structuurClémentineBarzinMRMembre AG (Ville)désigné par le Conseil communalMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesI.R.I.S (Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins) - Str. Faîtière / I.R.I.S. (Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking) – Overkoepelende structuurDelphineHoubaPSMembre AG+CA (Ville)désignée par le Conseil communalMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesI.R.I.S (Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins) - Str. Faîtière / I.R.I.S. (Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking) – Overkoepelende structuurMichèleLoijensECOLO-GROENMembre AG+CA (Ville)désignée par le Conseil communalMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesI.R.I.S (Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins) - Str. Faîtière / I.R.I.S. (Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking) – Overkoepelende structuurMouniaMejbarPSmembre AG et CA (Ville)désignée par le Conseil communalMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesI.R.I.S (Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins) - Str. Faîtière / I.R.I.S. (Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking) – Overkoepelende structuurJacquesOberwoitsMRmembre AG + CA +Bureau + Vice-Président (Ville)désigné par le Conseil communalVice-Président : jeton de présence de 300 EUR brut – max. 40 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesI.R.I.S (Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins) - Str. Faîtière / I.R.I.S. (Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking) – Overkoepelende structuurHenriSimonsPSMembre AG (CPAS)désigné par le CPASMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesI.R.I.S (Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins) - Str. Faîtière / I.R.I.S. (Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking) – Overkoepelende structuurFrédéricWaucquezMRMembre AG + CA (Ville)désigné par le Conseil communalMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesI.R.I.S (Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins) - Str. Faîtière / I.R.I.S. (Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking) – Overkoepelende structuurRenaudWitmeurPSmembre AG + CA + Bureau + Président (Ville)désigné par le Conseil communalPrésident : jeton de présence de 300 EUR brut – max. 40 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesI.R.I.S (Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins) - Str. Faîtière / I.R.I.S. (Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking) – Overkoepelende structuurKhalidZianPSMembre AG+CA (Ville)désigné par le Conseil communalMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Représentants envoyésINSTITUT SUPERIEUR POUR L'ETUDE DU LANGAGE PLASTIQUE (ISELP)KarineLalieuxPSreprésentant de la Ville au CA en qualité d'Echevin de la CultureLa Ville représentée par son échevin de la Culture, est membre CAMandat gratuit
IntercommunalesINTERCOMMUNALE BRUXELLOISE DE L'ELECTRICITE (I.B.E.) / BRUSSELSE ELEKTRICITEITSINTERCOMMUNALE (B.E.I.)MustaphaAmraniPSAdministrateur 1er districtLes mandats d'administrateurs et membres du comité directeur régional Sud en SIBELGAZ sont liés aux mandats d'administrateurs en IBE et IBG.-administrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an.- Estimation 2018 : 5 CA/an.- Le Conseil communal a décidé le 28/04/2018 de sortir anticipativement de I.B.E. avec effet au 31/12/2018.
IntercommunalesINTERCOMMUNALE BRUXELLOISE DE L'ELECTRICITE (I.B.E.) / BRUSSELSE ELEKTRICITEITSINTERCOMMUNALE (B.E.I.)ClémentineBarzinMRAdministratrice 2e districtLes mandats d'administrateurs et membres du comité directeur régional Sud en SIBELGAZ sont liés aux mandats d'administrateurs en IBE et IBG.-administrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an.- Estimation 2018 : 5 CA/an.- Le Conseil communal a décidé le 28/04/2018 de sortir anticipativement de I.B.E. avec effet au 31/12/2018.
IntercommunalesINTERCOMMUNALE BRUXELLOISE DU GAZ (I.B.G.) / BRUSSELSE GASINTERCOMMUNALE (B.G.I.)MohammedBoukantarPSAdministrateur 1er districtLes mandats d'administrateurs et membres du comité directeur régional Sud en SIBELGAZ sont liés aux mandats d'administrateurs en IBE et IBG.administrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an.- Estimation 2018 : 5 CA/an.- Le Conseil communal a décidé le 28/04/2018 de sortir anticipativement de I.B.G. avec effet au 31/12/2018.
IntercommunalesINTERCOMMUNALE BRUXELLOISE DU GAZ (I.B.G.) / BRUSSELSE GASINTERCOMMUNALE (B.G.I.)NaïmaMaatiPSAdministratrice 2e districtLes mandats d'administrateurs et membres du comité directeur régional Sud en SIBELGAZ sont liés aux mandats d'administrateurs en IBE et IBG.administrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an.- Estimation 2018 : 5 CA/an.- Le Conseil communal a décidé le 28/04/2018 de sortir anticipativement de I.B.G. avec effet au 31/12/2018.
IntercommunalesINTERFINMustaphaAmraniPSAdministrateurAdministrateurs SIBELGA /INTERFIN (ce sont obligatoirement les mêmes personnes) :Jeton de présence de 120 EUR brut, en moyenne 4 CA et 1 AG/an avec un maximum de 20 réunions rémunérées par an
IntercommunalesINTERFINClémentineBarzinMRAdministrateurAdministrateurs SIBELGA /INTERFIN (ce sont obligatoirement les mêmes personnes) :Jeton de présence de 120 EUR brut, en moyenne 4 CA et 1 AG/an avec un maximum de 20 réunions rémunérées par an
IntercommunalesINTERFINMohammedBoukantarPSAdministrateurAdministrateurs SIBELGA /INTERFIN (ce sont obligatoirement les mêmes personnes) :Jeton de présence de 120 EUR brut, en moyenne 4 CA et 1 AG/an avec un maximum de 20 réunions rémunérées par an
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCJean-MarieAmandPSMembre AG (Ville)désigné par le Conseil communalMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCMustaphaAmraniPSMembre AG+Vice-Président CA (Ville)désigné par le Conseil communalVice-Président : jeton de présence de 300 EUR brut – max. 40 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCMichelBarnstijnPSMembre AG+CA (CPAS)désigné par le CPASMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCPhilippeClosePSmembre de droit AG (Ville)Dans l'état actuel des statuts, le Bourgmestre est d'office membre de l'AG.Exercé à titre gratuit. - En théorie, jeton de présence de 78 EUR brut.- 1 AG/an
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCGeoffroyCoomans de BracheneMRMembre AG (Ville)désigné par le Conseil communalMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCDominiqueDe BackerVLDLid AV+RvB (Stad)NL - aangeduid door de GemeenteraadLid RvB : zitpenning 78 EUR bruto – max. 20 bezoldigde vergaderingen/jaar + verplaatsingsonkosten van 22,31 EUR (max. 1 keer/dag)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCAhmedEl KtibiPSmembre de droit AG (CPAS)Dans l'état actuel des statuts, le Président du CPAS est d'office membre de l'AG.Exercé à titre gratuit. - En théorie, jeton de présence de 78 EUR brut.- 1 AG/an
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCFlorenceFrelinxMRMembre AG (CPAS)désignée par le CPASMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCGeoffreyGuerittePSMembre AG+CA (Ville)désigné par le Conseil communalMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCDelphineHoubaPSMembre AG + CA + Présidente(CPAS)désignée par le CPASPrésident : jeton de présence de 300 EUR brut – max. 40 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCJérômeJoliboisECOLOMembre AG (Ville)désigné par le Conseil communalMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCKarineLalieuxPSMembre AG (Ville)désignée par le Conseil communalExercé à titre gratuit.- En théorie jeton de présence de 78 EUR brut -1 AG/an
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCSoniaLhoestPSMembre AG + CA (CPAS)désignée par le CPASMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCNicoleMalengreauMRMembre AG (CPAS)désigné par le CPASMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCMouniaMejbarPSMembre AG+CA (Ville)désigné par le Conseil communalMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCJacquesMichelCDHMembre AG+ CA (CPAS)désigné par le CPASMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCMohamedOuriaghliPSMembre AG (Ville)désigné par le Conseil communalExercé à titre gratuit.- En théorie jeton de présence de 78 EUR brut.- 1 AG/an
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCJeroenSchoenmaeckerssp.aLid AV (Stad)bijkomend NL-talig lid aangeduid door de GemeenteraadZitpenning (78 EUR) + verplaatsingsonkosten : 22,31 per zitting.- 1 AV/jaar
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCHenriSimonsPSMembre AG (CPAS)désigné par le CPASMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCHendrickVan HellemPSLid AV + RvB (OCMW)aangeduid door OCMWLid RvB : zitpenning 78 EUR bruto – max. 20 bezoldigde vergaderingen/jaar + verplaatsingsonkosten van 22,31 EUR (max. 1 keer/dag)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCCélineVivierMRMembre AG (Ville)désignée par le Conseil communalExercé à titre gratuit.- En principe, Jeton de présence 78 EUR brut.- 1 AG/an
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCDavidWeytsmanMRMembre AG (Ville)désigné par le Conseil communalExercé à titre gratuit.- En principe, Jeton de présence 78 EUR brut.- 1 AG/an
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU BRUGMANN UVCKhalidZianPSMembre AG (Ville)désigné par le Conseil communalMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
IRIS - CHU de Bruxelles / UVC van BrusselPhilippeClosePSPrésident (Membre AG+CA + Bureau de droit)En qualité de BourgmestreMandat gratuit.
IRIS - CHU de Bruxelles / UVC van BrusselPhilippeClosePSPrésident du Comité stratégique du POLE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BRUXELLES - PHUBLe Bourgmestre de la Ville est de droit Président du Comité stratégique de l'association de fait PHUB qui est une association entre les hôpitaux formant le CHUB et l'hôpital Erasme.Mandat gratuit.
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU de Bruxelles / UVC van BrusselAlainCourtoisMRMembre AGMandat gratuit pour les membres AG.
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU de Bruxelles / UVC van BrusselAhmedEl KtibiPSMembre AG+CA de droitEn qualité de Président du CPASMandat gratuit .
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU de Bruxelles / UVC van BrusselFlorenceFrelinxMRMembre AG+CA de droitEn qualité de Président du CPASMandat gratuit .
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU de Bruxelles / UVC van BrusselDelphineHoubaPSMembre AG+CA de droitEn qualité de Présidente de BrugmannMandat gratuit .
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU de Bruxelles / UVC van BrusselMouniaMejbarPSMembre AG+CA de droitdérivé Présidence de l'HuderfMandat gratuit .
IRIS - CHU de Bruxelles / UVC van BrusselJacquesOberwoitsMRVice-Président (Mbre AG+CA de droit)+bureau + Vice-Président CAdérivé Vice-Président bureau IRISMandat gratuit.
IRIS - CHU de Bruxelles / UVC van BrusselJacquesOberwoitsMRmembre du Comité stratégique du POLE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE BRUXELLES - PHUB2e représentant de la Ville au Comité stratégique de l'association de fait PHUB qui est une association entre les hôpitaux formant le CHUB et l'hôpital Erasme.Mandat gratuit.
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU de Bruxelles / UVC van BrusselFrédériqueRiesMRMembre AG+CA de droitdérivé Présidence de Saint-PierreMandat gratuit .
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU de Bruxelles / UVC van BrusselRobertTolletPSMembre AG+CA de droitdérivé Présidence de BordetMandat gratuit.
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU de Bruxelles / UVC van BrusselRenaudWitmeurPSMembre AG+CA+ bureau de droitdérivé Présidence IRISMandat gratuit
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU SAINT-PIERRE - UMC SINT-PIETERMichelBarnstijnPSMembre AG+CA (CPAS)désigné par le CPASMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU SAINT-PIERRE - UMC SINT-PIETERGeoffroyCoomans de BracheneMRMembre AG + CA + Vice-Président (Ville)désigné par le Conseil communalVice-Président : jeton de présence de 300 EUR brut – max. 40 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU SAINT-PIERRE - UMC SINT-PIETERPhilippeClosePSmembre de droit AG (Ville)Dans l'état actuel des statuts, le Bourgmestre est d'office membre de l'AGExercé à titre gratuit. - En théorie, jeton de présence de 78 EUR brut.- 1 AG/an
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU SAINT-PIERRE - UMC SINT-PIETERAhmedEl KtibiPSmembre de droit AG (CPAS)Dans l'état actuel des statuts, le Président du CPAS est d'office membre de l'AG.Exercé à titre gratuit. - En théorie, jeton de présence de 78 EUR brut.- 1 AG/an
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU SAINT-PIERRE - UMC SINT-PIETERFlorenceFrelinxMRMembre AG+CA (CPAS)désigné par le CPASMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU SAINT-PIERRE - UMC SINT-PIETERFaouziaHarichePSMembre AG (Ville)désignée par le Conseil communalExercé à titre gratuit , en théorie Jeton de présence : 78 EUR brut, 1 AG/an
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU SAINT-PIERRE - UMC SINT-PIETERMichèleLoijensECOLO-GROENMembre AG+CA (Ville)désignée par le Conseil communalMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU SAINT-PIERRE - UMC SINT-PIETERNaïmaMaatiPSMembre AG (Ville)désignée par le Conseil communalMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU SAINT-PIERRE - UMC SINT-PIETERMie-JeanneNyanga-LumbalaCDHMembre AG (CPAS)désignée par le CPASMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU SAINT-PIERRE - UMC SINT-PIETERFrédériqueRiesMRPrésidente (Ville)désignée par le Conseil communalPrésident : jeton de présence de 300 EUR brut – max. 40 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU SAINT-PIERRE - UMC SINT-PIETERJeroenSchoenmaeckerssp.aLid AV + RvB (Stad)aangesteld door de GemeenteraadLid RvB : zitpenning 78 EUR bruto – max. 20 bezoldigde vergaderingen/jaar + verplaatsingsonkosten van 22,31 EUR (max. 1 keer/dag)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU SAINT-PIERRE - UMC SINT-PIETERHenriSimonsPSMembre AG+CA (CPAS)désigné par le CPASMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - CHU SAINT-PIERRE - UMC SINT-PIETERCélineVivierMRMembre AG (Ville)désignée par le Conseil communalExercé à sa demande à titre gratuit avec effet au 15/07/2017. En principe, Jeton de présence 78 EUR brut, 1 AG/an
Hospitalier, cuisinesIRIS - HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) - UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningen Fabiola)YoussefArchichMRMembre AG+CA (Ville)désignée par le Conseil communalMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) - UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningen Fabiola)MichelBarnstijnPSmembre AG (CPAS)désigné par le CPASMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesIRIS - HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) - UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningen Fabiola)PhilippeClosePSmembre de droit AG (Ville)Dans l'état actuel des statuts, le Bourgmestre est d'office membre de l'AGExercé à titre gratuit. - En théorie, jeton de présence de 78 EUR brut.- 1 AG/an
Hospitalier, cuisinesIRIS - HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) - UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningen Fabiola)ClémentineBarzinMRMembre AG (Ville)désignée par le Conseil communalMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesIRIS - HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) - UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningen Fabiola)AhmedEl KtibiPSmembre de droit AG + membre CA (CPAS)membre de droit de l'AG en qualité de Président du CPASExercé à titre gratuit. - En théorie, jeton de présence de 78 EUR brut.
Hospitalier, cuisinesIRIS - HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) - UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningen Fabiola)JulieFiszmanPSMembre AG + CA + Vice-Présidente (Ville)désignée par le Conseil communalExercé à titre gratuit. En théorie, vice-présidence : jeton de présence de 300 EUR brut – max. 40 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) - UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningen Fabiola)FlorenceFrelinxMRmembre AG + CA (CPAS)désignée par le CPASMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) - UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningen Fabiola)KarineLalieuxPSMembre AG (Ville)désignée par le Conseil communalExercé à titre gratuit.- En théorie jeton de présence de 78 EUR brut.- 1 AG/an
Hospitalier, cuisinesIRIS - HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) - UK2KF (Universitair Kinderziekenhuis Koningen Fabiola)MouniaMejbarPSmembre AG + CA + Présidente (Ville)désignée par le Conseil communalPrésident : jeton de présence de 300 EUR brut – max. 40 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) - UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningen Fabiola)GenevièveOldenhove de GuertechinCDHmembre AG (CPAS)désignée par le CPASMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesIRIS - HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) - UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningen Fabiola)HenriSimonsPSmembre AG + CA (CPAS)désigné par le CPASMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) - UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningen Fabiola)HendrickVan HellemPSLid AV + RvB (OCMW) NL - aangesteld door OCMWLid RvB : zitpenning 78 EUR bruto – max. 20 bezoldigde vergaderingen/jaar + verplaatsingsonkosten van 22,31 EUR (max. 1 keer/dag)
Hospitalier, cuisinesIRIS - Institut / Instituut JULES BORDETPhilippeClosePSmembre de droit AG (Ville)Dans l'état actuel des statuts, le Bourgmestre est d'office membre de l'AG.Exercé à titre gratuit. - En théorie, jeton de présence de 78 EUR brut.- 1 AG/an
Hospitalier, cuisinesIRIS - Institut / Instituut JULES BORDETHelenaCoelmontsp.aLid AV + RvB (Stad)bijkomend NL-talig lid, aangesteld door de GemeenteraadLid RvB : zitpenning 78 EUR bruto – max. 20 bezoldigde vergaderingen/jaar + verplaatsingsonkosten van 22,31 EUR (max. 1 keer/dag)
Hospitalier, cuisinesIRIS - Institut / Instituut JULES BORDETAhmedEl KtibiPSmembre de droit AG (CPAS)Dans l'état actuel des statuts, le Président du CPAS est d'office membre de l'AGExercé à titre gratuit. - En théorie, jeton de présence de 78 EUR brut.
Hospitalier, cuisinesIRIS - Institut / Instituut JULES BORDETFlorenceFrelinxMRMembre AG + CA (CPAS)désignée par le CPASMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - Institut / Instituut JULES BORDETDelphineHoubaPSMembre AG + CA (Ville)désignée par le Conseil communalMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - Institut / Instituut JULES BORDETSoniaLhoestPSMembre AG (CPAS)désignée par le CPASMembre AG : jeton de présence de 78 EUR brut + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (1 AG/an)
Hospitalier, cuisinesIRIS - Institut / Instituut JULES BORDETJacquesMichelCDHMembre AG + CA (CPAS)désigné par le CPASMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - Institut / Instituut JULES BORDETHenriSimonsPSMembre AG + CA (CPAS)désigné par le CPASMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - Institut / Instituut JULES BORDETRobertTolletPSMembre AG + CA + Présidentdésigné par le Conseil communalPrésident : jeton de présence de 300 EUR brut – max. 40 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS - Institut / Instituut JULES BORDETCélineVivierMRMembre AG+CA (Ville)désignée par le Conseil communalMembre CA : jeton de présence de 78 EUR brut – max. 20 réunions rémunérées par an + indemnité de déplacement de 22,31 EUR (max. 1 fois/jour)
Hospitalier, cuisinesIRIS RECHERCHE - IRIS ONDERZOEKRenaudWitmeurPSmembre AG + CAMandat dérivé de la présidence de la structure faîtière (article 5 des statuts).Mandat gratuit (article 17 des statuts).-
Hospitalier, cuisinesIRIS RECHERCHE - IRIS ONDERZOEKJacquesOberwoitsMRmembre AG + CA mandat dérivé du Bureau d' IRIS Structure faîtièreMandat gratuit (article 17 des statuts).-
Hospitalier, cuisinesIRIS-ACHATS - IRIS AANKOPENDelphineHoubaPSmembre AG et CAdérivé de la présidence d'un hôpital IRIS (Brugmann)Mandat gratuit (art. 40 statuts)
Hospitalier, cuisinesIRIS-ACHATS - IRIS AANKOPENMouniaMejbarPSmembre AG et CAdérivé de la présidence d'un hôpital IRIS (HUDERF)Mandat gratuit (art. 40 statuts)
Hospitalier, cuisinesIRIS-ACHATS - IRIS AANKOPENJacquesOberwoitsMRmembre AG + CAArticle 13 et 30 des statuts : Les membres du bureau de Iris faîtière sont membres de l'AG et du CA de IRIS-Achats.Mandat gratuit (art. 40 statuts)
Hospitalier, cuisinesIRIS-ACHATS - IRIS AANKOPENGeoffroyCoomans de BracheneMRmembre AG et CAdérivé de membre du CA d'un hôpital IRIS (Saint-Pierre)Mandat gratuit (art. 40 statuts)
Hospitalier, cuisinesIRIS-ACHATS - IRIS AANKOPENRobertTolletPSmembre AG et CAdérivé de la présidence d'un hôpital IRIS (Bordet)Mandat gratuit (art. 40 statuts)
Hospitalier, cuisinesIRIS-ACHATS - IRIS AANKOPENRenaudWitmeurPSmembre AG + CA + PrésidentArticle 13 et 30 des statuts : Les membres du bureau de Iris faîtière sont membres de l'AG et du CA de IRIS-Achats.Mandat gratuit (article 40 des statuts).
Représentants envoyésIRISNETKatlijnPerneelambtenaarBestuurder B2aangesteld door GR en goedgekeurd door Regering (Directrice cel Methoden)Zitpenning (vanaf 01/07/2018 : 120 EUR bruto)- gemiddeld 11 vergaderingen per jaar
VBXJEUGD IN BRUSSEL, afgekort JIBElsAmpeVLDAV + Voorzitter RvB (Stad), in hoedanigheid van schepen van NL aangelegenhedenArt. 22 van de statuten : de schepen van de stad Brussel tot wiens bevoegdheid de betrekkingen met de vzw Jeugd in Brussel behoren, is van ambtswege voorzitter van de RvBOnbezoldigd mandaat.
VBXJEUGD IN BRUSSEL, afgekort JIBElineDeblaereECOLO-GROENAV + bestuurderOnbezoldigd mandaat.
VBXJEUGD IN BRUSSEL, afgekort JIBMatsonDriesensp.aAV + bestuurderOnbezoldigd mandaat.
VBXJEUGD IN BRUSSEL, afgekort JIBInneOldersCD&VAV + bestuurderOnbezoldigd mandaat.
VBXJEUGD IN BRUSSEL, afgekort JIBLodeVanbiervlietVLDAV + bestuurderOnbezoldigd mandaat.
VBXJEUGD IN BRUSSEL, afgekort JIBSandraDe NiesambtenaarAV + bestuurder (Stad)Inspecteur NDL Onderwijs StadOnbezoldigd mandaat.
VBXJEUGD IN BRUSSEL, afgekort JIBAnneVandenbulckeambtenaarAV + Bestuurder (Stad)DG Cultuur (Jeugddienst)Onbezoldigd mandaat.
VBXJEUNESSE A BRUXELLES, en abrégé JABFatenAlamatPSMembre AG+CA+ Bureau + Administratrice déléguéereprésentante de MJ NOH (et cabinet Mme Hariche)Mandat gratuit,
VBXJEUNESSE A BRUXELLES, en abrégé JABAmalBenghallamPSMembre AG + CAReprésente l'asbl ARBRE (et cabinet Mme Hariche)Mandat gratuit,
VBXJEUNESSE A BRUXELLES, en abrégé JABBriceBolandDefiMembre AG + CAVille - délégué Conseil communalMandat gratuit
VBXJEUNESSE A BRUXELLES, en abrégé JABJulieFiszmanPSMembre AG + CAVille - délégué Conseil communalMandat gratuit
VBXJEUNESSE A BRUXELLES, en abrégé JABLaetitiaGermysCDHMembre AG + CA + BureauVille - délégué Conseil communalMandat gratuit.
VBXJEUNESSE A BRUXELLES, en abrégé JABFaouziaHarichePSde droit membre AG + CA + Présidente du CA+membre BureauPrésidence de droit en qualité d'Echevine de la JeunesseMandat gratuit.
VBXJEUNESSE A BRUXELLES, en abrégé JABZoubidaJellabECOLOMembre AG + CAVille - délégué Conseil communalMandat gratuit
VBXJEUNESSE A BRUXELLES, en abrégé JABFrédéricWaucquezMRMembre AG + CA + BureauVille - délégué Conseil communalMandat gratuit
VBXJEUNESSE A BRUXELLES, en abrégé JABSergede MeuruchyFonctionnairemembre AGService JeunesseMandat gratuit
VBXJEUNESSE A BRUXELLES, en abrégé JABPatrickGabrielsFonctionnairemembre AGService Egalité des ChancesMandat gratuit
VBXJEUNESSE A BRUXELLES, en abrégé JABAnneVandenbulckeFonctionnairemembre de droit AG et CA+ Secrétaire + membre Bureauen qualité de Directeur général Service jeunesseMandat gratuit
CPASJOB OFFICEMichelBarnstijnPSMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit
CPASJOB OFFICEJerômeJoliboisECOLO-GROENMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit
CPASJOB OFFICENicoleMalengreauMRMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit
CPASJOB OFFICEJacquesMichelCDHMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit
CPASJOB OFFICEHendrickVan HellemPSMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit
CPASJOB OFFICEBernardD'Hoorepersonnel CPASMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit
CPASJOB OFFICECarineElstpersonnel CPASMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit
CPASJOB OFFICEGert (Margriet)Van Ransbeeckpersonnel CPASMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit
VBXKONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURGOlivierAuvrayVLDBestuurder + Vice-Voorzittergratis mandaat
VBXKONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURGPieterDebouVLDBestuurdergratis mandaat
VBXKONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURGRoelJacobsPSBestuurdergratis mandaat
VBXKONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURGFredericMasilVLDBestuurdergratis mandaat
VBXKONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURGHildeVernaillensp.aBestuurder + Voorzittergratis mandaat
VBXLA MONTAGNE MAGIQUE - THEATRE DES JEUNES DE LA VILLE DE BRUXELLESAlainDewezECOLOMembre AG+CAMandat gratuit (article 18 des statuts)
VBXLA MONTAGNE MAGIQUE - THEATRE DES JEUNES DE LA VILLE DE BRUXELLESEddyDillienPSMembre AG+CAMandat gratuit (article 18 des statuts)
VBXLA MONTAGNE MAGIQUE - THEATRE DES JEUNES DE LA VILLE DE BRUXELLESClaudineDuboisMRMembre AG+CAMandat gratuit (article 18 des statuts)
VBXLA MONTAGNE MAGIQUE - THEATRE DES JEUNES DE LA VILLE DE BRUXELLESKarineLalieuxPSde droit Membre AG + CA + + Présidenteen qualité d'Echevine de la CultureMandat gratuit (article 18 des statuts)
VBXLA MONTAGNE MAGIQUE - THEATRE DES JEUNES DE LA VILLE DE BRUXELLESJoëlleMilquetCDHMembre AG+CAMandat gratuit (Article 18 des statuts),
VBXLA MONTAGNE MAGIQUE - THEATRE DES JEUNES DE LA VILLE DE BRUXELLESMelanieDelormefonctionnaireMembre AG + CADpt cultureMandat gratuit (article 18 des statuts)
VBXLA MONTAGNE MAGIQUE - THEATRE DES JEUNES DE LA VILLE DE BRUXELLESPhilippeMalfaitFonctionnaireMembre AG+CAInspecteur pédagogique IPMandat gratuit (article 18 des statuts)
Représentants envoyésLA PROMENADE VERTE DE NEDER-OVER-HEEMBEEKSoniaLhoestPSReprésentante de la Ville AG + CALa VILLE est membre de droitmandat gratuit
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDSaïdaBakkaliPSAdministrateur+ Bureau permanentVilleMembres Bureau : jeton de présence de 120 EUR brut (max. 20 réunions rémunérées pour le CA et max. 10 réunions rémunérées pour le Bureau).- En moyenne, 8 CA et 8 réunions du bureau/an.
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDClémentineBarzinMRAdministrateur+ Bureau permanentVilleMembres Bureau : jeton de présence de 120 EUR brut (max. 20 réunions rémunérées pour le CA et max. 10 réunions rémunérées pour le Bureau).- En moyenne, 8 CA et 8 réunions du bureau/an.
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDLuisaBongiovanniPSAdministrateurVilleCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, pas plus de 10 réunions/an
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDPhiloBrisboisPSAdministrateur (CPAS)CPASCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, pas plus de 10 réunions/an
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDDominiqueBrumagnePSAdministrateurVilleCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, pas plus de 10 réunions/an
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDMiaCasteelsGROENWaarnemer in RvB + BureauStadLeden Bureau : zitpenning 120 EUR bruto (max. 20 bezoldigde vergaderingen van RvB en max. 10 bezoldigde vergaderingen van Bureau/jaar. - Gemiddeld 8 RvB en 8 vergaderingen Bureau/jaar)
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDFelixClaesPSAdministrateurVilleCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, pas plus de 10 réunions/an
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDBenhur YusufErgenMRPrésidentVillePrésident : jeton de présence de 300 EUR brut avec un max. de 40 réunions rémunérées par an.- Frais de représentation et avantages en nature limités selon dispositions arrêté régional.
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDGeoffreyGuerittePSAdministrateurVilleCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, pas plus de 10 réunions/an
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDJoséHoorensPSAdministrateur+Bureau permanentVilleMembres Bureau : jeton de présence de 120 EUR brut (max. 20 réunions rémunérées pour le CA et max. 10 réunions rémunérées pour le Bureau).- En moyenne, 8 CA et 8 réunions du bureau/an.
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDRoseMefalessiMRAdministrateurVilleCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, pas plus de 10 réunions/an
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDJacquesMoreauMRAdministrateur (CPAS)CPASCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, pas plus de 10 réunions/an
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDFatimaMoussaouiCDHObservateur opposition au CAVilleCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, pas plus de 10 réunions/an
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDAnastasiaPapadopoulosPSAdministratrice (CPAS)CPASCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, pas plus de 10 réunions/an
Secteur LogementLE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARDDavidWeytsmanMRAdministrateurVille (jusqu'au 12/10/2017 : Président)CA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, pas plus de 10 réunions/an
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGLouisetteCeusterPSAdministratriceVilleCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, 10 CA/an
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGRobertDe GeyterMRAdministrateurVilleCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, 10 CA/an
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGDidrikde SchaetzenMRAdministrateurVilleCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, 10 CA/an
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGFannyEversVLDBestuurderStadRvB : zitpenning van 80,20 EUR bruto met een max. van 20 bezoldigde vergaderingen/jaar.- gemiddeld 10 RvB/jaar
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGIsabelleGelasMRAdministrateur+ Comité de gestionVilleMembres du Comité de gestion : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an pour les réunions du CA et jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 10 réunions rémunérées par an pour les réunions du Comité de gestion (CG).- En moyenne 10 CA + 10 CG/an.
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGLeïlaKabachiPSAdministratrice+Comité de gestionVilleMembres du Comité de gestion : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an pour les réunions du CA et jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 10 réunions rémunérées par an pour les réunions du Comité de gestion (CG).- En moyenne 10 CA + 10 CG/an.
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGFabriceVooghtPSAdministrateur (CPAS)CPASCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, 10 CA/an
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGSoniaLhoestPSAdministratrice (CPAS)CPASCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, 10 CA/an
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGNaïmaMaatiPSAdministratriceVilleCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, 10 CA/an
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGNoraMahieddinePSAdministratrice + Comité de gestionVilleMembres du Comité de gestion : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an pour les réunions du CA et jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 10 réunions rémunérées par an pour les réunions du Comité de gestion (CG).- En moyenne 10 CA + 10 CG/an.
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGNicoleMalengreauMRAdministratrice (CPAS)CPASCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, 10 CA/an
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGFatimaMoussaouiCDHObservateur opposition (membre CA)VilleCA : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an.- En moyenne, 10 CA/an
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGWillyWolsztajnPSAdministrateur + Comité de gestionVilleMembres du Comité de gestion : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an pour les réunions du CA et jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 10 réunions rémunérées par an pour les réunions du Comité de gestion (CG).- En moyenne 10 CA + 10 CG/an.
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGXavierWynsECOLOObservateur opposition au CA + Comité de gestionVilleMembres du Comité de gestion : jeton de présence de 80,20 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées par an pour les réunions du CA et jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 10 réunions rémunérées par an pour les réunions du Comité de gestion (CG).- En moyenne 10 CA + 10 CG/an.
Secteur LogementLE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONINGKhalidZianPSmembre CA + Comité de gestion + PrésidentVillePrésident : jeton de présence de 300 EUR brut avec un max. de 40 réunions rémunérées par an. - Total pour avantages de toute nature et frais de représentation limité à 1.500 EUR/an
LES AMIS DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE BRUXELLESLucBattieuwfonctionnairemembre AG + CA + PrésidentBibliothèque Ville de BruxellesMandat gratuit
VBXLES AMIS DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE BRUXELLESJulesBuisfonctionnairemembre AG+CABibliothèque Ville de Bruxelles (détaché)Mandat gratuit.
LES AMIS DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE BRUXELLESMarie-AngèleDehayefonctionnairemembre AG + CA+ Vice-présidenteBibliothèque Ville de BruxellesMandat gratuit
LES AMIS DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE BRUXELLESValérieDujardinfonctionnairemembre AG+CABibliothèque Ville de BruxellesMandat gratuit
LES AMIS DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE BRUXELLESMarie-ChristineJadotfonctionnairemembre AG + CA + SecrétaireBibliothèque Ville de BruxellesMandat gratuit
LES AMIS DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE BRUXELLESPhilippeMalfaitfonctionnairemembre AG+CAInstruction publiqueMandat gratuit
LES AMIS DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE BRUXELLESChantalStanescufonctionnairemembre AG+CABibliothèque Ville de BruxellesMandat gratuit
LES AMIS DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE BRUXELLESGuyTondreaufonctionnairemembre AG + CA + TrésorierBibliothèque Ville de BruxellesMandat gratuit
IntercommunalesLES AMIS DU CREMATORIUM BRUXELLOISJean-MarieAmandPSmembre de droit AG + CAdérivé CA intercommunale Crématorium - art. 6a statuts : sont membres : les membres du CA de la scrl intercommunale de crémationMandat gratuit
IntercommunalesLES AMIS DU CREMATORIUM BRUXELLOISBenhur YusufErgenMRmembre de droit AG + CAdérivé CA intercommunale Crématorium - art. 6a statuts : sont membres : les membres du CA de la scrl intercommunale de crémationMandat gratuit
VBXLES BRIGITTINESAndréNayerPSPrésidentReprésente Mme Lalieux, Echevine de la CultureMandat gratuit (article 17 des statuts).
VBXLES BRIGITTINESLiesbetTemmermanECOLO-GROENMembre AG+CAVille - déléguée Conseil communalMandat gratuit (article 17 des statuts).
VBXLES BRIGITTINESCélineVivierMRMembre AG+CAVille - délégué Conseil communalMandat gratuit (article 17 des statuts).
VBXLES BRIGITTINESKhalidZianPSMembre AG+CAVille - délégué Conseil communalMandat gratuit (article 17 des statuts).
VBXLES BRIGITTINESCDHMembre AG+CA - mandat vacantVille - à désigner par Conseil communal - (remplacement de Ch. Ceux dont la démission a été actée)Mandat gratuit (article 17 des statuts).
VBXLES BRIGITTINESLaurentDenisFonctionnaireMembre AG+CADirecteur Service CultureMandat gratuit (article 17 des statuts).
Hospitalier, cuisinesLES CENTRES DE CONTACT DE BRUXELLES / DE CONTACTCENTRA VAN BRUSSELasbl dissoute (AG 15/11/2017 et 13/12/2017) - vzw werd ontbonden (AV 15/11/2017 en 13/12/2017)
Hospitalier, cuisinesLES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENSFatimaAbidPSAdministratrice + Bureau (Ville)Villejetons de présence de 120 EUR brut (max. 20 réunions rémunérées du CA + max. 10 réunions rémunérées du Bureau permanent)
Hospitalier, cuisinesLES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENSFatenAlamatPSAdministratrice + Bureau (Ville)Villejetons de présence de 120 EUR brut (max. 20 réunions rémunérées du CA + max. 10 réunions rémunérées du Bureau permanent)
Hospitalier, cuisinesLES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENSMichelBarnstijnPSAdministrateur (CPAS)(CPAS)membre CA : jeton de présence de 120 EUR brut (max. 20 réunions rémunérées par an)
Hospitalier, cuisinesLES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENSBernardD'HondtMRVice-Président CA - membre Bureau (Ville)VilleJeton de présence de 300,00 EUR brut avec un maximum de 40 réunions rémunérées par an.- La somme des avantages de toute nature et de frais de représentation ne peut être supérieure à 25% du montant de la rémunération maximale annuelle.
Hospitalier, cuisinesLES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENSFlorenceFrelinxMRMembre AG + Administratrice (CPAS)(CPAS)membre CA : jeton de présence de 120 EUR brut (max. 20 réunions rémunérées par an)
Hospitalier, cuisinesLES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENSIsabelleGelasMRMembre AG+ Administratrice (Ville)Villemembre CA : jeton de présence de 120 EUR brut (max. 20 réunions rémunérées par an)
Hospitalier, cuisinesLES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENSFaouziaHarichePSMembre AG+ Présidente CA et Buraeu Permanent (Ville)VilleJeton de présence de 300,00 EUR brut avec un maximum de 40 réunions rémunérées par an.- La somme des avantages de toute nature et de frais de représentation ne peut être supérieure à 25% du montant de la rémunération maximale annuelle.
Hospitalier, cuisinesLES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENSJoséHoorensPSmembre AG + Administrateur (Ville)Villemembre CA : jeton de présence de 120 EUR brut (max. 20 réunions rémunérées par an)
Hospitalier, cuisinesLES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENSDelphineHoubaPSMembre de droit AG + CA (Brugmann)en qualité de Présidente du CHU Brugmannmembre CA : jeton de présence de 120 EUR brut (max. 20 réunions rémunérées par an)
Hospitalier, cuisinesLES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENSNicoleMalengreauMRMembre AG (CPAS)CPASmembre AG : jeton de présence de 120 EUR brut (1/an)
Hospitalier, cuisinesLES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENSBertinMampakaCDHMembre AG +Administrateur + Bureau (Ville)Villejetons de présence de 120 EUR brut (max. 20 réunions rémunérées du CA + max. 10 réunions rémunérées du Bureau permanent)
Hospitalier, cuisinesLES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENSFrédériqueRiesMRMembre de droit AG + CA (Saint-Pierre)en qualité de Présidente du CHU Saint-Pierremembre CA : jeton de présence de 120 EUR brut (max. 20 réunions rémunérées par an)
Hospitalier, cuisinesLES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENSHendrickVan HellemPSLid AV (OCMW)OCMWLid AV : zitpenning 120 EUR bruto (1/jaar)
Hospitalier, cuisinesLES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENSFrédéricWaucquezMRMembre AG +Administrateur + Bureau (Ville)Villejetons de présence de 120 EUR brut (max. 20 réunions rémunérées du CA + max. 10 réunions rémunérées du Bureau permanent)
VBXMABRUShafikBandaliMRCommissaireLes commissaires assitent au CA et à l'AGMembres CA : jeton de présence de 80,20€ brut avec un maximum de 20 réunions rémunérées par an
VBXMABRUMichelBarnstijnPSmembre AG + Président du CAPrésident : jeton de présence de 300 EUR brut avec un maximum de 40 réunions rémunérées par an
VBXMABRUFlorentBaudewynsMRMembre AG + CAMembres CA : jeton de présence de 80,20€ brut avec un maximum de 20 réunions rémunérées par an
VBXMABRUMohammedBoukantarPSCommissaireLes commissaires assitent au CA et à l'AGMembres CA : jeton de présence de 80,20€ brut avec un maximum de 20 réunions rémunérées par an
VBXMABRUAlainCourtoisMRMembre AG + CALes membres du Collège ne sont pas rémunérés.Gratuit. - Les membres du Collège ne sont pas rémunérés.
VBXMABRULaurentDelvauxPSmembre AG + CA + Bureau permanentMembres du Bureau Permanent : jeton de présence de 120€ brut pour les réunions du Bureau avec un maximum de 10 réunions rémunérées par an + jeton de présence de 80,20 EUR brut pour les réunions du Conseil d'administration avec un maximum de 20 réunions rémunérées par an
VBXMABRUBernardDhondtMRMembre AG + CA + Vice-PrésidentVice-Président : jeton de présence de 300 EUR brut avec un maximum de 40 réunions rémunérées par an
VBXMABRUMarionLemesreMRMembre AG + CALes membres du Collège ne sont pas rémunérés.Gratuit. - Les membres du Collège ne sont pas rémunérés.
VBXMABRUNaïmaMaatiPSMembre AG + CAMembres CA : jeton de présence de 80,20€ brut avec un maximum de 20 réunions rémunérées par an
VBXMABRUFatimaMoussaouiCDHmembre AG + CA + Bureau permanentMembres du Bureau Permanent : jeton de présence de 120€ brut pour les réunions du Bureau avec un maximum de 10 réunions rémunérées par an + jeton de présence de 80,20 EUR brut pour les réunions du Conseil d'administration avec un maximum de 20 réunions rémunérées par an
VBXMABRULydiaMutyebelePSmembre AG + CA + Bureau permanentMembres du Bureau Permanent : jeton de présence de 120€ brut pour les réunions du Bureau avec un maximum de 10 réunions rémunérées par an + jeton de présence de 80,20 EUR brut pour les réunions du Conseil d'administration avec un maximum de 20 réunions rémunérées par an
VBXMABRUCharlesUyttendaelePSMembre AG + CAMembres CA : jeton de présence de 80,20€ brut avec un maximum de 20 réunions rémunérées par an
VBXMABRUKhalidZianPSMembre AG + CALes membres du Collège ne sont pas rémunérés.Gratuit. - Les membres du Collège ne sont pas rémunérés.
CPASMAISON D'ACCUEIL SOCIO-SANITAIRE DE BRUXELLES (MASS) (pour toxicomanes)MichelBarnstijnPSReprésentant permanent du CPAS à l'AG et au CA(Le CPAS est membre AG et CA en tant que personne morale et est représenté par 3 personnes physiques)Mandat gratuit (Art. 32 des statuts)
CPASMAISON D'ACCUEIL SOCIO-SANITAIRE DE BRUXELLES (MASS) (pour toxicomanes)FlorenceFrelinxMRReprésentant permanent du CPAS à l'AG et au CA(Le CPAS est membre AG et CA en tant que personne morale et est représenté par 3 personnes physiques)Mandat gratuit (Art. 32 des statuts)
CPASMAISON D'ACCUEIL SOCIO-SANITAIRE DE BRUXELLES (MASS) (pour toxicomanes)GeoffreyGuerittePSReprésentant permanent pour la Ville à l' AG et au CA + Président(La Ville est membre AG et CA en tant que personne morale et est représentée par 3 personnes physiques)Mandat gratuit (Art. 32 des statuts)
CPASMAISON D'ACCUEIL SOCIO-SANITAIRE DE BRUXELLES (MASS) (pour toxicomanes)VanessaIssiMRReprésentante permanent pour la Ville à l' AG et au CA + Président(La Ville est membre AG et CA en tant que personne morale et est représentée par 3 personnes physiques)Mandat gratuit (Art. 32 des statuts)
CPASMAISON D'ACCUEIL SOCIO-SANITAIRE DE BRUXELLES (MASS) (pour toxicomanes)GenevièveOldenhove de GuertechinCDHReprésentant permanent du CPAS à l'AG et au CA(Le CPAS est membre CA en tant que personne morale et est représenté par 3 personnes physiques)Mandat gratuit (article 32 des statuts).
CPASMAISON D'ACCUEIL SOCIO-SANITAIRE DE BRUXELLES (MASS) (pour toxicomanes)KhalidZianPSReprésentante permanent pour la Ville à l' AG et au CA(La Ville est membre AG et CA en tant que personne morale et est représentée par 3 personnes physiques)Mandat gratuit (Art. 32 des statuts)
CPASMAISON D'ACCUEIL SOCIO-SANITAIRE DE BRUXELLES (MASS) (pour toxicomanes)DominiqueDe BackerVLDpermanent vertegenwoordiger van UVC Brugmann in AV en RvB(UVC Brugmann is lid van AV en RvB als rechtspersoon en is vertegenwoordigd door 3 fysieke personen - de 2 andere vertegenwoordigers zijn geen politieke mandatarissen)Gratis mandaat (Art. 32 statuten)
VBXMAISON DU SPECTACLE-LA BELLONEMarcDuchateauECOLOObservateurPacte culturelMandat gratuit (article 17 des statuts).
VBXMAISON DU SPECTACLE-LA BELLONEAlexandreCordeiro MouraMRMembre AG+CAVilleMandat gratuit (article 17 des statuts).
VBXMAISON DU SPECTACLE-LA BELLONELaurentDelvauxPSmembre AG + CA + PrésidentVille - représente Mme LalieuxMandat gratuit (article 17 des statuts).
VBXMAISON DU SPECTACLE-LA BELLONEJacquelineHeymanPSMembre AG+CAVilleMandat gratuit (article 17 des statuts).
VBXMAISON DU SPECTACLE-LA BELLONEFatimaMoussaouiCDHMembre AG+CAVilleMandat gratuit (article 17 des statuts).
Hospitalier, cuisinesMAISON(S) DE QUARTIER - CENTRE D'ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER / BUURTHUIS(SEN), CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE BUURTANIMATIEMichelBarnstijnPSMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit
Hospitalier, cuisinesMAISON(S) DE QUARTIER - CENTRE D'ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER / BUURTHUIS(SEN), CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE BUURTANIMATIEPhilippeClosePSde droit Membre AG+CA+ Président (Ville)En qualité de BourgmestreMandat gratuit
Hospitalier, cuisinesMAISON(S) DE QUARTIER - CENTRE D'ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER / BUURTHUIS(SEN), CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE BUURTANIMATIEAhmedEl KtibiPSMembre AG+CA+ Vice-Président (CPAS)En qualité de Président du CPASMandat gratuit
Hospitalier, cuisinesMAISON(S) DE QUARTIER - CENTRE D'ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER / BUURTHUIS(SEN), CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE BUURTANIMATIEFlorenceFrelinxMRMembre AG (CPAS)CPAS (depuis le 23/03/2018 plus membre CA)Mandat gratuit
Hospitalier, cuisinesMAISON(S) DE QUARTIER - CENTRE D'ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER / BUURTHUIS(SEN), CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE BUURTANIMATIEFaouziaHarichePSMembre de droit AGen qualité de Présidente des Cuisines bruxelloises (depuis le 23/03/2018 plus membre CA)Mandat gratuit
Hospitalier, cuisinesMAISON(S) DE QUARTIER - CENTRE D'ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER / BUURTHUIS(SEN), CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE BUURTANIMATIEJérômeJoliboisECOLO-GROENMembre AG+CA (CPAS)CPASMandat gratuit
Hospitalier, cuisinesMAISON(S) DE QUARTIER - CENTRE D'ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER / BUURTHUIS(SEN), CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE BUURTANIMATIENicoleMalengreauMRMembre AG+CA (CPAS)CPASMandat gratuit
Hospitalier, cuisinesMAISON(S) DE QUARTIER - CENTRE D'ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER / BUURTHUIS(SEN), CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE BUURTANIMATIELydiaMutyebelePSMembre AG+CAVilleMandat gratuit
Hospitalier, cuisinesMAISON(S) DE QUARTIER - CENTRE D'ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER / BUURTHUIS(SEN), CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE BUURTANIMATIEGenevièveOldenhove de GuertechinCDHmembre AG + CA (CPAS)Mandat gratuit
IntercommunalesMINES DE PYRITES DE VEDRIN, en abrégé : SAVENAFaouziaHarichePSPrésidente de la s.a. SAVENAdérivé Vivaqua - Présidente SAVENA depuis 06/12/2017Mandat gratuit.
IntercommunalesMINES DE PYRITES DE VEDRIN, en abrégé : SAVENAJacquesOberwoitsMRVice-Président de la s.a. SAVENAdérivé Vivaqua - Vice-Président SAVENA depuis 18/05/2017Mandat gratuit.
VBXMISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE BRUXELLES-VILLEBartDhondtGROENLid AV + BestuurderStadGratis mandaat (artikel 19 statuten).
VBXMISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE BRUXELLES-VILLEBernardDhondtMRMembre AG+CA +Administrateur déléguéVilleMandat exercé à titre gratuit.
VBXMISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE BRUXELLES-VILLEBernardD'Hoorepersonnel CPASMembre AGCPASMandat gratuit (article 19 des statuts).
VBXMISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE BRUXELLES-VILLEMarionLemesreMRPrésidente de droitVille - L'Echevin qui a l'emploi dans ses attributionsMandat gratuit (article 19 des statuts).
VBXMISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE BRUXELLES-VILLEMouniaMejbarPSMembre AG+administrateurVilleMandat gratuit (article 19 des statuts).
Représentants envoyésMJ L'AVENIR Par décision du Conseil communal du 28/05/2018, la Ville a décidé de présenter la démission de ses 2 représentants du CA. Bij beslissing van de Gemeenteraad van 28/05/2018 heeft de Stad beslist om het ontslag aan te bieden van haar 2 vertegenwoordigers in de RvBMandat gratuit - Onbezoldigd mandaat
Représentants envoyésMONT DES ARTS - KUNSTBERGLaurentDelvauxPSadministrateurVille (1 représentant au CA)gratuit
VBXMONT-DE-PIETE / BERG VAN BARMHARTIGHEIDMustaphaAmraniPSPrésident du CA (Ville)VillePrésident : jeton de présence de 300 EUR brut avec un maximum de 40 réunions rémunérées par an.- Frais de représentation : max. 2.976 EUR/an, sur remboursement de pièces probantes.
VBXMONT-DE-PIETE / BERG VAN BARMHARTIGHEIDMichelBarnstijnPSAdministrateur (CPAS)CPASCA ( + observateurs) : Jeton conseil communal : 80,20 EUR brut (13 réunions/an)
VBXMONT-DE-PIETE / BERG VAN BARMHARTIGHEIDJulesBuisPSObservateurVilleCA ( + observateurs) : Jeton conseil communal : 80,20 EUR brut (13 réunions/an)
VBXMONT-DE-PIETE / BERG VAN BARMHARTIGHEIDFlorenceFrelinxMRAdministrateur (CPAS)CPASCA ( + observateurs) : Jeton conseil communal : 80,20 EUR brut (13 réunions/an)
VBXMONT-DE-PIETE / BERG VAN BARMHARTIGHEIDFrancisHeirbautDefiObservateurVilleCA ( + observateurs) : Jeton conseil communal : 80,20 EUR brut (13 réunions/an)
VBXMONT-DE-PIETE / BERG VAN BARMHARTIGHEIDJoséHoorensPSObservateurVilleCA ( + observateurs) : Jeton conseil communal : 80,20 EUR brut (13 réunions/an)
VBXMONT-DE-PIETE / BERG VAN BARMHARTIGHEIDNaïmaMaatiPSAdministratrice (Ville)VilleCA ( + observateurs) : Jeton conseil communal : 80,20 EUR brut (13 réunions/an)
VBXMONT-DE-PIETE / BERG VAN BARMHARTIGHEIDRoseMefalessiMRObservateurVilleCA ( + observateurs) : Jeton conseil communal : 80,20 EUR brut (13 réunions/an)
VBXMONT-DE-PIETE / BERG VAN BARMHARTIGHEIDEdouardNihoulMRObservateurVilleCA ( + observateurs) : Jeton conseil communal : 80,20 EUR brut (13 réunions/an)
VBXMONT-DE-PIETE / BERG VAN BARMHARTIGHEIDArnaudWittmanbijoutierAdministrateurbijoutier - désigné par la VilleCA ( + observateurs) : Jeton conseil communal : 80,20 EUR brut (13 réunions/an)
Secteur LogementMULTIJOBSClémentineBarzinMRmembre AG + CA +Trésorière (via FL/Ville)(dérivé Foyer Laekenois)Mandat gratuit .
Secteur LogementMULTIJOBSNoraMahieddinePSmembre AG + CA (via LB, repr. Ville)dérivé Logement BruxelloisMandat gratuit .
Secteur LogementMULTIJOBSWhalidKenzariPSmembre AG (via LB, repr. CPAS)dérivé Logement BruxelloisMandat gratuit .
Secteur LogementMULTIJOBSNicoleMalengreauMRmembre AG (Via LB / repr. CPAS)dérivé Logement BruxelloisMandat gratuit .
Secteur LogementMULTIJOBSAnastasiaPapadopoulosPSmembre AG (via FL/ repr. CPAS)(dérivé Foyer Laekenois)Mandat gratuit .
Secteur LogementMULTIJOBSBenhur YusufErgenMRmembre AG + CA (FL, représ. Ville)(dérivé Foyer Laekenois)Mandat gratuit .
Secteur LogementMULTIJOBSKhalidZianPSmembre AG + CA + Président (LB/repr. Ville)(dérivé Logement Bruxellois)Mandat gratuit .
Secteur LogementMULTIJOBSMichelGuillaumefonctionnairemembre AG + CA + Administrateur délégué (via LB)Directeur Logement BruxelloisMandat gratuit .
Secteur LogementMULTIJOBSChristophePourtoisfonctionnaire - DG Foyer Laekenoismembre AG + CA (via FL)(Directeur Foyer Laekenois)Mandat gratuit .
Représentants envoyésNEOPhilippeClosePSAdministrateur BVilleMandat gratuit (article 19 des statuts)
Représentants envoyésNEO FrédéricMasilVLDBestuurder B - OndervoorzitterStadMandat gratuit (article 19 des statuts)
Représentants envoyésNEODenisDelforgePSAdministrateur BVilleMandat gratuit (article 19 des statuts)
Représentants envoyésNEOHenriDineurAdministrateur BP.E.B.Mandat gratuit (article 19 des statuts)
Représentants envoyésNEOVanessaIssiMRAdministrateur BVilleMandat gratuit (article 19 des statuts)
Représentants envoyésNEO2 mandats Administrateur B vacant -2 mandaten Bestuurder B vacantVille (2 mandats vacants suite à la démission de M. Bernard Dhondt et Mme Ans Persoons)- Stad (2 mandaten vacant ten gevolge van het ontslag van dhr. Bernard Dhondt en mevr. Ans Persoons)Mandat gratuit (article 19 des statuts)- Onbezoldigd mandaat (artikel 19 statuten)
Représentants envoyésŒUVRE DE L'HOSPITALITEKarineLalieuxPSMembre AG+CAVilleMandat gratuit.
Représentants envoyésOFFICE DE READAPTATION SOCIALE DE BRUXELLES / WERKVOOR SOCIALE WEDERAANPASSING VAN BRUSSELAlainCourtoisMRmembre AG + Administrateurcomme Echevin mais pas de désignation CCMandat gratuit (article 21 des statuts)
Représentants envoyésONDERWIJSSECRETARIAAT VAN DE STEDEN EN GEMEENTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - O.V.S.G.AnsPersoonssp.aLid A.V.Gratis mandaat.
VBXONDERWIJS BRUSSELPatrickDanauambtenaarLid AVInspecteur Openbaar OnderwijsOnbezoldigd mandaat.
VBXONDERWIJS BRUSSELSandraDe NiesambtenaarBestuurder + SecretarisAlgemeen Pedagogisch Inspecteur Openbaar OnderwijsOnbezoldigd mandaat.
VBXONDERWIJS BRUSSELPascalHeymansambtenaarBestuurder + penningmeesterFinacieel Adviseur Openbaar OnderwijsOnbezoldigd mandaat.
VBXONDERWIJS BRUSSELGeorgesHoréambtenaarVoorzitter RvBFinacieel directeur Openbaar OnderwijsOnbezoldigd mandaat.
VBXONDERWIJS BRUSSELCharlesHuygensambtenaarBestuurderDirecteur -generaal Openbaar OnderwijsOnbezoldigd mandaat.
VBXONDERWIJS BRUSSELAnn-DominiqueJanssensambtenaarLid AVPedagogisch Inspencteur NL Openbaar OnderwijsOnbezoldigd mandaat.
VBXONDERWIJS BRUSSELAmaryllisPieteraerensambtenaarLid AVBestuurssecretaris Openbaar OnderwijsOnbezoldigd mandaat.
Représentants envoyésPALAIS DE CHARLES QUINT / PALAIS VAN KEIZER KARELGeoffroyCoomans de BracheneMRMembre AG+CAEchevin UrbanismeMandat gratuit (article 19 des statuts).
Représentants envoyésPALAIS DE CHARLES QUINT / PALAIS VAN KEIZER KARELNicolasDecosterFonctionnairemembre AG + CAFonctionnaire urbanismeMandat gratuit (article 19 des statuts).
Représentants envoyésPALAIS DE CHARLES QUINT / PALAIS VAN KEIZER KARELVincentHeymansFonctionnairemembre AG + CA + BureauUrbanismeMandat gratuit (article 19 des statuts).
Représentants envoyésPALAIS DE CHARLES QUINT / PALAIS VAN KEIZER KARELAnneVandenbulckeFonctionnairemembre AG + CA + bureau + Vice-PrésidenteDG CultureMandat gratuit (article 19 des statuts).
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPOChristianCeuxCDHMembre AG+CAadministrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK VAN BRUSSEL, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPOPhilippeClosePSmembre AG + Président du CAExercé à titre gratuit
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPOGeoffroyCoomans de BracheneMRMembre AG+CAadministrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPOKurtCustersECOLO-GROENMembre AG+CAadministrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPODirkDe SmedtVLDLid AV + RvBbestuurder : zitpenning van 120 EUR bruto met max. 20 bezoldigde vergaderingen/jaar
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPOGillesDelforgePSMembre AG+CAadministrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPOIsabelleGelasMRMembre AG+CAadministrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPOVanessaIssiMRMembre AG+CA + Vice-PrésidenteVice-Président : jeton de présence de 300 EUR brut avec un maximum de 40 réunions rémunérées par an
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPOLeilaKabachiPSMembre AG+CA + Vice-PrésidenteVice-Président : jeton de présence de 300 EUR brut avec un maximum de 40 réunions rémunérées par an
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPORebeccaOverloopPSMembre AG+CAadministrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPOOlivierWillockxReprésentant secteur privéMembre AG+CAExercé à titre gratuit
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPOJacquesMoligneauReprésentant secteur privéMembre AG+CAExercé à titre gratuit
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPOJean-MarieBaillymembre AGAG gratuit
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPODenisDelforgeAdministrateurAdministrateur-directeurExercé à titre gratuit.- Les administrateurs occupant des fonctions dirigeantes ne sont pas rémunérés pour leur présence au CA
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPOHenriDineurAdministrateurExercé à titre gratuit.- Les administrateurs occupant des fonctions dirigeantes ne sont pas rémunérés pour leur présence au CA
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPOYvesGoldsteinMembre AG+CAadministrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an
VBXPARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPOEminLukaAdministrateurExercé à titre gratuit.- Les administrateurs occupant des fonctions dirigeantes ne sont pas rémunérés pour leur présence au CA
VBXPLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSELElsAmpeVLDVoorzitster AdviesraadSchepen Nederlandstalige aangelegenhdenGratis mandaat.
VBXPLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSELRohnnyBuyensPSLid AdviesraadGratis mandaat
VBXPLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSELHelenaCoelmontsp.aLid AdviesraadGratis mandaat
VBXPLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSELAnne-MarieCroesECOLO-GROENLid AdviesraadGratis mandaat
VBXPLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSELDaphnéDe KeukelaereVLDLid AdviesraadGratis mandaat
VBXPLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSELStefanDe RooN-VALid AdviesraadGratis mandaat
VBXPLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSELHeleenGoubertCD&VLid AdviesraadGratis mandaat
VBXPLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSELGertieLindemansCD&VLid AdviesraadGratis mandaat
VBXPLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSELDanielleLuypaertVLDLid AdviesraadGratis mandaat
VBXPLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSELMarcBoutsenambtenaarLid AdviesraadVertegenwoordiger administratie (Nederlandstalige aangelegenheden)Gratis mandaat
VBXPLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSELJurgenBusschotsambtenaarLid AdviesraadVertegenwoordiger administratieGratis mandaat
VBXPLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSELSandraDe NiesambtenaarLid AdviesraadVertegenwoordiger administratieGratis mandaat
VBXPLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSELPatriciaHendrickxambtenaarLid AdviesraadVertegenwoordiger administratieGratis mandaat
VBXPLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSELValériePauwelsambtenaarLid AdviesraadVertegenwoordiger administratieGratis mandaat
Représentants envoyésPORT DE BRUXELLES / HAVEN VAN BRUSSELOlivierAuvrayVLDOndervoorzitterOndervoorzitter : zitpenning van 300 EUR bruto met een max. van 40 bezoldigde vergaderingen/jaar.- Voordelen van alle aard en representatiekosten begrensd conform het besluit van het BHG
Représentants envoyésPORT DE BRUXELLES / HAVEN VAN BRUSSELGeoffroyCoomans de BracheneMRAdministrateuradministrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an
Représentants envoyésPORT DE BRUXELLES / HAVEN VAN BRUSSELGeoffreyGuerittePSAdministrateuradministrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an
Représentants envoyésPORT DE BRUXELLES / HAVEN VAN BRUSSELLeilaKabachiPSAdministrateuradministrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an
Représentants envoyésPORT DE BRUXELLES / HAVEN VAN BRUSSELMorganeLobjoisPSAdministratriceadministrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an
CPASPREVENTION JEUNES BRUXELLESMichelBarnstijnPSMembre AG+CA + Vice-Président(CPAS)CPAS - Comité spécial de l'Action socialeMandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASPREVENTION JEUNES BRUXELLESVivianeLaroyPSMembre AG+CA (CPAS)CPAS - Comité spécial de l'Action socialeMandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASPREVENTION JEUNES BRUXELLESMie-JeanneNyanga LumbalaCDHMembre AG+CA (CPAS)CPAS - Comité spécial de l'Action socialeMandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASPREVENTION JEUNES BRUXELLESNicoleMalengreauMRMembre AG+CA (CPAS)CPAS - Comité spécial de l'Action socialeMandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASPREVENTION JEUNES BRUXELLESHendrickVan HellemPSLid AV+RvB (OCMW)OCMW - Bijzonder comité van de socale actieGratis mandaat (artikel 31 statuten).
CPASPREVENTION JEUNES BRUXELLESJacquesMichelCDHMembre AG+CA (CPAS)CPAS - Comité spécial de l'Action socialeMandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASPREVENTION JEUNES BRUXELLESSoniaLhoestPSMembre AG+CA (CPAS)CPAS - Comité spécial de l'Action socialeMandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASPREVENTION JEUNES BRUXELLESGéraldPetitpersonnel CPASMembre AG+CA+ Secrétaire (CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASPREVENTION JEUNES BRUXELLESGert (Margriet)Van Ransbeeckpersonnel CPASMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASPREVENTION JEUNES BRUXELLESCarineElstpersonnel CPASMembre AG+CA (CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASPREVENTION JEUNES BRUXELLESSandraVerhasseltpersonnel CPASMembre AG (CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
CPASPREVENTION JEUNES BRUXELLESFabienneDufranepersonnel CPASMembre AG+CA +trésorière (CPAS)Mandat gratuit (article 31 des statuts).
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELAthanasiosAgorakisMRMembre AG + CAJeton de présence (idem Conseil communal) : 80,20 EUR brut, en moyenne 7 réunions/an (CA+AG)
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELOmarAmraniPSMembre AG+CAJeton de présence (idem Conseil communal) : 80,20 EUR brut, en moyenne 7 réunions/an (CA+AG)
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELMohamedArbaiCDHMembre AG+CAJeton de présence (idem Conseil communal) : 80,20 EUR brut, en moyenne 7 réunions/an (CA+AG)
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELFelixClaesPSMembre AG+CAJeton de présence (idem Conseil communal) : 80,20 EUR brut, en moyenne 7 réunions/an (CA+AG)
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELAlainCourtoisMRPrésident de droit AG + CAen qualité d'Echevin des SportsMandat gratuit pour l'Echevin (article 17 des statuts)
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELBenhur YusufErgenMRMembre AG+CAJeton de présence (idem Conseil communal) : 80,20 EUR brut, en moyenne 7 réunions/an (CA+AG)
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELJoséHoorensPSMembre AG+CAJeton de présence (idem Conseil communal) : 80,20 EUR brut, en moyenne 7 réunions/an (CA+AG)
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELErikHulsboschGROENLid AV + RvBJeton de présence (idem Conseil communal) : 80,20 EUR brut, en moyenne 7 réunions/an (CA+AG)
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELCédricLimaniPSMembre AG+CAJeton de présence (idem Conseil communal) : 80,20 EUR brut, en moyenne 7 réunions/an (CA+AG)
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELJean-LouisPetersDefiMembre AG+CAJeton de présence (idem Conseil communal) : 80,20 EUR brut, en moyenne 7 réunions/an (CA+AG)
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELBenjaminRenavilleECOLO-GROENMembre AG+CAJeton de présence (idem Conseil communal) : 80,20 EUR brut, en moyenne 7 réunions/an (CA+AG)
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELFabienWatteyneMRmembre AG + CAJeton de présence (idem Conseil communal) : 80,20 EUR brut, en moyenne 7 réunions/an (CA+AG)
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELMathieuAuverdinFonctionnaireMembre AGRepr. Dpt UrbanismeJeton de présence (idem Conseil communal) : 80,20 EUR brut, 1 AG)
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELLucSymoensambtenaarLid AV + RvBStadssecretaris (ten persoonlijke titel als voormalig leidend ambtenaar van Sprtdienst)Zitpenning (idem gemeenteraad : 80,20 EUR bruto), gemiddeld 7 vergaderingen/jaar (RvB+AV)
VBXPROSPORT BRUXELLES - BRUSSELAnneVandenbulckeFonctionnaireAdministratrice-déléguéeDirecteur Général SportsJeton de présence (idem Conseil communal) : 80,20 EUR brut, en moyenne 7 réunions/an (CA+AG)
CPASREGIE DE QUARTIERSahidAghzinnayPSmembre AG + CA (Ville)désigné par le Conseil communalMandat gratuit (article 32 des statuts).
CPASREGIE DE QUARTIERSaïdaBakkaliPSMembre AG + CA (Ville)désignée par le Conseil communalMandat gratuit (article 32 des statuts).
CPASREGIE DE QUARTIEROlivierChristophepersonnel CPASMembre AG+CA + Président(CPAS)désigné par le CPASMandat gratuit (article 32 des statuts).
CPASREGIE DE QUARTIERFlorenceFrelinxMRMembre AG+CA (CPAS) + Secrétairedésignée par le CPASMandat gratuit (article 32 des statuts).
CPASREGIE DE QUARTIERVanessaIssiMRmembre AG + CA (Ville)désignée par le Conseil communalMandat gratuit (article 32 des statuts).
CPASREGIE DE QUARTIERVivianeLaroyPSMembre AG+CA (CPAS)désignée par le CPASMandat gratuit (article 32 des statuts).
CPASREGIE DE QUARTIERNicoleMalengreauMRMembre AG+CA (CPAS)désignée par le CPASMandat gratuit (article 32 des statuts).
CPASREGIE DE QUARTIERFrédéricMasilVLDLid AV + RvB (Stad)aangeduid door GemeenteraadGratis Mandaat (artikel 32 statuten).
CPASREGIE DE QUARTIERMouniaMejbarPSMembre AG + CA (Ville)désignée par le Conseil communalMandat gratuit (article 32 des statuts).
CPASREGIE DE QUARTIERMie-JeanneNyanga-LumbalaCDHMembre AG+CA (CPAS)désignée par le CPASMandat gratuit (article 32 des statuts).
CPASREGIE DE QUARTIERHenriSimonsPSMembre AG+CA + Vice-Président(CPAS)désigné par le CPASMandat gratuit (article 32 des statuts).
CPASRENOBRU (avant PROJET X - vroeger PROJECT X)MalikaAbbadGROENLid AV (Stad)aangeduid door Gemeenteraad (tot 21/02/2018 bestuurder, nu enkel lid AV)Gratis mandaat.- Artikel 34 van de statuten.
CPASRENOBRU (avant PROJET X - vroeger PROJECT X)OlivierChristophepersonnel CPASMembre AG+CA (Ville)désigné par le Conseil communalMandat gratuit (article 34 des statuts).
CPASRENOBRU (avant PROJET X - vroeger PROJECT X)MartineCorbiauMRMembre AG+CA (Ville)désignée par le Conseil communalMandat gratuit (article 34 des statuts).
CPASRENOBRU (avant PROJET X - vroeger PROJECT X)FlorenceFrelinxMRMembre AG+CA+ Vice-Présidente (CPAS)désignée par le CPAS - Vice-Présidente depuis le 28/02/2018Mandat gratuit (article 34 des statuts).
CPASRENOBRU (avant PROJET X - vroeger PROJECT X)JerômeJoliboisECOLO-GROENMembre AG+CA (CPAS) + Secrétairedésigné par le CPASMandat gratuit (article 34 des statuts).
CPASRENOBRU (avant PROJET X - vroeger PROJECT X)VivianeLaroyPSMembre AG+CA (CPAS)désignée par le CPASMandat gratuit (article 34 des statuts).
CPASRENOBRU (avant PROJET X - vroeger PROJECT X)HenriSimonsPSMembre AG+CA+Président (CPAS)désigné par le CPAS - Président depuis le 28/02/2018Mandat gratuit (article 34 des statuts).
CPASRENOBRU (avant PROJET X - vroeger PROJECT X)DirkVan AsbroeckambtenaarLid AV (Stad)aangeduid door GemeenteraadGratis mandaat.- Artikel 34 van de statuten.
CPASRESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLEMichelBarnstijnPSMembre AG+CA (CPAS)désigné par le CPASMandat gratuit (article 14 des statuts)
CPASRESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLEVivianeLaroyPSMembre AG+CA (CPAS)désignée par le CPASMandat gratuit (article 14 des statuts)
CPASRESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLEAhmedEl KtibiPSMembre AG+CA + Président (CPAS)désigné par le CPASMandat gratuit (article 14 des statuts)
CPASRESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLESoniaLhoestPSMembre AG+CA (CPAS)désignée par le CPASMandat gratuit (article 14 des statuts)
CPASRESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLEFrançoisMarcqMRMembre AG+CA (CPAS)désigné par le CPASMandat gratuit (article 14 des statuts)
CPASRESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLENicoleMalengreauMRMembre AG+CA (CPAS)désignée par le CPASMandat gratuit (article 14 des statuts)
CPASRESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLEJacquesMichelCDHMembre AG+CA (CPAS)désigné par le CPASMandat gratuit (article 14 des statuts)
CPASRESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLEMie-JeanneNyanga LumbalaCDHMembre AG+CA (CPAS)désignée par le CPASMandat gratuit (article 14 des statuts)
CPASRESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLEHendrickVan HellemPSLid van AV + RvB (OCMW)désigné par le CPASGratis mandaat (artikel 14 statuten)
CPASRESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLEFrankDuvalpersonnel CPASMembre AG+CA (CPAS)désigné par le CPASMandat gratuit (article 14 des statuts)
CPASRESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLECarineElstpersonnel CPASMembre AG+CA (CPAS)désignée par le CPASMandat gratuit (article 14 des statuts)
CPASRESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLERitaGlineurpersonnel CPASMembre AG+CA (CPAS) + Secrétaire + Administrateur déléguéedésignée par le CPASMandat gratuit (article 14 des statuts)
CPASRESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLEMurielVan Keymeulenpersonnel CPASMembre AG+CA (CPAS) + trésorière + Administrateur déléguéedésignée par le CPASMandat gratuit (article 14 des statuts)
CPASRESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLEGert (Margriet)Van Ransbeeckpersonnel CPASMembre AG (CPAS)désignée par le CPASMandat gratuit (article 14 des statuts)
Secteur LogementRESTO MODELEFelixClaesPSMembre AG (via Foyer Laekenois)représente Foyer LaekenoisMandat gratuit (article 22 des statuts).
Secteur LogementRESTO MODELESarahDe Donckerpersonnel Mission LocaleMembre AG + CA (via Mission locale)représente Mission LocaleMandat gratuit (article 22 des statuts).
Secteur LogementRESTO MODELEBernardD'HondtMRMembre AG (via Mission locale)représente Mission LocaleMandat gratuit (article 22 des statuts).
Secteur LogementRESTO MODELEBenhur YusufErgenMRMembre AG + CA (via Foyer Laekenois)représente Foyer LaekenoisMandat gratuit (article 22 des statuts).
Secteur LogementRESTO MODELEHamzaFassi-FihriCDHmembre AG (Ville)VilleMandat gratuit (article 22 des statuts).
Secteur LogementRESTO MODELEIsabelleGelasMRMembre AG+CA+ Trésorière (via Werk Centrale de l'Emploi)représente Werk Centrale de l'EmploiMandat gratuit (article 22 des statuts).
Secteur LogementRESTO MODELEMarionLemesreMRPrésidente de droit (Ville)Ville - en qualité d'Echevin de l'Emploi.-Mandat gratuit (article 22 des statuts).
Secteur LogementRESTO MODELELaurentNysMRMembre AG+CA+ Administrateur délégué (Ville)VilleMandat gratuit (article 22 des statuts).
Secteur LogementRESTO MODELEChristophePourtoispersonnel Foyer LaekenoisMembre AG+CA (via Foyer Laekenois)Directeur Foyer LaekenoisMandat gratuit (article 22 des statuts).
Secteur LogementRESTO MODELEValérieVanhemelenMRMembre AG + CA (Ville)Ville (Directrice Centrale de l'Emploi)Mandat gratuit (article 22 des statuts).
Secteur LogementRESTO MODELEWillyWolsztajnPSMembre AG + CA (Ville)VilleMandat gratuit (article 22 des statuts).
Secteur LogementRESTO MODELEKhalidZianPSMembre AG+CA (Ville)VilleMandat gratuit (article 22 des statuts).
VBXRICHES-CLAIRESClémentineBarzinMRMembre AG+CAdésignée par Conseil communalMandat gratuit
VBXRICHES-CLAIRESKarineLalieuxPSmembre de droit AG + membre CA + Présidentemembre de droit en qualité d'Echevine de la Culture (art. 5 statuts).- Présidence revient à la Ville (art. 26 des statuts)Mandat gratuit.
VBXRICHES-CLAIRESMouniaMejbarPSMembre AG+CAdésignée par Conseil communalMandat gratuit.
VBXRICHES-CLAIRESGeorgesMyauxDefiObservateur AG + CA (Pacte culturel)pas désigné par Conseil communalmandat gratuit
VBXRICHES-CLAIRESCatherineLemaîtreECOLO-GROENMembre AG+CAdésignée par Conseil communalMandat gratuit.
VBXRICHES-CLAIRESCDHMembre AG+CA - mandat vacantà désignér par Conseil communal (remplacement de M. El Hamrouni, dont la démission a été actée)Mandat gratuit.
VBXRICHES-CLAIRESMarie-AngèleDehayeFonctionnairemembre AG + CAbilbliothécairemandat gratuit
VBXRICHES-CLAIRESPhilippeMalfaitFonctionnairemembre AG + CAInspection pédagogique IPMandat gratuit.
VBXRICHES-CLAIRESAlexandreMoensFonctionnairemembre AG + CAfonctionnaire Service CultureMandat gratuit.
Représentants envoyésROCK THE CITY!Bernardd'HooreFonctionnaireMembre AG (CPAS)personnel CPASMandat gratuit (article 35 des statuts).
Représentants envoyésROCK THE CITY!ValérieVanhemelenMRMembre AG (Ville)VilleMandat gratuit (article 35 des statuts).
ROCK THE CITY!FabriceVooghtPSMembre AG + CA (CPAS)CPASMandat gratuit (article 35 des statuts).
Représentants envoyésROCK THE CITY!KhalidZianPSMembre AG+Président CA (Ville)VilleMandat gratuit (article 35 des statuts).
Représentants envoyésR.S.C.A. CENTER BRUSSEL'SAlainCourtoisMRmembre CAcoopté à l'AGNon rémunéré.
Représentants envoyésR.S.C.A. CENTER BRUSSEL'SLucSymoensambtenaarLid RvBgecoöpteerd in de AVOnbezoldigd.
VBXSERVICE D'AIDE AUX SENIORS BRUXELLOIS, en abrégé SASB / DIENST VOOR HULP AAN DE BRUSSELSE SENIOREN, agekort DHBSJean-MarieAmandPSMembre AG+CATrésorierjeton de présence idem Conseil communal : 80,20 EUR brut, 4 CA/an
VBXSERVICE D'AIDE AUX SENIORS BRUXELLOIS, en abrégé SASB / DIENST VOOR HULP AAN DE BRUSSELSE SENIOREN, agekort DHBSCamilleArtoisPSMembre AG+CAjeton de présence idem Conseil communal : 80,20 EUR brut, 4 CA/an
VBXSERVICE D'AIDE AUX SENIORS BRUXELLOIS, en abrégé SASB / DIENST VOOR HULP AAN DE BRUSSELSE SENIOREN, agekort DHBSJeanBekaertPSMembre AG+CAjeton de présence idem Conseil communal : 80,20 EUR brut, 4 CA/an
VBXSERVICE D'AIDE AUX SENIORS BRUXELLOIS, en abrégé SASB / DIENST VOOR HULP AAN DE BRUSSELSE SENIOREN, agekort DHBSMohammedBoukantarPSMembre AG+CAjeton de présence idem Conseil communal : 80,20 EUR brut, 4 CA/an
VBXSERVICE D'AIDE AUX SENIORS BRUXELLOIS, en abrégé SASB / DIENST VOOR HULP AAN DE BRUSSELSE SENIOREN, agekort DHBSAlainCourtoisMRPrésident de droitL'Echevin compétent est de droit Présidentgratuit : Mandat rémunéré pour les administrateurs sauf pour les Echevins.
VBXSERVICE D'AIDE AUX SENIORS BRUXELLOIS, en abrégé SASB / DIENST VOOR HULP AAN DE BRUSSELSE SENIOREN, agekort DHBSDanielaGerinECOLO-GROENMembre AG+CAjeton de présence idem Conseil communal : 80,20 EUR brut, 4 CA/an
VBXSERVICE D'AIDE AUX SENIORS BRUXELLOIS, en abrégé SASB / DIENST VOOR HULP AAN DE BRUSSELSE SENIOREN, agekort DHBSVirginieGuillaumeMRMembre AG+CAjeton de présence idem Conseil communal : 80,20 EUR brut, 4 CA/an
VBXSERVICE D'AIDE AUX SENIORS BRUXELLOIS, en abrégé SASB / DIENST VOOR HULP AAN DE BRUSSELSE SENIOREN, agekort DHBSNaïmaMaatiPSMembre AG+CAjeton de présence idem Conseil communal : 80,20 EUR brut, 4 CA/an
VBXSERVICE D'AIDE AUX SENIORS BRUXELLOIS, en abrégé SASB / DIENST VOOR HULP AAN DE BRUSSELSE SENIOREN, agekort DHBSRoseMefalessiMRMembre AG+CAjeton de présence idem Conseil communal : 80,20 EUR brut, 4 CA/an
VBXSERVICE D'AIDE AUX SENIORS BRUXELLOIS, en abrégé SASB / DIENST VOOR HULP AAN DE BRUSSELSE SENIOREN, agekort DHBSFatimaMoussaouiCDHMembre AG+CAjeton de présence idem Conseil communal : 80,20 EUR brut, 4 CA/an
VBXSERVICE D'AIDE AUX SENIORS BRUXELLOIS, en abrégé SASB / DIENST VOOR HULP AAN DE BRUSSELSE SENIOREN, agekort DHBSEdouardNihoulMRMembre AG+CAjeton de présence idem Conseil communal : 80,20 EUR brut, 4 CA/an
IntercommunalesSIBELGAMustaphaAmraniPSAdministrateurAdministrateurs SIBELGA /INTERFIN (ce sont obligatoirement les mêmes personnes)Jeton de présence de 120 EUR brut, en moyenne 10 CA et 1 AG/an, avec un maximum de 20 réunions rémunérées par an
IntercommunalesSIBELGAClémentineBarzinMRAdministratriceAdministrateurs SIBELGA /INTERFIN (ce sont obligatoirement les mêmes personnes)Jeton de présence de 120 EUR brut, en moyenne 10 CA et 1 AG/an, avec un maximum de 20 réunions rémunérées par an
IntercommunalesSIBELGAMohammedBoukantarPSAdministrateurAdministrateurs SIBELGA /INTERFIN (ce sont obligatoirement les mêmes personnes)Jeton de présence de 120 EUR brut, en moyenne 10 CA et 1 AG/an, avec un maximum de 20 réunions rémunérées par an
IntercommunalesSIBELGAZ - SIBELGASMustaphaAmraniPSAdministrateur + Comité de secteur SudLes mandats d'administrateurs et membres du comité directeur régional Sud en SIBELGAZ sont liés aux mandats d'administrateurs en IBE et IBG.administrateur (application réglementation Région flamande) : Jeton de présence de 209,14 EUR brut, limité à 1 jeton par jour. - Estimation initiale 2018 : 5 CA/an de Sibelgaz + 10 réunions du Comité de secteur Sud.- Le Conseil communal a décidé le 28/04/2018 de sortir anticipativement de Sibelgas avec effet au 26/06/2018.
IntercommunalesSIBELGAZ - SIBELGASClémentineBarzinMRAdministratrice +Comité de secteur SudLes mandats d'administrateurs et membres du comité directeur régional Sud en SIBELGAZ sont liés aux mandats d'administrateurs en IBE et IBG.administrateur (application réglementation Région flamande) : Jeton de présence de 209,14 EUR brut, limité à 1 jeton par jour. - Estimation initiale 2018 : 5 CA/an de Sibelgaz + 10 réunions du Comité de secteur Sud.- Le Conseil communal a décidé le 28/04/2018 de sortir anticipativement de Sibelgas avec effet au 26/06/2018.
IntercommunalesSIBELGAZ - SIBELGASMohammedBoukantarPSAdministrateur +Comité de secteur SudLes mandats d'administrateurs et membres du comité directeur régional Sud en SIBELGAZ sont liés aux mandats d'administrateurs en IBE et IBG.administrateur (application réglementation Région flamande) : Jeton de présence de 209,14 EUR brut, limité à 1 jeton par jour. - Estimation initiale 2018 : 5 CA/an de Sibelgaz + 10 réunions du Comité de secteur Sud.- Le Conseil communal a décidé le 28/04/2018 de sortir anticipativement de Sibelgas avec effet au 26/06/2018.
IntercommunalesSIBELGAZ - SIBELGASNaïmaMaatiPSAdministratrice +Comité de secteur SudLes mandats d'administrateurs et membres du comité directeur régional Sud en SIBELGAZ sont liés aux mandats d'administrateurs en IBE et IBG.administrateur (application réglementation Région flamande) : Jeton de présence de 209,14 EUR brut, limité à 1 jeton par jour. - Estimation initiale 2018 : 5 CA/an de Sibelgaz + 10 réunions du Comité de secteur Sud.- Le Conseil communal a décidé le 28/04/2018 de sortir anticipativement de Sibelgas avec effet au 26/06/2018.
VBXSOBRUAhmedEl KtibiPSMembre AG de droit + Vice-Président CA de droit(mandat dérivé de la Présidence du CPAS)Mandat gratuit (Articles 10 et 20 des statuts),

Président de droit en qualité d'Echevin du Personnel.

VBXSOBRUFaouziaHarichePSMembre AG de droit + Président CA de droit(mandat dérivé du mandat d'Echevin du Personnel)Mandat gratuit (Articles 10 et 20 des statuts),

Président de droit en qualité d'Echevin du Personnel.

VBXSOBRUPhilippeBuschenFonctionnaireMembre AG + invité aux CAVilleMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUCarineElstFonctionnaireMembre AG + CACPASMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRURosa-MariaGiammorcaroFonctionnaireMembre AGVilleMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUGeoffreyGuerittepersonnel CPASmembre AGCPASMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUDirkLeonardambtenaar StadLid A.V.+ bestuurder belast met het dagelijks beheerStadGratis mandaat (artikel 20 statuten).
VBXSOBRUNicoRaemdonckambtenaar StadLid A.V.StadGratis mandaat (artikel 20 statuten).
VBXSOBRUJacquesSertonsambtenaar StadLid AV + RvB + SchatbewaarderVilleGratis mandaat (artikel 20 statuten).
VBXSOBRULucSymoensambtenaar StadLid AVStadGratis mandaat (artikel 20 statuten).
VBXSOBRUGertVan Ransbeeckfonctionnaire CPASLid A.V. + RvBCPASMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUAnneVandenbulckeFonctionnaireMembre AG et CAVilleMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUClémentineYumbifonctionnaire CPASMembre AGCPASMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUCaroleBRABANTSFonctionnaireMembre AGReprésentante CSC-Services publiques VilleMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUJurgenBRANCKAERTambtenaarLid AV + RVBVertegenwoordiger ACV Openbare dienst - StadGratis mandaat (artikel 20 statuten).
VBXSOBRULindaBORREMANSfonctionnaire CPASMembre AG et CAReprésentante CSC-Services publiques CPASMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUNalinnesLUKAMBAfonctionnaire CPASMembre AGReprésentante CSC-Services publiques CPASMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUPatriciaDE WAEGENEERFonctionnaire CPASMembre AG et CAReprésentante SLFP CPASMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUFabiennePEETERSFonctionnaire CPASMembre AGReprésentante SLFP CPASMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUThierryVAN CAUWENBERGHEFonctionnaire VilleMembre AGReprésentant SLFP VilleMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUThierryPRINCEFonctionnaire VilleMembre AG et CAReprésentant SLFP VilleMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUJean-FrançoisROBLOTFonctionnaire CPASMembre AG + Vice-président CAReprésentant CGSP CPASMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUAntonioSPADAFonctionnaire VilleMembre AGReprésentant CGSP VilleMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUMathieuVERHAEGENFonctionnaire VilleMembre AG et CAReprésentant CGSP VilleMandat gratuit (article 20 statuts).
VBXSOBRUJean-YvesTHIBAUTFonctionnaireMembre AGreprésentant CGSP EnseignementGratis mandaat (artikel 20 statuten).
CPASSOCIETE ANONYME BRUXELLOISE DES HABITATIONS (sabh)FatimaAbidPSPrésidente (CPAS)désignée par le CPASExercé à titre gratuit à sa demande
CPASSOCIETE ANONYME BRUXELLOISE DES HABITATIONS (sabh)SahidAghzinnayPSAdministrateur (Ville)désigné par le Conseil communalréunions CA : Jeton de présence de 80,20 EUR brut.
CPASSOCIETE ANONYME BRUXELLOISE DES HABITATIONS (sabh)MichelBarnstijnPSVice-Président CA - membre Bureau (CPAS)désigné par le CPASJeton de présence de 300 EUR brut.
CPASSOCIETE ANONYME BRUXELLOISE DES HABITATIONS (sabh)ClémentineBarzinMRVérificateur (Ville)désignée par le Conseil communalréunions CA : Jeton de présence de 80,20 EUR brut.
CPASSOCIETE ANONYME BRUXELLOISE DES HABITATIONS (sabh)ClaudineDuboisMRAdministrateur (CPAS)désignée par le CPASréunions CA : Jeton de présence de 80,20 EUR brut.
CPASSOCIETE ANONYME BRUXELLOISE DES HABITATIONS (sabh)IsabelleGelasMRVice-Président CA - membre Bureau (CPAS)désignée par le CPASréunions CA : Jeton de présence de 80,20 EUR brut.
CPASSOCIETE ANONYME BRUXELLOISE DES HABITATIONS (sabh)VanessaIssiMRMembre CA + Bureau + Administrateur-délégué (Ville)désignée par le Conseil communalJeton de présence de 300 EUR brut.
CPASSOCIETE ANONYME BRUXELLOISE DES HABITATIONS (sabh)NaïmaMaatiPSAdministratrice (CPAS)désignée par le CPASréunions CA : Jeton de présence de 80,20 EUR brut.
CPASSOCIETE ANONYME BRUXELLOISE DES HABITATIONS (sabh)NicoleMalengreauMRAdministrateur (CPAS)désignée par le CPASréunions CA : Jeton de présence de 80,20 EUR brut.
CPASSOCIETE ANONYME BRUXELLOISE DES HABITATIONS (sabh)JacquesMichelCDHObservateur (CPAS)désigné par le CPASréunions CA : Jeton de présence de 80,20 EUR brut.
CPASSOCIETE ANONYME BRUXELLOISE DES HABITATIONS (sabh)HenriSimonsPSAdministrateur (CPAS)désigné par le CPASréunions CA : Jeton de présence de 80,20 EUR brut.
CPASSOCIETE ANONYME BRUXELLOISE DES HABITATIONS (sabh)HendrickVan HellemPSBestuurder (OCMW)aangeduid door OCMWvergaderingen RvB : zitpenning van 80,20 EUR bruto
IntercommunalesSOCIETE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE DE CREMATION / INTERCOMMUNALE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP VOOR CREMATIEJean-MarieAmandPSPrésident, Administrateur-déléguéPrésident : jeton de présence de 300 EUR brut avec un max. de 40 réunions rémunérées par an.- Frais de représentation et avantages en nature limités selon dispositions arrêté régional.
IntercommunalesSOCIETE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE DE CREMATION / INTERCOMMUNALE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP VOOR CREMATIEBenhur YusufErgenMRAdministrateuradministrateur : Jeton de présence de 120 EUR brut avec un max. de 20 réunions rémunérées/an .- En moyenne, 13 CA/an.
IntercommunalesSOCIETE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE D'INHUMATION / INTERCOMMUNALE VENNOOTSCHAP VOOR TERAARDEBESTELLINGJean-MarieAmandPSDélégué de la Ville à l'AGJetons de présence (175 EUR brut) - en moyenne 2 AG/an.- Nouveau montant (adaptation à l'arrêté régional) soumis pour approbation au prochain CA.
IntercommunalesSOCIETE COOPERATIVE INTERCOMMUNALE D'INHUMATION / INTERCOMMUNALE VENNOOTSCHAP VOOR TERAARDEBESTELLINGCélineVivierMRPrésidente du CA (avant 29/6/2016 Vice-Présidente)La présidence et la vice-présidence sont attribuées aux communes associées à tour de rôle.Président : double jeton de présence, donc 350 EUR brut au lieu de 175 EUR brut (CA : en moyenne 5 réunions/an).- Nouveau montant (adaptation à l'arrêté régional) soumis pour approbation au prochain CA.
Représentants envoyésTAPIS DE FLEURS DE BRUXELLESKhalidZianPSMembre AG et CA2 membres du Collège sont de droit à l'AG de cette asbl (Nomination pas encore actée par l'AG)Mandat gratuit
Représentants envoyésTAPIS DE FLEURS DE BRUXELLESKarineLalieuxPSmembre AG et CA + Présidente2 membres du Collège sont de droit à l'AG de cette asblMandat gratuit
Représentants envoyésTHEATRE DE POCHE DE BRUXELLESJulienSigardFonctionnaireMembre CA, démissionnaire2 représentants Ville au CAgratuit
Représentants envoyésTHEATRE DE POCHE DE BRUXELLESEmmanuelAngelipersonnel Ville (Cabinet Echevine de la Culture)Membre CA2 représentants Ville au CAgratuit
Représentants envoyésTHEATRE LES TANNEURSDominiqueBrumagnePSmembre CA -Ville (Rerprésente l'Echevin de la Culture)art. 5 et 15 statuts : l'Echevin de la Culture ou son représentant est de droit membre AG et membre CAMandat gratuit.
Représentants envoyésTHEATRE LES TANNEURSAlainCourtoisMRmembre AG + Vice-Président CA (pas mandat Ville)ne représente pas la Ville - membre catégorie 5c des statuts - représente le MR/Pacte culturel/présentation par le Ministre de la Communauté française en charge de la CultureMandat gratuit.
VBXTHEATRE ROYAL DU PARCStéphaneAbrahamPSAdministrateurMandat gratuit.- Article 7 des statuts.
VBXTHEATRE ROYAL DU PARCAlvaroCosiECOLO-GROENAdministrateurMandat gratuit.- Article 7 des statuts.
VBXTHEATRE ROYAL DU PARCDidrikde SchaetzenMRAdministrateurMandat gratuit.- Article 7 des statuts.
VBXTHEATRE ROYAL DU PARCHamzaFassi-FihriCDHAdministrateurMandat gratuit.- Article 7 des statuts.
VBXTHEATRE ROYAL DU PARCCDHAdministrateur - mandat vacantà désigner par le Conseil communal (remplacement de Kathrine Jacobs, démissionnaire)Mandat gratuit.- Article 7 des statuts.
VBXTHEATRE ROYAL DU PARCKarineLalieuxPSmembre CA + Présidente de droitPrésidente de droit (article 8 des statuts)en qualité d'Echevine de la CultureMandat gratuit.- Article 7 des statuts
VBXTHEATRE ROYAL DU PARCLucienneMohinDefiAdministratriceMandat gratuit.- Article 7 des statuts.
VBXTHEATRE ROYAL DU PARCMichelOverloopPSAdministrateurMandat gratuit.- Article 7 des statuts.
VBXTHEATRE ROYAL DU PARCAnastasiaPapdopoulosPSAdministratriceMandat gratuit.- Article 7 des statuts.
VBXTHEATRE ROYAL DU PARCJean-LouisPetersDefiObservateurPacte culturel (pas via CC)Mandat gratuit.- Article 7 des statuts.
VBXTHEATRE ROYAL DU PARCMahfoudhRomdhaniPSAdministrateurMandat gratuit.- Article 7 des statuts.
VBXTHEATRE ROYAL DU PARCBenjaminRenavilleECOLO-GROENAdministrateurMandat gratuit.- Article 7 des statuts.
VBXTHEATRE ROYAL DU PARCColetteSchynsPSAdministratriceMandat gratuit.- Article 7 des statuts.
Représentants envoyésTINTINNABULUMKarineLalieuxPSmembre AG + Présidente de droiten qualité Echevine CultureMandat gratuit (article 21 des statuts).
Représentants envoyésTINTINNABULUMElsAmpeVLDLid AV + RvBin hoedanigheid van Schepen van Nederlandstalige aangelegenhedenGratis mandaat (artikel 21 van de statuten).
Représentants envoyésTINTINNABULUMFabienRésimontfonctionnairemembre AG + CAMandat gratuit (article 21 des statuts).
Représentants envoyésTRANSITAhmedEl KtibiPSen principe membre de droit AG et CA en qualité de Présidente CPAS(mais pas encore installé)Mandat gratuit (article 23 des statuts).
Représentants envoyésTRANSITGoovaertsMichelFonctionnairemembre de droit CAPolice - Chef de CorpsMandat gratuit (article 23 des statuts).
Représentants envoyésUCUE Union des Capitales de l'Union Européennestructure dissoute - ontbonden structuur
Secteur LogementVERSAILLES SENIORSMichelBarnstijnPSadministrateur (CPAS)représente le CPASMandat gratuit.
Secteur LogementVERSAILLES SENIORSLouisetteCeusterPSadministrateur (LB)(représente le Logement Bruxellois)Mandat gratuit.
Secteur LogementVERSAILLES SENIORSSoniaLhoestPSAdministrateur (LB)(représente le Logement Bruxellois)Mandat gratuit.
Secteur LogementVERSAILLES SENIORSNicoleMalengreauMRadministrateur (CPAS)représente le CPASMandat gratuit.
Secteur LogementVERSAILLES SENIORSMie-JeanneNyanga LumbalaCDHadministrateur (CPAS)représente le CPASMandat gratuit.
Secteur LogementVERSAILLES SENIORSKhalidZianPSPrésident (via LB)(représente le Logement Bruxellois)Mandat gratuit.
Secteur LogementVERSAILLES SENIORSValérieBrennerpersonnel CPASadministrateur (CPAS)représente le CPASMandat gratuit.
Secteur LogementVERSAILLES SENIORSMichel GuillaumeDirecteur Logement Bxlmembre CA + Administrateur délégué (LB)(représente le Logement Bruxellois)Mandat gratuit.
Secteur LogementVERSAILLES SENIORSRaphaëlKremerpersonnel CPASadministrateur (CPAS)représente le CPASMandat gratuit.
Secteur LogementVERSAILLES SENIORSAnneVandoorenpersonnel LBAdministrateur (LB)(représente le Logement Bruxellois)Mandat gratuit.
Représentants envoyésVISIT.BRUSSELS (AGENCE REGIONALE BRUXELLOISE DU TOURISME - ABT)(BRUSSELS REGIONAAL AGENTSCHAP VOOR HET TOERISME - BAT)KarineLalieuxPSmembre CAVille - Un administrateur est nommé sur proposition du Collège de la Ville de Bruxelles en tant que représentant des pouvoirs locaux concernés par le tourisme en Région bruxelloiseExercé à titre gratuit.
Représentants envoyésVISIT.BRUSSELS (AGENCE REGIONALE BRUXELLOISE DU TOURISME - ABT)(BRUSSELS REGIONAAL AGENTSCHAP VOOR HET TOERISME - BAT)MarionLemesreMRmembre CANe représente pas la Ville - Un administrateur est nommé sur proposition de l'Association de la Ville et des Communes en tant que représentant des pouvoirs locaux concernés par le tourisme en Région bruxelloiseExercé à titre gratuit.
IntercommunalesVIVAQUAFaouziaHarichePSPrésidente du Conseil d'administration et du Conseil de gérancePrésident : jeton de présence de 300 EUR brut avec un max. de 40 réunions rémunérées par an.- Frais de représentation et avantages en nature limités selon les dispositions de l'arrêté régional.
IntercommunalesVIVAQUAFaouziaHarichePSMembre comité de concertation régionalMandat gratuit.
IntercommunalesVIVAQUAJacquesOberwoitsMRVice-Président du Conseil d'administration et du Conseil de géranceVice-Président : jeton de présence de 300 EUR brut avec un max. de 40 réunions rémunérées par an.- Frais de représentation et avantages en nature limités selon les dispositions de l'arrêté régional.
IntercommunalesVIVAQUAJacquesOberwoitsMRPrésident Comité de concertation régionalMandat gratuit.
VBXWERK CENTRALE DE L'EMPLOIBernardDhondtMRMembre CA + Administrateur déléguéPas désigné par le Conseil communalMandat gratuit (article 22 des statuts)
WERK CENTRALE DE L'EMPLOIShafikBandaliMRMembre AG + CAAdministrateur délégué jusqu'au 26/4/2017Mandat gratuit (article 22 des statuts)
VBXWERK CENTRALE DE L'EMPLOIMichelBarnstijnPSMembre AG (CPAS)Mandat gratuit (article 22 des statuts)
VBXWERK CENTRALE DE L'EMPLOIClémentineBarzinMRMembre AGMandat gratuit (article 22 des statuts)
VBXWERK CENTRALE DE L'EMPLOIMustaphaChairiECOLO-GROENMembre AGMandat gratuit (article 22 des statuts)
VBXWERK CENTRALE DE L'EMPLOIIsabelleGelasMRMembre AG + CAMandat gratuit (article 22 des statuts)
VBXWERK CENTRALE DE L'EMPLOIFaouziaHarichePSVice-présidenteMembre de droit, Echevine de l'Instruction PubliqueMandat gratuit (article 22 des statuts)
VBXWERK CENTRALE DE L'EMPLOIMarionLemesreMRPrésidente de droitL'Echevin qui a l'emploi dans ses attributions est membre et président de droit.Mandat gratuit (article 22 des statuts)
VBXWERK CENTRALE DE L'EMPLOIHamzaMahdiDefiMembre AGMandat gratuit (article 22 des statuts)
VBXWERK CENTRALE DE L'EMPLOIMouniaMejbarPSMembre AG
VBXWERK CENTRALE DE L'EMPLOIFatimaMoussaouiCDHMembre AG+CAMandat gratuit (article 22 des statuts).
VBXWERK CENTRALE DE L'EMPLOIMie-JeanneNyanga-LumbalaCDHMembre AG (CPAS)Mandat gratuit (article 22 des statuts)
VBXWERK CENTRALE DE L'EMPLOIAnastasiaPapdopoulosPSMembre AG+CAMandat gratuit (article 22 des statuts)

Jaarverslagen betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van openbare mandatarissen:

Jaarverslag van de Stad Brussel

Jaarverslag van structuren dichtbij de Stad Brussel die zelf geen website hebben

2018

2017

Jaarverslag van structuren dichtbij de Stad Brussel die zelf een website hebben

2018

2017

Subsidies toegekend aan structuren verbonden aan de Stad Brussel:

Aangifte betreffende dienstjaar 2018 neergelegd bij de gemeentesecretaris in uitvoering van artikel 7, § 2, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, met het oog op publicatie op de website van de gemeente. Deze aangifte moet gebeuren door de burgemeesters, de schepenen en de OCMW-voorzitters van de Brusselse gemeenten.

De Stad Brussel publiceert ook de documenten die burgers opvragen op basis van de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten: