Verstoorde dienstverlening aan loketten Demografie

Door de nationale betoging kan de dienstverlening aan de loketten van het departement Demografie (Bevolking en Burgerlijke Stand) verstoord zijn op vrijdag 24 september 2021. Het e-loket blijft toegankelijk voor het uitvoeren van een reeks administratieve stappen.

 

Luchtkwaliteit

Pieken in de luchtverontreiniging hebben een impact op de gezondheid en leefomgeving. Om deze impact te voorkomen heeft het Gewest verschillende drempels ingevoerd voor de concentraties van verontreinigende stoffen. Bij overschrijding van een drempel, wordt er informatie verstrekt aan het publiek. In sommige gevallen worden er maatregelen van kracht.

Er zijn twee vormen van luchtverontreiniging:

  • verontreinigingspieken te wijten aan de concentratie van fijne deeltjes (PM10/PM2.5) en stikstofdioxiden (NO2) in de lucht (smog), ook wel winterpieken genoemd
  • ozonpieken, die voornamelijk in de zomer voorkomen

Bij luchtverontreiniging zijn er verschillende alarmdrempels. Deze luchtvervuiling wordt aangekondigd via:

  • elektronische borden in het Brussels Gewest
  • de website luchtkwaliteit (met de applicatie Brussels Air)

Om de schadelijke gevolgen van een pollutiepiek (smog) op het leefmilieu en onze gezondheid tot een minimum te beperken, worden er specifieke maatregelen genomen. Ze moeten de concentratie van de verontreinigende stoffen in de lucht verminderen en de piek vermijden. De maatregelen hangen af van de 4 alarmdrempels:

Afwijkingen (doorgangsbewijzen) zijn niet meer nodig. In geval van een rijverbod (drempel 2) moet de bestuurder een bewijs afleveren aan de politie dat hij/zij voldoet aan het profiel vermeld op de lijst van personen/voertuigen die kunnen afwijken. Meer info:

ZIE OOK