Maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren.

Sinds 1 december 2020 neemt de Stad Brussel specifieke maatregelen om de bezoekersstroom naar de Nieuwstraat te beheren:

Indienen van vergunningsaanvragen

Het indienen ter plaatse van nieuwe aanvragen tot stedenbouwkundige en milieuvergunningen (of van bijkomende stukken aan een al ingediend dossier) is mogelijk. U moet echter voorafgaand een afspraak vastleggen via telefoon: 02 279 29 29. Bij het indienen van uw dossier en/of documenten ontvangt u ter plaatse een ontvangstbewijs. Het officiële indieningsbewijs zoals bedoeld in de BWRO wordt u later via mail opgestuurd.

Verlenging termijnen

In toepassing van de de volmachtbesluiten nr 2020/038 (PDF, 312.53 KB) en nr 2020/052 (PDF, 428.55 KB) aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 10 juni 2020 en op 23 december 2020, zijn sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen verlengd, afhankelijk van de datum van indiening van de aanvraag, van het type aanvraag of van de fase van de procedure.

Openbare onderzoeken

De organisatie van de speciale regels van openbaarmaking (SRO = openbaar onderzoek en/of overlegcommissie) is sterk verstoord door de sanitaire crisis en gaat gepaard met tal van maatregelen en een aangepaste aanpak. Deze moeten ervoor zorgen dat de regels van sociale afstand alsook de nodige hygiënemaatregelen die de verspreiding van Covid-19 helpen tegengaan, kunnen worden nageleefd.

Zo gebeuren de raadpleging van het administratieve dossier, de mededeling van technische toelichtingen of de indiening van een mondelinge klacht vanaf nu uitsluitend op afspraak (02 279 29 29) of digitaal.

Rekening houdend met de nu geldende sanitaire maatregelen, worden de dossiers chronologisch behandeld, met als spildatum de ontvangstdatum van de laatste stukken toegevoegd aan het dossier.

Door het zeer grote aantal dossiers die onderworpen moeten worden aan openbaar onderzoek, zijn wij niet bij machte om de planning van de openbare onderzoeken te bepalen op het ogenblik waarop de dossiers volledig worden verklaard. Bovendien zullen de dossiers niet allemaal gelijktijdig voor advies voorgelegd kunnen worden aan de overlegcommissie.

De data et de agenda's van de zittingen van de overlegcommissie zullen bijgevolg pas vastgelegd kunnen worden na afloop van de openbare onderzoeken, in functie van de ontvangen reacties. Deze bepalen immers hoeveel dossiers per zitting kunnen behandeld worden.

Raadpleeg de lopende openbare onderzoeken op:

Overlegcommissie

De organisatie van de speciale regels van openbaarmaking (SRO = openbaar onderzoek en/of overlegcommissie) is sterk verstoord door de sanitaire crisis en gaat gepaard met tal van maatregelen en een aangepaste aanpak. Deze moeten ervoor zorgen dat de regels van sociale afstand alsook de nodige hygiënemaatregelen die de verspreiding van Covid-19 helpen tegengaan, kunnen worden nageleefd.

In toepassing van de de volmachtbesluiten nr 2020/038 (PDF, 312.53 KB) en nr 2020/052 (PDF, 428.55 KB) aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 10 juni 2020 en op 23 december 2020, en om iedereen toch de mogelijkheid te bieden om zijn standpunt te laten gelden in de best mogelijke en in veilige omstandigheden, organiseert de Stad Brussel de zittingen van de overlegcommissie nu uitsluitend digitaal, via het platform Zoom.

Deze keuze kadert in het streven van de Stad Brussel om een voorbeeldfunctie op te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus en om actief deel te nemen aan de gedragswijziging noodzakelijk om dit gemeenschappelijk doel te bereiken, en om daarbij tegelijk de burgerparticipatie in deze moeilijke omstandigheden te blijven verzekeren.

Tijdens de zittingen gelden vanaf nu tevens volgende regels:

  • Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie
  • In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot 2 per petitie, per wijkcomité of per vereniging
  • Enkel de personen in het bezit van een uitnodiging worden toegelaten tot de overlegcommissie
  • Het aantal personen dat de aanvrager begeleidt of vertegenwoordigt, wordt strikt beperkt tot 2, de architect meegerekend

Rekening houdend met de nu geldende sanitaire maatregelen, worden de dossiers chronologisch behandeld, met als spildatum de ontvangstdatum van de laatste stukken toegevoegd aan het dossier.

Door het zeer grote aantal dossiers die onderworpen moeten worden aan openbaar onderzoek, zijn wij niet bij machte om de planning van de openbare onderzoeken te bepalen op het ogenblik waarop de dossiers volledig worden verklaard. Bovendien zullen de dossiers niet allemaal gelijktijdig voor advies voorgelegd kunnen worden aan de overlegcommissie.

De data et de agenda's van de zittingen van de overlegcommissie zullen bijgevolg pas vastgelegd kunnen worden na afloop van de openbare onderzoeken, in functie van de ontvangen reacties. Deze bepalen immers hoeveel dossiers per zitting kunnen behandeld worden.

Raadpleeg de nieuwe data van de zittingen van de Overlegcommissie, de dagorde en de adviezen uitgebracht door de Commissie op:

De openbaarheid van de zittingen wordt verzekerd door het uitzenden van de debatten via de website van de Stad:

Winkels en handelszaken

De winkels zijn open. Meer info:

Respecteer alle instructies rond veiligheid en gezondheid. Een mondmasker is verplicht.

Markten

De markten zijn open.

Restaurants en cafés

De restaurants en cafés zijn open.

Hulp nodig?

Hotels en aparthotels

Hotels en aparthotels zijn open.

Steunmaatregelen

Een website vermeldt zowel de lokale winkels als de restaurants in uw wijk (online bestelling, afhaling of levering aan huis):

De diensten blijven bereikbaar:

Meer info is ook beschikbaar op:

Meer info over de federale, regionale en gemeentelijke maatregelen is beschikbaar op:

De VGC organiseert speelpleinen in de paas- en zomervakantie. Tijdens de herfst-, kerst- en krokusvakantie zijn er geen speelpleinen:

Meer info over andere vakanties en stages:

Culturele centra, theaters en bioscopen zijn open.

De bibliotheken zijn open.

De zwembaden van het Centrum, Neder-Over-Heembeek en Laken zijn open. Reserveren is niet meer nodig.

U kunt telefonisch informatie opvragen bij uw buurthuis om meer te weten te komen over de nieuwe maatregelen en de activiteiten binnen elk buurthuis.

Een sociale opvolging en telefoonpermanentie voor geïsoleerde senioren zijn verzekerd via het gratis nummer:

  • 0800 35 550

Wie hulp nodig heeft bij het winkelen, kan ook terecht op dit nummer.

Volgende video toont de hulp bij het winkelen (de video bevat geen dialoog of tekst, enkel een achtergrondmuziek):

De sociale antennes van het OCMW van de Stad Brussel blijven open en zijn bereikbaar via de gebruikelijke communicatiemiddelen. Er werd ook een extra gratis nummer opgericht:

  • 0800 35 237

Cel Sociale Actie COVID

De Cel Sociale Actie COVID (CSAC) staat de inwoners van Brussel bij die materieel, financieel en psychologisch geraakt werden door de crisis rond Covid-19:

Voedselpakketten

Het Resto du Coeur in Laken, dat samenwerkt met het OCMW, is open. De vzw verdeelt ook voedselpakketten (Colis du Coeur) aan al wie ze nodig heeft.

Steun voor studenten en jongeren

Het OCMW stelt gratis studieruimten beschikbaar voor studenten, om hun examens voor te bereiden of om hun cursussen op afstand te volgen.

Het OCMW lanceerde ook een nieuw initiatief om de projecten te ondersteunen voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die het moeilijk hebben. In samenwerking met maatschappelijke organisaties wil het OCMW zich rechtstreeks tot jongeren wenden om hen te helpen hun behoeften in projecten om te zetten:

De dienst Cultuur houdt opnieuw audities voor straatartiesten.

Voor alle info over de nieuwe maatregelen (in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) genomen om de verspreiding van Covid-19 te beperken:

MIVB

De maatregelen van de MIVB (openbaar vervoer metro, tram en bus):

Net Brussel

De maatregelen van Net Brussel (ophaling vuilniszakken, Recypark, Proxy-Chimik,...):

Solidariteit en burgerinitiatieven

Een niet-limitatieve lijst van initiatieven:

Gemaakt 14/03/2020 (bewerkt op 07/06/2022)

ZIE OOK