Gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling

Het nieuwe Gemeentelijke plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO) 'De Stad in wording' is in voorbereiding. Dat strategisch document wil een antwoord bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen voor de Stad Brussel. Deze online enquête, om de analyse van het herziene plan te verrijken met uw mening, wordt verlengd tot 30 november 2019.

De stad in wording

In het kader van het algemene beleidsprogramma 2018-2024 leiden de in het plan te bepalen doelstellingen tot de uitvoering van concrete acties, in overeenstemming met het Gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling.

Tussen 14 oktober en 30 november 2019 wordt u uitgenodigd om een online enquête in te vullen. Dat onderzoek moet de diagnose van het herziene plan verrijken en peilt naar uw mening over de ambities van de Stad Brussel op haar grondgebied.

Hoe werkt het GPDO?

De uitwerking van het Gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling 'De stad in wording' gebeurt in 2 stappen:

Fase 1: diagnose en ambities

Een objectieve analyse van het grondgebied vanuit verschillende invalshoeken (stedelijk weefsel, samenleven, milieu, mobiliteit en economische ontwikkeling) maakt het mogelijk om de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van elke wijk in kaart te brengen. Deze analyse wordt aan het oordeel van de bevolking voorgelegd en vergeleken met de uitdagingen uit het meerderheidsakkoord. Dat maakt het mogelijk om de grote ambities te benadrukken aan de hand van verschillende doelstellingen.

Fase 2: actieplan

De doelstellingen krijgen prioriteiten op basis van de feedback van de burgers. Ze worden vertaald in concrete acties om de voor elke wijk vastgestelde ambities te verwezenlijken.

Het actieplan is vergezeld van criteria om de doeltreffendheid ervan te meten.

Burgerparticipatie

De burger wordt opgeroepen om op verschillende manieren bij te dragen aan de analyse van het grondgebied en het opstellen van het actieplan. De eerste manier is de online enquête, die loopt van 14 oktober tot 15 november 2019.

Monitoring

Na de definitieve goedkeuring van het plan door de regering wordt de voortgang van de verschillende projecten regelmatig geëvalueerd aan de hand van de vastgestelde criteria. Indien nodig, wordt het plan bijgesteld in functie van de resultaten of ontwikkelingen op het gebied van milieu en maatschappij.

 • 2019: analyse en ambities
 • 2020: doelstellingen en actieplan
 • 2021: openbaar onderzoek en advies instanties
 • 2022: goedkeuring door de overheid
 • 2023: monitoring

De diagnose van het grondgebied werd uitgevoerd door de stadsdeskundigen in overleg met de gewestelijke specialisten. Op basis van een analyse per hoofdthema (milieu, stedelijk weefsel, mobiliteit, samenleven, economische ontwikkeling) legt deze de nadruk op de kenmerken en de sterke en zwakke punten van de verschillende wijken van de stad.

Algemene kaart met de wijken:

Algemene kaart met de wijken van de Stad Brussel

Kaarten van de wijken van de Stad Brussel:

De diagnose, in combinatie met de uitdagingen uit het meerderheidsakkoord, leidt tot 7 grote ambities voor de stad van 2040:

 • Een stad die ademt
 • Een stad die beweegt
 • Een stad die evolueert
 • Een open en solidaire stad
 • Een stad van nabijheid
 • Een dynamische en slimme stad
 • Een voorbeeldige en participatieve stad

Het oude ontwikkelingsplan uit 2004 wordt dus volledig herzien. De documenten van het oude ontwikkelingsplan zijn hier beschikbaar:

Het door de Stad Brussel opgesteld GOP omvat 3 doeleinden:

 • de wederopleving van het woonmilieu
 • de ondersteuning van een geïntegreerde economische ontwikkeling
 • de bevordering van een duurzaam leefmilieu

Op het gebied van verplaatsingen legt het GOP de nadruk op een beleid van modale combinaties met het oog op een beter evenwicht tussen nabije bereikbaarheid en bereikbaarheid over grotere afstand. Dit beleid gaat onder meer over de ontwikkeling van een netwerk van openbaar vervoer dat meer geïntegreerd is in de stad, het globaal parkeerbeheer, het bewustmaken van duurzame mobiliteit, het bevorderen van zachte mobiliteit.

Downloaden

Teksten

Kaarten

Sectie van het GOP & document
A.Evolutie van de infrastructuren
C.1 1150-1770 (PDF, 299.60 KB)
C.2 1870-1900 (PDF, 352.69 KB)
C.3 1925-1950 (PDF, 405.90 KB)
C.4 2000 (PDF, 409.61 KB)
B.Evolutie van het stadsweefsel
C.5 1150-1770 (PDF, 297.03 KB)
C.6 1870-1900 (PDF, 2.09 MB)
C.7 1925-1950 (PDF, 582.58 KB)
C.8 2000 (PDF, 537.55 KB)
C.Thematische kaarten
C.9 Internationale vertegenwoordiging (publiek sector) (PDF, 1.95 MB)
C.10 Bevolkingsdichtheid (PDF, 730.57 KB)
C.11 Bevolkings evolutie per satistische sector over de periode 1981-1991 (PDF, 721.46 KB)
C.12 Bevolkings evolutie per satistische sector over de periode 1991-1998 (PDF, 691.09 KB)
C.13 Kansarme en kansrijke wijken (PDF, 719.61 KB)
C.14 Kantoren (PDF, 694.54 KB)
C.15 Handel (PDF, 1.66 MB)
C.16 Industrie (PDF, 1.40 MB)
C.17 Toerisme (PDF, 1.78 MB)
C.18 Toerisme (2) (PDF, 721.19 KB)
C.19 Werkgelegenheid per Ha en per statistische sector (PDF, 664.47 KB)
C.20 Oro-hydrografie (PDF, 700.19 KB)
C.21 Openbare ruimte en stedelijke lanschap (PDF, 763.43 KB)
C.22 Erfgoed (PDF, 1.23 MB)
C.23 Begroeningsgraad per bouwblok (PDF, 784.11 KB)
C.24 Geluidsomgeving (PDF, 1.39 MB)
C.25 Culturele uitrustingen (PDF, 647.10 KB)
C.26 Sociale uitrustingen (PDF, 1.30 MB)
C.27 Uitrustingen voor onderwijs en vorming (PDF, 1.33 MB)
C.28 Verplaatsingen en mobiliteit (PDF, 1.23 MB)
C.29 Bereikbaarheidsproblemen (PDF, 313.29 KB)
C.30 Eigendommen van Stad Brussel en OCMW (PDF, 714.58 KB)
C.31 Gewestelijk Bestemmingsplan (BR 03-05-2001): Bestaande feitelijke toestand (PDF, 3.74 MB)
C.32 Gewestelijk Bestemmingsplan (BR 03-05-2001): Bestemming (PDF, 2.24 MB)
C.33 BBP: verkavelingsvergunningen, overeenkomsten en zonale verorderingen (PDF, 665.66 KB)

Teksten

Kaarten

Sectie van het GOP & document
C.1 De woonfunctie herwaarderen (PDF, 1.35 MB)
C.2 Een geïntegreerde economische ontwikkeling steunen (PDF, 1.19 MB)
C.3 Een duurzaam milieu promoten (PDF, 1.09 MB)
C.4 Nationaal en internationaal vertegenwoordigingsbeleid (PDF, 781.92 KB)
C.5 Woonbeleid (PDF, 744.47 KB)
C.6 Woonpotentiel (PDF, 1.07 MB)
C.7 Openbare ruimte - beleid (PDF, 912.87 KB)
C.8 Milieubeleid (PDF, 1.17 MB)
C.9 Verkeersnetten - Aanpassings voorstellen (PDF, 749.65 KB)
C.10 Voorstel voor de categorisering van de bestaande en geplande wegen (PDF, 774.92 KB)
C.11 Hoofdnetwerken voor gemotoriseerd verkeer op horizon 2010 (PDF, 819.35 KB)
C.12

Beleid van gemeentelijke planning (PDF, 837.70 KB)

Dit document, onder de vorm van een tabel, vermeldt in detail de toekomstige acties van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOp).

Het plan herneemt, per activiteitensector, het geheel van de maatregelen nodig voor de uitvoering van het plan. Deze tabellen geven een overzicht van de acties die de gemeente wil ondernemen.

Algemeen

Laken

Atlas Laken

Vijfhoek

Atlas Vijfhoek

Atlas vijfhoek aanvullingen 2000

Brussel-Noord

Atlas Brussel Noord

Noordoostelijke Wijk

Atlas Noordoostelijke Wijk

Zuidwijk

Atlas Zuidwijk

Gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling