attention!

MyBXL niet beschikbaar van 20u tot 22u30

Op dinsdag 28 november 2023 zijn er onderhoudswerken aan het burgerportaal Externe site MyBXL. Het portaal en zijn tool om een afspraak te maken via deze website zijn daardoor niet beschikbaar van 20u tot 22u30.

 

Gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling

Momenteel werkt de Stad aan een nieuw gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling (GPDO): 'De Stad in wording'. Dat strategisch document wil een antwoord bieden op de huidige en toekomstige uitdagingen voor de Stad Brussel.

De Stad in wording

In lijn met het algemene beleidsprogramma 2018-2024 zullen de doelstellingen uit het GPDO leiden tot de uitvoering van concrete acties, en dat in overeenstemming met het gewestelijk plan voor duurzame ontwikkeling.

Tussen 14 oktober en 30 november 2019 werd een online enquête georganiseerd. Dat onderzoek moest de analyse van de situatie vandaag verrijken en peilen naar uw mening over de ambities van de Stad Brussel voor haar grondgebied.

De Stad in wording - 2050

De uitwerking van het gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling 'De stad in wording' gebeurt in 2 stappen:

Fase 1: analyse en ambities

Een objectieve analyse van het grondgebied vanuit verschillende invalshoeken (stedelijk weefsel, samenleven, milieu, mobiliteit, economische ontwikkeling en bestuur) maakt het mogelijk om de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen van elke wijk in kaart te brengen. Deze analyse wordt aan de bevolking voorgelegd en vergeleken met de uitdagingen uit het meerderheidsakkoord. Dat maakt het mogelijk om de grote ambities te bepalen die worden geconcretiseerd aan de hand van verschillende doelstellingen.

Fase 2: actieplan

De prioriteit van de doelstellingen worden bepaald op basis van de feedback van de burgers. Ze worden vertaald in concrete acties om de vastgestelde ambities voor elke wijk te verwezenlijken.

Het actieplan is vergezeld van criteria om de doeltreffendheid van de acties na te gaan.

Burgerparticipatie

De burger wordt opgeroepen om op verschillende manieren bij te dragen aan de analyse van het grondgebied en het opstellen van het actieplan. De eerste stap bestond uit een online enquête, waarvan de resultaten momenteel worden geanalyseerd. De volgende stap is het organiseren van workshops in de loop van 2020.

Monitoring

Na de definitieve goedkeuring van het plan door de regering wordt de voortgang van de verschillende projecten regelmatig geëvalueerd aan de hand van de vastgestelde criteria. Indien nodig, wordt het plan bijgesteld in functie van de resultaten of ontwikkelingen op het gebied van milieu en maatschappij.

 • 2019: analyse en ambities
 • 2020: doelstellingen en actieplan
 • 2021: openbaar onderzoek en advies instanties
 • 2022: goedkeuring door de overheid
 • 2023: monitoring

De analyse van het grondgebied werd uitgevoerd door interne experten in overleg met de gewestelijke specialisten. Op basis van een analyse per hoofdthema (milieu, stedelijk weefsel, mobiliteit, samenleven, economische ontwikkeling en bestuur) legt dit document de nadruk op de kenmerken en de sterke en zwakke punten van de verschillende wijken van de stad.

Algemene kaart met de wijken:

Algemene kaart met de wijken van de Stad Brussel

Kaarten van de wijken van de Stad Brussel:

Tussen 14 oktober en 30 november 2019 werd een online enquête gehouden onder de Brusselse bevolking om hun wensen en zorgen over de toekomst van de Stad en hun wijken te achterhalen. Deze bevraging had als doel het gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling 'De Stad in wording', dat momenteel wordt opgesteld, te verrijken.

In oktober 2020 vonden workshops met experts plaats om de strategische doelstellingen aan te geven en acties voor te stellen. Deze werden aangevuld met ontmoetingen met sleutelspelers, verenigingen en buurtbewoners via virtuele wandelingen.

De diagnose, in combinatie met de uitdagingen uit het meerderheidsakkoord, leidt tot 7 grote ambities voor de stad van 2050:

 • Een gezonde stad
 • Een stad in beweging
 • Een veranderende stad
 • Een open en solidaire stad
 • Een nabije stad
 • Een dynamische en intelligente stad
 • Een participatieve en voorbeeldige stad

Een 'stad van nabijheid' is de ambitie die met name het concept van een stad op 10 minuten omvat. Dat wil zeggen een stad waar alle burgers binnen 10 minuten lopen de faciliteiten, diensten of winkels kunnen vinden die aan hun dagelijkse behoeften voldoen.

Het is bovenal een concept dat niet alleen de levenskwaliteit van de inwoners verbetert, maar ook tal van andere voordelen biedt voor een actievere mobiliteit, functionele diversiteit, ontmoetingsplaatsen en sociale cohesie. Zo strijdt het in het bijzonder tegen het isolement van kwetsbare mensen.

Hoe? De Stad heeft al een cartografisch model ontwikkeld waarmee de ruimtelijke dekking van nabijheidsvoorzieningen en -diensten kan worden geanalyseerd. Deze kaart toont data in de vorm van een 'heatmap'. De gebieden met de meeste voorzieningen die binnen 10 minuten toegankelijk zijn, zijn rood gekleurd (een warme zone). Groene (koude) zones geven de plaatsen weer met de minste voorzieningen in de buurt.

Het oude ontwikkelingsplan uit 2004 wordt dus volledig herzien. De documenten van het oude ontwikkelingsplan zijn hier beschikbaar:

Het door de Stad Brussel opgesteld GOP omvat 3 doeleinden:

 • de wederopleving van het woonmilieu
 • de ondersteuning van een geïntegreerde economische ontwikkeling
 • de bevordering van een duurzaam leefmilieu

Op het gebied van verplaatsingen legt het GOP de nadruk op een beleid van modale combinaties met het oog op een beter evenwicht tussen nabije bereikbaarheid en bereikbaarheid over grotere afstand. Dit beleid gaat onder meer over de ontwikkeling van een netwerk van openbaar vervoer dat meer geïntegreerd is in de stad, het globaal parkeerbeheer, het bewustmaken van duurzame mobiliteit, het bevorderen van zachte mobiliteit.

Downloaden

Teksten

Kaarten

Sectie van het GOP & document
A.Evolutie van de infrastructuren
C.1 1150-1770 (PDF, 299.60 KB)
C.2 1870-1900 (PDF, 352.69 KB)
C.3 1925-1950 (PDF, 405.90 KB)
C.4 2000 (PDF, 409.61 KB)
B.Evolutie van het stadsweefsel
C.5 1150-1770 (PDF, 297.03 KB)
C.6 1870-1900 (PDF, 2.09 MB)
C.7 1925-1950 (PDF, 582.58 KB)
C.8 2000 (PDF, 537.55 KB)
C.Thematische kaarten
C.9 Internationale vertegenwoordiging (publiek sector) (PDF, 1.95 MB)
C.10 Bevolkingsdichtheid (PDF, 730.57 KB)
C.11 Bevolkings evolutie per satistische sector over de periode 1981-1991 (PDF, 721.46 KB)
C.12 Bevolkings evolutie per satistische sector over de periode 1991-1998 (PDF, 691.09 KB)
C.13 Kansarme en kansrijke wijken (PDF, 719.61 KB)
C.14 Kantoren (PDF, 694.54 KB)
C.15 Handel (PDF, 1.66 MB)
C.16 Industrie (PDF, 1.40 MB)
C.17 Toerisme (PDF, 1.78 MB)
C.18 Toerisme (2) (PDF, 721.19 KB)
C.19 Werkgelegenheid per Ha en per statistische sector (PDF, 664.47 KB)
C.20 Oro-hydrografie (PDF, 700.19 KB)
C.21 Openbare ruimte en stedelijke lanschap (PDF, 763.43 KB)
C.22 Erfgoed (PDF, 1.23 MB)
C.23 Begroeningsgraad per bouwblok (PDF, 784.11 KB)
C.24 Geluidsomgeving (PDF, 1.39 MB)
C.25 Culturele uitrustingen (PDF, 647.10 KB)
C.26 Sociale uitrustingen (PDF, 1.30 MB)
C.27 Uitrustingen voor onderwijs en vorming (PDF, 1.33 MB)
C.28 Verplaatsingen en mobiliteit (PDF, 1.23 MB)
C.29 Bereikbaarheidsproblemen (PDF, 313.29 KB)
C.30 Eigendommen van Stad Brussel en OCMW (PDF, 714.58 KB)
C.31 Gewestelijk Bestemmingsplan (BR 03-05-2001): Bestaande feitelijke toestand (PDF, 3.74 MB)
C.32 Gewestelijk Bestemmingsplan (BR 03-05-2001): Bestemming (PDF, 2.24 MB)
C.33 BBP: verkavelingsvergunningen, overeenkomsten en zonale verorderingen (PDF, 665.66 KB)

Teksten

Kaarten

Sectie van het GOP & document
C.1 De woonfunctie herwaarderen (PDF, 1.35 MB)
C.2 Een geïntegreerde economische ontwikkeling steunen (PDF, 1.19 MB)
C.3 Een duurzaam milieu promoten (PDF, 1.09 MB)
C.4 Nationaal en internationaal vertegenwoordigingsbeleid (PDF, 781.92 KB)
C.5 Woonbeleid (PDF, 744.47 KB)
C.6 Woonpotentiel (PDF, 1.07 MB)
C.7 Openbare ruimte - beleid (PDF, 912.87 KB)
C.8 Milieubeleid (PDF, 1.17 MB)
C.9 Verkeersnetten - Aanpassings voorstellen (PDF, 749.65 KB)
C.10 Voorstel voor de categorisering van de bestaande en geplande wegen (PDF, 774.92 KB)
C.11 Hoofdnetwerken voor gemotoriseerd verkeer op horizon 2010 (PDF, 819.35 KB)
C.12

Beleid van gemeentelijke planning (PDF, 837.70 KB)

Dit document, onder de vorm van een tabel, vermeldt in detail de toekomstige acties van het Gemeentelijk Ontwikkelingsplan (GemOp).

Het plan herneemt, per activiteitensector, het geheel van de maatregelen nodig voor de uitvoering van het plan. Deze tabellen geven een overzicht van de acties die de gemeente wil ondernemen.

Algemeen

Laken

Atlas Laken

Vijfhoek

Atlas Vijfhoek

Atlas vijfhoek aanvullingen 2000

Brussel-Noord

Atlas Brussel Noord

Noordoostelijke Wijk

Atlas Noordoostelijke Wijk

Zuidwijk

Atlas Zuidwijk

Gemeentelijk plan voor duurzame ontwikkeling