Documenten

Welke documenten moeten leden van de Europese Unie (EU), de leden van de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserse onderdanen voorleggen bij hun inschrijving?

Opgelet: de aanvragen van onderdanen van de Europese Unie (+ Europese Economische Ruimte en Zwitsers) moeten per e-mail gebeuren.

Behalve zijn nationale identiteitskaart of nationaal paspoort, zal de betrokkene nog andere documenten moeten kunnen voorleggen in functie van de categorie waartoe hij behoort:

Werknemer

 • Algemeen: arbeidscontract (minimaal 12u/week + minstens 3 maanden werken), werkgeversattest (bijlage 19 bis)

Interimwerk

 • arbeidscontract met het interimbedrijf (minimaal 12u/week) + loonbriefjes van de laatste 3 maanden

Gedetacheerde werknemer

 • 'detacheringscontract' (A1) en Limosa-attest of contract tussen de 2 firma's

Werkzoekende

 • Inschrijving bij Actiris, bij Forem of de VDAB + bewijzen van het zoeken naar werk (sollicitatiebrieven,…)

Zelfstandige

 • ondernemer, eigenaar-zaakvoerder van een bedrijf: volledig uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen + bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.
 • actieve vennoot: uittreksel van de Kruispuntbank van de onderneming waarvan de actieve vennoot aandelen bezit + bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen
 • helper: uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen van de geholpen persoon + bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.
 • vrij beroep: uittreksel van de Kruispuntbank van Ondernemingen of attest van vrijstelling + bewijs van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen + desgevallend: inschrijving bij de Orde van Geneesheren, de Orde van Architecten, de Balie,...

Beschikkend over voldoende bestaansmiddelen

 • gepensioneerd, invalide: pensionerings- of invaliditeitsattest met vermelding van het maandelijks bedrag + verzekering voor geneeskundige verzorging in België
 • 'rentenier': bewijs van voldoende bestaansmiddelen (eigendomsbewijs van vastgoed, rekeninguittreksel dat aantoont dat men over voldoende kapitaal beschikt…) + verzekering voor geneeskundige verzorging in België
 • persoon die financieel afhankelijk is van een derde: bewijs van voldoende inkomsten van de garant (bijvoorbeeld: loonbriefjes), bewijzen van tenlasteneming door de garant + verzekering voor geneeskundige verzorging in België van de betrokkene.
 • vrijwilliger: bewijs van voldoende bestaansmiddelen + verzekering voor geneeskundige verzorging in België
 • werknemer in een buurland: arbeidscontract + 3 laatste loonbriefjes + verzekering voor geneeskundige verzorging in België
 • zelfstandige in een buurland: boekhoudkundig document dat het gemiddeld maandelijks inkomen aangeeft + verzekering voor geneeskundige verzorging in België

Student

Inschrijving in een school + verklaring dat men over voldoende bestaansmiddelen beschikt (het Vreemdelingenbureau bezorgt een document, namelijk de bijlage 45, dat ter plaatse ingevuld kan worden) + verzekering voor geneeskundige verzorging in België.

Echtgeno(o)t(e) van een andere EU, EER, of Zwitser

Al naargelang het geval een vertaalde, gelegaliseerde en van een apostille voorzien huwelijksakte. Opmerking: het moet een originele akte zijn, afkomstig van het land waar het huwelijk voltrokken werd en dus geen transcriptie.

Opgelet: de echtgeno(o)t(e) van een Belg moet naast de huwelijksakte ook nog andere documenten indienen: eigendomstitel of geregistreerd huurcontract + bewijs van inkomsten van de vervoegde persoon + verzekering voor geneeskundige verzorging in België van de betrokkene.

Partner van een andere EU, EER of Zwitser in het kader van een verbintenis gelijkwaardig aan het huwelijk

Geregistreerd partnerschap gelijkwaardig aan een huwelijk (het document moet vertaald en voorzien worden van een apostille al naargelang het geval).

Dit betreft enkel partnerschappen in Duitsland, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk en Zweden. Indien de vervoegde persoon Belgisch is, zal de partner dezelfde bijkomende documenten moeten voorleggen dan de echtgeno(o)t(e) van een Belg.

Partner van een andere EU, EER of Zwitser in het kader van een duurzame relatie

Indien de betrokkene reeds gebonden is door een wettelijk geregistreerd buitenlands partnerschap (bijvoorbeeld: Franse PACS, geregistreerd partnerschap in Nederland, in Luxemburg,…), dient hij het document in dat de registratie van dat partnerschap bevestigt. Als dit niet zo is, moet hij met zijn partner een verklaring van wettelijk samenwonen laten registreren bij de dienst Huwelijken en wettelijk samenwonen.

Ongeacht het soort geregistreerd partnerschap (wettelijk samenwonen, Franse PACS,…) zal hij bovendien de bewijzen van een duurzame relatie moeten leveren (verscheidene bewijzen die aantonen dat de partners elkaar al minstens 2 jaar kennen of dat zij al minstens 1 jaar samenwonen of dat zij samen een kind hebben, de geboorteakte van het kind is dan vereist).

Indien de vervoegde persoon Belgisch is, zal de partner dezelfde bijkomende documenten moeten voorleggen dan de echtgeno(o)t(e) van een Belg.

Deze procedure geldt alleen als de twee partners de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt (de minimumleeftijd wordt verlaagd naar 18 wanneer het geregistreerde partnerschap of samenwonen werd afgesloten een jaar voordat de vervoegde persoon in België aankwam).

Bloedverwant in neergaande lijn (descendent) van een andere EU, EER of Zwitser

Geboorteakte met afstamming (vertaald, gelegaliseerd en van een apostille voorzien, naargelang het geval) + voogdij/hoederecht of ouderlijke toestemming (voor het minderjarig kind). Indien de descendent 21 jaar of ouder is, moet hij bovendien bewijzen inleveren van de inkomsten van de garant + bewijzen van tenlasteneming door de garant (bijvoorbeeld overschrijvingen naar de rekening van de betrokkene).

Indien de vervoegde ouder Belgisch is, moet de betrokkene een eigendomstitel of geregistreerd huurcontract indienen + bewijs van inkomsten van de vervoegde persoon + verzekering voor geneeskundige verzorging in België.

Ouder (vader of moeder) van een minderjarige Belg

Geboorteakte met afstamming (vertaald, gelegaliseerd en van een apostille voorzien, naargelang het geval) van het Belgische kind + bewijzen van financiële en/of gevoelsbanden indien de betrokkene niet samenwoont met het kind (bijvoorbeeld: betalingsbewijs van alimentatie,…)

Bloedverwant in opgaande lijn (ascendent) van een meerderjarige EU, EER of Zwitser (herhaling: het is niet meer mogelijk een ascendent van een meerderjarige Belg in te schrijven!): geboorteakte (vertaald, gelegaliseerd en van een apostille voorzien, naargelang het geval) van de vervoegde persoon (= zoon of dochter van de betrokkene) + bewijzen van inkomsten van de garant + bewijzen van tenlasteneming door de garant.