Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Gemeentelijke premie voor de verfraaiing of renovatie van gevels in de centrumlanen en van de Beurs

In het kader van de heraanleg van de Beurs en centrumlanen tot voetgangerszone kent de Stad Brussel een premie toe voor de verfraaiing of renovatie van voorgevels van gebouwen in deze zone.

Maatregelen coronavirus (opschorting termijnen): in toepassing van verschillende volmachtbesluiten aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tijdens de lockdown, werden de vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de reglementering opgeschort vanaf 16 maart 2020 en tot 15 juni 2020.

De tijdens deze opschortingsperiode aangenomen akten en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig.

In toepassing van het nieuwe volmachtbesluit nr. 2020/038 (PDF, 312.53 KB) aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 10 juni 2020, zijn sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen tevens verlengd, afhankelijk van de datum van indiening van de aanvraag, van het type aanvraag of van de fase van de procedure.

De premie wordt toegekend voor de bestaande gebouwen langs de voetgangerszone van de grote centrumlanen van de Stad Brussel en van de Beurs, namelijk:

  • De Brouckèreplein
  • Anspachlaan
  • Beursplein
  • Fontainasplein
  • Beursstraat
  • Henri Mausstraat

Enkele voorbeelden van werken die in aanmerking kunnen komen voor subsidies zijn: schoonmaken of schilderen van de gevels, onderhouden, herstellen of bijschilderen van ramen, deuren, balkons, daklijsten,...

Er zijn 4 types van premies die enkel geldig zijn voor de werken die zijn voorzien voor de voorgevel:

'Aanvullende' premie A en B voor de verfraaiing van gevels en renovatie van de woning

Het gaat om een aanvullende gemeentelijke premie voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag heeft ingediend voor een gewestelijke premie voor de verfraaiing van gevels of renovatie van de woning.

Het bedrag van deze premies stemt overeen met 25% van het door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekende bedrag, met een maximum van 6.000 euro. Voor de gevels die langer zijn dan 10 meter, worden de bedragen en de maximumprijzen verhoogd.

Premie C voor de verfraaiing of renovatie van gevels die niet verbonden is aan een gewestelijke premie

Het gaat om een premie voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die niet voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een gewestelijke premie voor de verfraaiing van gevels of renovatie van de woning.

Het premiebedrag voor de verfraaiing van de gevels stemt overeen met 40% van het totale bedrag van de werken exclusief btw, met een maximum van 6.000 euro. Voor de gevels die langer zijn dan 10 meter, worden de bedragen en de maximumprijzen verhoogd.

'Aanvullende' premie D voor de verfraaiing of renovatie van beschermde gevels

Het gaat om een aanvullende gemeentelijke premie voor iedere natuurlijke of rechtspersoon die een aanvraag heeft ingediend voor een gewestelijke subsidie voor de werken tot behoud van een beschermd goed.

Het bedrag van de aanvullende gemeentelijke premie voor de verfraaiing of renovatie van de beschermde gevels stemt overeen met 60% van het bedrag van de door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegekende subsidie, met een maximum van 12.000 euro. Voor de gevels die langer zijn dan 10 meter, worden de bedragen en de maximumprijzen verhoogd.

Het ingevulde formulier en de bijlagen moeten naar het adres worden gestuurd dat is terug te vinden onder 'Praktische info'.

Na de werken moet de aanvrager het afsluitingsformulier (PDF, 94.60 KB) naar de administratie sturen. De premie wordt toegekend binnen de grenzen van het beschikbare budget.

Alle informatie over de onderzoeksprocedure en de voorwaarden voor de toekenning van premies worden vermeld in het: