Groene premies

De Stad Brussel kent aan haar inwoners (postcodes 1000, 1020, 1120, 1130 Brussel) premies toe om ze aan te moedigen in hun inspanningen voor een beter beheer van het huishoudelijk afval, voor de vergroening van hun wijk of een beheersing van hun energie- en waterverbruik. Op dit moment zijn er 9 premies beschikbaar.

In het kader van haar Klimaatplan kent de Stad zowel aan particulieren als aan bedrijven ook premies toe om daken te vergroenen, zonneboilers te plaatsen, doorlaatbare bodems te maken, regenwater op te vangen of het te laten infiltreren in de grond. Deze premies worden alleen verleend voor vastgoed gelegen op het grondgebied van de Stad Brussel (postcodes 1000, 1020, 1120, 1130).

Deze premies worden toegekend binnen de perken van de beschikbare jaarlijkse begroting die ervoor bestemd is.

Door organisch afval thuis te composteren, is het mogelijk om het volume van de huishoudelijke vuilniszak met een derde te verlagen. Dat vermijdt het onnodige vervoer van afval (vermindering van CO2-uitstoot) en bovendien produceert men een 100% natuurlijke en gratis meststof.

Voor wie een tuin bezit is het nog eenvoudiger: organisch afval op de grond of in een compostrecipiënt (compostvat, -silo, -bak,…) plaatsen, af en toe verluchten, de natuur en de micro-organismen van de bodem doen de rest.

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt gefixeerd op 75% van de aankoopprijs van de compostrecipiënt (compostvat, -silo, -bak…), met een maximum van 50 euro per compostrecipiënt en per huishouden.

Wie geen tuin heeft, kan aan wormcompostering doen. De wormcompostbak kan in de keuken, kelder, garage,... geplaatst worden. Het is de ideale oplossing voor het composteren in een appartement.

In dat geval wordt het bedrag van de premie gefixeerd op 100% van de aankoopprijs, met een maximum van 100 euro per wormcompostbak en per huishouden.

De premieaanvraag moet naar de cel Milieuraadgeving gestuurd worden, binnen de 4 maanden vanaf de datum van de aankoopfactuur van de compostrecipiënt via het daartoe bestemde formulier.

De Stad Brussel kent een premie toe voor het planten van een bijvriendelijke en/of inheemse klimplant aan de gevel van een woning, zichtbaar vanaf de straat.

Een groeiende klimplant op de gevel draagt bij tot:

 • de bescherming van de gevel tegen vochtigheid
 • een betere thermische en geluidsisolatie van het gebouw
 • een microklimaatverbetering: afkoeling en bevochtiging van de lucht rond het gebouw
 • de luchtzuivering: opvangen van stofdeeltjes en van vervuilende stoffen door de bladeren
 • de verrijking van de biodiversiteit: voedselbron en schuilplaats voor insecten en vogels
 • de versterking van het 'groen netwerk'
 • de verfraaiing van de buurt door de leefomgeving aangenamer te maken

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt gefixeerd op 75% van het bedrag van de werken, op basis van facturen of bewijsstukken (maximum van 100 euro per gebouw en per periode van vijf jaar).

De premieaanvraag moet naar de cel Milieuraadgeving gestuurd worden binnen de 4 maanden na het einde van de werken betreffen de beplanting via het daartoe bestemde formulier.

Een koelkast verbruikt veel energie. Als ze versleten of gewoon oud is, is de koelkast vaak de belangrijkste uitgavepost op de elektriciteitsfacturen van een gezin.

Modellen van koelkasten van klasse A+++ zijn de meest efficiënte op de markt en maken aanzienlijke energiebesparingen, maar hun prijs is nog steeds hoog.

Deze premie is voorbehouden voor gezinnen met lage inkomens (inkomen lager of gelijk aan 33.525,36 euro per jaar voor een alleenstaande of 48.525,36 euro per jaar voor een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel).

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 400,00 euro met een bonus van 100 euro voor gezinnen vanaf 4 personen in het huishouden. De premie wordt gefixeerd op 50% van het bedrag op de aankoopfactuur van de koelkast (Recupel-bijdrage inbegrepen).

De premieaanvraag moet naar de cel Milieuraadgeving gestuurd worden binnen de 4 maanden vanaf de datum van de aankoopfactuur van de koelkast via het daartoe bestemde formulier:

Voor talrijke toepassingen vormt regenwater een meer dan aantrekkelijk alternatief voor drinkwater. Drinkwater is niet nodig voor taken als het besproeien van de tuin, de groentetuin of kamerplanten, of voor het onderhoud en schoonmaken van het huis, de wagen, het gereedschap,… Omdat regenwater zachter is dan leidingwater, laat het bovendien toe om minder onderhoudsproducten te gebruiken en om zo de vervuiling van het water tegen te gaan.

De Stad Brussel kent een premie toe voor de aankoop van een regenwatercollector, aan te sluiten aan een afvoerbuis. Deze installatie (ton, vat,…) is bestemd voor het verzamelen en/of stockeren van regenwater, gevallen op een dak van een gebouw dat gelegen is op het grondgebied van de Stad Brussel. De regenwatercollector heeft als voordeel dat deze gemakkelijk te installeren is, zonder de tussenkomst van een professional.

Het bedrag van de gemeentelijke premie is gefixeerd op 75% van de aankoopprijs van de regenwatercollector met een maximum van 100 euro per collector en per huishouden. De accessoires zoals het voetstuk, de overloop, de kraan, het aansluitstuk,... komen niet in aanmerking voor de berekening van het bedrag van de premie.

De premieaanvraag moet naar de cel Milieuraadgeving gestuurd worden binnen de 4 maanden vanaf de datum van de aankoopfactuur van de regenwatercollector via het daartoe bestemde formulier:

Het aanleggen van groendaken, bij voorkeur voorzien van inheemse planten, op de daken van gebouwen biedt verschillende voordelen:

 • toename van de levensduur van het dak
 • brandpreventie, thermische en geluidsisolatie
 • verbetering van de biodiversiteit: bijdrage tot het 'Groen netwerk'
 • waterbeheer: vermindering en vertraging van afvloeiend regenwater naar de riolering
 • filtratie en biologische zuivering van regenwater
 • verbetering van microklimaat: luchtvochtigheidsregeling en vermindering van het 'hitte-eilandeffect'
 • verbetering van de luchtkwaliteit: absorptie van stofjes, stuifmeel en sommige vervuilende stoffen
 • verhoging van het esthetische karakter van het dak

De Stad Brussel kent een premie toe voor het aanleggen van een groendak op een gebouw gelegen op haar grondgebied.

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op:

 • 20,00 euro/m2 voor extensieve groendaken
 • 30,00 euro/m2 voor intensieve groendaken
 • 25,00 euro/m2 voor groendaken met een dikte tussen die van een extensief dak en die van een intensief dak

Maximaal 3.500,00 euro per gebouw en per periode van 5 jaar. Er is een minimumoppervlakte van 2 m2 nodig.

Het bedrag wordt met 10% verhoogd voor de werken die uitgevoerd worden door ondernemingen uit de sociale economie, maatwerkbedrijven of ondernemingen voor sociale integratie.

Het bedrag wordt met 20% verhoogd voor de groendaken die vanaf ten minste 5 gebouwen zichtbaar zijn.

Eén enkele premie wordt toegekend per onroerend goed en per periode van 5 jaar.

De tussenkomst van de gemeente mag niet meer zijn dan 100% van de investering.

Zoals het gemeentereglement voorziet, is deze premie onderworpen aan voorwaarden, met name technische voorwaarden, waaraan de begunstigden en de installatie moeten voldoen.

De aanvrager dient enerzijds na te gaan of er een stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het aanleggen van een groendak (om stabiliteitsredenen, voor het verhogen van de muren, waterdichtheidswerken…). Anderzijds moet de aanvrager nagaan of de structuur van het dak het gewicht van het groendak kan dragen met inbegrip van het extra gewicht bij neerslag.

De premieaanvraag moet naar de cel Milieuraadgeving gestuurd worden binnen de 3 maanden na het einde van de werken via het daartoe bestemde formulier.

Het is mogelijk het bedrag van de energiefactuur te verminderen door de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen (stookolie, gas) en door gebruik te maken van alternatieve energiebronnen. Een zonneboiler laat toe, zelfs met ons klimaat, om gratis 60% van de energie te leveren die nodig is voor de productie van warm sanitair water van een woning. Daarnaast is er een direct milieuvoordeel bij een dergelijke installatie door een vermindering van de atmosferische vervuiling en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De Stad Brussel kent een premie toe voor de aankoop en de plaatsing van een zonneboiler in woningen gelegen op haar grondgebied, met een bijhorende minimumoppervlakte van 2 m2 optische oppervlakte van thermische zonnepanelen.

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgesteld op 50% van de premie die toegekend wordt door Leefmilieu Brussel (met een maximum van 2.000 euro).

In geval van het bouwen, de renovatie of de wijziging van verschillende woningen (flatgebouw, geheel van ééngezinswoningen…) door eenzelfde bouwheer, is het bedrag van de premie gelijkwaardig aan evenveel individuele premies als er woningen zijn, met een maximum van 3 individuele premies.

De premie wordt met 10% verhoogd voor de werken die uitgevoerd worden door ondernemingen uit de sociale economie, maatwerkbedrijven of ondernemingen voor sociale integratie.

De premie wordt met 20% verhoogd voor de installaties uitgevoerd in een gebouw bestemd voor verhuur (eigenaar is niet gedomicilieerd in het pand).

Eén enkele premie wordt toegekend per onroerend goed en per periode van 5 jaar.

De tussenkomst van de gemeente mag niet meer zijn dan 100% van de investering.

Na te leven technische voorwaarden:

Een installatie van minder dan 50 kWh moet geplaatst worden door een door RESCERT gecertificeerd installateur, de sensoren moeten het keurmerk 'Solar Keymark' hebben en de warmwatertank moet van energieklasse A zijn.

De premieaanvraag moet naar de cel Milieuraadgeving gestuurd worden binnen de 3 maanden na de toekenning van de premie door Leefmilieu Brussel via het daartoe bestemde formulier.

Het gebruik van regenwater is rendabel en het zorgt voor een vermindering van het verbruik van drinkwater, en dat door deel te nemen aan de strijd tegen overstromingen bij onweer en de verbetering van de hydrologische balans in een stedelijke omgeving.

Regenwater is voor meerdere gebruiken een belangrijk alternatief voor het stadswater: doorspoelen wc's, onderhoud en poetsen van de woning, de was, het wassen van de auto, het besproeien van de tuin…. In België omvat het potentieel gebruik van het opgevangen regenwater meer dan 50% van het gemiddeld verbruik per huishouden.

De Stad Brussel kent een premie toe voor de plaatsing, de herstelling of vervanging van systemen voor de opvang van regenwater (tank, reservoir) die ten minste aangesloten zijn op een toilet, in gebouwen gelegen op haar grondgebied.

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 1.000 euro per individuele installatie.

Het bedrag wordt met 10% verhoogd voor de werken die uitgevoerd worden door ondernemingen uit de sociale economie, maatwerkbedrijven of ondernemingen voor sociale integratie.

Het bedrag wordt met 20% verhoogd voor de installaties uitgevoerd in een gebouw bestemd voor verhuur (eigenaar is niet gedomicilieerd in het pand).

Eén enkele premie wordt toegekend per onroerend goed en per periode van 5 jaar.

De tussenkomst van de gemeente mag niet meer zijn dan 100% van de investering.

Na te leven technische voorwaarden:

De tank of het reservoir moet een minimumcapaciteit van 2.000 liter hebben. Het is echter aangeraden de capaciteit van de tank te berekenen in functie van het dakoppervlak.

De tank moet minstens aangesloten worden op één toiletreservoir (spoelbak). Andere aansluitingen en toepassingen zijn aanbevolen.

De premieaanvraag moet naar de cel Milieuraadgeving gestuurd worden binnen de 3 maanden na het einde van de werken via het daartoe bestemde formulier.

De toenemende verstedelijking van het Brussels Gewest in de 20ste eeuw heeft geleid tot een aanzienlijke mineralisatie en ondoordringbaarheid van het grondgebied. Stromen zijn overwelfd, vijvers en moerassen zijn drooggelegd en aangevuld om te worden gebouwd. Als gevolg daarvan is water geleidelijk uit het landschap verdwenen. Deze elementen speelden een belangrijke rol in het beheer overstromingen door stijgende wateren te absorberen tijdens zware regenbuien. Al enkele jaren raken sommige collectoren zo verzadigd tijdens hevige regenval, waardoor overstromingen in de Stad Brussel ontstaan.

De inrichting van voorzieningen voor het regenwaterbeheer op het perceel helpt om de impact van afvloeiend water op het rioleringsnetwerk te beperken en tegelijkertijd de waarde van het landschap en het milieu te verhogen.

De Stad Brussel kent een premie toe voor de plaatsing van een regenwaterinfiltratiesysteem verbonden aan een regenpijp. Dat systeem kan naargelang het type anders opgebouwd zijn (geul, gracht, infiltratiesleuf met drainerende materie, droogbekken, waterbekken, aansluiting op een openbaar of gemeenschappelijke infiltratiesysteem). Infiltratieputten (zinkputten) komen niet in aanmerking voor de premie want ze kunnen vervuilingsproblemen veroorzaken bij het grondwater. Verschillende systemen kunnen gecombineerd worden (regentuin).

De aangelegde systemen met uitheemse invasieve planten komen niet in aanmerking voor deze premie. Een indicatieve lijst van deze planten is beschikbaar op Alterias.

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 75% van het bedrag voor de werken met een maximum van 500 euro.

De premie wordt met 10% verhoogd voor de werken die uitgevoerd worden door ondernemingen uit de sociale economie, maatwerkbedrijven of ondernemingen voor sociale integratie.

De premie wordt met 10% verhoogd voor de aanplanting van planten die goed zijn voor de biodiversiteit (inheemse planten, bijenplanten…).

Eén enkele premie wordt toegekend per onroerend goed en per periode van 5 jaar.

De tussenkomst van de gemeente mag niet meer zijn dan 100% van de investering.

De aanvrager moet nagaan of er een stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het aanleggen van een gracht of een sleuf.

De premieaanvraag moet naar de cel Milieuraadgeving gestuurd worden binnen de 3 maanden na het einde van de werken via het daartoe bestemde formulier.

Het Brussels Gewest is een heel dicht gebouwd gebied. Regenwater vloeit op grotendeels ondoordringbare bodems en belandt in het rioleringsnetwerk. In het geval van zware regenbuien raken sommige collectoren verzadigd, wat tot overstromingen kan leiden. Doorlaatbare oppervlakken helpen om dat risico te beperken en het probleem te bestrijden.

De Stad Brussel kent een premie toe voor het doorlaatbaar maken van terreinen (achteruitbouwstroken, zijdelingse inspringstroken, gebieden voor koeren en tuinen…). Deze premie wil de verwijdering van ondoorlaatbare bodembedekking (tegels met voegen, beton, asfalt…) en de vervanging ervan door doorlaatbare materie (zones met volle grond, grind, grastegels, kleine tegels zonder voegen…) aanmoedigen om zo het insijpelen van regenwater in de bodem te vergemakkelijken.

Het doorlaatbaar gemaakte gebied moet minstens 50% van de totale beginoppervlakte bedragen.

De inrichtingen met uitheemse invasieve planten komen niet in aanmerking voor deze premie. Een indicatieve lijst van deze planten is beschikbaar op Alterias.

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 75% van het bedrag voor de werken met een maximum van 1.000,00 euro.

De premie wordt met 10% verhoogd voor de werken die uitgevoerd worden door ondernemingen uit de sociale economie, maatwerkbedrijven of ondernemingen voor sociale integratie.

De premie wordt met 10% verhoogd voor de aanleg van doorlaatbare zones met planten die goed zijn voor de biodiversiteit (inheemse planten, bijenplanten…).

Eén enkele premie wordt toegekend per onroerend goed en per periode van 5 jaar.

De tussenkomst van de gemeente mag niet meer zijn dan 100% van de investering.

De premieaanvraag moet naar de cel Milieuraadgeving gestuurd worden binnen de 4 maanden na het einde van de werken via het daartoe bestemde formulier.

ZIE OOK