Heraanleg Ninoofseplein

Wat is het?

De Stad Brussel plant een volledige heraanleg van het Ninoofseplein van gevel tot gevel. Ook de Kruitmolenstraat die langs het plein loopt, wordt aangepakt. De hele perimeter wordt op één niveau gebracht en aangelegd als een woonerf.

Met welk doel?

Nu de werken aan de naburige Ninoofsepoort zijn afgerond, wordt ook het aangrenzende Ninoofseplein onder handen genomen. Het Ninoofseplein is een geliefde buurtplek met veel potentieel. Bedoeling is het plein te vergroten door de parkeerplaatsen errond te schrappen en de strakke bomenrij aan de rechterkant te doorbreken. De Magrittefontein die nu op een hoek van het Ninoofseplein staat, verhuist naar het midden. Rond de fontein komen zitbanken en er worden extra bomen geplant. Er wordt een speels evenwicht gecreëerd van licht, schaduw en voldoende verkoeling. Het wordt een geheel dat meer als een echt plein zal aanvoelen.

In de Kruitmolenstraat verdwijnt één van de twee parkeerstroken ten voordele van de voetganger en extra bomen. De straat wordt op één niveau gebracht. Deze fysieke ingrepen dwingen autobestuurders om trager te rijden. Voetgangers en fietsers hebben er absolute voorrang en auto's zullen maximaal 20km/u mogen rijden.

Op het wegdek komen gezaagde kasseien en op het plein en de voetpaden komen platines. Het voordeel van deze materialen is dat een deel van de huidige straatbekleding kan worden hergebruikt. De afgezaagde kasseien vormen een goed compromis tussen een historische bekleding en comfort. Voor voetgangers, fietsers en personen met een beperkte mobiliteit wordt het aangenamer om zich te verplaatsen.

Het hele project is samen met de buurt ontstaan. Naar aanleiding van de heraanleg van de Ninoofsepoort kwam reeds eind 2017 de vraag vanuit de buurt of er ook een project voor het plein kon komen. Het huidige ontwerp is het resultaat van een tiental bijeenkomsten tussen stad en bewoners.

De bomen

Op basis van adviezen over de levensduur van de zes lindes op het plein werd beslist om de bomen te vervangen door andere soorten. De lindes zouden een beperkte levensduur hebben. Op vraag van de buurt werd dat herbekeken. Er werd besloten om 2 van de 6 lindes aan de linkerkant van het plein te bewaren, en de andere vier weg te halen. Dat zou de overgebleven lindes voldoende ruimte geven om zich verder te ontwikkelen. Er zouden langs die kant van het plein 2 nieuwe bomen geplant worden: een Valse Christusdoorn en een meerstammige esdoorn.

Langs de rechterkant wordt de bestaande eik bewaard, en wordt de rij met 8 esdoorns opengetrokken. Twee esdoorns blijven behouden en er worden 2 volwaardige bomen bij geplant: één Valse Christusdoorn en één meerstammige esdoorn.

Aangezien er vragen zijn gerezen over de kap van de lindes, en meer bepaald over de schade die de kap zou toebrengen aan de wortels van de exemplaren die overblijven, heeft de Stad beslist om twee onafhankelijke fytosanitaire studies uit te voeren. Op basis van deze twee rapporten hebben we besloten om de zes lindebomen te behouden. De bomen verkeren alle zes in een relatief goede gezondheid. De groei van de twee middelste bomen is beperkt en zal altijd beperkt blijven maar dat heeft geen impact op hun gezondheid, noch op die van de vier andere bomen.

Aangepast project

Om een optimale wortelgroei en bewatering van de bomen te garanderen, zal ook de aanleg van het plein licht veranderen. Het plein wordt aangelegd met kasseien met open voegen zodat het water in de grond kan insijpelen. Rond de kruinen van de zes lindebomen zullen deze voegen breder zijn en zal er gras kunnen tussen groeien. Rond de Amerikaanse eik tenslotte kiest de Stad voor een volledige ontharding. Op die manier hoopt ze de boomwortels meer water en lucht te kunnen geven opdat ze in de beste omstandigheden kunnen doorgroeien.

De dienst Openbare ruimte van de Stad gaat de plannen aanpassen. Er zal snel een nieuwe vergadering met de buurt worden vastgelegd. De voorziene timing is nog steeds om in september te starten met de werken van heraanleg.

Geschiedenis en participatie

Met uitzondering van de bijeenkomsten op het Stadhuis, vond elke bijeenkomst plaats in de gemeenschappelijke ruimte van Papenvest 135. Op elke vergadering waren een dertigtal bewoners aanwezig.

 • 16/01/2018: Bewoners nemen kennis van de heraanleg van de Ninoofsepoort en klagen het gebrek aan integratie van het Ninoofseplein in de plannen aan.
 • 08/02/2018: Op vraag van de bewoners wordt een vergadering met verschillende stadsdiensten georganiseerd met als doel een heraanleg van het plein op de agenda te plaatsen.
 • 13/03/2018: Een mogelijk project van heraanleg en enkele mobiliteitsvoorstellen worden voorgelegd aan de wijk.
 • 28/03/2018: Tijdens een vergadering op het Stadhuis met buurt en stadsdiensten, krijgt iedereen de kans om opmerkingen en suggesties te doen.
 • 05/05/2018: Op basis van de feedback van de buurt tijdens de vergadering van 28/03/2018, worden nieuwe plannen opgesteld en twee nieuwe mobiliteitsscenario's voorgelegd. De grote lijnen van het project worden op deze vergadering vastgelegd.
 • 12/06/2018: Vraag om het behoud van de bomen wordt op tafel gelegd.
 • 07/07/2018: Een vergadering in het teken van de bomen op het plein.
 • 12/02/2019: Er wordt opnieuw een presentatie van het project gegeven.
 • 13/03/2019: Een update over de stand van zaken van het dossier wordt gegeven aan de buurt.
 • 15/05/2019-13/06/2019: Openbaar onderzoek met 6 reacties.
 • 17/07/2019: Overlegcommissie.
 • 11/09/2019: Aflevering vergunning.
 • 06/07/2020: Start fytosanitaire studie door externe expert.

Informatie over de werken

Plannen

Ninoofseplein

Evolutie

Lancering