Projectoproep Erfgoed en Ambacht 2022

De projectoproep Erfgoed en Ambacht 2022 is een oproep voor projecten die inzetten op de bewustmaking, valorisatie, tentoonstelling en/of studie van Brusselse ambachten gelinkt aan stedelijk patrimonium en cultureel erfgoed.

Brussel heeft een enorme rijkdom aan historische en architectonische erfgoedparels. Sporen daarvan vinden we terug in de publieke ruimte, in de bebouwde omgeving, maar evengoed binnenshuis.

Om de tand des tijds te doorstaan, dient zo'n erfgoed op de juiste manier bewaard en regelmatig gerestaureerd te worden. Zo'n restauratie vergt een enorme deskundigheid en expertise. Daarenboven wordt de regelgeving rond erfgoed almaar strenger terwijl ook de normen rond isolatie en energieperformantie aangescherpt worden. Het is met andere woorden een moeilijke zoektocht naar de juiste vakmensen die met respect voor het verleden de brug naar de toekomst kunnen slaan.

De Stad Brussel wenst daarom haar ambacht en ambachtslieden in de verf te zetten. De vakbekwaamheid, precisie en expertise die deze ambachten omvatten, gaan generaties terug en verdienen de nodige aandacht. Met deze oproep hoopt de Stad de Brusselse ambachten te waarderen en bekend te maken, en tegelijkertijd een bewustwording te creëren rond erfgoed en erfgoedbehoud.

De projectoproep heeft volgende doelen:

 • Projecten die streven naar een bewustmaking, valorisatie, tentoonstelling en/of studie van Brusselse ambachten gelinkt aan stedelijk patrimonium en cultureel erfgoed
 • Projecten die meer draagvlak en zichtbaarheid willen creëren voor Brusselse ambachten
 • Projecten die zich toespitsen op één specifiek ambacht of ambachten in het geheel

De projectselectie gebeurt door een jury van de Stad Brussel, bestaande uit één afgevaardigde van het kabinet van de Schepen van Stedenbouw, experten uit de administratie en één extern jurylid:

 • de bijdrage van het project aan de doelstellingen van het algemeen beleidsprogramma van het Brusselse stadsbestuur
 • de lokale en maatschappelijke verankering van het project
 • het vernieuwend karakter van het project
 • de kosten-batenverhouding van het project
 • de haalbaarheid van het project
 • de inclusiviteit van het project en de samenwerking met doelgroepen
 • de opstart of uitvoering van het project in het jaar 2022

De geselecteerde projecten ontvangen een subsidie van de Stad (tussen 1000 en 50.000 euro) om het volledige financiële plan van het voorstel (zoals de vereniging het op haar aanvraagformulier geformuleerd heeft en binnen de grenzen van het budget dat door het stadsbestuur aan de projectoproep toegekend wordt) geheel of gedeeltelijk te dekken.

 • Tot en met 27 juni 2022: indienen van de dossiers via het daartoe bestemde formulier
 • Juli 2022: selectie van de projecten door de jury
 • September 2022: goedkeuring van de subsidiebesluiten door de gemeenteraad van de Stad Brussel en officiële bekendmaking aan de laureaten


Gemaakt 10/05/2022 (bewerkt op 11/05/2022)

ZIE OOK