Projectoproep Gender en Stedenbouw 2022

De projectoproep Gender en Stedenbouw 2022 heeft als doel de bewustmaking, studie, betoging van de genderbeleving in de publieke ruimte, architectuur of stedelijke ontwikkeling.

De oproep richt zich tot projecten en initiatieven die streven naar gender-inclusieve ruimten in de stad. De uitkomst van de oproep ligt open en kan gaan van een concrete interventie op een plein tot een reeks workshops, lezingen, een expo,...

De publieke ruimte in de stad is van en voor iedereen, maar wordt in de praktijk door mannen (onder mannen verstaat men elke persoon die zich als dusdanig identificeert) gedomineerd. Voor meisjes, vrouwen (onder vrouwen verstaat men elke persoon die zich als dusdanig identificeert) en personen die niet beantwoorden aan de klassieke cisgender normen kan de publieke ruimte soms onwelkom en angstaanjagend aanvoelen, en onveilig zijn.

Stedenbouw en architectuur zijn historisch, en nog steeds, overwegend mannelijke aangelegenheden. Dat maakt dat de stad en de publieke ruimte vanuit mannelijk perspectief werden ontworpen, zonder de noden van vrouwen en meisjes in acht te nemen. Menig onderzoek bevestigt dat, door het gebrek aan een gendergevoelige aanpak, vrouwen en meisjes zich niet veilig voelen (en zijn) in de publieke ruimte, zich hierdoor ook anders bewegen door de stad, en de stad niet ten volle kunnen benutten.

De (gender-)ongelijke toegang en het gebruik van de publieke ruimte wordt in stand gehouden door de genderdimensie niet te integreren bij het plannen en ontwikkelen van de stad. In veel naburige steden wordt deze genderdimensie wel geïntegreerd: in Wenen maakt 'gender sensitive urban planning' deel uit van het beleid en de dagelijkse praktijk. In Parijs stelde een inclusieve ontwerprichtlijn voor de openbare ruimte op, op basis waarvan grote pleinen opnieuw worden ingericht. In Barcelona worden autovrije verblijfplekken aangepakt door een collectief van architecten die werken vanuit het vrouwelijke perspectief.

De Stad Brussel is op zoek naar initiatieven die de Stad en het beleid een impuls kunnen geven richting een gendergevoelige aanpak van stadsontwikkeling.

De projectoproep heeft volgende doelen:

 • Projecten die streven naar gender-inclusieve publieke ruimten, architectuur of stedelijke ontwikkeling in de stad
 • Projecten die werken rond de bewustmaking, de studie of de betoging van de genderbeleving in de publieke ruimte, architectuur of stedelijke ontwikkeling
 • Projecten die zich toespitsen op één specifieke publieke ruimte in de stad of de publieke ruimte in zijn geheel

De projectselectie gebeurt door een jury van Stad Brussel, bestaande uit één afgevaardigde van het kabinet van de Schepen van Stedenbouw, één afgevaardigde van het kabinet van de Schepen van Gelijke Kansen, specialisten uit de administratie en één extern jurylid. De volgende criteria worden in acht genomen:

 • de bijdrage van het project aan de doelstellingen van het algemeen beleidsprogramma van het Brusselse stadsbestuur
 • de lokale en maatschappelijke verankering van het project
 • het vernieuwend karakter van het project
 • de inclusiviteit van het project en de samenwerking met doelgroepen
 • de kosten-batenverhouding van het project
 • de haalbaarheid van het project
 • de opstart of uitvoering van het project in het jaar 2022

De geselecteerde projecten ontvangen een subsidie van de Stad (tussen 1000 en 80.000 euro) om het volledige financiële plan van het voorstel (zoals de vereniging het op haar aanvraagformulier geformuleerd heeft en binnen de grenzen van het budget dat door het stadsbestuur aan de projectoproep toegekend wordt) geheel of gedeeltelijk te dekken.

 • Tot en met 27 juni 2022: indienen van de dossiers via het daartoe bestemde formulier
 • Juli 2022: selectie van de projecten door de jury
 • September 2022: goedkeuring van de subsidiebesluiten door de gemeenteraad van de Stad Brussel en officiële bekendmaking aan de laureaten


Gemaakt 10/05/2022 (bewerkt op 11/05/2022)

ZIE OOK