Premie voor een infiltratiesysteem voor regenwater

De Stad Brussel heeft voor haar inwoners (postcodes 1000, 1020, 1120, 1130 Brussel) een premie voor een infiltratiesysteem voor regenwater.

De toenemende verstedelijking van het Brussels Gewest in de 20ste eeuw heeft geleid tot een aanzienlijke mineralisatie en ondoordringbaarheid van het grondgebied. Stromen zijn overwelfd, vijvers en moerassen zijn drooggelegd en aangevuld om te worden gebouwd. Als gevolg daarvan is water geleidelijk uit het landschap verdwenen. Deze elementen speelden een belangrijke rol in het beheer overstromingen door stijgende wateren te absorberen tijdens zware regenbuien. Al enkele jaren raken sommige collectoren zo verzadigd tijdens hevige regenval, waardoor overstromingen in de Stad Brussel ontstaan.

De inrichting van voorzieningen voor het regenwaterbeheer op het perceel helpt om de impact van afvloeiend water op het rioleringsnetwerk te beperken en tegelijkertijd de waarde van het landschap en het milieu te verhogen.

De Stad Brussel kent een premie toe voor de plaatsing van een regenwaterinfiltratiesysteem verbonden aan een regenpijp. Dat systeem kan naargelang het type anders opgebouwd zijn (geul, gracht, infiltratiesleuf met drainerende materie, droogbekken, waterbekken, aansluiting op een openbaar of gemeenschappelijke infiltratiesysteem). Infiltratieputten (zinkputten) komen niet in aanmerking voor de premie want ze kunnen vervuilingsproblemen veroorzaken bij het grondwater. Verschillende systemen kunnen gecombineerd worden (regentuin).

De aangelegde systemen met uitheemse invasieve planten komen niet in aanmerking voor deze premie.

Bedrag van de premie?

Het bedrag van de gemeentelijke premie wordt vastgelegd op 75% van het bedrag voor de werken met een maximum van 500 euro.

De premie wordt met 10% verhoogd voor de werken die uitgevoerd worden door ondernemingen uit de sociale economie, maatwerkbedrijven of ondernemingen voor sociale integratie.

De premie wordt met 10% verhoogd voor de aanplanting van planten die goed zijn voor de biodiversiteit (inheemse planten, bijenplanten…).

Eén enkele premie wordt toegekend per onroerend goed en per periode van 5 jaar.

De tussenkomst van de gemeente mag niet meer zijn dan 100% van de investering.

Reglement

De aanvrager moet nagaan of er een stedenbouwkundige vergunning vereist is voor het aanleggen van een gracht of een sleuf.

Hoe aanvragen?

De premieaanvraag moet gestuurd worden binnen de 3 maanden na het einde van de werken via volgend formulier:

ZIE OOK