Premie voor verfraaiing of renovatie winkelgevels

De Stad Brussel kent een premie toe voor renovatie- of verfraaiingswerken (schoonmaken, schilderen,...) van winkelgevels op haar grondgebied.

Deze premie bedraagt maximaal 50% van de totale prijs van de werken (exclusief BTW) met een maximum van 5.000 euro.

Voorwaarden

De eigenaar van het gebouw of de gebruiker (handelshuurder) zijn.

Hoe aanvragen?

Meer info?

Gemeentelijke premie voor de verfraaiing van de voorgevel

Vereiste documenten

Online formulier

  • een fotokopie van de identiteitskaart van de natuurlijke persoon (personen) of van de statuten van de privaatrechtelijke rechtspers(o)on(en)
  • het bewijs van bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de ondertekenaar(s) van het aanvraagformulier
  • bewijs van het zakelijk recht van de aanvrager van het gebouw of de commerciële huur, vergezeld van het akkoord van de eigenaar
  • bewijs van inschrijving van de aanvrager bij de Kruispuntbank van ondernemingen voor een 'handelsactiviteit'
  • een actuele foto van de commerciële gevel
  • gespecialiseerde en erkende aannemer, met vermelding van het adres van de site en met vermelding van: de naam van de aannemer, zijn btw-nummer, zijn registratienummer, zijn adres, beschrijving van de gebruikte technieken en de methode die wordt geïmplementeerd, evenals de lijst van gebruikte producten
  • een volledige omschrijving van de uit te voeren werken
  • de plannen voor de geplande werken, indien van toepassing
  • een kopie van de overeenkomst gesloten met een architect, indien van toepassing
  • een zo realistisch mogelijke projectie van het resultaat na de werken, indien van toepassing

Reglement

Verordening betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing of renovatie van winkelgevels (PDF, 199.52 KB)