Prenatale erkenning

U bent niet getrouwd en verwacht een kind? Door prenatale erkenning kunt u de afstamming van de vader of de meemoeder van uw ongeboren kind formeel vaststellen.

Opgelet: wettelijk samenwonen betekent niet dat de samenwonenden zijn vrijgesteld van vroegtijdige erkenning.

Hoe aanvragen?

De vroegtijdige erkenning moet worden aangevraagd door de ouders in de gemeente waar de moeder of de kandidaat voor erkenning woont.

Beide ouders moeten, enkel op afspraak, aanwezig zijn aan het loket van het Administratief centrum van de Stad Brussel.

De toestemming van de moeder is vereist.

De moeder moet zwanger zijn en ongehuwd of gescheiden/weduwe sinds meer dan 300 dagen.

Vereiste documenten

Vereiste documenten overeenkomstig artikel 327/2 van het Burgerlijk Wetboek:

 • Een zwangerschapsattest (op dit certificaat moet de verwachte bevallingsdatum worden vermeld)
 • De identiteitsbewijzen van de ouders
 • Het nationaliteitsbewijs van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het bewijs van de woonplaats van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het bewijs van ongehuwd zijn van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Opgelet:

 • Al deze documenten moeten gelegaliseerd worden of voorzien worden van een apostille, eventueel vertaald door een beëdigd vertaler en recent zijn (minder dan 3 maanden).
 • Als u in België ingeschreven bent en een Rijksregisternummer hebt, moet u nakijken of uw informatie wel werd geregistreerd bij de gemeente waar u verblijft (bijvoorbeeld: burgerlijke staat, naam, adres…).
 • Indien nodig kunnen aanvullende documenten worden aangevraagd (bijvoorbeeld: wetscertificaat).

Tarief

 • Gratis

Wachttijd (procedure in twee stappen)

1ste stap: opstellen van de erkenningsaangifte tegen afgifte van voornoemde documenten

 • Een beslissing wordt ofwel onmiddellijk genomen of binnen een termijn van maximaal twee tot vijf maanden indien het verzoek een grondige analyse vereist krachtens de wet van 19 september 2017 over de strijd tegen frauduleuze erkenningen
 • Opgelet: Indien alle gevraagde documenten niet verschaft zijn, zal de erkenningsaangifte niet kunnen worden opgemaakt.
 • Opgelet: Overeenkomstig de artikelen 330/1 en 330/2 van het Burgerlijk Wetboek is er geen afstammingsband tussen het kind en de erkenner wanneer uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van de erkenner kennelijk enkel gericht is op het voor zichzelf, voor het kind of voor de persoon die zijn voorafgaande toestemming voor de erkenning moet geven, bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat verbonden is aan de vaststelling van een afstammingsband. De beslissing wordt genomen binnen een termijn van 2 maanden, die door de procureur des Konings met 3 maanden kan worden verlengd.
  In geval van weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om de erkenning te akteren, kan de persoon die de afstammingsband wil laten vaststellen, een vordering tot onderzoek naar het moederschap, vaderschap of meemoederschap instellen bij de familierechtbank van de plaats van de aangifte van de erkenning. Het exploot van dagvaarding of het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid, de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

2de stap: opstellen van de erkenningsakte

Goed om te weten

De ouders hebben de mogelijkheid om hun kinderen de naam van de vader/meemoeder, de naam van de moeder of een combinatie van de twee namen te geven in de door hen gewenste volgorde.

Meer info

Postnatale erkenning