Steun aan culturele verenigingen

De Stad Brussel biedt ondersteuning aan culturele verenigingen.

Wilt u in 2023 door de Stad Brussel ondersteund worden voor een cultureel en/of toeristisch project?

Het invullen van een aanvraagformulier is verplicht voor de toekenning van een subsidie. In ruil daarvoor wordt u gevraagd het logo van de Stad Brussel te integreren in uw promotiemateriaal. De Stad Brussel kan ook een activiteitenverslag of evaluatieformulier eisen.

Voorwaarden?

Vanaf 2023 wijzigen de voorwaarden voor het indienen van de aanvragen:

  • Voor aanvragen voor werkingstoelagen voor 2023 moet uw volledige dossier uiterlijk op 28 februari 2023 worden ingediend. De werkingstoelage heeft tot doel de activiteiten en de normale werking te ondersteunen van een vereniging die actief is op het grondgebied van de stad Brussel (Brussel-Stad, Laken, Haren, Neder-Over-Heembeek).
  • Voor subsidieaanvragen voor een eenmalig evenement in 2023 moet u uw aanvraag ten minste 2 maanden voor het evenement indienen. Deze subsidie maakt deel uit van een specifiek project op het grondgebied van de stad Brussel (Brussel-Stad, Laken, Haren, Neder-Over-Heembeek).
  • Subsidieaanvragen voor een evenement in een openbare ruimte worden alleen geanalyseerd en behandeld als er een verzoek om bezetting bij de Stad is ingediend.
  • Subsidies voor creaties en beroepsorganisaties komen niet in aanmerking.

Voor vragen kunt u contact opnemen met subs.fact.cjs@brucity.be

Aanvraagformulieren

Nederlandstalige verenigingen

Het cultuurbeleidsplan legt de krijtlijnen van het Nederlandstalig lokaal cultuurbeleid vast in uitvoering van het Vlaams decreet voor Lokaal Cultuurbeleid. Dat plan is het resultaat van een uitgebreid participatietraject in samenspraak met de Cultuurraad, de gemeenschapscentra en de stedelijke bibliotheek.

Naast de grote culturele spelers waarmee de Stad een convenant heeft afgesloten voor een periode van 3 jaar, wordt jaarlijks een projectoproep gelanceerd ter attentie van de verschillende Nederlandstalige actoren en verenigingen. Deze projectoproep is het verlengstuk van het cultuurbeleidsplan. De Cultuurraad die een honderdtal verenigingen groepeert die het Nederlands als voertaal gebruiken, adviseert de Schepen van Nederlandstalige Aangelegenheden aan de hand van dit geïntegreerd cultuurbeleidsplan en de vooropgezette doelstellingen.

Meer info: