Verklaring van geslachtswijziging

Volgende personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld in hun geboorteakte niet overeenstemt met hun innerlijk beleefde genderidentiteit, kunnen een verklaring van deze overtuiging afleggen voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand:

  • elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg
  • elke minderjarige Belg ouder dan 16 jaar bijgestaan door zijn ouders of voogd die een attest van een kinder- of jeugdpsychiater voorlegt
  • elke in Brussel of in het buitenland geboren Belg die in het buitenland verblijft
  • elke vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister van Brussel

Hoe aanvragen?

Maak een afspraak per mail:

Vereiste documenten

  • Uw geboorteakte
  • Een ondertekende verklaring van de overtuiging dat het geslacht vermeld in uw geboorteakte niet overeenstemt met uw innerlijke beleefde genderidentiteit en dat u bewust bent van de administratieve en juridische gevolgen die de registratie van de geslachtswijziging in uw geboorteakte teweegbrengt (document voor de verklaring ter plaatse beschikbaar)
  • Als u tussen 16 en 18 jaar bent: het attest van de kinder- of jeugdpsychiater en de aanwezigheid van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers

Tarief

  • Gratis

Duur van de procedure

De procedure verloopt in twee fases:

  • 1ste fase: aangifte bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand aan de hand van de hierboven vermelde verklaring. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand legt het dossier voor aan de Procureur des Konings, die over drie maanden beschikt om te antwoorden.
  • 2de fase: minimaal drie maanden en maximaal zes maanden na uw eerste verklaring, bevestigt u deze verklaring en wordt de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opgemaakt.