attention!

Onderhoud MyBXL en telefonische bereikbaarheid

Door onderhoudswerken is het burgerportaal Externe site MyBXL niet beschikbaar van vrijdag 2 december om 13u tot en met zaterdag 3 december 2022 om 7u30. Op zaterdag 3 december zijn er nog onderbrekingen mogelijk. Door de verhuis van de diensten van de Stad Brussel naar het nieuwe Administratief Centrum Brucity (op 12 december 2022) kan de wachttijd voor een telefonisch antwoord ook tijdelijk langer zijn.

 

Openbaar onderzoek en Overlegcommissie

De speciale regels van openbaarmaking (openbaar onderzoek en/of overlegcommissie) worden om diverse redenen georganiseerd, voorafgaand aan de aflevering van een stedenbouwkundige-, milieu- of verkavelingvergunning (-attest), indien de wet dit vereist, en sowieso vóór de aanneming van een stedenbouwkundig plan of reglement.

Opgelet: de administratie van de Stad Brussel verhuist momenteel naar een nieuwe site Brucity.

Deze zware logistieke operatie heeft een ingrijpende impact op de werking van de diensten.

Zo zijn de lokalen van het Departement Stadsontwikkeling (vroeger Stedenbouw) vanaf 12 september 2022 niet langer toegankelijk voor het publiek.

Daarom:

 • Probeer, wanneer mogelijk, uitsluitend via telefoon of per e-mail contact op te nemen met de diensten.

 • Aanvragen tot stedenbouwkundige of milieuvergunningen (of bijkomende stukken bij een al ingediende aanvraag) worden best per aangetekende zending opgestuurd. De indiening ter plaatse kan enkel na voorafgaande afspraak, te maken per telefoon op het nummer 02 279 29 29. De indiening vindt plaats aan het loket nummer 1 gelegen op de 2de verdieping van het Administratief centrum (Anspachlaan 6 - 1000 Brussel). Opgelet: er wordt geen permanentie voorzien aan dit loket.

 • Voor de dossiers onderworpen aan openbaar onderzoek gebeuren de raadpleging van het administratieve dossier, de mededeling van technische toelichtingen of de indiening van een mondelinge klacht vanaf nu uitsluitend op afspraak (02 279 29 29) per telefoon of digitaal.

Openbare onderzoeken

De raadpleging van het administratieve dossier, de mededeling van technische toelichtingen of de indiening van een mondelinge klacht gebeuren vanaf nu uitsluitend op afspraak (02 279 29 29) of digitaal.

Raadpleeg de lopende openbare onderzoeken op:

Overlegcommissie

Vanaf 1 september 2022 worden de zittingen van de Overlegcommissie opnieuw georganiseerd in de lokalen van de Stad Brussel.

Opgelet: enkel de personen in het bezit van een uitnodiging worden toegelaten tot de Overlegcommissie.

Raadpleeg de nieuwe data van de zittingen van de Overlegcommissie, de dagorde en de adviezen uitgebracht door de Commissie op:

De regels en procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen (attesten) kunnen worden geraadpleegd op de websites van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Schriftelijk:

 • T.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen
  Secretariaat van de overlegcommissie
  Departement Stadsontwikkeling
  Anspachlaan 6
  1000 Brussel

Mondeling, tijdens de duur van het openbaar onderzoek, bij de daartoe aangestelde ambtenaar:

 • Administratief centrum
  Anspachlaan 6
  1000 Brussel
  10de verdieping – bureau 10-00
  Van maandag tot vrijdag: tussen 9u en 12u
  Op woensdag: van 16u tot 20u (enkel op afspraak via 02 279 29 29)

Technische uitleg over het dossier kan bekomen worden op dezelfde tijdstippen, uitsluitend op afspraak: 02 279 29 29.

Per e-mail:

Via het online formulier:

AGENDA