Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Openbaar onderzoek en Overlegcommissie

De speciale regels van openbaarmaking (openbaar onderzoek en/of overlegcommissie) worden om diverse redenen georganiseerd, voorafgaand aan de aflevering van een stedenbouwkundige-, milieu- of verkavelingvergunning (-attest), indien de wet dit vereist, en sowieso vóór de aanneming van een stedenbouwkundig plan of reglement.

Maatregelen coronavirus:

Opschorting termijnen

In toepassing van verschillende volmachtbesluiten aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tijdens de lockdown, werden de vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de reglementering opgeschort vanaf 16 maart 2020 en tot 15 juni 2020.

De tijdens deze opschortingsperiode aangenomen akten en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig.

In toepassing van het nieuwe volmachtbesluit nr. 2020/038 (PDF, 312.53 KB) aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 10 juni 2020, zijn sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen tevens verlengd, afhankelijk van de datum van indiening van de aanvraag, van het type aanvraag of van de fase van de procedure.

Openbare onderzoeken

Openbare onderzoeken werden opgeschort sinds 16 maart 2020.

Sinds 16 juni is de heropstart begonnen maar deze heropstart gaat gepaard met tal van maatregelen en een specifieke organisatie. Deze moeten ervoor zorgen dat de regels van sociale afstand alsook de nodige hygiënemaatregelen die de verspreiding van Covid-19 helpen tegengaan, kunnen worden nageleefd.

Zo gebeuren de raadpleging van het administratieve dossier, de mededeling van technische toelichtingen of de indiening van een mondelinge klacht vanaf nu uitsluitend op afspraak (02 279 29 29).

Bovendien werd bij de heropstart prioriteit verleend aan de openbare onderzoeken die vóór 16 maart begonnen waren maar door de coronacrisis onderbroken werden. Er werd bij de heropstart van deze openbare onderzoeken rekening gehouden met de dagen reeds verstreken vóór 16 maart. Om praktische redenen behouden wij ons echter het recht toe dergelijke openbare onderzoeken volledig over te doen.

Gezien de achterstand opgelopen tijdens de lockdown en rekening houdend met de nu geldende sanitaire maatregelen, is een heropstart van de speciale regels van openbaarmaking (SRO = openbaar onderzoek en/of overlegcommissie) voorzien na het reglementaire zomerreces, op basis van een chronologische behandeling van de dossiers.

Er zal bijgevolg gestart worden met de dossiers die niet volledig verklaard konden worden en waarvan de SRO niet georganiseerd konden worden door de lockdown. Eens deze achterstand ingehaald, zullen de dossiers die na de lockdown volledig verklaard moeten worden, behandeld worden, eveneens op chronologische basis.

Deze laatste dossiers zullen bijgevolg, op basis van de huidige schatting, niet voor ongeveer half oktober onderworpen kunnen worden aan openbaar onderzoek, volgens een nog nader te bepalen planning.

Raadpleeg de lopende openbare onderzoeken op:

Overlegcommissie

De vergaderingen van de overlegcommissie zijn afgelast of opgeschort sinds 16 maart 2020. Sinds 16 juni 2020 is de heropstart begonnen maar deze heropstart gaat gepaard met tal van maatregelen en een specifieke organisatie. Deze moeten ervoor zorgen dat de regels van sociale afstand alsook de nodige hygiënemaatregelen die de verspreiding van Covid-19 helpen tegengaan, kunnen worden nageleefd.

Bovendien werd bij de heropstart prioriteit verleend aan de zittingen van de overlegcommissie die vóór 16 maart ingepland waren maar afgelast werden wegens de coronacrisis (zittingen van 17, 24 en 25 maart 2020).

Gezien de achterstand opgelopen tijdens de lockdown en rekening houdend met de nu geldende sanitaire maatregelen, is een heropstart van de speciale regels van openbaarmaking (SRO = openbaar onderzoek en/of overlegcommissie) voorzien na het reglementaire zomerreces, op basis van een chronologische behandeling van de dossiers.

Er zal bijgevolg gestart worden met de dossiers die niet volledig verklaard konden worden en waarvan de SRO niet georganiseerd konden worden door de lockdown. Eens deze achterstand ingehaald, zullen de dossiers die na de lockdown volledig verklaard moeten worden, behandeld worden, eveneens op chronologische basis.

Deze laatste dossiers zullen bijgevolg, op basis van de huidige schatting, niet voor ongeveer half oktober onderworpen kunnen worden aan openbaar onderzoek, volgens een nog nader te bepalen planning.

Raadpleeg de nieuwe data van de zittingen van de Overlegcommissie, de dagorde en de adviezen uitgebracht door de Commissie op:

Tijdens de zittingen gelden vanaf nu volgende regels:

 • Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie
 • In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot twee per petitie, per wijkcomité of per vereniging
 • Enkel de personen in het bezit van een uitnodiging worden toegelaten tot de overlegcommissie
 • Het aantal personen dat de aanvrager begeleidt of vertegenwoordigt, wordt strikt beperkt tot twee, de architect meegerekend

Opgelet: op 1 september 2019 trad een grondige hervorming in voege van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV). Deze hervorming bracht ingrijpende wijzigingen aan in de procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van stedenbouwkundige en milieuvergunningen (-attesten): hervorming stedenbouwkundige wetgeving

De regels en procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen (attesten) kunnen worden geraadpleegd op de websites van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Schriftelijk:

 • T.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen
  Secretariaat van de overlegcommissie
  Departement Stedenbouw
  Anspachlaan 6
  1000 Brussel

Mondeling, tijdens de duur van het openbaar onderzoek, bij de daartoe aangestelde ambtenaar:

 • Administratief centrum
  Anspachlaan 6
  1000 Brussel
  10de verdieping – bureau 10-00
  Van maandag tot vrijdag: tussen 9u en 12u
  Op woensdag: van 16u tot 20u (enkel op afspraak via 02 279 29 29)

Technische uitleg over het dossier kan bekomen worden op dezelfde tijdstippen, uitsluitend op afspraak: 02 279 29 29.

Per e-mail:

Via het online formulier:

AGENDA