Openbaar onderzoek en Overlegcommissie

De speciale regels van openbaarmaking (openbaar onderzoek en/of overlegcommissie) worden om diverse redenen georganiseerd, voorafgaand aan de aflevering van een stedenbouwkundige-, milieu- of verkavelingvergunning (-attest), indien de wet dit vereist, en sowieso vóór de aanneming van een stedenbouwkundig plan of reglement.

Maatregelen coronavirus:

Verlenging termijnen

In toepassing van de de volmachtbesluiten nr 2020/038 (PDF, 312.53 KB) en nr 2020/052 (PDF, 428.55 KB) aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 10 juni 2020 en op 23 december 2020, zijn sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen verlengd, afhankelijk van de datum van indiening van de aanvraag, van het type aanvraag of van de fase van de procedure.

Openbare onderzoeken

De organisatie van de speciale regels van openbaarmaking (SRO = openbaar onderzoek en/of overlegcommissie) is sterk verstoord door de sanitaire crisis en gaat gepaard met tal van maatregelen en een aangepaste aanpak. Deze moeten ervoor zorgen dat de regels van sociale afstand alsook de nodige hygiënemaatregelen die de verspreiding van Covid-19 helpen tegengaan, kunnen worden nageleefd.

Zo gebeuren de raadpleging van het administratieve dossier, de mededeling van technische toelichtingen of de indiening van een mondelinge klacht vanaf nu uitsluitend op afspraak (02 279 29 29) of digitaal.

Rekening houdend met de nu geldende sanitaire maatregelen, worden de dossiers chronologisch behandeld, met als spildatum de ontvangstdatum van de laatste stukken toegevoegd aan het dossier.

Door het zeer grote aantal dossiers die onderworpen moeten worden aan openbaar onderzoek, zijn wij niet bij machte om de planning van de openbare onderzoeken te bepalen op het ogenblik waarop de dossiers volledig worden verklaard. Bovendien zullen de dossiers niet allemaal gelijktijdig voor advies voorgelegd kunnen worden aan de overlegcommissie.

De data et de agenda's van de zittingen van de overlegcommissie zullen bijgevolg pas vastgelegd kunnen worden na afloop van de openbare onderzoeken, in functie van de ontvangen reacties. Deze bepalen immers hoeveel dossiers per zitting kunnen behandeld worden.

Raadpleeg de lopende openbare onderzoeken op:

Overlegcommissie

De organisatie van de speciale regels van openbaarmaking (SRO = openbaar onderzoek en/of overlegcommissie) is sterk verstoord door de sanitaire crisis en gaat gepaard met tal van maatregelen en een aangepaste aanpak. Deze moeten ervoor zorgen dat de regels van sociale afstand alsook de nodige hygiënemaatregelen die de verspreiding van Covid-19 helpen tegengaan, kunnen worden nageleefd.

In toepassing van de de volmachtbesluiten nr 2020/038 (PDF, 312.53 KB) en nr 2020/052 (PDF, 428.55 KB) aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 10 juni 2020 en op 23 december 2020, en om iedereen toch de mogelijkheid te bieden om zijn standpunt te laten gelden in de best mogelijke en in veilige omstandigheden, organiseert de Stad Brussel de zittingen van de overlegcommissie nu uitsluitend digitaal, via het platform Zoom.

Deze keuze kadert in het streven van de Stad Brussel om een voorbeeldfunctie op te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus en om actief deel te nemen aan de gedragswijziging noodzakelijk om dit gemeenschappelijk doel te bereiken, en om daarbij tegelijk de burgerparticipatie in deze moeilijke omstandigheden te blijven verzekeren.

Tijdens de zittingen gelden vanaf nu tevens volgende regels:

 • Enkel de personen die tijdens het openbaar onderzoek uitdrukkelijk hebben verzocht om gehoord te worden, worden toegelaten tot de overlegcommissie
 • In het geval van een petitie, wijkcomité of andere vereniging wordt het aantal personen dat wordt toegelaten tot de overlegcommissie beperkt tot 2 per petitie, per wijkcomité of per vereniging
 • Enkel de personen in het bezit van een uitnodiging worden toegelaten tot de overlegcommissie
 • Het aantal personen dat de aanvrager begeleidt of vertegenwoordigt, wordt strikt beperkt tot 2, de architect meegerekend

Rekening houdend met de nu geldende sanitaire maatregelen, worden de dossiers chronologisch behandeld, met als spildatum de ontvangstdatum van de laatste stukken toegevoegd aan het dossier.

Door het zeer grote aantal dossiers die onderworpen moeten worden aan openbaar onderzoek, zijn wij niet bij machte om de planning van de openbare onderzoeken te bepalen op het ogenblik waarop de dossiers volledig worden verklaard. Bovendien zullen de dossiers niet allemaal gelijktijdig voor advies voorgelegd kunnen worden aan de overlegcommissie.

De data et de agenda's van de zittingen van de overlegcommissie zullen bijgevolg pas vastgelegd kunnen worden na afloop van de openbare onderzoeken, in functie van de ontvangen reacties. Deze bepalen immers hoeveel dossiers per zitting kunnen behandeld worden.

Raadpleeg de nieuwe data van de zittingen van de Overlegcommissie, de dagorde en de adviezen uitgebracht door de Commissie op:

Opgelet: op 1 september 2019 trad een grondige hervorming in voege van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV). Deze hervorming bracht ingrijpende wijzigingen aan in de procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van stedenbouwkundige en milieuvergunningen (-attesten): hervorming stedenbouwkundige wetgeving

De regels en procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen (attesten) kunnen worden geraadpleegd op de websites van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Schriftelijk:

 • T.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen
  Secretariaat van de overlegcommissie
  Departement Stedenbouw
  Anspachlaan 6
  1000 Brussel

Mondeling, tijdens de duur van het openbaar onderzoek, bij de daartoe aangestelde ambtenaar:

 • Administratief centrum
  Anspachlaan 6
  1000 Brussel
  10de verdieping – bureau 10-00
  Van maandag tot vrijdag: tussen 9u en 12u
  Op woensdag: van 16u tot 20u (enkel op afspraak via 02 279 29 29)

Technische uitleg over het dossier kan bekomen worden op dezelfde tijdstippen, uitsluitend op afspraak: 02 279 29 29.

Per e-mail:

Via het online formulier:

AGENDA