Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Wettelijke vermeldingen

1. Reikwijdte

Dit document heeft uitsluitend betrekking op de website die overeenkomt met de volgende domeinnaam:

hierna « deze website » genoemd.

2.Wettelijke bepalingen

NaamBrussel Stad
Bedrijfsnummer0207.373.429
Btw-nummerRPM 862.382.755
Soort entiteitRechtspersoon
Juridische vormStad/Gemeente
Adres

Anspachlaan 6
1000 Brussel
België

Website https://www.brussel.be/
Email cellule.web@brucity.be
Telefoon+32 2 279 22 11

NaamPhilippe Close
Functie
Adres

Stadhuis - Grote Markt
1000 Brussel
België

E-mail kabinet.ph.close@brucity.be
Telefoon+32 2 279 47 40

Naami-CITY
Bedrijfsnummer0449.971.914
Soort entiteitRechtspersoon
Juridische vormVereniging zonder winstoogmerk
AdresseEmile Jacqmainlaan 95
1000 Brussel
België
Websitet https://i-city.brucity.be
E-mail websiteDEV@i-city.brucity.be
Telefoon+32 2 229 54 00

Deze website en de inhoud ervan zijn onderworpen aan de Belgische en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Tenzij anders vermeld, is de eigenaar of beheerder van deze website de houder van de rechten die erop betrekking hebben.

3. Algemene gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de aanvaarding van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

U vindt die via de link Wettelijke vermeldingen en algemene gebruiksvoorwaarden , die staat in de voettekst van deze website, vanaf de homepage. Elke bezoeker wordt geacht deze te hebben gelezen en aanvaard door het simpele feit dat hij zijn bezoek voortzet.

Voor specifieke onderdelen, functies of diensten van deze website kunnen specifieke gebruiksvoorwaarden gelden, die de algemene voorwaarden aanvullen of ervan afwijken. In dergelijke gevallen wordt de bezoeker gewaarschuwd voor deze specifieke voorwaarden alvorens hij toegang krijgt tot deze onderdelen of gebruikmaakt van deze functies of diensten

Het logo en het merk "BXL" zijn geregistreerd door de Stad Brussel. Elke reproductie van het logo en elke weergave, reproductie en/of exploitatie van het merk zijn ten strengste verboden.

De iconografische en fotografische voorstellingen zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen daarom niet worden gereproduceerd zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke uitgever.

De gebruiker verbindt zich ertoe de inhoud van deze website te gebruiken in een strikt persoonlijke context. Elk gebruik voor commerciële en reclamedoeleinden is ten strengste verboden.

Elke persoon die op een op deze website getoonde afbeelding verschijnt en die niet heeft ingestemd met het nemen van deze afbeelding of het gebruik ervan in het kader van deze website, kan een verzoek indienen om deze afbeelding te verwijderen, waarbij hij zich beroept op het portretrecht of het recht op privacy

Het verzoek moet worden gericht aan de eigenaar van deze website en zal worden behandeld in overeenstemming met het ingeroepen recht. De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om het gezicht en elk ander element dat de identificatie van de persoon mogelijk maakt, te vervagen in plaats van de afbeelding te verwijderen.

3.3.1. Inhoud

De eigenaar en beheerder van deze website stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website zo relevant, nauwkeurig en actueel mogelijk is en dat er geen schade kan worden toegebracht aan bezoekers als gevolg van het bezoeken en gebruiken van deze website.

Eventuele suggesties voor verbetering kunnen aan de beheerder van deze website worden gemaakt. Ook kan elk risico op schade aan hem worden gemeld.

3.3.2. Beschijbaarheid

Het hostbedrijf van deze website doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat deze site te allen tijde kan worden bezocht en gebruikt. Het kondigt vooraf onderbrekingen wegens gepland onderhoud aan. Verdere onderbrekingen zijn niet uit te sluiten, ongeacht de oorzaak ervan.

De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om deze website op te schorten of te beëindigen, om welke reden dan ook.

3.3.3. Links naar andere websites

Deze website biedt links naar andere websites, die overeenkomen met andere domeinnamen en vallen onder de verantwoordelijkheid van hun respectieve eigenaars. Bezoekers die een van deze websites bezoeken, worden uitgenodigd om de wettelijke vermeldingen en de bijbehorende gebruiksvoorwaarden te lezen.

Elke link naar een andere website die niet functioneel is of leidt tot ongepaste inhoud of die schade kan toebrengen aan de bezoeker, kan worden gemeld aan de beheerder van deze website.

3.3.4. Schadevergoeding

Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat het bezoek en het gebruik van deze website de bezoeker geen schade van welke aard dan ook toebrengen en dat de bezoeker er bijgevolg geen schade van ondervindt. De mogelijkheid van enige schade kan echter niet worden uitgesloten. De schade geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding, tenzij zij wordt opgelegd door een rechterlijke beslissing.

De algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil over de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de niet-uitvoering van deze algemene gebruiksvoorwaarden valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

4. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies, waarvan sommige vallen onder het toepassingsgebied van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De rechtsgrond voor het gebruik ervan is de toestemming van de bezoeker van deze website.

U hoeft zich niet te registreren om onze website te bezoeken. De Stad Brussel maakt gebruik van cookies op haar website.

Cookies bevatten kleine hoeveelheden informatie en worden door een server voor deze website op uw computer of ander apparaat gedownload. Uw webbrowser stuurt deze cookies vervolgens bij ieder volgend bezoek naar deze website terug, zodat deze u herkent en weet welke gebruiksvoorkeuren u bijvoorbeeld heeft. Meer informatie over cookies en hoe ze werken, kunt u vinden op www.aboutcookies.org.

Telkens wanneer u gebruikmaakt van deze website, kan er informatie worden verzameld met behulp van cookies. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies door de Stad Brussel, zoals hierin beschreven.

Strikt noodzakelijke cookies

Dit zijn cookies waarmee bezoekers bepaalde functies op de site kunnen gebruiken. Indien het gebruik van deze cookies wordt geblokkeerd, kunnen sommige onderdelen van de website niet correct werken. Deze cookies worden slechts bewaard voor de duurtijd van de bezoeksessie aan onze website.

Statistische cookies

De website van de Stad Brussel maakt gebruik van statische cookies via Google Analytics om te begrijpen hoe elke bezoeker de website exact gebruikt. De IP-adressen van elke bezoeker worden geanonimiseerd waardoor Google Analytics niet beschikt over het IP-adres.

Hoe houdt u zeggenschap over cookies?

Door gebruik te maken van deze website gaat u ermee akkoord dat wij cookies op uw computer of ander apparaat plaatsen, zoals hierboven uitgelegd. U kunt de zeggenschap over cookies echter op verschillende manieren behouden en deze beheren. Onthoud goed dat het verwijderen of blokkeren van cookies van invloed kan zijn op uw ervaringen als gebruiker, en dat delen van deze website wellicht niet meer volledig toegankelijk zijn.

Met de meeste browsers kunt u zien welke cookies er op uw apparaat staan en kunt u ze afzonderlijk verwijderen of cookies van specifieke of van alle websites blokkeren. Bedenk wel dat alle eerder aangegeven voorkeuren verloren gaan als u alle cookies verwijdert.

Om de cookies in een browser uit te schakelen, moeten gebruikers bepaalde handelingen uitvoeren die afhankelijk zijn van de gebruikte browser. Via onderstaande weblinks begeeft u zich naar de juiste pagina van de door u gebruikte browser:

5. Persoonsgegevens

Verder dan het gebruik van cookies voert de eigenaar van deze website (zie punt 2.1) een meervoudige verwerking van persoonsgegevens uit die onderworpen is aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), waarvan sommige kunnen worden geïnitieerd door de betrokken personen tijdens hun gebruik van deze website.

Hier zijn de gegevens die we op onze site verzamelen :

  • Afspraakplanning e-guichet: Wij verzamelen uw naam,voornaam, adres (straat, postcode, stad), geboortedatum, geslacht, geboortedatum, mobiel telefoonnummer en uw e-mailadres.
  • Sollicitatie formulier : Wij verzamelen uw voornaam, achternaam, geslacht, adres (PostCode, stad, land), telefoonnummer en e-mail.

Elke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR) en waarvan de gegevens worden verwerkt door de Stad Brussel in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, kan contact opnemen met haar functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens (Data Protection Officer) voor alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van zijn persoonsgegevens en de uitoefening van zijn rechten uit hoofde van de GDPR.

Hij kan ook gecontacteerd worden om elke inbreuk op de persoonsgegevens te melden of om een klacht in te dienen over de verwerking van persoonsgegevens door de Stad Brussel.

NaamStad Brussel
Anspachlaan 6
1000 Brussel
Adres dpo@brucity.be

Tenzij in een specifieke mededeling over een bepaalde verwerking van persoonsgegevens anders is vermeld, richt een persoon die een of meer van de hieronder samengevatte rechten wil uitoefenen, een schriftelijk verzoek aan de data protection officer, die de ontvangst ervan bevestigt en contact opneemt met de bevoegde dienst(en) van de verwerkingsverantwoordelijke om binnen de vastgestelde termijn een antwoord te geven.

De volledige definitie van deze rechten is te vinden in de officiële tekst van de GDPR. Sommige van die rechten zijn enkel van toepassing op basis van de rechtsgrond van de verwerking en/of kunnen onderhevig zijn aan beperkingen bepaald door de GDPR of door de wet van 30 juli 2018. Hiermee wordt rekening gehouden bij de verwerking van de aanvragen. Waar nodig zal een identiteitsbewijs worden gevraagd.

5.3.1. Het recht om de toestemming in te trekken (artikel 7, lid 3, van de AVG)

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de toestemming van de betrokkene, heeft die het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. De intrekking van de toestemming brengt de rechtmatigheid van de vóór de intrekking uitgevoerde verwerking niet in gevaar.

5.3.2. Het recht van inzage (artikel 15, van de AVG)

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens over hem zijn verwerkt, en, wanneer dergelijke gegevens zijn verwerkt, om inzage te krijgen van deze gegevens en informatie met betrekking tot de gegevens, de verwerking en andere rechten die kunnen worden uitgeoefend.

5.3.3. Het recht op verificatie (artikel 16, van de AVG)

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de rectificatie te verkrijgen van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens en, met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, het recht om vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen.

5.3.4. Het recht op gegevenswissing ( "Recht op vergetelheid" - artikel 17, van de AVG)

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke het wissen van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen

5.3.5. Het recht op beperking van verwerking (artikel 18 van de AVG)

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer de verwerking beperkt is, mogen persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag, alleen worden verwerkt met toestemming van de betrokkene of voor bepaalde nauwkeurig omschreven doeleinden

5.3.6. Het recht van bezwaar (artikel 21 van de AVG)

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, met inbegrip van een profilering.

5.3.7. Het recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG)

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen

5.3.6. Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering (artikel 22 van de AVG)

In bepaalde gevallen heeft de betrokkene het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor hem rechtsgevolgen zijn verbonden of dat hem anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, heeft iedere betrokkene het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op de AVG

e persoon die dit recht wil uitoefenen, moet contact opnemen met de Belgische toezichthoudende autoriteit, waarvan de contactgegevens hieronder zijn vermeld, of met een andere toezichthoudende autoriteit, afhankelijk van zijn gewone verblijfplaats, de plaats waar hij werkt of de plaats waar de overtreding zou zijn begaan.

NaamGegevensbeschermingsautoriteite
AdresPresseStraat 35
1000 Brussel
Website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

6. Update

Deze versie van het document is gedateerd 23/03/2020 (met uitzondering van de "Cookieverklaring", die een andere datum van bijwerking kan hebben).

De eigenaar van deze website behoudt zich het recht voor om dit document op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, bij te werken. De meest recente versie is altijd beschikbaar op het volgende adres