Een aanvraag indienen voor een milieuvergunning (-attest)

Een aanvraag tot milieuvergunning (-attest) moet ingediend worden bij de bevoegde overheid (Leefmilieu Brussel of gemeente) en is samengesteld uit een reeks vereiste formulieren en documenten, in functie van het onderwerp van de aanvraag. De behandeling van de aanvraag brengt ook dossierkosten met zich mee.

Opgelet: op 1 september 2019 trad een grondige hervorming in voege van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV). Deze hervorming bracht ingrijpende wijzigingen aan in de procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van stedenbouwkundige en milieuvergunningen (-attesten): hervorming stedenbouwkundige wetgeving

De regels en procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van milieuvergunningen (-attesten) kunnen worden geraadpleegd op de website:

Als de Stad Brussel de afleverende overheid is, moet de aanvraag voor een vergunning (attest) gebeuren:

  • hetzij rechtstreeks ter plaatse en een indieningsbewijs wordt onmiddellijk afgeleverd
  • hetzij aangetekend verstuurd

ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen:

Dossierkosten: berekend op basis van het Vergoedingsreglement voor administratieve diensten bewezen aan particulieren op stedenbouwkundig gebied

Hebt u vragen over de financiële aspecten?