Overtredingen, veiligheid en gezondheid

De cel Controle houdt zich bezig met het behandelen van klachten en het controleren van overtredingen van de stedenbouwkundige en de milieuwetgeving alsook met de behandeling van klachten in verband met ongezonde woningen en met veiligheidsproblemen die zich stellen in lokalen die toegankelijk zijn voor het publiek in heel Brussel.

De cel Controle handelt hoofdzakelijk op basis van klachten overgemaakt door burgers, maar ze treedt eveneens op basis van vaststellingen gedaan door ambtenaren. Na onderzoek van het dossier en vaststelling van een eventuele inbreuk, wordt de overtreder om reactie gevraagd door middel van een ingebreke stelling met verzoek de situatie te regelen. Als er geen maatregelen genomen worden, kunnen de ambtenaren een proces-verbaal van de overtreding opmaken met het oog op strafrechtelijke vervolging of oplegging van een administratieve boete gaande van 250 tot 100.000 euro.

De artikels 300 en 98 van het BWRO (Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening) waarvan de links hieronder vermeld zijn, voor uitvoerige omschrijving van de verschillende stedenbouwkundige overtredingen en de handelingen onderworpen aan stedenbouwkundige vergunning:

Een klacht indienen:

Formulier klacht indienen stedenbouwkundige- en milieu-overtredingen (PDF, 916.20 KB)

Openbare Veiligheid

De ingenieurs van de Stad Brussel hebben als opdracht de veiligheid van de burgers te verzekeren in de openbare plaatsen en de risico's te beheersen waaraan openbare plaatsen onderhevig zijn of kunnen zijn, (risico van vallende gedeelten van gebouwen, van vervallen gebouwen, van omvallende bomen,...). Wanneer een probleem gemeld wordt (klacht van een burger, politie- en brandweerverslag of na opsporing door ambtenaren) gaat een inspecteur ter plaatse om de situatie te analyseren. In functie van de ernst van de situatie neemt hij de gepaste maatregelen om de veiligheid van de omwonenden en de voorbijgangers te verzekeren. Deze verhoudingsgewijze maatregelen zijn onder meer het creëren van een veiligheidsperimeter, het ontruimen van een gebouw en het afleveren van een besluit tot afbraak, tot onbewoonbaarheid of tot uitbatingsverbod. In sommige gevallen kan de Stad zelf overgaan tot ambtshalve uitvoering van werken voor rekening van en voor risico en verantwoordelijkheid van de eigenaar die in gebreke blijft.

Deze ingenieurs zijn eveneens verantwoordelijk voor de controle van veiligheidsattesten van hotels, rusthuizen, ziekenhuizen en voor de opvolging van periodieke controles van feestzalen en spektakelzalen.

Openbare gezondheid

Een ambtenaar van de Stad Brussel is eveneens verantwoordelijk voor het beheer van problemen rondom ongezonde woningen en andere gezondheidsproblemen. Controlebezoeken worden uitgevoerd om zich te verzekeren van de toepassing van de wettelijke voorschriften inzake hygiëne van gebouwen, alsook van de bijzondere voorschriften die opgenomen zijn in de plannen van een stedenbouwkundige vergunning.

Een klacht indienen:

Formulier klacht indienen openbare veiligheid - gezondheid (PDF, 916.20 KB)