Een speelstraat aanvragen?

Een speelstraat is een straat die tijdelijk wordt afgesloten voor het verkeer en voorbehouden voor spelende kinderen. Buurtbewoners kunnen zelf een speelstraat aanvragen.

De mogelijkheid om de kinderen van de wijk een veilige speelruimte te bieden, is:

 • een antwoord op de vraag naar speel- en ontspanningsruimtes in de stad
 • een manier om de sociale cohesie te vergroten en de contacten tussen de buren te stimuleren

De buurtbewoners kunnen zelf een speelstraat aanvragen. Er worden meters of peters uit de straat aangesteld die zorgen voor het plaatsen en weer weghalen van de hekken.

De regels voor een speelstraat zijn vastgelegd in artikel 2.36 en 22 septies van de Wegcode.

De straat wordt aan beide kanten afgezet met hekken met daarop het verkeersbord C3, aangevuld door het onderbord 'speelstraat'.

Verkeersbord speelstraat

Tijdens de uren waarin de straat is afgesloten, is deze over de hele breedte voorbehouden aan spelende kinderen. Er kan speelinfrastructuur geplaatst worden, op voorwaarde dat de doorgang voor het toegestane verkeer en de hulpdiensten niet wordt gehinderd.

De speelstraat is enkel toegankelijk voor voertuigen van mensen die in de straat wonen of er een garage hebben, voor de hulpdiensten of ander toegelaten verkeer en fietsers.

De bestuurders mogen de voetgangers die er spelen niet hinderen. Ze moeten stapvoets en zeer voorzichtig rijden in de aanwezigheid van de kinderen.

Bent u buurtbewoner en wilt u graag een speelstraat in uw straat?

Ga de haalbaarheid na?

Straten die kandidaat zijn voor een sluiting moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • overheersende woonfunctie
 • een lokale straat die niet strategisch is voor de toegankelijk van voertuigen in de buurt
 • geen doorgaand verkeer
 • geen openbaar vervoer in de straat

Om ontvankelijk te zijn, moet het verzoek het volgende bevatten:

 • het formulier dat is ingediend door ten minste 3 'peters - meters' die in de betreffende straat wonen, deze kunnen worden ondersteund door een buurtcomité of andere vzw uit de buurt die een faciliterende rol kan spelen
 • een papieren enquête waaruit de verzameling blijkt van de mening van ten minste de helft van de bewoners van het betrokken straatgedeelte
 • de ondertekening van een charter met daarin de verbintenissen van de peters en meters en vastgelegd tussen de aanvragers en de bevoegde diensten van de Stad

Peters - meters aanduiden

Het aanvraagdossier moet ondertekend zijn door 3 personen, aangeduid als de 'peters - meters' van het project.

De peters en meters wonen in het betreffende straatgedeelte en kunnen worden ondersteund door een buurtcomité of andere vzw's in de buurt die een faciliterende rol kunnen spelen.

Ze voeren hun taken gemotiveerd en verantwoord uit. Ze verbinden zich er met name toe:

 • voorafgaand aan het verzoek een enquête uitvoeren onder alle bewoners van de straat
 • verzamel van meningen en ideeën over het project. Om in aanmerking te worden genomen moet minimaal de helft van de betrokken bewoners voorstander zijn van de uitvoering van de speelstraat.
 • informeren van alle bewoners (burgers, handelaars,...) van het gebied waar de activiteit plaatsvindt, door middel van een brief waarin de voorwaarden van de speelstraat en de gegevens van de peters en meters
 • zorgen voor de plaatsing en verwijdering van de nadarhekken (of elke andere infrastructuur) op de vastgelegde tijdstippen
 • zorgen voor de link tussen bewoners en gemeente
 • ondertekenen van een charter waarin de rol van de peters - meters wordt gespecificeerd

U wilt aan de slag en wilt informatie of advies:

Het aanvraagformulier moet naar behoren worden ingevuld, ondertekend en per post worden verzonden:

 • Brussel Participatie
  Hallenstraat 4
  1000 Brussel

Of:

Het document moet de administratie bereiken, ten minste 30 dagen voor het begin van het evenement, en moet vergezeld gaan van een papieren enquête met de inzameling van de mening van ten minste de helft van de bewoners van het betrokken straatgedeelte en het handvest voor een goede werking ondertekend door de peters en meters.

De introductie van dit formulier vormt geen machtiging om het evenement te houden. De beslissing ligt bij de gemeente op basis van een analyse per geval door de politiezone en de gemeentelijke diensten.

Meer info:

Externe site Speelstraten (faireBXLsamen)

Een speelstraat aanvragen?