Verandering van voornaam

De ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan de vergunning verlenen voor de verandering van uw voornamen. De procedure is voorbehouden voor Belgen. Ze geldt bij uitbreiding ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen.

Maatregelen coronavirus: de loketten van de dienst Wijziging burgerlijke stand zijn open van maandag tot en met vrijdag, alleen op afspraak. Bel de dienst of stuur een e-mail voordat u een afspraak maakt. Als de situatie het niet toelaat, kunt u zo voorkomen dat u onnodig ter plaatse komt.

De dienst is bereikbaar:

De bevoegde ambtenaar van de Burgerlijke Stand is deze van:

 1. de gemeente waar de persoon op wie de voornaamsverandering betrekking heeft, is ingeschreven in de bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister; of bij gebrek hieraan,
 2. de gemeente van de laatste woonplaats; of bij gebrek hieraan,
 3. de Stad Brussel (als u nooit in België gedomicilieerd was)

De aangevraagde voorna(a)m(en) mag (mogen) niet tot verwarring leiden en uzelf noch een ander schaden.

Voor een minderjarig kind moeten de twee wettelijke ouders ter plaatse komen.

Hoe aanvragen?

Enkel op afspraak:

Vereiste documenten?

U moet bepaalde documenten bezorgen voor het onderzoek van de aanvraag:

 • een integrale kopie van uw geboorteakte. Als u in het buitenland geboren bent, een evenwaardige akte, eventueel gelegaliseerd. Als u vluchteling bent en geen geboorteakte kunt voorleggen, volstaat een attest van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen. Als u geen enkele aanvaardbare akte van de burgerlijke stand kunt voorleggen, wordt uw identiteit vastgesteld bij vonnis.
 • een uittreksel uit het strafregister.

Tarief

De kostprijs van de procedure bedraagt 490 euro per persoon.

De Stad Brussel kan dat bedrag eventueel verminderen tot 49 euro als de voornaam van de burger:

 • belachelijk of hatelijk is (op zichzelf genomen, of in combinatie met zijn naam of omdat hij ouderwets is)
 • een buitenlandse klank heeft
 • tot verwarring leidt (bijvoorbeeld als hij op het andere geslacht duidt of door elkaar gehaald wordt met de naam)
 • enkel verandert door een koppelteken of een teken dat de uitspraak ervan verandert (een accent)
 • louter afgekort wordt

De procedure is gratis voor:

 • personen die geen voornaam hebben en er één aan hun familienaam willen toevoegen
 • personen die de overtuiging hebben dat het geslacht vermeld op hun geboorteakte niet overeenkomt met hun genderidentiteit

ZIE OOK