Is een barbecue toegelaten in Brussel?

Het gebruik van een barbecue in de Stad Brussel is toegelaten onder bepaalde voorwaarden.

Barbecue thuis

Het gebruik van een barbecue staat beschreven in het politiereglement van de Stad Brussel, in afdeling 8 (vuur en rook), artikel 31: Onverminderd §1 en §2 zijn barbecues toegelaten in private tuinen voor zover ze geen gevaar voor de veiligheid inhouden en de buurt niet hinderen.

Een barbecue op een balkon, een platform of een dak is dus niet toegelaten. Ook op de openbare weg zijn barbecues verboden, tenzij met toelating van de burgemeester en volgens de voorwaarden opgelegd door de brandweer.

De eerste alinea van artikel 31 van het politiereglement beperkt het gebruik van een barbecue: Het is verboden de buurt ongepast te hinderen door rook, geuren, roet of uitwasemingen van welke aard ook, alsook door stof of projectielen van alle aard.

In parken

In de groene ruimten zijn vlammen en dus barbecues verboden.

Gemaakt 20/04/2017 (bewerkt op 15/10/2019)
Barbecue