Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Geboorteaangifte

De geboorteaangifte is een verplichte stap die toelaat om de geboorteakte van uw kind op te stellen. Elke geboorte die heeft plaatsgevonden op het grondgebied van de Stad Brussel, moet aangegeven worden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand binnen 15 kalenderdagen volgend op de geboorte.

Maatregelen coronavirus: een afspraak maken (aangifte van geboorte en erkenningen) kan enkel telefonisch (telefonische onthaal: van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u30 en van 14u30 tot 16u) of per e-mail op het volgende adres: naissances-geboorten@brucity.be.

Het is niet meer mogelijk om online een afspraak te maken. De dienst ontvangt de burgers alleen op afspraak. Het dragen van een mondmasker is verplicht.

Bij twijfel of voor meer info, gelieve contact op te nemen met de dienst Geboorten zonder uzelf te verplaatsen.

Enkel op afspraak, aan het loket van het Administratief centrum.

Om een afspraak te maken, bestaan er twee mogelijkheden:

Voor ongetrouwde ouders:

 • De aanwezigheid van beide ouders is verplicht bij onmiddellijke erkenning in de geboorteakte.
 • Indien de vroegtijdige erkenning reeds van tevoren is vastgesteld, is de aanwezigheid van slechts één ouder voldoende.

Voor getrouwde ouders die op hetzelfde adres wonen:

 • Aanwezigheid van de vader/de meemoeder of de moeder.

Voor getrouwde ouders die al meer dan 300 dagen op verschillende adressen wonen:

 • De aanwezigheid van beide ouders is verplicht.

Voor alleenstaande moeders:

 • Enkel de aanwezigheid van de moeder is vereist.

Gehuwde ouders:

 • Het attest van de kliniek en/of verloskundige (in geval van thuisbevalling)
 • De identiteitskaart van de aangever(s)
 • Uw trouwboekje als u in België getrouwd bent
 • Opgelet: als u buiten België getrouwd bent, zorg er dan voor dat uw huwelijk door de gemeente waar u woont is geregistreerd en dat het in het rijksregister is opgenomen
 • Het bewijs van het huwelijk als u niet in België ingeschreven bent
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Niet-gehuwde ouders met een prenatale erkenning van het kind:

 • Het attest van de kliniek en/of (in geval van thuisbevalling) verloskundige
 • De identiteitskaart van de aangever(s)
 • Akte van prenatale erkenning (als de vader of meemoeder het kind vooraf erkend heeft bij de gemeente)
 • Opgelet: voor de prenatale erkenning die in het buitenland werd gedaan, moet u er ook op toezien dat deze in overeenstemming is met de Belgische wetgeving
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Niet-gehuwde ouders zonder prenatale erkenning van het kind (overeenkomstig artikel 327/2 van het Burgerlijk Wetboek)

 • Het attest van de kliniek en/of (in geval van thuisbevalling) verloskundige
 • De identiteitskaart van de aangever(s)
 • Het nationaliteitsbewijs van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het bewijs van de woonplaats van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het bewijs van ongehuwd zijn van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Alleenstaande moeders:

 • Het attest van de kliniek en/of (in geval van thuisbevalling) verloskundige
 • De identiteitskaart van de moeder
 • Bewijs van de burgerlijke staat als u niet in België ingeschreven bent
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Opgelet:

 • Al deze documenten moeten gelegaliseerd worden of voorzien worden van een apostille, eventueel vertaald door een beëdigd vertaler en recent zijn (minder dan 3 maanden).
 • Als u in België ingeschreven bent en een Rijksregisternummer hebt, moet u nakijken of uw informatie wel werd geregistreerd bij de gemeente waar u verblijft (bijvoorbeeld: burgerlijke staat, naam, adres…).
 • Indien nodig kunnen aanvullende documenten worden aangevraagd (bijvoorbeeld: wetscertificaat).

 • Gratis

Onmiddellijk als er geen vaderschaps- of meemoederschapserkenning geakteerd dient te worden.

Als een erkenning nodig is, verloopt de procedure in twee stappen:

 • 1ste stap: opstellen van de erkenningsaangifte tegen afgifte van voornoemde documenten
  • Een beslissing wordt ofwel onmiddellijk genomen of binnen een termijn van maximaal twee tot vijf maanden indien het verzoek een grondige analyse vereist krachtens de wet van 19 september 2017 over de strijd tegen frauduleuze erkenningen
  • Opgelet: Indien alle gevraagde documenten niet verschaft zijn, zal de erkenningsaangifte niet kunnen worden opgemaakt.
  • Opgelet: Overeenkomstig de artikelen 330/1 en 330/2 van het Burgerlijk Wetboek is er geen afstammingsband tussen het kind en de erkenner wanneer uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van de erkenner kennelijk enkel gericht is op het voor zichzelf, voor het kind of voor de persoon die zijn voorafgaande toestemming voor de erkenning moet geven, bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat verbonden is aan de vaststelling van een afstammingsband. De beslissing wordt genomen binnen een termijn van 2 maanden, die door de procureur des Konings met 3 maanden kan worden verlengd.
   In geval van weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om de erkenning te akteren, kan de persoon die de afstammingsband wil laten vaststellen, een vordering tot onderzoek naar het moederschap, vaderschap of meemoederschap instellen bij de familierechtbank van de plaats van de aangifte van de erkenning. Het exploot van dagvaarding of het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid, de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • 2de stap: opstellen van de erkenningsakte

 • 1 uittreksel van de geboorteakte
 • 1 document voor de kinderbijslag (slechts éénmaal verstrekt, in geval van verlies moet u contact opnemen met het kinderbijslagfonds)
 • 1 document voor de mutualiteit (slechts éénmaal verstrekt, in geval van verlies moet u contact opnemen met de mutualiteit)
 • 1 document met betrekking tot de verplichte poliovaccinatie, in te vullen door de kinderarts of tijdens de consultatie bij Kind en Gezin en vervolgens in te dienen bij de gemeente waar het kind woont

De ouders hebben de mogelijkheid om hun kinderen de naam van de vader/meemoeder, de naam van de moeder of een combinatie van de twee namen te geven in de door hen gewenste volgorde. Meer info:

Opmerking: voor een eerste kind is het verplicht om het document Model van verklaring van naamkeuze mee te nemen, ondertekend door beide ouders.

De vaststelling van de voornaam van een kind wordt beheerst door het recht van de staat waarvan het kind de nationaliteit heeft.

Volgens de Belgische wetgeving is de keuze van de voornaam of voornamen vrij, maar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan de voornaam weigeren in volgende gevallen:

 • De voornaam is verwarrend (bijvoorbeeld een typische meisjesnaam voor een jongen of omgekeerd)
 • De voornaam kan het kind schaden (bijvoorbeeld een belachelijke, absurde of aanstootgevende naam)
 • De voornaam kan schade toebrengen aan derden (bijvoorbeeld een bestaande familienaam wordt als voornaam aan een kind gegeven, hoewel dit niet gebruikelijk is)

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Burgerlijke Stand van uw gemeente.