Geboorteaangifte

De geboorteaangifte is een verplichte stap die toelaat om de geboorteakte van uw kind op te stellen. Elke geboorte die heeft plaatsgevonden op het grondgebied van de Stad Brussel, moet aangegeven worden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand binnen 15 kalenderdagen volgend op de geboorte.

Een afspraak maken (aangifte van geboorte en erkenningen) kan enkel telefonisch (telefonische onthaal: van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 12u30 en van 14u30 tot 16u) of per e-mail op het volgende adres: naissances-geboorten@brucity.be.

Enkel op afspraak, aan het loket van het Administratief centrum.

Om een afspraak te maken:

 • 02 279 34 30

Om een verklaring van erkenning te doen tijdens de aangifte, moet u het formulier invullen en terugsturen naar de dienst Geboorten ( naissances-geboorten@brucity.be):

Online aanvraag voor een erkenningsverklaring bij de geboorteaangifte (PDF, 198.83 KB)

Voor ongetrouwde ouders:

 • De aanwezigheid van beide ouders is verplicht bij onmiddellijke erkenning in de geboorteakte.
 • Indien de vroegtijdige erkenning reeds van tevoren is vastgesteld, is de aanwezigheid van slechts één ouder voldoende.

Voor getrouwde ouders die op hetzelfde adres wonen:

 • Aanwezigheid van de vader/de meemoeder of de moeder.

Voor getrouwde ouders die al meer dan 300 dagen op verschillende adressen wonen:

 • De aanwezigheid van beide ouders is verplicht.

Voor alleenstaande moeders:

 • Enkel de aanwezigheid van de moeder is vereist.

Gehuwde ouders:

 • Het attest van de kliniek en/of verloskundige (in geval van thuisbevalling)
 • De identiteitskaart van de aangever(s)
 • Uw trouwboekje als u in België getrouwd bent
 • Opgelet: als u buiten België getrouwd bent, zorg er dan voor dat uw huwelijk door de gemeente waar u woont is geregistreerd en dat het in het rijksregister is opgenomen
 • Het bewijs van het huwelijk als u niet in België ingeschreven bent
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Niet-gehuwde ouders met een prenatale erkenning van het kind:

 • Het attest van de kliniek en/of (in geval van thuisbevalling) verloskundige
 • De identiteitskaart van de aangever(s)
 • Akte van prenatale erkenning (als de vader of meemoeder het kind vooraf erkend heeft bij de gemeente)
 • Opgelet: voor de prenatale erkenning die in het buitenland werd gedaan, moet u er ook op toezien dat deze in overeenstemming is met de Belgische wetgeving
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Niet-gehuwde ouders zonder prenatale erkenning van het kind (overeenkomstig artikel 327/2 van het Burgerlijk Wetboek)

 • Het attest van de kliniek en/of (in geval van thuisbevalling) verloskundige
 • De identiteitskaart van de aangever(s)
 • Het nationaliteitsbewijs van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het bewijs van de woonplaats van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het bewijs van ongehuwd zijn van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Alleenstaande moeders:

 • Het attest van de kliniek en/of (in geval van thuisbevalling) verloskundige
 • De identiteitskaart van de moeder
 • Bewijs van de burgerlijke staat als u niet in België ingeschreven bent
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Opgelet:

 • Al deze documenten moeten gelegaliseerd worden of voorzien worden van een apostille, eventueel vertaald door een beëdigd vertaler en recent zijn (minder dan 3 maanden).
 • Als u in België ingeschreven bent en een Rijksregisternummer hebt, moet u nakijken of uw informatie wel werd geregistreerd bij de gemeente waar u verblijft (bijvoorbeeld: burgerlijke staat, naam, adres…).
 • Indien nodig kunnen aanvullende documenten worden aangevraagd (bijvoorbeeld: wetscertificaat).

 • Gratis

Onmiddellijk als er geen vaderschaps- of meemoederschapserkenning geakteerd dient te worden.

Als een erkenning nodig is, verloopt de procedure in twee stappen:

 • 1ste stap: opstellen van de erkenningsaangifte tegen afgifte van voornoemde documenten
  • Een beslissing wordt ofwel onmiddellijk genomen of binnen een termijn van maximaal twee tot vijf maanden indien het verzoek een grondige analyse vereist krachtens de wet van 19 september 2017 over de strijd tegen frauduleuze erkenningen
  • Opgelet: Indien alle gevraagde documenten niet verschaft zijn, zal de erkenningsaangifte niet kunnen worden opgemaakt.
  • Opgelet: Overeenkomstig de artikelen 330/1 en 330/2 van het Burgerlijk Wetboek is er geen afstammingsband tussen het kind en de erkenner wanneer uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van de erkenner kennelijk enkel gericht is op het voor zichzelf, voor het kind of voor de persoon die zijn voorafgaande toestemming voor de erkenning moet geven, bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat verbonden is aan de vaststelling van een afstammingsband. De beslissing wordt genomen binnen een termijn van 2 maanden, die door de procureur des Konings met 3 maanden kan worden verlengd.
   In geval van weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om de erkenning te akteren, kan de persoon (die de afstammingsband wil laten vaststellen) beroep aantekenen bij de familierechtbank binnen een maand na kennisgeving van de beslissing. Personen van wie toestemming voor de erkenning vereist is, worden opgeroepen om de zaak te behandelen.
 • 2de stap: opstellen van de erkenningsakte

 • 1 uittreksel van de geboorteakte
 • 1 document voor de kinderbijslag (slechts éénmaal verstrekt, in geval van verlies moet u contact opnemen met het kinderbijslagfonds)
 • 1 document voor de mutualiteit (slechts éénmaal verstrekt, in geval van verlies moet u contact opnemen met de mutualiteit)
 • 1 document met betrekking tot de verplichte poliovaccinatie, in te vullen door de kinderarts of tijdens de consultatie bij Kind en Gezin en vervolgens in te dienen bij de gemeente waar het kind woont

In de Belgische wetgeving hebben de ouders de mogelijkheid om hun kinderen de naam van de vader/meemoeder, de naam van de moeder of een combinatie van de twee namen te geven in de door hen gewenste volgorde. Meer info:

Opmerking: voor een eerste kind is het verplicht om het document Externe site Model van verklaring van naamkeuze mee te nemen, ondertekend door beide ouders.

Twee of meer nationaliteiten?

Sinds 1 januari 2018 werden de regels van international privaatrecht gewijzigd over het toepasselijke recht voor de vaststelling en de wijziging van de naam en de voornamen van een kind dat meervoudige nationaliteiten heeft. Als een kind twee of meer nationaliteiten heeft, wordt er met de gekozen nationaliteit rekening gehouden.

De keuze moet op de volgende manier geformuleerd worden:

Opmerking: voor deze verklaring kiezen de ouders voor het recht dat wordt toegepast om de naam van hun kind vast te stellen, zonder dat deze keuze invloed heeft op de nationaliteit van het kind, die in aanmerking wordt genomen voor het verblijf en de inschrijving ervan in het nationale register.

De vaststelling van de voornaam van een kind wordt beheerst door het recht van de staat waarvan het kind de nationaliteit heeft.

Volgens de Belgische wetgeving is de keuze van de voornaam of voornamen vrij, maar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan de voornaam weigeren in volgende gevallen:

 • De voornaam is verwarrend (bijvoorbeeld een typische meisjesnaam voor een jongen of omgekeerd)
 • De voornaam kan het kind schaden (bijvoorbeeld een belachelijke, absurde of aanstootgevende naam)
 • De voornaam kan schade toebrengen aan derden (bijvoorbeeld een bestaande familienaam wordt als voornaam aan een kind gegeven, hoewel dit niet gebruikelijk is)

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Burgerlijke Stand van uw gemeente.

ZIE OOK