Geboorte

Maak een afspraak op de materniteit als u enkel een aangifte doet in naam van de moeder, als u gehuwd bent of als u reeds een erkenning voor de geboorte hebt gedaan!

De geboorteregistratiekantoren van de Sint-Janskliniek en het Sint-Pieterziekenhuis zijn gesloten in augustus 2019. Gedurende deze periode worden alle geboorteaangiften alleen gedaan bij het Administratief centrum.

U bent niet getrouwd en verwacht een kind? Door prenatale erkenning kunt u de afstamming van de vader of de meemoeder van uw ongeboren kind formeel vaststellen.

Opgelet: wettelijk samenwonen betekent niet dat de samenwonenden zijn vrijgesteld van vroegtijdige erkenning.

Hoe aanvragen?

De vroegtijdige erkenning moet worden aangevraagd door de ouders in de gemeente waar de moeder of de kandidaat voor erkenning woont.

Beide ouders moeten, enkel op afspraak, aanwezig zijn aan het loket van het Administratief centrum van de Stad Brussel.

De toestemming van de moeder is vereist.

De moeder moet zwanger zijn en ongehuwd of gescheiden/weduwe sinds meer dan 300 dagen.

Vereiste documenten

Vereiste documenten overeenkomstig artikel 327/2 van het Burgerlijk Wetboek:

 • Een zwangerschapsattest (op dit certificaat moet de verwachte bevallingsdatum worden vermeld)
 • De identiteitsbewijzen van de ouders
 • Het nationaliteitsbewijs van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het bewijs van de woonplaats van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het bewijs van ongehuwd zijn van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Opgelet:

 • Al deze documenten moeten gelegaliseerd worden of voorzien worden van een apostille, eventueel vertaald door een beëdigd vertaler en recent zijn (minder dan 3 maanden).
 • Als u in België ingeschreven bent en een Rijksregisternummer hebt, moet u nakijken of uw informatie wel werd geregistreerd bij de gemeente waar u verblijft (bijvoorbeeld: burgerlijke staat, naam, adres…).
 • Indien nodig kunnen aanvullende documenten worden aangevraagd (bijvoorbeeld: wetscertificaat).

Tarief

 • Gratis

Wachttijd (procedure in twee stappen)

1ste stap: opstellen van de erkenningsaangifte tegen afgifte van voornoemde documenten

 • Een beslissing wordt ofwel onmiddellijk genomen of binnen een termijn van maximaal twee tot vijf maanden indien het verzoek een grondige analyse vereist krachtens de wet van 19 september 2017 over de strijd tegen frauduleuze erkenningen
 • Opgelet: Indien alle gevraagde documenten niet verschaft zijn, zal de erkenningsaangifte niet kunnen worden opgemaakt.
 • Opgelet: Overeenkomstig de artikelen 330/1 en 330/2 van het Burgerlijk Wetboek is er geen afstammingsband tussen het kind en de erkenner wanneer uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van de erkenner kennelijk enkel gericht is op het voor zichzelf, voor het kind of voor de persoon die zijn voorafgaande toestemming voor de erkenning moet geven, bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat verbonden is aan de vaststelling van een afstammingsband. De beslissing wordt genomen binnen een termijn van 2 maanden, die door de procureur des Konings met 3 maanden kan worden verlengd.
  In geval van weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om de erkenning te akteren, kan de persoon die de afstammingsband wil laten vaststellen, een vordering tot onderzoek naar het moederschap, vaderschap of meemoederschap instellen bij de familierechtbank van de plaats van de aangifte van de erkenning. Het exploot van dagvaarding of het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid, de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

2de stap: opstellen van de erkenningsakte

Goed om te weten

De ouders hebben de mogelijkheid om hun kinderen de naam van de vader/meemoeder, de naam van de moeder of een combinatie van de twee namen te geven in de door hen gewenste volgorde.

Meer info

De geboorteaangifte is een verplichte stap die toelaat om de geboorteakte van uw kind op te stellen. Elke geboorte die heeft plaatsgevonden op het grondgebied van de Stad Brussel, moet aangegeven worden bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand binnen 15 kalenderdagen volgend op de geboorte.

Hoe aanvragen?

Enkel op afspraak, aan het loket van het Administratief centrum of in de ziekenhuizen van de Stad Brussel (UMC Sint-Pieter, Kliniek Sint-Jan of UMC Brugmann).

Wie?

Voor ongetrouwde ouders:

 • De aanwezigheid van beide ouders is verplicht bij onmiddellijke erkenning in de geboorteakte.
 • Indien de vroegtijdige erkenning reeds van tevoren is vastgesteld, is de aanwezigheid van slechts één ouder voldoende.

Voor getrouwde ouders die op hetzelfde adres wonen:

 • Aanwezigheid van de vader/de meemoeder of de moeder.

Voor getrouwde ouders die al meer dan 300 dagen op verschillende adressen wonen:

 • De aanwezigheid van beide ouders is verplicht.

Voor alleenstaande moeders:

 • Enkel de aanwezigheid van de moeder is vereist.

Vereiste documenten

Gehuwde ouders:

 • Het attest van de kliniek en/of verloskundige (in geval van thuisbevalling)
 • De identiteitskaart van de aangever(s)
 • Uw trouwboekje als u in België getrouwd bent
 • Opgelet: als u buiten België getrouwd bent, zorg er dan voor dat uw huwelijk door de gemeente waar u woont is geregistreerd en dat het in het rijksregister is opgenomen
 • Het bewijs van het huwelijk als u niet in België ingeschreven bent
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Niet-gehuwde ouders met een prenatale erkenning van het kind:

 • Het attest van de kliniek en/of (in geval van thuisbevalling) verloskundige
 • De identiteitskaart van de aangever(s)
 • Akte van prenatale erkenning (als de vader of meemoeder het kind vooraf erkend heeft bij de gemeente)
 • Opgelet: voor de prenatale erkenning die in het buitenland werd gedaan, moet u er ook op toezien dat deze in overeenstemming is met de Belgische wetgeving
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Niet-gehuwde ouders zonder prenatale erkenning van het kind (overeenkomstig artikel 327/2 van het Burgerlijk Wetboek)

 • Het attest van de kliniek en/of (in geval van thuisbevalling) verloskundige
 • De identiteitskaart van de aangever(s)
 • Het nationaliteitsbewijs van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het bewijs van de woonplaats van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het bewijs van ongehuwd zijn van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Alleenstaande moeders:

 • Het attest van de kliniek en/of (in geval van thuisbevalling) verloskundige
 • De identiteitskaart van de moeder
 • Bewijs van de burgerlijke staat als u niet in België ingeschreven bent
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Opgelet:

 • Al deze documenten moeten gelegaliseerd worden of voorzien worden van een apostille, eventueel vertaald door een beëdigd vertaler en recent zijn (minder dan 3 maanden).
 • Als u in België ingeschreven bent en een Rijksregisternummer hebt, moet u nakijken of uw informatie wel werd geregistreerd bij de gemeente waar u verblijft (bijvoorbeeld: burgerlijke staat, naam, adres…).
 • Indien nodig kunnen aanvullende documenten worden aangevraagd (bijvoorbeeld: wetscertificaat).

Tarief

 • Gratis

Wachttijd

Onmiddellijk als er geen vaderschaps- of meemoederschapserkenning geakteerd dient te worden.

Als een erkenning nodig is, verloopt de procedure in twee stappen:

 • 1ste stap: opstellen van de erkenningsaangifte tegen afgifte van voornoemde documenten
  • Een beslissing wordt ofwel onmiddellijk genomen of binnen een termijn van maximaal twee tot vijf maanden indien het verzoek een grondige analyse vereist krachtens de wet van 19 september 2017 over de strijd tegen frauduleuze erkenningen
  • Opgelet: Indien alle gevraagde documenten niet verschaft zijn, zal de erkenningsaangifte niet kunnen worden opgemaakt.
  • Opgelet: Overeenkomstig de artikelen 330/1 en 330/2 van het Burgerlijk Wetboek is er geen afstammingsband tussen het kind en de erkenner wanneer uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van de erkenner kennelijk enkel gericht is op het voor zichzelf, voor het kind of voor de persoon die zijn voorafgaande toestemming voor de erkenning moet geven, bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat verbonden is aan de vaststelling van een afstammingsband. De beslissing wordt genomen binnen een termijn van 2 maanden, die door de procureur des Konings met 3 maanden kan worden verlengd.
   In geval van weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om de erkenning te akteren, kan de persoon die de afstammingsband wil laten vaststellen, een vordering tot onderzoek naar het moederschap, vaderschap of meemoederschap instellen bij de familierechtbank van de plaats van de aangifte van de erkenning. Het exploot van dagvaarding of het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid, de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • 2de stap: opstellen van de erkenningsakte

Bij de geboorteaangifte levert de dienst:

 • 1 uittreksel van de geboorteakte
 • 1 document voor de kinderbijslag (slechts éénmaal verstrekt, in geval van verlies moet u contact opnemen met het kinderbijslagfonds)
 • 1 document voor de mutualiteit (slechts éénmaal verstrekt, in geval van verlies moet u contact opnemen met de mutualiteit)
 • 1 document met betrekking tot de verplichte poliovaccinatie, in te vullen door de kinderarts of tijdens de consultatie bij Kind en Gezin en vervolgens in te dienen bij de gemeente waar het kind woont

Naam van het kind

De ouders hebben de mogelijkheid om hun kinderen de naam van de vader/meemoeder, de naam van de moeder of een combinatie van de twee namen te geven in de door hen gewenste volgorde. Meer info:

Opmerking: voor een eerste kind is het verplicht om het document Model van verklaring van naamkeuze mee te nemen, ondertekend door beide ouders.

Voorna(a)m(en) van het kind

De vaststelling van de voornaam van een kind wordt beheerst door het recht van de staat waarvan het kind de nationaliteit heeft.

Volgens de Belgische wetgeving is de keuze van de voornaam of voornamen vrij, maar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand kan de voornaam weigeren in volgende gevallen:

 • De voornaam is verwarrend (bijvoorbeeld een typische meisjesnaam voor een jongen of omgekeerd)
 • De voornaam kan het kind schaden (bijvoorbeeld een belachelijke, absurde of aanstootgevende naam)
 • De voornaam kan schade toebrengen aan derden (bijvoorbeeld een bestaande familienaam wordt als voornaam aan een kind gegeven, hoewel dit niet gebruikelijk is)

Voor meer informatie kunt u terecht bij de dienst Burgerlijke Stand van uw gemeente.

Meer info

Als u een kind hebt wiens afstamming enkel langs moederszijde is vastgesteld, kunt u de afstamming van de vader of de meemoeder laten vaststellen in een akte bij de ambtenaar van de Burgerlijke stand, ofwel in de gemeente waar het kind, de moeder of de kandidaat voor erkenning woont, of in de gemeente waar het kind is geboren.

Hoe aanvragen?

Beide ouders moeten, enkel op afspraak, aanwezig zijn aan het loket van het Administratief centrum van de Stad Brussel. De aanwezigheid van het kind is verplicht als het ouder dan 12 jaar is. De toestemming van de moeder is vereist.

Uitzonderingen:

De aanwezigheid van één ouder is voldoende:

 • als een authentieke akte van instemming tot de erkenning door de moeder van het kind bij een notaris opgesteld werd
 • als er een vonnis voor de erkenning van de vader of de meemoeder bestaat zonder de instemming van de moeder

Vereiste documenten

Vereiste documenten overeenkomstig artikel 327/2 van het Burgerlijk Wetboek:

 • De geboorteakte van het kind (niet nodig als het kind geboren is in België)
 • De identiteitsbewijzen van de aangever(s)
 • De akte van de instemming van de moeder en/of het meerderjarig kind (voor de erkenning van kinderen die in het buitenland geboren zijn)
 • Het nationaliteitsbewijs van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het bewijs van de woonplaats van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het bewijs van ongehuwd zijn van de ouders (niet nodig als u ingeschreven bent in België)
 • Het individualiteitsattest als de informatie niet identiek is op alle voorgelegde documenten

Opgelet:

 • Al deze documenten moeten gelegaliseerd worden of voorzien worden van een apostille, eventueel vertaald door een beëdigd vertaler en recent zijn (minder dan 3 maanden).
 • Als u in België ingeschreven bent en een Rijksregisternummer hebt, moet u nakijken of uw informatie wel werd geregistreerd bij de gemeente waar u verblijft (bijvoorbeeld: burgerlijke staat, naam, adres…).
 • Indien nodig kunnen aanvullende documenten worden aangevraagd (bijvoorbeeld: wetscertificaat).

Tarief

 • Gratis

Wachttijd (procedure in twee stappen)

1ste stap: opstellen van de erkenningsaangifte tegen afgifte van voornoemde documenten

 • Een beslissing wordt ofwel onmiddellijk genomen of binnen een termijn van maximaal twee tot vijf maanden indien het verzoek een grondige analyse vereist krachtens de wet van 19 september 2017 over de strijd tegen frauduleuze erkenningen
 • Opgelet: Indien alle gevraagde documenten niet verschaft zijn, zal de erkenningsaangifte niet kunnen worden opgemaakt.
 • Opgelet: Overeenkomstig de artikelen 330/1 en 330/2 van het Burgerlijk Wetboek is er geen afstammingsband tussen het kind en de erkenner wanneer uit een geheel van omstandigheden blijkt dat de intentie van de erkenner kennelijk enkel gericht is op het voor zichzelf, voor het kind of voor de persoon die zijn voorafgaande toestemming voor de erkenning moet geven, bekomen van een verblijfsrechtelijk voordeel dat verbonden is aan de vaststelling van een afstammingsband. De beslissing wordt genomen binnen een termijn van 2 maanden, die door de procureur des Konings met 3 maanden kan worden verlengd.
  In geval van weigering door de ambtenaar van de burgerlijke stand om de erkenning te akteren, kan de persoon die de afstammingsband wil laten vaststellen, een vordering tot onderzoek naar het moederschap, vaderschap of meemoederschap instellen bij de familierechtbank van de plaats van de aangifte van de erkenning. Het exploot van dagvaarding of het verzoekschrift vermeldt, op straffe van nietigheid, de weigeringsbeslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand.

2de stap: opstellen van de erkenningsakte

Meer info