Interpellatie van de gemeenteraad

Elke burger krijgt de mogelijkheid mondeling vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen, tijdens een openbare zitting van de Gemeenteraad.

De procedure (interpellatierecht) is opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad.

De interpellatie laat de burger toe rechtstreekse informatie of uitleg te bekomen over zaken van gemeentelijk belang. De burger kan zo de aandacht van de verantwoordelijke politici op deze onderwerpen vestigen.

De interpellatie moet uitgaan van minstens 25 personen die minstens 16 jaar oud zijn en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de Stad. Ze kan alleen betrekking hebben op onderwerpen van algemeen belang.

Zijn onontvankelijk, interpellaties/vragen:

 • over onderwerpen van uitsluitend privébelang of over persoonlijke gevallen
 • over onderwerpen die bij wet niet in openbare vergaderingen mogen besproken worden
 • over een onderwerp dat reeds ingeschreven is op de agenda van een zitting van de Raad
 • waarvan het onderwerp reeds aan bod is gekomen in een interpellatie in de laatste 3 maanden
 • die de mensenrechten met de voeten treden of die racistisch of xenofoob van aard zijn
 • die uitsluitend gericht zijn op het verkrijgen van statistische gegevens
 • die uitsluitend gericht zijn op het bekomen van documentatie
 • die enkel bedoeld zijn om juridisch advies in te winnen
 • die verplichten tot het doorvoeren van kostelijke studies of opzoekingen, tot het opmaken van gegevensbestanden of het houden van enquêtes
 • die bedoeld zijn om de persoonlijke intenties van de leden van het College te kennen

Om ontvankelijk te worden verklaard, moet de aanvraag tot interpellatie aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • schriftelijk opgesteld zijn in het Frans of Nederlands
 • de naam, de voornaam, het adres en het telefoonnummer van de aanvrager vermelden en de identiteit van diegene(n) die tijdens de zitting het woord zal (zullen) voeren
 • het onderwerp van de interpellatie moet duidelijk opgesteld zijn, met een samenvatting van de uiteen te zetten ideeën
 • 25 handtekeningen bevatten van inwoners van de Stad die het interpellatieverzoek steunen
 • vermelden van de identiteit, het adres en de geboortedatum van de 25 personen die het interpellatieverzoek steunen, zodat kan nagegaan worden of deze personen ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters en voldoen aan de leeftijdsvereiste

Om op de agenda van een welbepaalde vergadering van de Raad te kunnen ingeschreven worden:

 • moet het interpellatieverzoek 15 vrije dagen voor die zitting ontvangen zijn op het gemeentesecretariaat
 • Is dit niet het geval, dan kan de Voorzitter van de Raad beslissen het verzoek in te schrijven op de agenda van de eerste zitting die daarop volgt.

Er worden geen interpellaties gehoord door de Gemeenteraad in een periode van 6 maanden voorafgaand aan verkiezingen. Dat geldt zowel voor gemeenteraadsverkiezingen als voor federale, regionale of Europese verkiezingen.

Maximaal 3 interpellaties mogen worden ingeschreven op de agenda van eenzelfde vergadering.

Wie gebruik wil maken van dit recht moet dat op voorhand schriftelijk aanvragen.

Het verzoek gericht aan de Gemeenteraad wordt doorgestuurd naar het gemeentesecretariaat, dat de opvolging ervan verzorgt.

De verzending kan worden gedaan per post, e-mail of indiening in Brucity:

De gemeentesecretaris dient het verzoek in bij de Voorzitter van de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Schepenen.

Als het antwoord positief is, plaatst de Voorzitter van de Raad de ontvankelijke interpellatie op de agenda van de openbare vergadering van de Gemeenteraad. De aanvrager wordt dan op deze vergadering uitgenodigd om de interpellatie voor te stellen.

In geval van een negatieve beslissing wordt de aanvrager op de hoogte gebracht van de weigering.

De voorstelling van de interpellatie vindt plaats aan het begin van de openbare zitting.

De spreektijd van de vragensteller is beperkt tot 5 minuten. Hij richt zich daarbij uitsluitend tot de Voorzitter.

De mondelinge uiteenzetting wordt geformuleerd door diegene die in het verzoek aangeduid werd als woordvoerder. Ze mag niet fundamenteel afwijken van de inhoud van de samenvatting die bij de aanvraag gevoegd was.

Na het antwoord van het College beschikt de interpellant nog over 2 minuten om hierop te antwoorden.

De Raadsleden mogen niet tussenbeide komen tijdens de interpellatie. Er wordt geen debat gevoerd.