Interpellatie van de gemeenteraad

Elke burger krijgt de mogelijkheid mondeling vragen te stellen aan het College van Burgemeester en Schepenen, tijdens een openbare zitting van de Gemeenteraad.

De procedure (interpellatierecht) wordt opgenomen in het huishoudelijk reglement van de Gemeenteraad.

Het laat de burger toe rechtstreekse informatie of uitleg te bekomen over zaken van gemeentelijk belang. De burger kan zo de aandacht van de verantwoordelijke politici op deze onderwerpen vestigen.

De interpellatie moet uitgaan van personen die ten minste 16 jaar oud zijn en ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de Stad.

Ze kan alleen betrekking hebben op onderwerpen van algemeen belang, en niet op:

 • onderwerpen van persoonlijke aard of van particulier belang
 • vragen voor het verkrijgen van documentatie, juridisch advies,...
 • een onderwerp dat reeds werd behandeld de afgelopen 3 maanden of dat op het agenda staat van een zitting van de Gemeenteraad
 • de behandeling van sommige dossiers blijft echter strikt vertrouwelijk of strikt persoonlijk en zal dus nooit het voorwerp kunnen uitmaken van een openbare bespreking

Om ontvankelijk te worden verklaard, moet de aanvraag tot interpellatie ook minstens aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • van minstens 20 ondertekeningen van bewoners van de Stad voorzien zijn
 • schriftelijk aan de burgemeester worden gericht, in het Frans of in het Nederlands
 • ten minste 15 kalenderdagen vóór de voorgestelde zitting van de Gemeenteraad
 • de naam, voornaam en adres van de aanvrager vermelden
 • de aanvraag moet duidelijk opgesteld zijn en een samenvatting van de interpellatie bevatten

Wie gebruik wil maken van dit recht, moet een gewone brief met het onderwerp van zijn of haar interpellatie sturen naar:

 • de Burgemeester van Brussel
  Stadhuis
  Grote Markt
  1000 Brussel

Het College van Burgemeester en Schepenen oordeelt over de ontvankelijkheid van de interpellatieaanvraag. In geval van een negatieve beslissing moet het College zijn gemotiveerde weigering kenbaar maken aan de aanvrager.

Bij een positieve beslissing wordt deze uitgenodigd op een openbare zitting van de Gemeenteraad om zijn interpellatie voor te stellen.

De interpellatie wordt beperkt tot 5 minuten, plus 2 minuten om eventueel te reageren op het antwoord van het College.