Premies voor sportclubs

Verenigingen en sportclubs gevestigd op het grondgebied van de Stad Brussel, en die hun belangrijkste activiteiten uitoefenen op het grondgebied van de Stad kunnen subsidies krijgen.

Er bestaan 3 soorten subsidies:

 • Werkingssubsidies: voor de werking en het dagelijks beheer van de club
 • Investeringssubsidies: voor de aankoop van sportmateriaal dat langer dan 5 jaar meegaat
 • Specifieke subsidies: voor een uitzonderlijk sportevenement dat het imago en het sportieve karakter van de Stad Brussel valoriseert

Om subsidies aan te vragen, moet de sportclub of de vereniging:

 • een rechtspersoon (vzw of feitelijke vereniging) zonder winstoogmerk zijn
 • het belangrijkste deel van haar activiteiten organiseren op het grondgebied van de Stad Brussel (Brussel, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren)
 • een hoofdzetel op datzelfde grondgebied hebben (uitzondering toegestaan aan clubs die al jaren gebruikmaken van de sportinfrastructuur van de Stad, of clubs waarvan de discipline niet wordt aangeboden door een club met hoofdzetel op het grondgebied)
 • activiteiten aanbieden die sport voor jongeren, vrouwen, mensen met een beperking of senioren bevorderen

De werkingstoelagen worden toegekend op basis van objectieve criteria, rekening houdend met:

 • het aantal aangesloten leden, rekening houdend met het aantal leden woonachtig op het grondgebied van de Stad Brussel
 • het aantal jeugd (onder 18 jaar) en het bevorderen van sport voor vrouwen
 • de toegankelijkheid voor sporters met een beperkte mobiliteit of met een handicap
 • het aantal gekwalificeerde/gediplomeerde trainers actief in de club
 • het jaarlijks gevraagde lidgeld

Voor sporten in ploegverband werd gekeken naar het aantal in competitieverband ingeschreven ploegen.

Aanvragen moeten schriftelijk worden ingediend bij de Sportdienst of de Schepen van Sport.

De club moet een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier indienen, samen met de nodige gevraagde bewijsstukken.

Gaat het om een investeringssubsidie, dan wordt aangeraden om de offerte voor de betrokken aankoop of werken toe te voegen.

Gaat het om een specifieke subsidie dan moet het project grondig omschreven worden, het doelpubliek en de meerwaarde voor de Stad moeten besproken worden.

Formulieren in pdf:

Formulieren in Word:

Varia:

 • Subsidies, en het daaraan verbonden bedrag, worden toegekend en bepaald door de Schepen van Sport in functie van het beschikbaar budget
 • De Stad Brussel kan het volledig bedrag van de subsidies terugvorderen wanneer de club in gebreke blijft of een valse aangifte indiende
 • Onvolledige dossiers worden niet-ontvankelijk verklaard
 • Aanvragers moeten in hun publiciteit het logo van de Stad Brussel opnemen
 • Clubs die een aanvraag indienen, moeten in hun dagelijks beheer de door hun leden overhandigde sportcheques aanvaarden
 • Dat in voorgaande jaren subsidies werden toegekend, betekent niet automatisch dat ze nog een jaar worden verlengd

ZIE OOK

Rugby

PRAKTISCHE INFO