- 13 06 2022 OJ point_punt (024)

Bepaalde bijlagen betreffende de punten ingeschreven op de dagorde kunnen niet publiek worden gemaakt overeenkomstig de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, de wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten, boek XI van het Wetboek Economisch Recht, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en overeenkomstig het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017. Deze bijlagen zijn bijgevolg niet beschikbaar om te worden gedownload.

Back

024_Annexe au rapport FR.pdf
024_Arrêté Conseil.pdf
024_Bijlage van de verslag NL.pdf
024_Nota _Projectlines Ferraris_ NL.pdf
024_Note _Projectlines Ferraris_ FR.pdf
024_Plan d'alignements du PPAS 46-65bis.pdf
024_Plan d'aménagement du PPAS 46-65Bis.pdf
024_Plan de la situation existante du PPAS 46-65Bis.pdf
024_Prescriptions du PPAS 46-65bis FR.pdf
024_Raadsbesluit.pdf
024_Rapport d'absence d’incidences notables sur l'environnement FR.pdf
024_Verslag van de afwezigheid van significante impact op het milieu NL.pdf
024_Voorschriften van het BBP 46-65bis NL.pdf