- 14 03 2022 OJ point_punt (014)

Bepaalde bijlagen betreffende de punten ingeschreven op de dagorde kunnen niet publiek worden gemaakt overeenkomstig de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, boek XI van het Wetboek Economisch Recht, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en overeenkomstig het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017. Deze bijlagen zijn bijgevolg niet beschikbaar om te worden gedownload.

Back

014_Annexe au rapport.pdf
014_Arrêté Conseil.pdf
014_Bijlage van de verslag.pdf
014_Nota _Projectlines Ferraris_.pdf
014_Note _Projectlines Ferraris_.pdf
014_Plan d'alignements du PPAS 46-65bis.pdf
014_Plan d'aménagement du PPAS 46-65Bis.pdf
014_Plan de la situation existante du PPAS 46-65Bis.pdf
014_Prescriptions du PPAS 46-65bis.pdf
014_Raadsbesluit.pdf
014_Rapport d'absence d’incidences notables sur l'environnement FR.pdf
014_Verslag van de afwezigheid van significante impact op het milieu.pdf
014_Voorschriften van het BBP 46-65bis.pdf