Documenten (bijvoegsel) van 23-05-2022

Documenten van 23-05-2022s - 23 05 2022 OJ point_punt (052)

Bepaalde bijlagen betreffende de punten ingeschreven op de dagorde kunnen niet publiek worden gemaakt overeenkomstig de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, boek XI van het Wetboek Economisch Recht, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en overeenkomstig het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017. Deze bijlagen zijn bijgevolg niet beschikbaar om te worden gedownload.

Back

052_Arrêté Conseil.pdf
052_Raadsbesluit.pdf
052_Règlement d’accès aux filtres (accès interdit) équipés de caméras ANPR de la Ville de Bruxelles .pdf
052_Règlement d’accès aux rues scolaires de la Ville de Bruxelles FR.pdf
052_Règlement d’accès aux zones d’accès limité de la Ville de Bruxelles .pdf
052_Toegangsreglement tot de schoolstraten van de Stad Brussel NL.pdf
052_Toegangsreglement tot de zones met beperkte toegang van de Stad Brussel NL.pdf
052_Toegangsreglement voor filters (verboden toegang) uitgerust met ANPR-camera's van de Stad Brussel NL.pdf