- 31 01 2022 OJ point_punt (067)

Bepaalde bijlagen betreffende de punten ingeschreven op de dagorde kunnen niet publiek worden gemaakt overeenkomstig de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen, boek XI van het Wetboek Economisch Recht, de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies en overeenkomstig het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017. Deze bijlagen zijn bijgevolg niet beschikbaar om te worden gedownload.

Back

067_Arrêté Conseil.pdf
067_BBP Hop - effectenevaluatie NL.pdf
067_BBP Hop - voorschriften NL.pdf
067_BBP _Houba-Hospitaal_ 48_02 A_Bis_Ter - effectenevaluatie verslag NL.pdf
067_BBP _Houba-Hospitaal_ 48_02A - voorschriften NL.pdf
067_PPAS Houblon - plan d'alignement.pdf
067_PPAS Houblon - plan d'expropriation.pdf
067_PPAS Houblon - plan d'implantations et de gabarits.pdf
067_PPAS Houblon - plan de la situation existante.pdf
067_PPAS Houblon - prescriptions FR.pdf
067_PPAS Houblon - rapport d'évaluation des incidences FR.pdf
067_PPAS _Houba-Hôpital_ 48_02A - prescriptions FR.pdf
067_PPAS _Houba-Hôpital_ 48_02A_Bis_Ter - rapport d'évaluation des incidences FR.pdf
067_PPAS _Houba-Hôpital_ 48_02Bis - plan d'alignement .pdf
067_PPAS _Houba-Hôpital_ 48_02Ter - plan d'aménagement .pdf
067_Raadsbesluit.pdf