Ambulante handel

Er zijn verschillende manieren om ambulante handel op het grondgebied van de Stad Brussel uit te oefenen: zich inschrijven voor een markt in de Stad, het aanvragen van een individuele plaats in de openbare ruimte, het deelnemen aan kermissen, braderieën, rommelmarkten of tijdelijke evenementen. Al deze plaatsen worden beheerd via verordeningen en omkaderd door de cel Handel.

Standplaats op markten

De Stad Brussel organiseert een vijftiental openluchtmarkten. Sommige daarvan bieden voedingswaren aan, andere zijn meer artistiek van aard, zoals de antiekmarkt op de Zavel, de markt op het Vossenplein, de ambachtenmarkt op het Agoraplein,…

Sommige plaatsen zijn dus specifiek bestemd voor een welbepaald product. Er zijn twee manieren om een standplaats toegewezen te krijgen op een markt:

  • per abonnement: een dergelijk abonnement geeft recht op een vaste, voorbehouden plaats tegen een verminderd tarief, waarbij de betaling van de retributie via automatische overschrijving op de rekening van de Stad gebeurt en de kandidaturen ingediend kunnen worden bij de cel Markten na een kennisgeving van een opengevallen plaats of op eender welk ander moment
  • van dag tot dag (minimaal 5% van het totale aantal standplaatsen): na voorlegging van de vergunning van de cel Handel gebeurt de toewijzing van de lege standplaats per lottrekking bij de opening van de markt. Het plaatsrecht moet ter plaatse betaald worden aan de ontvanger van de Stad, tegen ontvangstbewijs.

Reglement:

Standplaats op het openbaar domein

Over het grondgebied van de Stad Brussel zijn er ongeveer 170 standplaatsen verspreid, die bestemd zijn voor de ambulante handel, waaronder een Foodtruckparcours van ongeveer 20 plaatsen waarvoor een beurtrol geldt, frituren, kiosken, standplaatsen voor ijsventers, standplaatsen tijdens wedstrijden van het Koning Boudewijnstadion,... De lijst van deze standplaatsen evolueert voortdurend en is goedgekeurd door het College van Burgemeester en Schepenen. De kandidaturen kunnen worden ingediend bij de cel Commerciële Animatie naar aanleiding van een bekendmaking van vrije standplaats of op elk ander moment.

Standplaatsen op kermissen (foren)

De Stad Brussel organiseert kermissen (foren) op haar grondgebied, zoals de Zuidfoor, de kermis van Laken,... De kermisuitbaters kunnen een contract voor 5 jaar krijgen voor een standplaats of kunnen zich kandidaat stellen op een ad-hocbasis voor opengevallen plaatsen. De kandidaturen kunnen worden ingediend bij de cel Commerciële Animatie naar aanleiding van een bekendmaking van vrije standplaats.

Standplaats op braderijen, rommelmarkten en andere feestelijkheden

Om een standplaats in de buurt van een evenement te verkrijgen, moet er minstens 4 weken op voorhand een aanvraag ingediend worden, vergezeld van een schriftelijk akkoord van de organisator van het evenement.

Als de gewenste standplaats zich direct binnen de perimeter van het evenement bevindt, dan moet de aanvraag rechtstreeks bij de organisator van het evenement ingediend worden.

De cel Commerciële Animatie zal op eenvoudig verzoek zowel de contactgegevens van de organisator als de perimeter van het evenement kunnen meedelen.

Zich inschrijven voor een markt, kermis of het openbaar domein?

Om een standplaats op een markt, een kermis of het openbaar domein toegewezen te krijgen, moet er een aanvraag bij de cel Markten of bij de cel Commerciële Animatie van de Stad Brussel ingediend worden, hetzij rechtstreeks via hun loket, hetzij via een aangetekende brief.

Elke kandidatuur moet vergezeld zijn van het kandidatuurformulier en de documenten die er in dit formulier opgesomd worden.

Om een specifiek voor een bepaald product bestemde standplaats toe te wijzen, zal de betreffende cel ook om documenten kunnen vragen. Aan de hand hiervan wordt de beantwoording van de door de kandidaat voorgestelde producten aan de definitie van het product in kwestie nagegaan.

Oproep tot kandidaten

De Stad publiceert regelmatig bekendmakingen van vrije standplaatsen voor haar kermissen, markten en ambulante standplaatsen. U vindt hier de lijst van de lopende kennisgevingen en de uiterste datums om een kandidatuur in te dienen.

ZIE OOK