Verstoorde dienstverlening op maandag 6 december

Op maandag 6 december 2021 is de dienstverlening aan de loketten van het Administratief centrum en de verbindingsbureaus verstoord door syndicale acties. Het verbindingsbureau van Neder-Over-Heembeek is gesloten. U kan altijd uw documenten online aanvragen of een afspraak maken. Er worden ook storingen verwacht op het bus-, tram- en metronet van de MIVB.

 

Directie van de administratie

De administratie wordt geleid en gecoördineerd door de gemeentesecretaris. De Stadssecretaris is een ambtenaar die door de gemeenteraad benoemd wordt.

De Stadssecretaris oefent zijn functie uit tot aan zijn pensionering en wordt niet vervangen om de 6 jaar telkens er nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaatshebben. Daardoor draagt hij bij tot een zekere continuïteit in het administratief beheer van de gemeente.

Als secretaris van de Gemeenteraad en van het College van Burgemeester en Schepenen is hij belast met de voorbereiding van de dossiers die aan deze vergaderingen voorgelegd worden en met het opstellen van de verslagen.

Onder het gezag van het College leidt en coördineert hij de gemeentelijke diensten en is hij, behoudens de uitzonderingen waarin de wet voorziet, hoofd van het personeel.