Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)

Gemeenten kunnen bepaalde soorten onburgerlijk gedrag onmiddellijk bestraffen dankzij het systeem van de gemeentelijke administratieve sancties (GAS).

Opgelet: voor alle vragen in verband met betaald parkeren op de openbare weg (parkeermeters), gelieve contact op te nemen met de cel Parkeren.

Sinds 1999 kunnen gemeenten onburgerlijk gedrag onmiddellijk bestraffen met administratieve sancties: het gooien van afval op de openbare weg, geluidsoverlast, graffiti, urineren op de openbare weg, hondenpoep,... Het systeem ontlast de rechtbanken en het parket en zorgt voor een effectieve sanctie.

Het bedrag van deze gemeentelijke administratieve sanctie, als deze bestaat in een boete, bedraagt maximaal 350 euro (en maximaal 175 euro als de betrokkene minderjarig is op het ogenblik van de feiten).

Drie gedragstypes worden bestraft met een administratieve sanctie:

Onburgerlijk gedrag (overtredingen van het Algemeen politiereglement)

Wordt beschouwd als 'overlast', onburgerlijke gedragingen zoals:

 • urineren op de openbare weg
 • gooien van papier op de openbare weg
 • spuwen op de openbare weg
 • buitenzetten van vuilniszakken buiten de uren die hiervoor zijn voorzien
 • geluidsoverlast
 • bepaalde vormen van diefstal
 • private bezetting van de openbare weg
 • uitoefenen van bepaalde activiteiten op de openbare weg zonder vergunning

De Stad beschikt over een termijn van 6 maanden om deze dossiers te behandelen en al dan niet een boete op te leggen aan de overtreder.

In bepaalde gevallen kan de boete worden vervangen door een bemiddeling.

Overtredingen door etablissementen (overtredingen van de gemeentelijke reglementen)

Worden beschouwd als problematische gedragingen die kunnen worden toegeschreven aan etablissementen:

 • opening van een etablissement zonder dat het administratief dossier in orde werd gebracht
 • uitbaten van een terras zonder vergunning
 • niet-respecteren van de afmetingen van het terras
 • leurhandel
 • geluidsoverlast

De Stad beschikt over een termijn van 6 maanden om deze dossiers te behandelen en al dan niet een boete op te leggen aan de overtreder.

In bepaalde gevallen kan de boete worden vervangen door de schorsing of intrekking van de vergunning of de sluiting van een etablissement.

Verkeersinbreuken (stilstaan en parkeren) - overtredingen van de Wegcode

Sinds 1 maart 2015 is de Stad bevoegd om boetes op te leggen in geval van het niet-eerbiedigen van bepaalde bepalingen van de Wegcode inzake stilstaan en parkeren.

Deze inbreuken maken het voorwerp uit van boetes die worden bepaald door het koninklijk besluit van 9 maart 2014 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 et F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen.

Verkeersinbreuken - toegang tot een zone met beperkte toegang en camera's

De filters - ANPR-camera's - die het verkeer verbieden door een C3-verkeersbord, maken de toegang tot de straat onmogelijk (24 uur per dag en 7 dagen per week).

Meer info:

Toelatingen voor toegang (zie 'Toegang tot een zone met beperkte toegang en camera's')

Bij een inbreuk stuurt het gemeentebestuur van de Stad Brussel een brief met het bedrag van de te betalen boete en het proces-verbaal of vaststelling.

Deze brief bevat het logo van de Stad Brussel en een verwijzing naar de dienst Administratieve Sancties.

Als u het niet eens bent met de opgelegde boete en u hebt overtuigende argumenten, dan kunt u de overtreding betwisten.

Hoe aanvragen?

1. Protest indienen:

Online via het formulier

Let op de wettelijke termijn, die in de brief staat vermeld in de alinea 'u wenst de inbreuk te betwisten'. Deze bedraagt 15 of 30 dagen, afhankelijk van het soort inbreuk.

U beschikt over een vrij tekstveld en de mogelijkheid om alle bewijzen die u nuttig acht bij te voegen.

Na het invullen van het online formulier ontvangt u per e-mail een kopie van uw betwisting.

Opmerkingen:

De Stad Brussel behandelt enkel de inbreuken gepleegd op het grondgebied van de Stad Brussel en waarvoor zij bevoegd is. Staat het logo van de Stad niet op de documenten, of is het geen gemeentelijke administratieve sanctie, dan moet u zich wenden tot de bevoegde dienst.

2. Meer informatie over een betwisting die al is ingediend via het online formulier of over een administratieve sanctiedossier?

Op telefonische afspraak, te nemen:

U heeft een betalingsherinnering of andere brief ontvangen waarin de betaling van de boete wordt geëist of u wil een betalingsregeling of u hebt een vraag.

U heeft een boete gekregen omdat u een overtreding heeft begaan in verband met stilstaan of parkeren, een overtreding of het betreft uw vestiging. Vanaf onze brief heeft u 30 dagen de tijd om uw betaling uit te voeren. Alle informatie die nodig is voor de betaling vindt u op de eerste pagina van onze brief.

U heeft een betalingsherinnering ontvangen. Vanaf de herinneringsbrief heeft u 30 dagen de tijd om te betalen. In dit stadium van de procedure kunt u de boete niet meer aanvechten, deze is definitief. Bij uitblijven van betaling wordt uw dossier ter incasso opgestuurd naar een gerechtsdeurwaarder en worden de kosten van deze procedure, plus de kosten van het versturen van een aangetekende brief, aan u in rekening gebracht.

U heeft een betalingsherinnering ontvangen maar u heeft uw boete betaald of u heeft uw betaling gedaan en onze brieven hebben elkaar gekruist: stuur ons een betalingsbewijs per e-mail of gebruik het online formulier.

U wilt een verzoek tot gespreide betaling indienen en uw boete over meerdere maanden afbetalen, neem dan contact met ons op via e-mail of via het online formulier. Bij niet-tijdige betaling wordt de schuld onmiddellijk en zonder ingebrekestelling opeisbaar.

Parallel met de administratieve boetes bestaat er een bemiddelingsdienst die bijvoorbeeld tussenbeide komt wanneer uit onderzoek van het dossier over een bepaalde inbreuk blijkt dat de inbreuk haar oorsprong vindt in een conflict tussen twee burgers.

De bestraffende ambtenaar kan vervolgens beslissen om al dan niet gevolg te geven met een administratieve boete. Voor minderjarigen tussen 16 en 18 jaar is de bemiddeling verplicht.

Contact:

 • Bemiddeling - Gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)
  Sluismeester Coggestraat 18
  1000 Brussel