Hervorming stedenbouwkundige wetgeving

Op 1 september 2019 treedt een grondige hervorming in voege van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de Ordonnantie betreffende de milieuvergunningen (OMV). Deze hervorming brengt ingrijpende wijzigingen aan in de procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van stedenbouwkundige en milieuvergunningen (-attesten).

De regels en procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van stedenbouwkundige vergunningen (attesten) kunnen worden geraadpleegd op de websites van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Meer info:

De regels en procedures inzake indiening, behandeling, aflevering en beroep van milieuvergunningen (-attesten) kunnen worden geraadpleegd op de website:

Meer info:

De Stad Brussel verstrekt niet langer informatie voorafgaand aan de indiening van een aanvraag voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning (-attest), evenals over de geldende plannen en voorschriften voor een perceel of een vastgoedproject.

Algemene informatie over in Brussel geldende stedenbouwkundige voorschriften kan worden verkregen via:

De cartografische website BruGIS biedt u ook de meest recente stedenbouwkundige gegevens voor het hele Brussels Gewest:

Homegrade begeleidt particulieren gratis bij hun renovatieprojecten en bij de samenstelling van hun aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zonder architect:

Gemaakt 23/08/2019 (bewerkt op 08/10/2020)
Hervorming stedenbouwkundige wetgeving
© urbanisme.irisnet.be