Informatie en sensibilisering - netheid

Verschillende diensten werken aan de openbare netheid op het grondgebied van de Stad Brussel. De dienst Netheid van de Stad Brussel werkt het hele jaar aan de informatie voor en sensibilisering van de verschillende soorten publiek van de Stad Brussel. Wilt u flyers, pocket-asbakken of een project voorstellen, neem dan contact op met de dienst via 0800 901 07 of per e-mail op netheid@brucity.be.

Verschillende diensten werken aan de openbare netheid op het grondgebied van de Stad Brussel.

Dienst Openbare Netheid van de Stad Brussel

De dienst Openbare Netheid heeft verschillende taken:

  • dagelijks: het schoonmaken van straten en trottoirs, het legen van de openbare vuilnisbakken, opruimen van sluikstorten, het reinigen van riolen, het verwijderen van tags en graffiti, het onderhoud van openbare vuilnisbakken, urinoirs en toiletten, hondentoiletten,...
  • periodiek: de schoonmaak van de openbare ruimte na markten, tijdens of na feestelijke evenementen en andere publieke manifestaties en het ter beschikking stellen van vuilnisbakken en containers voor openbare evenementen
  • seizoensgebonden: het opruimen van gevallen bladeren, selectieve onkruidbestrijding, strooien van zout bij vorst

Er is ook een team van bemiddelaars ten dienste van de bewoners: zij volgen de aanvragen op die per e-mail of telefoon binnenkomen, en ze zijn aanwezig in het terrein voor de bewustmaking van het publiek, maar ook tijdens specifieke acties of evenementen (wijkfeesten, Dag van de Netheid, comités,...)

Een vijftigtal beëdigde ambtenaren kunnen ook boetes geven voor overtredingen in verband met de netheid (sluikstorten, vuilniszakken die buiten staan buiten de toegestande uren of dagen, weggooien van klein afval, hondenpoep,...).

Regionaal Agentschap Net Brussel

Het Regionaal Agentschap Net Brussel is belast met:

  • de inzameling van huishoudelijk afval op het grondgebied van de Stad (net zoals die van de andere Brusselse gemeenten)
  • het plaatsen en leegmaken van de glasbollen
  • de netheid van gewestwegen
  • de netheid van enkele wijken (Antwerpsesteenweg, Vijfhoek, zuidelijke deel van de Noord-Oostwijk, Louiza en Roosevelt)

Dienst Groene ruimten van de Stad Brussel

De dienst Groene ruimten is belast met het onderhoud en het schoonmaken van de gemeentelijke parken.

Leefmilieu Brussel

Leefmilieu Brussel is belast met het onderhoud en het schoonmaken van de gewestelijke parken.

MIVB en NMBS

Deze openbare vervoersmaatschappijen verzekeren de netheid in hun eigen infrastructuur, behalve de vrije banen:

  • MIVB (metrostations)
  • NMBS (treinstations)

De bemiddelaars van de dienst Netheid hebben dagelijks contact met de inwoners: naast het beheer van de klachten die per mail of telefoon binnenkomen, zijn ze ook aanwezig op het terrein en sensibiliseren ze inwoners tijdens specifieke acties of openbare evenementen (Brussel Bad, Winterpret, rommelmarkten, straatfeesten, Dag van de Netheid, Netheidscomités,...).

De bemiddelaars voeren ook regelmatig voorlichtingscampagnes om mensen aan de regels rond vuilniszakken te herinneren.

De Netheidskalender is ontworpen om te antwoorden op vragen van de bewoners over netheid. De kalender wordt in december-januari uitgedeeld aan alle inwoners van de Stad Brussel. Hij herinnert aan de regels die gelden voor het verwijderen van afval (zoals het gebruik van witte, gele, blauwe en groene zakken, glasbollen,...) en richt zich op de bestrijding van overlast, het verwijderen van graffiti en tags, bewustmaking,...

Daarnaast staat er ook uitgebreide informatie in zoals de data van de ophaling van het grofvuil, de Netheidscomités,... Iedereen kan de dagen van de ophaling in zijn of haar straat aanduiden op de kalender.

Een papieren exemplaar kan worden aangevraagd bij de dienst Netheid: 0800 901 07 of netheid@brucity.be.

Communicatiecampagne - 'De Helden van elke dag'

In mei 2017 startte de campagne 'De Helden van elke dag'. Het doel van deze campagne is het herwaarderen van de arbeiders van de dienst Netheid, die meestal onzichtbaar voor de meeste mensen, een onmisbare taak uitvoeren. Zij zijn immers 365 dagen per jaar op het terrein en werken onafgebroken om de Stad Brussel aangenaam te maken voor de bewoners en de bezoekers (pendelaars, toeristen,...).

Volgende video's tonen de straatvegers van de Stad Brussel aan het werk, met volgende slogan: de dienst Netheid van de Stad, dat zijn meer dan 300 personen op het terrein, 365 dagen per jaar. Dank om respect te tonen voor hun werk.

Sinds 2009 wordt elk voorjaar de Dag van de Netheid georganiseerd in Brussel. Deze dag mobiliseert de Netheidsambassadeurs (bewoners verenigingen, buurtcomités,...) en heeft tot doel eraan te herinneren dat de netheid van de stad een zaak van iedereen is.

Gedurende de dag worden een heleboel activiteiten georganiseerd in de tien Netheidsambassades over de hele Stad (Brussel, Laken, Haren en Neder-Over-Heembeek). Bewoners kunnen kennismaken met de straatvegers van hun buurt, maar ook de netheidsbemiddelaars, de teamleiders en de plaatselijke overheid die belast is met de openbare netheid.

Er worden ook veel festiviteiten georganiseerd (fanfares, spelletjes, straatartiesten, uitdelen van kleine geschenken,...).

Word Netheidsambassadeur!

Een Netheidsambassadeur is een burger of een vereniging waarvan de taak is om te wijzen op het belang van de betrokkenheid van iedereen in de netheid van Brussel.

Hoe? Door het verspreiden van informatie, het aanbrengen van een poster aan zijn of haar raam, het aanbieden van een animatie of project en door het schoonmaken van zijn stoep op de Dag van de Netheid zelf.

Elk jaar zijn er een 300 Netheidsambassadeurs. Waarom u of uw vereniging niet?

Meer info:

In zones met een wijkcontract, zoals de wijk Bockstael bijvoorbeeld (2014-2017), neemt de Stad bijkomende straatvegers aan, maar ook Netheidscoördinatoren die lokale initiatieven rond netheid ontwikkelen. Op wijkniveau spelen zij de rol die bemiddelaars op het hele grondgebied van de Stad spelen.