Inschrijving kiezers gemeenteraadsverkiezingen

Niet-Belgische burgers die in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 13 oktober 2024. Deadline voor de inschrijving: 31 juli 2024.

Belgen (18+) die zijn ingeschreven in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente moeten zich niet inschrijven voor de verkiezingen. Zij worden automatisch op de kiezerslijst ingeschreven voor alle verkiezingen.

Niet-Belgische burgers van de Europese Unie moeten aan 4 voorwaarden voldoen:

  1. de nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten
  2. de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
  3. ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente waarbij de aanvraag ingediend werd en
  4. zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht bedoeld in de artikelen 6 tot 8 van het Kieswetboek

Niet-Belgische burgers van buiten de Europese Unie moeten aan 5 voorwaarden voldoen:

  1. zijn/haar hoofdverblijfplaats ononderbroken in België gevestigd hebben gedurende de laatste 5 jaar
  2. de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben
  3. ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente waarbij de aanvraag werd ingediend
  4. zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht bedoeld in de artikelen 6 tot 8 van het Kieswetboek en
  5. op erewoord verklaren de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven

De voorwaarden inzake leeftijd en niet-uitsluiting of niet-schorsing van het kiesrecht moeten ten laatste op de dag van de verkiezingen vervuld zijn.

Opmerkingen:

Zodra uw aanvraag is aanvaard, bent u wettelijk verplicht om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen en, als nog steeds aan de verkiezingsvoorwaarden wordt voldaan, aan de daaropvolgende verkiezingen, tenzij u zich de dag na de verkiezingen van de kiezerslijst schrapt. Niet voldoen aan uw kiesplicht kan leiden tot sancties. Vergeet niet om indien nodig een volmachtformulier in te vullen.

Als u dat al bij vorige gemeenteraadsverkiezingen hebt gedaan en als u nog steeds aan de andere kiesvoorwaarden voldoet, hoeft u geen nieuw verzoek in te dienen en ontvangt u uw uitnodiging om te stemmen.

Online via Externe site Inschrijving verkiezingen uiterlijk op 31 juli 2024 (aanmelden via itsme of met eID kaartlezer).

De dienst Kieszaken antwoordt op uw vragen via e-mail naar verkiezingen@brucity.be

Opmerking: een Europese burger die als kiezer is geregistreerd voor de gemeenteraadsverkiezingen, wordt niet automatisch geregistreerd op de lijst met kiezers voor de Europese verkiezingen en omgekeerd. Daarvoor zijn aparte procedures van toepassing:

Inschrijving kiezers Europese verkiezingen

Verblijfskaart

Gratis

Er is geen vaste termijn waarbinnen het gemeentebestuur een beslissing moet nemen over een aanvraag. De aanvragen worden gebundeld en gezamenlijk voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Gemaakt 23/11/2023 (bewerkt op 22/02/2024)

ZIE OOK

Inschrijving kiezers gemeenteraadsverkiezingen