Stedenbouwkundige inlichtingen

Hoe stedenbouwkundige inlichtingen bekomen?

De stedenbouwkundige inlichtingen informeren elke aanvrager over de reglementaire bepalingen, gewestelijk of gemeentelijk, die van toepassing zijn op hun eigendom. Ze zijn nodig voor elke verkoopakte. De aanvraag moet gebeuren bij het begin van de verkoop van het goed.

De aanvraag moet worden ingediend met het hieronder beschikbare aanvraagformulier, en met de volgende stukken:

 • Het bewijs van de betaling van de vergoeding van 81,60 euro per kadastraal perceel (verdubbeld in geval van hoogdringendheid bij een gerechtelijke verkoop)
 • Indien van toepassing, de inlichtingen over de titel die aan een zakelijk recht op het onroerend goed verbonden is (eigendomstitel, kopie akte, Belgisch Staatsblad, kadastrale legger afkomstig van de FOD Financiën), met, in voorkomend geval, een afschrift van het mandaat verkregen van de houder van het zakelijk recht
 • Zo nodig, de beknopte beschrijving van het goed
  De beknopte beschrijving bestaat uit een woordelijke omschrijving en één of meerdere schetsen of plannen. Al die stukken samen moeten de feitelijke toestand van het goed volmaakt weergeven. Ze mag beperkt blijven tot een woordelijke beschrijving, enkel en alleen indien die volstaat voor een volmaakt begrip van de feitelijke toestand van het goed. Bij de beknopte beschrijving mag een fotoreportage met een legende en vermelding van de plaatsen waar de foto's genomen zijn, gevoegd worden. De beknopte beschrijving wordt gedateerd en ondertekend door diegene die haar heeft opgesteld en omvat ten minste de volgende elementen:
  • het juiste adres van het beschreven goed en het nummer van het kadastraal perceel of de kadastrale percelen
  • de eigenschappen van de gevels die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte en van de bedaking
  • de bestemming of het gebruik van elk bouwwerk of deel van een bouwwerk als de bestemming of het gebruik ervan verschillend zijn
  • het aantal wooneenheden in het goed en de indeling daarvan
  • het aantal parkeerplaatsen

Als het goed waarop de aanvraag betrekking heeft, meerdere bouwwerken omvat, wordt elk bouwwerk afzonderlijk beschreven.

 • In geval van een hoogdringende aanvraag (de hoogdringendheid wordt alleen aanvaard in geval van een gerechtelijke verkoop), het document dat de hoogdringendheid van de aanvraag aantoont

Om de instructie van de aanvraag te vergemakkelijken, wordt u verzocht het ingevulde formulier en de nodige documenten enkel per e-mail naar volgend adres te sturen:

De behandeling van uw aanvraag gaat pas in vanaf ontvangst van alle documenten.

Door de aanzienlijke overbelasting van het werk na de wijziging van het artikel 275 van het BWRO, is het op dit moment onmogelijk binnen de opgelegde termijnen te antwoorden. De Stad Brussel stelt alles in het werk om de vertraging weg te werken.

Vooraleer een aanvraag tot vergunning (attest) in te dienen, is voorafgaand onderzoek nuttig om kennis te nemen van de laatst afgeleverde vergunning voor het betrokken goed.

Indien het gaat om een nieuw verworven goed heeft de notaris er melding van gemaakt in zijn bestemmingsaktes van het goed en de toegekende vergunningen.

In de andere gevallen dient de aanvrager de laatste toelatingen op te zoeken.

De raadpleging van de archieven gebeurt uitsluitend op afspraak. Gelieve daarvoor onderstaand formulier volledig ingevuld terug te sturen naar: urb.archieven@brucity.be

Een kopie (papier of digitaal) van bepaalde documenten kan verkregen worden na voorafgaande betaling van een vergoeding.

De cartografische website BruGIS biedt u de meest recente stedenbouwkundige gegevens voor het hele Brussels Gewest:

Homegrade begeleidt u ook gratis bij renovatiewerken en -projecten in uw woning: