Stedenbouwkundige inlichtingen in het kader van een vastgoedtransactie (Art. 275 van het BWRO)

De stedenbouwkundige inlichtingen informeren elke aanvrager over de reglementaire bepalingen, gewestelijk of gemeentelijk, die van toepassing zijn op zijn eigendom. Ze zijn vereist bij elke verkoopakte.

De aanvraag om stedenbouwkundige inlichtingen moet ingediend worden met behulp van het:

Het formulier moet volledig ingevuld en vergezeld van alle vereiste documenten opgestuurd worden naar: urb.ru-si.275@brucity.be

De behandeling van uw aanvraag gaat pas in vanaf het moment waarop alle vereiste documenten ontvangen werden.

De aanvraag wordt behandeld in de taal van het aanvraagformulier, tenzij uitdrukkelijk gevraagd in de initieel begeleidende brief.

Door de werklast zijn de diensten Stedenbouw niet bij machte om gevolg te geven aan uw aanvraag om stedenbouwkundige inlichtingen binnen de termijnen opgelegd door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). De dienst zet alles in het werk om de achterstand zo snel mogelijk weg te werken.

De raadpleging van de archieven gebeurt bij het Archief van de Stad Brussel:

Plannen van een gebouw zoeken

Een kopie (papier of digitaal) van bepaalde documenten kan verkregen worden na voorafgaande betaling van een vergoeding.

Opgelet: bij stedenbouwkundige vergunningen heeft de dienst Archief van de Stad Brussel als uitsluitende opdracht de dossiers ter raadpleging ter beschikking te stellen. Bijgevolg zijn de ambtenaren van de dienst Archief niet bevoegd om:

  • vragen van stedenbouwkundige aard te beantwoorden (rechtstoestand van een goed, stedenbouwkundige bestemming, toelichting bij plannen,...)
  • een advies te formuleren of de inhoud van dossiers van stedenbouwkundige vergunningen die in de depots worden bewaard te interpreteren
  • attesten van welke aard ook (stedenbouwkundige bestemming, afwezigheid van plannen,...) af te leveren

ZIE OOK