Stedenbouwkundige inlichtingen in het kader van een vastgoedtransactie (Art. 275 van het BWRO)

De stedenbouwkundige inlichtingen informeren elke aanvrager over de reglementaire bepalingen, gewestelijk of gemeentelijk, die van toepassing zijn op zijn eigendom. Ze zijn vereist bij elke verkoopakte.

De aanvraag om stedenbouwkundige inlichtingen moet ingediend worden met behulp van het:

Het formulier moet volledig ingevuld en vergezeld van alle vereiste documenten opgestuurd worden naar:

De behandeling van uw aanvraag gaat pas in vanaf het moment waarop alle vereiste documenten ontvangen werden.

Door de werklast zijn de diensten Stedenbouw niet bij machte om gevolg te geven aan uw aanvraag om stedenbouwkundige inlichtingen binnen de termijnen opgelegd door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). De dienst zet alles in het werk om de achterstand zo snel mogelijk weg te werken.

Vooraleer een aanvraag tot vergunning (attest) in te dienen, is voorafgaand onderzoek nuttig om kennis te nemen van de laatst afgeleverde vergunning voor het betrokken goed.

Indien het gaat om een nieuw verworven goed heeft de notaris er melding van gemaakt in zijn bestemmingsaktes van het goed en de toegekende vergunningen.

In de andere gevallen dient de aanvrager de laatste toelatingen op te zoeken.

De raadpleging van de archieven gebeurt bij het Archief van de Stad Brussel:

Een kopie (papier of digitaal) van bepaalde documenten kan verkregen worden na voorafgaande betaling van een vergoeding.

ZIE OOK