Maatregelen tegen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus.

 

Stedenbouwkundige inlichtingen in het kader van een vastgoedtransactie (Art. 275 van het BWRO)

De stedenbouwkundige inlichtingen informeren elke aanvrager over de reglementaire bepalingen, gewestelijk of gemeentelijk, die van toepassing zijn op zijn eigendom. Ze zijn vereist bij elke verkoopakte.

Maatregelen coronavirus (opschorting termijnen): in toepassing van verschillende volmachtbesluiten aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tijdens de lockdown, werden de vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft die vastgelegd zijn in de reglementering opgeschort vanaf 16 maart 2020 en tot 15 juni 2020.

De tijdens deze opschortingsperiode aangenomen akten en beslissingen zijn volledig rechtsgeldig.

In toepassing van het nieuwe volmachtbesluit nr. 2020/038 (PDF, 312.53 KB) aangenomen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 10 juni 2020, zijn sommige termijnen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen tevens verlengd, afhankelijk van de datum van indiening van de aanvraag, van het type aanvraag of van de fase van de procedure.

De aanvraag om stedenbouwkundige inlichtingen moet ingediend worden met behulp van het:

Het formulier moet volledig ingevuld en vergezeld van alle vereiste documenten opgestuurd worden naar:

De behandeling van uw aanvraag gaat pas in vanaf het moment waarop alle vereiste documenten ontvangen werden.

Door de werklast zijn de diensten Stedenbouw niet bij machte om gevolg te geven aan uw aanvraag om stedenbouwkundige inlichtingen binnen de termijnen opgelegd door het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO). De dienst zet alles in het werk om de achterstand zo snel mogelijk weg te werken.

Vooraleer een aanvraag tot vergunning (attest) in te dienen, is voorafgaand onderzoek nuttig om kennis te nemen van de laatst afgeleverde vergunning voor het betrokken goed.

Indien het gaat om een nieuw verworven goed heeft de notaris er melding van gemaakt in zijn bestemmingsaktes van het goed en de toegekende vergunningen.

In de andere gevallen dient de aanvrager de laatste toelatingen op te zoeken.

De raadpleging van de archieven gebeurt uitsluitend op afspraak. Gelieve daarvoor onderstaand formulier volledig ingevuld terug te sturen naar: urb.archieven@brucity.be

Een kopie (papier of digitaal) van bepaalde documenten kan verkregen worden na voorafgaande betaling van een vergoeding.

ZIE OOK