Wettelijk samenwonen - beëindiging

Het samenwonen eindigt niet automatisch wanneer één van de partners de gezamenlijke woning verlaat. 

Wettelijk samenwonen eindigt in de volgende gevallen:

  • Automatisch door het huwelijk of door het overlijden van één van de samenwonenden
  • Vrijwillig door een gemeenschappelijke verklaring of een eenzijdige verklaring die schriftelijk en tegen ontvangstbewijs wordt afgegeven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van verblijf

Wanneer beide aangevers naar het buitenland zijn verhuisd, kan de beëindiging schriftelijk worden gedaan. De aanvraag moet de vorm aannemen van een brief die door één of beide samenwonenden moet worden ondertekend. Om de identiteit van de persoon te garanderen, moet de brief vergezeld gaan van een kopie van de identiteitskaart.

Bevoegde gemeente:

  • Het is de gemeente van de laatste woonplaats in België die de beëindiging van de wettelijke samenwoning zal registreren.
  • Als de burgers niet dezelfde laatste woonplaats hebben, is elke gemeente bevoegd.
    Als één van hen het laatst in de gemeente van de gemeenschappelijke woonplaats heeft gewoond, heeft deze gemeente voorrang.

De betaling moet geschieden door overschrijving op de rekening van de Stad (BE82 0910 1909 3568) met de mededeling: "stopzetting CL + naam burgers".

Wanneer beide brieven zijn ontvangen + bewijs van betaling, ontvang je een bevestiging via e-mail.

Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel, te nemen:

Gelieve je te presenteren:

  • hetzij met zijn tweeën: een verklaring van beëindiging met wederzijds goedvinden afleggen, die moet worden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van één van de partijen
  • Of alleen: een verklaring van eenzijdige staking afleggen, die moet worden ingediend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van de partij die de verklaring aflegt. De aangever moet dan contact opnemen met een deurwaarder van zijn keuze. De partij die de eenzijdige beëindiging doet, moet de verklaring van eenzijdige beëindiging overleggen en de deurwaarderskosten voor de betekening aan de andere partij betalen.

Geldig identiteitsbewijs

25 euro (beëindiging met wederzijds goedvinden)

Bij een eenzijdige opzegging moet de samenwoner die de verklaring aflegt, naast de 25 euro ook de deurwaarderskosten betalen.

Rechtstreeks (beëindiging met wederzijds goedvinden).

De eenzijdige opzegging wordt geregistreerd bij terugkomst van de aangetekende brief van de deurwaarder.

ZIE OOK