Bestuur

De Stad Brussel heeft besloten om een ambitieuze en onuitgegeven hervorming van goed bestuur te lanceren, betreffende haar werking en meer bepaald haar structuren.

Om beter aan deze ambitie van verandering te beantwoorden, is de hervorming vastgelegd in 3 belangrijke hoofdlijnen:

  • goed bestuur
  • transparantie
  • expertise

Deze verschillende hoofdlijnen worden punt per punt uitgelegd in volgende nota:

Voor een betere leesbaarheid en beter begrip van het geheel maakte de Stad Brussel een brochure over de structuren die afhangen van de Stad of een band hebben met de Stad. Deze structuren werden opgedeeld in 5 categorieën:

Structuren van de Stad Brussel

NAAM ORGANISMEDiscussie werkgroep Bestuur juli 2017Bezoldiging voor wijzigingBeslissing genomen inzake bezoldigingStatuten voor wijzigingStatuten na wijzigingstatutenwijziging beëindigd
ACCUEIL ET RENCONTRE BRUXELLOIS AUTOUR DE L'ENFANCE, en abrégé A.R.BR.E. / BRUSSELSE OPVANG EN SAMENKOMST OMTRENT HET JONGE KIND, afgekort B.O.S. (PDF)Herleiden tot 12 mandaten / onderzoeken of de subsidies kunnen overgenomen worden door de Stad indien de vzw geschrapt zou wordenOnbezoldigd mandaat. Bezoldiging noch zitpenning.AV: min. 14 leden , max. 23 leden
- De Schepen van het Jonge kind van de Stad Brussel ;
- De Directeur -generaal Departement Demografie van de Stad
- De Directeur Dienst van Het Jonge kind van de Stad
- Directeur-generaal Dep. Cultuur, Jeugd, Ontspanning, Sport ;
- 5 afgevaardigden van de Gemeenteraad,
- 3 vertegenwoordigers van de verenigingen, actief in het domein van het Jonge kind op het grondgebied van de Stad Brussel ;
Mogen leden zijn :
- twee vertegenwoordigers van de Dienst van het Jonge kind van de Stad Brussel ;
- één vertegenwoordiger van het OCMW ;
- één vertegenwoordiger van de vzw BADJE ;
- één vertegenwoordiger van de ONE ;
- één vertegenwoordiger van Kind en Gezin
- Elke andere fysieke of morele persoon, bevoegd wat betreft het jonge kind en in staat om positief bij te dragen aan de doelstellingen van de vereniging kan lid worden door een gemotiveerde aanvraag te richten aan de raad van bestuur die erover zal beslissen bij gewone meerderheid.

Statuten gewijzigd door AV van 14/12/2017.-
AV: minimum 9 leden (ipv min. 14), het max. is niet bepaald (gelet op de ambtshalve leden min. 8 Stad).
- Schepen van Het Jonge Kind van de Stad ;
- Dir.-Gen. Departement Demografie van de Stad
- Directeur Dienst van het jonge kind van de Stad
- 5 afgevaardigden van de Gemeenteraad;
Mogen leden zijn : - 2 vertegenwoordigers van de Dienst van het Jonge kind van de Stad Brussel ;
- 1 vertegenwoordiger van het OCMW ;
- 3 vertegenwoordigers van de verenigingen, actief in het domein van het Jonge kind.
- Elke andere fysieke of morele persoon, bevoegd wat betreft het jonge kind en in staat om positief bij te dragen aan de doelstellingen van de vereniging kan lid worden door een gemotiveerde aanvraag te richten aan de raad van bestuur die erover zal beslissen bij gewone meerderheid."
AV 14/12/2017
GR 26/2/2018
RvB: 13 leden
Zijn leden van rechtswege:
- De Schepen van Het Jonge Kind van de Stad Brussel ;
- De Directeur-Generaal van het Departement Demografie van de Stad Brussel
- Directeur-Generaal van het Departement Cultuur, Jeugd, Ontspanning en Sport ;
- Vijf afgevaardigden van de Gemeenteraad, aangeduid met het in acht nemen van het principe van de evenredige
vertegenwoordiging van de politieke strekkingen vertegenwoordigd in deze raad ;
- Vijf leden aangeduid door de algemene vergadering voor een duur van zes jaar.
Bureau: Voorzitter, penningmeester, secretaris, afgevaardigd bestuurder.
RvB: min. 8 en max 12 leden (13->12):
zijn leden van rechtswege :
- Schepen van Het Jonge Kind van de Stad Brussel;
- Directeur-Generaal van het Departement Demografie van de Stad Brussel
- Directeur van de Dienst van Het Jonge Kind van de Stad Brussel
- Vijf afgevaardigden van de Gemeenteraad, aangeduid met inachtname van het principe van de evenredige vertegenwoordiging van de politieke strekkingen vertegenwoordigd in deze raad ;
- maximum 4 leden aangeduid door de algemene vergadering in zijn midden
Bureau: min. Voorzitter, penningmeester, secretaris, afgevaardigd bestuurder+ 1 bestuurder van de oppositie.
AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI DE LA VILLE DE BRUXELLES (ALE) / PLAATSELIJK WERKGELENHEIDSAGENTSCHAP VAN DE STAD BRUSSEL (PWA) (PDF, 110.51 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaat.Stad : 12 vertegenwoordigers voor de AV aangeduid bij begin van de legislatuur + 6 voor RvB +vertegenwoordigers van organisaties die zetelen in de Nationale Arbeidsraad
(paritaire samenstelling tussen vertegenwoordigers van de Stad en vertegenwoordigers van organisaties die vertegenwoordigd zijn in de Nationale Arbeidsraad)
Verschillende leden zijn ontslagnemend en werden niet vervangen.
Momenteel slechts 4 bestuurders Stad in RvB.
geen wijziging gepland
AMIS DES MUSEES DE LA VILLE DE BRUXELLES - DE VRIENDEN VAN DE MUSEA DE STAD BRUSSEL (PDF)schrappenOnbezoldigd mandaat (artikel 21 van de statuten).Het aantal mandaten is onbeperkt. Zijn effectieve leden : Karine Lalieux, Philippe Close, Directeur-generaal van Dep. Cultuur, Hoofdconservator van de Musea, alsook vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld gekozen owv specifieke bekwaamheden
Huidige RvB : 1 stad + 7 maatschappelijk middenveld
Huidige AV : 2 Stad + 11 maatschappleijk middenveld
In het kader van de hervorming heeft een RvB plaats gehad op 6 maart 2018 om de Stad te laten uittreden uit deze structuur (in de toekomst geen enkele vertegenwoordiger Stad meer) - Statuten zullen in die zin aangepast worden.De ontbinding werd niet geconcretiseerd maar de Stad stapt wel uit deze vzw.
BAINS DE BRUXELLES - BRUSSELSE ZWEM- EN BADINRICHTINGEN (PDF)Herleiden tot 12 mandatenbezoldigd mandaat (zitpenning GR) voor de bestuurders, behoudens de Schepen van Sport die dit onbezoldigd uitoefent.AV: 18 leden Stad
RvB : 16 leden Stad (Schepen + 8 gemeenteraadsleden + ambtenaren)
Cultuurpact. - Er zal voorstel gedaan worden om enkele ambtenaren uit RvB te halen - zij kunnen aan sommige vergaderingen deelnemen op uitnodiging
BAPA BXL (Bureau d'Accueil pour Primo Arrivants) (PDF, 231.47 KB)Herleiden tot 12 mandaten - de bijkomende mandaten voorbehouden voor de Schepen van Gelijke Kansen en de Voorzitter OCMW schrappen, op te nemen in het quota van de StadOnbezoldigd mandaat. Bezoldiging noch zitpenning.AV: 19 leden
De effectieve leden van de vereniging zijn:
- de schepen van Jeugd van de Stad Brussel, belast met sociale cohesie
- Schepen van Gelijkheid van Kansen van de Stad
- de voorzitter van het OCMW
- 1 vertegenwoordiger van de vzw “Jeunesse à Bruxelles”, belast met het sociale cohesieprogramma van de Stad
Brussel
- 1 vertegenwoordiger van de administratie van het OCMW
- 5 afgevaardigden van de gemeenteraad, aangeduid volgens het principe van evenredige vertegenwoordiging van de
Franse politieke strekkingen vertegenwoordigd in de Gemeenteraad
- 5 afgevaardigden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW, aangeduid volgens het principe van
evenredige vertegenwoordiging van de Franstalige politieke strekkingen vertegenwoordigd in de Raad
- 1 vertegenwoordiger van de Raad van Brusselaars van Buitenlandse Herkomst (RBBH)
- 3 vertegenwoordigers van verenigingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor de ontvangst van nieuwkomers, alfabetisering of sociale cohesie, om op een positieve manier bij te dragen aan de doelen van de vereniging

AG : 17 in totaal (waarvan 6 Stad , 6 OCMW):
De effectieve leden van de vereniging zijn:
- de schepen van Jeugd van de Stad Brussel, belast met sociale cohesie
- een vertegenwoordiger van de vzw “Jeunesse à Bruxelles”, belast met het sociale cohesieprogramma van de Stad
- een vertegenw. v/d administratie van het OCMW
- 5 afgevaardigden van de gemeenteraad (principe van proportionele vertegenwoordiging van de
Franse politieke strekkingen in de Gemeenteraad)
- 5 afgevaardigden van de Raad voor Maatschappelijk welzijn van het OCMW, (principe van proportionel vertegenwoordiging van de Franstalige politieke strekkingen vertegenwoordigd in de Raad)
- 1 vertegenwoordiger van de Raad van Brusselaars van Buitenlandse Herkomst (RBBH) - 3 vertegenwoordigers van verenigingen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor de ontvangst van nieuwkomers, alfabetisering of sociale cohesie om op een positieve manier bij te dragen aan de doelen van de vereniging.
(DUS : 2 geschrapt : Schepen van gelijke Kansen en Voorzitter OCMW)
AV 1/2/2018
GR 26/2/2018
RvB : 16 bestuurders:
zijn van rechtswege lid RvB:
- de Schepen van Jeugd van de Stad Brussel
- Schepen van Gelijkheid van Kansen van de Stad
- de voorzitter van het OCMW
- de 5 afgevaardigden van de Gemeenteraad
- de 5 afgevaardigden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW Mogen ook aangeduid worden
- 3 andere leden van de algemene vergadering.

Bureau :Voorzitter, Vice-voorzitter, penningmeester, secretaris, afgevaardigd bestuurder

RvB: 12 bestuurders :
zijn van rechtswege lid RvB:
- de Schepen van Jeugd van de Stad Brussel,
- de 5 afgevaardigden van de Gemeenteraad
- de 5 afgevaardigden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW, Mogen ook aangeduid worden
- 1 ander lid van de algemene vergadering.
(DUS : 2 leden van rechtswege geschrapt : Schepen van gelijke Kansen en Voorzitter OCMW en de andere leden AV die tot bestuurder benoemd kunnen worden zijn herleid van 3 naar 1)
Bureau : Voorzitter, Vice-voorzitter, penningmeester, secretaris, afgevaardigd bestuurder + 1 vertegenwoordiger oppositie.
BRAVVO (Bruxelles avance/Brussel Vooruit) (PDF)Herleiden tot 12 mandatenOnbezoldigd mandaat (artikel 18 van de statuten).AV: 20 leden - alle Collegeleden;
- de Voorzitter van het O.C.M.W.;
- 7 Gemeenteraadsleden,
- de Preventieambtenaar als Afgevaardigd Bestuurder; RvB : 14 leden : - alle Collegeleden;
- de Voorzitter van het O.C.M.W.;
- 1 lid van de democratische oppositie verkozen door de AV,
- de Preventieambtenaar als Afgevaardigd Bestuurder;
AV vermindering van 20 naar 13 leden:
- de Burgemeester - 6 Collegeleden gekozen door het College in zijn midden (i.p.v. alle Collegeleden);
- 5 Gemeenteraadsleden, die verhoudingsgewijs de democratische politieke partijen vertegenwoordigen uit de
Gemeenteraad (i.p.v. 7);
- de Preventieambtenaar als Afgevaardigd Bestuurder;
- schrapping van de OCMW-Voorzitter als lid van rechtswege.
RvB : vermindering van 14 naar 9 leden: volgens het nieuwe artikel 18 van de statuten is RvB samengesteld uit :
- de Burgemeester - de 6 Collegeleden (ipv alle Collegeleden)
- 1 lid van de democratische oppositie verkozen door de Algemene Vergadering,
- de Preventieambtenaar als Afgevaardigd Bestuurder; - schrapping van de OCMW-Voorzitter als lid van rechtswege
GR 26/2/2018
BRUFÊTE-BRUFEEST (PDF)Fusie met BME?Onbezoldigd mandaat(cfr art. 9 en 11 van de statuten). Bezoldiging noch Zitpenning. AV :Het aantal aangesloten leden is onbeperkt en mag niet minder dan drie bedragen.
De raad van bestuur aanvaardt of weigert elke kandidaat voor deze functie bij tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De raad kan andere categorieën van leden in het leven roepen, waarvan hij het statuut bepaalt. RvB: "De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit ten minste 3 bestuurders. Het aantal bestuurders moet lager zijn dan het aantal leden. Indien hij lid is van de Raad van Besttur, dan zit de Schepen van Cultuur van de Stad Brussel van rechtswege de Raad van Bestuur voor .
Devertegenwoordiging van de Stad werd niet geregeld in de statuten.
Huidige samenstelling:
AV: 10 leden waarvan 8 Stad + 2 maatschappelijk middenveld
RvB: 9 leden waarvan 8 Stad + 1 maatschappelijk middenveld
Voorzitter : Schepen van Cultuur
AV : het aantal leden blijft onbeperkt, de vertegenwoordiginging Stad wordt gepreciseerd. - Aantal leden Stad :
- De schepen belast met Cultuur of zijn vertegenwoordiger;
- 4 natuurlijke personen die de democratische partijen van de gemeenteraad
(waaronder de oppositie) vertegenwoordigen
- De directeur Archieven - Musea - Cultuur van de Stad Brussel.
RvB: max. 12 leden, waarvan 6 leden van rechtswege voor de Stad Zijn van rechtswege lid van de RvB:
- De schepen belast met Cultuur of zijn vertegenwoordiger, die eveneens voorzitter is;
- de 4 natuurlijke personen die de democratische partijen van de gemeenteraad (waaronder de oppositie) vertegenwoordigen
- De directeur Archieven - Musea - Cultuur van de Stad Brussel, die gedelegeerd bestuurder is.
RvB 29/1/2018 GR van26/2/2018.
BRUSSEL INTERNATIONALE SOLIDARITEIT - BRUXELLES SOLIDARITE INTERNATIONALE (BRISSI) (PDF)Herleiden tot 12 mandatenOnbezoldigd mandaat (artikel 18 van de statuten).-statuten M.B. (2009):
AV: De vereniging telt maximum 14 leden, waaronder :
- de schepen belast met internationale solidariteit,
- de schepen belast met gelijke kansen,
- 4 gemeenteraadsleden die democratische partijen vertegenwoordigen in de gemeenteraad
- de Stadssecretaris,
- de Stadsontvanger,
- 1 personeelslid van de Stad Brussel belast met de internationale solidariteit, aangeduid door het College
- 5 kandidaten die een expertise waarborgen en waarvan de benoeming wordt voorgedragen door de Raad van Bestuur.

RvB: 10 leden:
- de schepen belast met internationale solidariteit, - de schepen belast met gelijke kansen,
- 3 gemeenteraadsleden die democratische partijen vertegenwoordigen in de gemeenteraad
- de Stadssecretaris,
- de Stadsontvanger
- één personeelslid van de Stad Brussel belast met de internationale solidariteit, aangeduid door het College - max. 2 van de 5 leden AV "experten"

AV: vermindering van 14 tot 10 leden :
- de schepen belast met internationale solidariteit,
- 3 fysieke personen, die democratische partijen vertegenwoordigen in de Gemeenteraad, waarvan minstens één vertegenwoordiger van de oppositie,
- de Stadsontvanger,
- 1 personeelslid van de Stad Brussel belast met internationale solidariteit, aangeduid door College
- maximum 4 kandidaten die een expertise waarborgen en die als lid aanvaard worden door de Algemene Vergadering op voordracht van de Raad van bestuur en de waarvan de aanstelling goedgekeurd wordt door de Gemeenteraad.

RvB : vermindering van 10 tot 8 leden:
- de schepen belast met internationale solidariteit
- de 3 personen die de democratische partijen vertegenwoordigen in de Gemeenteraad , waarvan minstens één vertegenwoordiger van de
van de oppositie
- de ontvanger van de Stad Brussel
- het personeelslid belast met de internationale solidariteit, aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen - max. 2 van de 4 leden "experten"

GR 26/2/2018
AV 31/3/2018
BRUSSELS MAJOR EVENTS, en abrégé / afgekort BME (PDF)BehoudenIn de praktijk onbezoldigd mandaat, maar volgens statuten was zitpenning voor de bestuurders mogelijkStatutenwijziging 14/12/2017 : bepaling die zitpenningen mogelijk maakte werd geschrapt uit de statutenArt 5 : leden min. 8 :
- De Burgemeester of de persoon die hij aanduidt
- De Schepen belast met Sport of de persoon die hij aanduidt
- De Schepen belast met Toerisme of de persoon die hij aanduidt
- De Schepen belast met Handel of de persoon die hij aanduidt
- De Schepen belast met Cultuur of de persoon die hij aanduidt
- tenminste 1 gemeenteraadslid van de oppositie
2 personen die de vzw Visitbrussels vertegenwoordigen

RvB: min. 7 ( BGM + 4 Stad +2 Visit Brussels), BGM is voorzitter.

Huidige samenstelling RvB:
6 Stad + 2 VisitBrussels+ 2 waarnemets oppositie Cultuurpact
huidige BGM (in principe lid van rechtswege) nog niet geïnstalleerd in RvB,

huidige samenstelling AV:
7 Stad + 2 VisitBrussels + 2 waarnemets oppositie Cultuurpact)

AV 14/12/2017 : wijziging artikel 12 statuten. De BGM kan een andere bestuurder aanstellen voor het voorzitterschap.

Mevr. Lalieux werd aangesteld als Voorzitter.

BRUXELLES ENSEIGNEMENT (PDF, 145.77 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaat.AV : 13 leden (enkel ambtenaren departement openbaar onderwijs)
RvB : 12 leden (enkel ambtenaren departement openbaar onderwijs)
BRUXELLES-MUSEES-EXPOSITIONS - BRUSSEL-MUSEA-TENTOONSTELLINGEN (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat. (artikel 5 en 21 van de statuten).AV : 11 Stad + 2 maatschappelijk middenveld
RvB : 11 Stad + 1 maatschappelijk middenveld
Wijzigingen aan atikels 5 en 21 statuten :
* Algemene Vergadering :
- politieke vertegenwoordiging : schrapping van de verplichte hoedanigheid van gemeenteraadslid voor de 4 leden aangeduid door GR die de politieke strekkingen vertegenwoordigen - ambtenaren : bijwerking van de titels van de functies voor de ambsthalve leden
- samenstelling AV: 5 politieke vertegenw. (bevoegde schepen + 4 aangeduid door de GRaad) + 4 ambtenaren + vertegenw. maatschappelijk middenveld
* Raad van Bestuur : max. 12 waarvan max. 10 aangeduid door Stad en 2 gecoöpteerden uit maatschappelijk middenveld (voorheen was het aantal bestuurders niet bepaald) + gewaarborgde aanwezigheid oppositie in RvB
GR 26/02/2018
CENTRE CULTUREL BRUEGEL (PDF)Behouden want cultuurcentrumOnbezoldigd mandaat. (artikel 26 van de statuten).AV : 6 Stad + 8 maatschappelijk middenveld+ 1 waarnemer Cultuurpact
RvB : 6 Stad + 3 maatschappelijk middenveld + 1 waarnemer Cultuurpact
CENTRE CULTUREL DE BRUXELLES-NORD - MAISON DE LA CREATION (PDF)Behouden want cultuurcentrumOnbezoldigd mandaat. (artikel 14 van de statuten).AV : 6 Stad + 2 COCOF + 9 maatschappelijk middenveld
RvB : 6 Stad + 2 COCOF+ 8 maatschappelijk middenveld
CITE CULTURE (PDF)Onderzoeken of fusie mogelijk is met Cité Modèle? - Statuten vzw niet duidelijk : vereniging stad of niet : staat bekend als cultureel centrum Stad, maar geen vertegenwoordigers aangesteld door Gemeenteraad - Lalieux is voorzitter op basis van bepalingen uit huishoudelijk reglement van de vzw - andere mandatarissen zetelen via De Lakense HaardOnbezoldigd mandaat. (artikel 28 van de statuten).
Bezoldiging noch Zitpenning.
huishoudelijk reglement van 2004: AV : min. 4 leden Zijn van rechtswege effectieve leden van de vzw :
- De Schepen van Schone Kunsten van de Stad ;
- De Voorzitter van De Lakense Haard ;
- De Adviseur van de Jeujddienst van de Stad ;
- De Directeur-Beheerder van de Lakense Haard. RvB: De vzw wordt beheerd door een RvB samengesteld uit min. 7 en max. 20 bestuurders.
- Een mandaat van bestuurder is voorbehouden aan Schepen van Schone Kunsten van de Stad.
- 5 mandaten van bestuurder zijn voorbehouden aan personeelsleden van Dep. Cultuur en Jeugd van de Stad
- 1 mandaat van bestuurder is voorbehouden aan de Voorzitter van De Lakense Haard.
- 1 mandaat van bestuurder is voorbehouden aan de Directeur-beheerder van De Lakense Haard.
- 1 mandaat van bestuurder is voorbehouden aan het Departement van de Bibliotheken van de Stad Brussel.
- ten mintse 5 mandaten van bestuurder zijn voorbehouden aan vertegenwoordigers van lokale vereniginingen zoals bepaald in art. 4.
Huidige samenstelling:
RvB : en AV : 2 Stad (Voorzitter + 1 ambtenaar) + vertegenwoordigers LH + maatschappelijk middenveld)
statutenwijzigingen lopende om ze meer in overeenstemming te brengen met de statuten van andere culturele centra van de stad en om de vertegenwoordiging in de statuten vast te leggen en niet enkel in een huishoudelijk reglement.Fusie met Cité Modèle niet mogelijk want het maatschappelijk doel is totaal verschillend (beheer van een cultureel centrum versus hulp aan huurders van de Lakense Haard).
COMITE DE PATRONAGE DES KERMESSES-BESCHERMCOMITE DER KERMISSEN (PDF)Afschaffen - geagendeerd voor GR 11/9/2017Zitpenning (idem Gemeeteraad), behoudens voor de schepenen13 leden
Samenstelling bij begin legislatuur: Voorzitter : Schepen bevoegd voor de organisatie van de kermissen + 14 leden van de Gemeenteraad
Ontslagnemende leden werden niet meer vervangen.
Afgeschaft bij beslissing GR van 11/9/2017
Ja ( afgeschaft)
COMMISSION COMMUNALE DE L'ACCUEIL (PDF)Behouden - Decretale samenstelling - subsidies "accueil temps libre" (naschoolse opvang)Onbezoldigd mandaatDe stad: 5 effectieve leden en 5 plaatsvervangersgeen wijziging gepland
ENTREPRENDRE.BRUCITY, PROMOTION DES COMMERCES ET ENTREPRISES DE LA VILLE DE BRUXELLES / ONDERNEMEN.BRUCITY, PROMOTIE VAN DE HANDELS EN ONDERNEMINGEN VAN DE STAD BRUSSEL (PDF, 143.19 KB)Behouden, minder dan 12 in RvBOnbezoldigd mandaat13 AV
11 RvB
11 AV
10 RvB ( 2 personen vermeld in de tabellen haden in werkelijkheid niet de hoedanigheid van lid maar waren technici)
FERME DU PARC MAXIMILIEN (PDF)Herleiden tot 5 mandatenOnbezoldigd mandaatStatuten (2014) AV : min. 12 effectieve leden, waarvan 12 Stad
De effectieve leden van de vereniging zijn :
- De Schepen van de Stad Brussel die belast is met de Groene Ruimten. Hij is van rechtswege lid en Voorzitter
- 4 gemeenteraadsleden , ter vertegenwoordiging van de democratische partijen die deel uitmaken van de Gemeenteraad
- 1 vertegenwoordiger van het Schepenambt van de Groene Ruimten
- 1 vertegenwoordiger van het Schepenambt van Leefmilieu
- 1 vertegenwoordiger van het Schepenambt van Openbaar onderwijs
- 1 vertegenwoordiger van het Schepenambt van de Participatie
- 1 lid van de cel Milieuraadgeving van de Stad Brussel
- 1 lid van de dienst Groene Ruimten van de Stad Brussel
- 1 lid van de dienst Openbare Werken van de Stad Brussel
Worden door de AV als effectieve leden aangesteld:
- 1 vertegenwoordiger van de Sociale Coördinatie Noordwijk
- 1 vertegenwoordiger van de wijkscholen (voorkeur voor de scholen van de Noordwijk.)
- 2 vertegenwoordigers v/de wijkbewoners, ouder dan 18 jaar
De AV kan af effectief lid aanstellen:
- elke andere persoon die de deskundigheid of kennis bezit
- elke andere persoon die zich als vrijwilliger kandidaat stelt bij de AV volgens de in statuten bepaalde procedure.
AV : 7 Stad + andere leden aanvaard door AV
- De Stad is lid van de vereniging als rechtspersoon . De andere leden zijn :
- elke andere natuurlijke- of rechtspersoon die de deskundigheid of kennis bezit om nuttig te zijn voor de realisatie van de sociale doelstellingen van de boerderij;
- elke andere persoon die zich als vrijwilliger kandidaat stelt bij de AV volgens de in de statuten bepaalde procedure . In de AV wordt de Stad vertegenwoordigd door 7 mandatarissen :
- de Schepen voor Groene Ruimten of zijn afgevaardigde
- de Schepen voor Jeugd of zijn afgevaardigde
- twee ambtenaren van het departement Wegeniswerken
- één ambtenaar van de cel Milieuraadgeving
- twee gemeenteraadsleden van de oppositie
De andere leden hebben elk 1 mandataris in de AV.
RvB 15/01/2018 - GR 26/2/2018
RvB : 11 leden van rechtswege + eventueel andere: Zijn van rechtswege lid van de Raad van Bestuur :
- de Schepen van Groene Ruimten, Voorzitter
- 1 vertegenwoordiger van de Schepen van Leefmilieu
- 1 vertegenwoordiger van de Schepen van Openbaar Onderwijs
- 1 vertegenwoordiger van de Schepen van Participatie
- 1 lid van de Dienst Milieuraadgeving
- 1 lid van de Dienst Groene Ruimten van de Stad Brussel
- 1 lid van de dienst Openbare Werken van de Stad Brussel
- 4 effectieve leden gekozen door de Algemene Vergadering
RvB : vermindering van min. 11 naar max. 5 leden.
De Vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur samengesteld uit minstens 2 en maximum 5 leden. De Stad Brussel beschikt over minstens twee bestuursleden, waaronder de Schepen voor Groen Ruimten of
zijn afgevaardigde die de RvB zal voorzitten.
FOIRE INTERNATIONALE DE BRUXELLES (F.I.B.) / INTERNATIONALE JAARBEURS VAN BRUSSEL (I.J.B.)forfaitaire bezoldiging AV + RvBBesluit RvB 23/5/2017 : Schrapping vergoeding voor leden AV vanaf 01/06/2017
Besluit RvB 21/6/2017 : Vergoeding RvB in juli en augustus opschorten indien geen vergaderingen. RvB vergaderde in juli (dus betaling) maar in augustus noch vergadering noch betaling. - Besluit RvB 04/10/2017 : Forfait bestuurders afgeschaft op 1/11/2017 , vervangen door zitpenning 78 EUR bruto , uitgezonderd voor 2 Vice-Voorzitters (1.625 EUR bruto/maand , cfr bedrag MIVB, voor nov. en dec. 17) - Vanaf 01/01/2018 : tarieven vastgelegd door Gewest - principe beslist op RvB van 4/10/2017 + precisering : interne bestuurders (directiefuncties) niet vergoed voor aanwezigheid RvB - precieze modaliteiten geacteerd op 31/1/2018 -
AV : 22
RvB: 11
AV van 12/12/2017 : beslissing om in TPB (Brussels Expo) de vzw's FSB, IJB en FMB te integreren
PV van deze AV worden afgewerkt
Nieuwe statuten in opmaak

Nieuwe samenstelling voor Brussels expo : AV: 17 leden
RvB: 16 leden : Nieuwe samenstelling voor RvB Brussels Expo : de 13 bestuurders van de voormalige RvB van IJB (in die 13 zitten 2 onafhankelijken uit de private sector) + 3 « interne » bestuurders die in de structuren directiefuncties uitoefenen (deze laatste worden niet vergoed voor hun deelname aan RvB)

Naar Gemeenteraad indien de teksten van de algemene vergaderingen en statuten ter beschikking zijn
FOIRES ET SALONS DE BRUXELLES (F.S.B.) (BFE) / BEURZEN EN TENTOONSTELLINGEN VAN BRUSSEL (B.T.B.) (BFE)In vereffening . De politieke vertegenwoordigers schrappen en vervangen door ambtenaren.Onbezoldigd mandaat (artikel 13.4 van de statuten )AV : 18AV van 12/12/2017 : beslissing om in TPB (Brussels Expo) de vzw BTB en IJB te integrerenNee
GIAL (PDF)Herleiden tot 12 mandatenVergoeding : 80,20 euros bruto per vergadering behoudens voor de schepenAV: 18 leden:
- 13 Stad (waarvan 2 ontslagnemenden die niet vervangen worden)
- 4 Gewest
- 1 OCMW
RvB: 8 leden:
- 6 Stad
- 2 Gewest
AV: 19 leden:
- 14 Stad (2 ontslagnemende vertegenwoordigers van de meerderheid werden niet vervangen en 3 bijkomende vertegenwoordigers van de oppositie werden aangesteld, dus in totaal van 13 naar 14)
- 4 Gewest
- 1 OCMW
RvB: 11 leden:
- 9 Stad (waarvan 4 vertegenwoordigers van de oppositie), van 6 naar 9 na de installatie van 3 bijkomende bestuurders uit de oppositie
- 2 Gewest
Na een voorstel geformuleerd tijdens de GR van 26/02/2018 om de RvB open te stellen voor alle fracties van de oppositie die dit wensen heeft de AV op 19/03/2018 nog 3 bijkomende bestuurders uit de oppositie benoemd (de Stad heeft nu 9 ipv 6 bestuurders)
JEUGD IN BRUSSEL, afgekort JIB (PDF)Herleiden tot 5 mandatenOnbezoldigd mandaat.
AV : 24
RvB 17
Een eerste versie van statutenwijziging voorgelegd aan RvB op 30/1/2018.
Momenteel is er de facto een RvB van 17 leden terwijl de statuten het aantal bestuurders bepekt tot 13. - Volgens het voorstel :
AV : max. 12 Stad, de andere leden die door de AV aanvaard kunnen worden vertegenwoordigen de sector van de verenigingen, jeugdhuizen, gemeenschapscentra enz. actief in het doemein van "Nederlandstalige jeugd waarbij de Stad steeds de meerderheid moet behouden:
RvB max.12 (10 Stad + 2 gecoöpteerden op voorstel RvB owv bekwaamheid en aangeduid door GR )

RvB 30/1/2018 .
Nog kleine wijzigingen lopende - komt binnenkort op de GR (kon nog niet voorgelegd worden aan GR 26/2 )
JEUNESSE A BRUXELLES, afgekort JAB (PDF)AV: mogelijkheid om conform de statuten 22 leden te hebben:

RvB: 20 leden:
Zijn van rechtswege lid:
- De Schepen van Jeugd van de Stad Brussel,
- De Directeur-generaal van de Dienst Jeugd van de Stad
- De 5 afgevaardigden van de Gemeenteraad zoals beschreven in artikel 5,
- 13 leden aangeduid door de algemene vergadering vanuit haar leden

Bureau : voorzitter, Ondervoorzitter, Penningmeester, secretaris en afgevaardigd bestuurder

AV (min. 10 leden)
Zijn effectieve leden v/d vereniging :
- De Schepen van Jeugd van de Stad Brussel,
- De Directeur-generaal van de Jeugddienst
- 5 afgevaardigden van de Gemeenteraad (evenredige vertegenwoordiging
van de Franstalige politieke strekkingen in GR)
- 3 vertegenwoordigers van de verenigingen, centra of jeugdgroeperingen op het grondgebied van de Stad Brussel.
- Elke andere fysieke of rechtspersoon die over ervaring en de deskundigheid beschikt op het gebied van het kleine kind en/of de jeugd en die positief kan bijdragen tot de doelstelling van de vereniging kan lid worden (kandidatuur in te dienen bij raad van bestuur )
RvB :min. 7 en max. 12 leden :
zijn leden van ambswege :
- De Schepen van Jeugd van de Stad Brussel,
- De Directeur-generaal van de Dienst Jeugd
- De 5 afgevaardigden van de Gemeenteraad
- maximum 5 afgevaardigden aangeduid door de AV vanuit haar leden.(DUS max. 5 i,p,v, 13)
Bureau : bevat minstens 1 vertegenw. oppositie
AV 18/01/2018 GR 26/2/2018
KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat.
RvB : 5 Stad, 5 Vlaamse Gemeenschap, 1 VGC
LA MONTAGNE MAGIQUE - THEATRE DES JEUNES DE LA VILLE DE BRUXELLES (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 18 statuten)AV : 7 Stad + 5 maatschappelijk middenveld
RvB : 7 Stad + 4 maatschappelijk middenveld
LES AMIS DES BIBLIOTHEQUES DE LA VILLE DE BRUXELLES (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat.
3 leden van rechtswege Stad in AV :
- Schepen bevoegd voor Bibliotheken
- Directeur-generaal openbaar onderwijs - Inspecteur bevoegd voor bibliotheken
LES BRIGITTINES (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 17 statuten)AV : 6 Stad + 6 maatschappelijk middenveld
RvB : 6 Stad+ 5 maatschappelijk middenveld
MABRU (PDF)Bezoldigingen : de tarieven voor de OVM's toepassenZitpenning GR + forfait voor BureauBepalingen van Besluit Brusselse Regering ter kennis gebracht van Bureau op 28/11. Voor de bezoldigingen : sedert december worden de tarieven van het gewestelijk besluit toegepast voor Voorzitter en het Bureau - Voor RvB : zitpenning van 80 EUR - Beslissing van het Bureau om deze tarieven toe te passen vanaf 1/12/17; inmiddels bekrachtigd in een beslissing van RvBAntwoord dhr. NYS: De RvB bestaat uit 16 bestuurders + 2 commissarissen aangeduid door de Stad + 1 waarnemer voor de handelaars. De bestuurders zijn opgedeeld in 2 categorieën, "handelaars" en "vertegenwoordigers stad" (11 Stad- 5 handelaars), de bestuurders uit de categorie handelaars zijn door de handelaars verkozen voor 6 jaar, de vertegenwoordigers Stad verliezen hun hoedanigheid van bestuurder als de Stad hun mandaat intrekt. Huidige samenstelling RvB : 16 bestuurders waarvan 11 Stad + 5 sector handelaars + 2 commisarissen Stad+ 1 waarnemer handelaars.in afwachting van verder nieuws over statutenwijziging. Een wijziging van de statuten is niet onmiddellijk vereist aangezien het aantal bestuurdres niet precies vastgelegd is in die statuten. - De Stad zou 4 bestuurders kunnen terugtrekken, dan zouden er in RvB 7 Stad zitten + 5 handelaars = 12Akkoord van de werkgroep om momenteel een status quo te behouden, zolang er 5 handelaars in de RvB zitten (de Stad moet haar meerderheid vrijwaren) + bezoldigingen werden aangepast aan Besluit Gewest.
MAISON DU SPECTACLE-LA BELLONE (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 17 van de statuten)Art. 4 statuten: min 17 AV
- 4Stad
- 4 COCOF
- 4 Comm. Française
- Vertegenwoordigers uit de culturele sector

RvB : 16 leden
- 4 Stad
- 4 cocof
- 4 Comm. Française
- 4 Culturele wereld

MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE BRUXELLES-VILLE (PDF)De vergoeding van de afgevaardigd bestuurder stopzetten (Bernard D'Hondt) - Behouden / de mogelijkheid onderzoeken om meerdere actoren uit de sector tewerkstelling te groeperen (meerder vzw's actief in die sector) ?Onbezoldigd mandaat (artikel 19 van de statuten) behoudens afgevaardigd bestuurderDe vergeoding van de afgevaardigd bestuurder werd stopgezetRVB : Min. 13 leden : 6 Stad+ 4 personen uit de sector van de inschakeling van werkzoekenden op de arbeidsmarkt en/of actief op het vlak van onderwijs op het geografisch grondegebied van Brussel + 2 vertegenwoordigers van werknemersorganisaties + 1 vertegenwoordiger van de werkgevers.Nee
MONT-DE-PIETE / BERG VAN BARMHARTIGHEID (PDF)Bezoldiging : forfait Voorzitter in overeenstemming met de principes uit de nota ? Voorzitter : bruto maandelijkse vergoeding : 1906,28 EUR
Zitpenning Gemeenteraad al van toepassing ; 78,63 EUR brut (13 vergaderingen/jaar)
Antwoord E. Lambert : toepassing besluit Gewest sinds 1/1/2018
- RvB: 80, 20 euro (zitpenning GR)
- Voorzitter : zitpenning 300 euros (max 40/jaar) + terugbetaling representatiekosten op basis van rechtvaardigingsstukken voor maximaal 2976 euro/ jaar
Samenstelling RvB : 5 bestuurders (waarvan 2 leden OCMW en 1 onafhankelijke, juwelier) + 6 waarnemers van de Gemeenteraad bij de RvB = 11, dus minder dan 12.Samenstelling ongewijzigd (minder dan 12)
ONDERWIJS BRUSSEL (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat.
RvB : 4 leden (enkel ambtenaren departement openbaar onderwijs)
AV : 7 leden (enkel ambtenaren departement openbaar onderwijs)
PARC DES EXPOSITIONS DE BRUXELLES (PEB) / TENTOONSTELLINGSPARK, en abrégé / afgekort BRUSSELS EXPO (PDF)Dhr. Close zal een voorstel doen om het aantal mandaten te reduceren.- IJB, TPB en BTB zullen gefuseerd worden tot 1 vzw, aantal mandaten zal hoger liggen dan 12, bv. 15Onbezoldigd mandaat.
- Bezoldigingen via IJB
Vroeger: de leden van de RvB van IJB waren van rechtswege lid van de AV van Brussels Expo (TPB)
AV : 18
RvB : 5
AV van 12/12/2017 : beslissing om in TPB (Brussels Expo) de vzw's FSB, IJB en FMB te integreren
PV van deze AV worden afgewerkt
Nieuwe statuten in opmaak

Nieuwe samenstelling voor Brussels expo : AV: 17 leden
RvB: 16 leden : Nieuwe samenstelling voor RvB Brussels Expo : de 13 bestuurders van de voormalige RvB van IJB (in die 13 zitten 2 onafhankelijken uit de private sector) + 3 « interne » bestuurders die in de structuren directiefuncties uitoefenen (deze laatste worden niet vergoed voor hun deelname aan RvB)

AV 12/12/2017 heeft wijzigingen aangenomen - nieuwe statuten zullen volgen
PLAATSELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK VAN BRUSSEL (PDF)Gemeenteraadsbeslissing legt paritaire samenstelling vast : 10 politieke vertegenwoordigers (verhoudingsgewijs) en 10 gebruikers.- Volgens mevr. Persoons kan men die partaire samenstelling laten varen en de politieke vertegenwoordiging herleiden tot 2Onbezoldigd mandaat.
Paritaire samenstelling van 10 politieke vertegenwoordigers aangeduid door gemeenteraad en 10 gebruikers van de bibliotheken + 4 ambtenaren + 1 vertegenwoordiger van het schepenambt Nederlandstalige AangelegenhedenOnderzoek nog lopende voor eventuele vermindering (paritaire samenstelling - decretale verplichtingen? )Nee
PROSPORT BRUXELLES - BRUSSEL (PDF)Beperken tot 12 mandaten.- Zitpenning GR reeds van toepassingOnbezoldigd mandaat voor de Schepen ( artikel 17 van de statuten) Zitpenning Gemeenteraad voor de anderen.RvB : 17 leden waarvan 15 Stad
AV : 16 Stad
Cultuurpact. - Er zal voorstel gedaan worden om enkele ambtenaren uit RvB te halen - zij kunnen aan sommige vergaderingen deelnemen op uitnodiging
RICHES-CLAIRES (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat.
RvB : 7 Stad + 1 maatschappelijk middenveld + 1 waarnemer Cultuurpact
AV : 7 Stad + 2 maatschappelijk middenveld + 1 waarnemer Cultuurpact
SERVICE D'AIDE AUX SENIORS BRUXELLOIS, en abrégé SASB / DIENST VOOR HULP AAN DE BRUSSELSE SENIOREN, agekort DHBS (PDF)Herleiden tot 12 mandaten. Proberen om te fuseren met andere vzw of te integreren in de stadsdienstenbezoldigd mandaat voor de bestuurders behoudens voor schepenenRvB : 12 leden
AV : 13 leden waarvan 12 Stad
Vermindering mogelijk zonder statutenwijziging. In juni zullen er nog slechts 12 zijn want Virginie Guillaume is ontslagnemend en wordt niet vervangen
SOBRU (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (Artikels 10 en 20 statuten),RvB : 13 in toataal
AV : 25 waarvan 8 Stad + 5 OCMW +vertegenwoordigers van de syndicaten
geen wijziging
TAPIS DE FLEURS DE BRUXELLES - BLOEMENTAPIJT (PDF)verminderen en statuten aanpassen (beperken tot 2 Collegeleden, vandaat zijn alle Collegeleden ook lid van de AV)Onbezoldigd mandaat( artikel 28 van de statuten).AV:
"Zijn lid:
1° De stichtende leden,
2° Elke lid van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel tijdens het uitoefenen van hun mandaat.
3° Elke persoon die door ten minste twee leden wordt voorgedragen, wordt toegelaten als lid door een beslissing van de algemene vergadering die minstens 3/4 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen samenbrengt".

Dus vroeger: elk Collegelid = lid AV -> 11 leden AV Stad

Het aantal vertegenwoordigers Stad in RvB is niet bepaald in de statuten. De facto zetelden 3 Collegleden ook in RvB.

AV: vermindering tot 2 leden Stad
«Zijn lid:
1° De stichtende leden;
2° Twee leden van het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Brussel tijdens het uitoefenen van hun mandaat. Die twee leden worden aangeduid door het College van Burgemeester en Schepenen voor de duur van hun mandaat;
3° Elke persoon die door ten minste twee leden wordt voorgedragen, wordt toegelaten als lid door een beslissing van de algemene vergadering die minstens 3/4 van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen samenbrengt. Die toelating is gericht op personen die de vereniging willen helpen of aan haar activiteiten willen deelnemen en die zich ertoe verbinden om zich te houden aan de statuten en aan de beslissingen die in overeenstemming daarmee genomen worden.
RvB :(slechts 2 leden Stad ipv 3)
Aangezien voortaan nog slechts 2 Collegeleden lid zullen zijn van de vzw zal de vertegenwoordiging in de RvB de facto ook herleid zijn tot 2 ( ipv 3)
RvB 25/10/2017
AG nov 2017
GR 26/2/2018
THEATRE ROYAL DU PARC (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat( artikel 7 van de statuten).RvB: min. 15 max. 23 leden waarvan 12 Stad
WERK CENTRALE DE L'EMPLOI (PDF)Mogelijkheid onderzoeken om de vzw's, actoren inzake tewerkstelling, te fuseren ?Onbezoldigd mandaat( artikel 22 van de statuten).Art. 6:
AV : leden van rechtswege:
- Schepen voor Tewerkstelling
- Schepen van economie
- Schepen van Openbaar Onderwijs
- 10 vertegenwoordigers aangesteld door GR
- 4 vertegenwoordigers OCMW
+ vertegenwoordigers Actiris , VDAB, Bruxelles formation, alle vakbonden, Union des entreprises, COCOF, VGC, UNIZO, etc.

RvB : 6 Stad + 1 OCMW + andere
AV : 12 Stad + 4 vertegenwoordigers OCMW + andere

Nee

Ziekenhuizen en keukens

NAAM ORGANISMEDiscussie werkgroep Bestuur juli 2017Bezoldiging voor wijzigingBeslissing genomen inzake bezoldigingstatuten voor wijzigingStatuten na wijzigingstatutenwijziging beëindigd
I.R.I.S (Interhospitalière Régionale des Infrastructures de Soins) - Str. Faîtière / I.R.I.S. (Interhospitalenkoepel van de Regio voor Infrastructurele Samenwerking) – Overkoepelende structuur (PDF)Bedragen verminderen.- Bureau : forfaitaire bedragen.- Voor RvB : momenteel zitpenning : 44,62 EUR bruto (+ verplaatsingskosten : 22,31EUR/zitting (max. 1* per maand).- Leden AV + RvB : gemiddeld 11zittingen /jaar (10 RvB + 1 AV).- verplaatsingskosten schrappen en verhogen zitpenning tot 78EUR.- Geen vergoeding voor AVForfait voor Voorzitter en Ondervoorzitter + zitpenning voor bestuurdersAanpassing aan besluit van de Regering vanaf 1/1/2018 Voorzitter en Vice-Voorzitter : zitpenning 300 EUR bruto - Bestuurders : zitpenning 78 EUR brutoAV : 46 leden waarvan 12 Stad + 4 OCMW
RvB : 36 leden waarvan 11 leden van de Brusselse delegatie (Stad+ OCMW) 1 Voorzitter en 3 Ondervoorzitters
Voorstel :
AV :30
RvB: 20
Dit voorstel heeft nog niet het akkoord van de RvB
IRIS - CHU de Bruxelles / UZC van Brussel (PDF)Behouden - vergoeding CHUB werd al geschrapt : Voorheen, vergoeding van 2.751,14 EUR bruto/maand, hetzij 33.013,68 EUR bruto/jaar voor de leden bureau - RvB en AV waren onbezoldigdForfait voor Bureau - RvB onbezoldigdNiet meer bezoldigdRvB : 13 leden
AV : 14 leden, waaronder de BGM en 2 schepenen (de andere zijn afgeleide mandaten van andere functies binnen IRIS/de ziekenhuizen)
Geen wijziging gepland
IRIS - CHU BRUGMANN UVC (PDF)aantal mandaten verminderen maar Stad moet haar meerderheid behouden tov de dokters en de ULB, momenteel 43 leden AV en 23 leden in RvB in totaalForfait voor Voorzitter en Ondervoorzitter + zitpenning voor bestuurdersAanpassing aan besluit van de Regering vanaf 1/1/2018 Voorzitter en Vice-Voorzitter : zitpenning 300 EUR bruto - Bestuurders : zitpenning 78 EUR brutoRvB : 23 leden waarvan 14 van de Brusselse delegatie (Stad+ OCMW)
AV : 43 leden waarvan 17 Stad en 12 OCMW
Voorstel :
AV :30
RvB: 16
Dit voorstel heeft nog niet het akkoord van de RvB
Iris - CHU SAINT-PIERRE / UMC SINT-PIETER (PDF)BehoudenForfait voor Voorzitter en Ondervoorzitter + zitpenning voor bestuurdersAanpassing aan besluit van de Regering vanaf 1/1/2018 Voorzitter en Vice-Voorzitter : zitpenning 300 EUR bruto - Bestuurders : zitpenning 78 EUR brutoRVB : 12 waarvan 8 van de Brusselse delegatie (Stad+ OCMW)
AV : 19 leden waarvan 8 Stad en 5 OCMW
Voorstel :
AV :18
RvB: 12
Dit voorstel heeft nog niet het akkoord van de RvB
IRIS - HUDERF (Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola) - UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningen Fabiola) (PDF)BehoudenForfait voor Voorzitter en Ondervoorzitter + zitpenning voor bestuurdersAanpassing aan besluit van de Regering vanaf 1/1/2018 Voorzitter en Vice-Voorzitter : zitpenning 300 EUR bruto - Bestuurders : zitpenning 78 EUR brutoRvB :11 leden waarvan 8 van de Brusselse delegatie (Stad+ OCMW)
AV :18 leden waarvan 8 Stad en 5 OCMW
Voorstel:
AV : 15
RvB: 10
Dit voorstel heeft nog niet het akkoord van de RvB
IRIS - Institut / Instituut JULES BORDET (PDF)BehoudenForfait voor Voorzitter en Ondervoorzitter + zitpenning voor bestuurdersAanpassing aan besluit van de Regering vanaf 1/1/2018 Voorzitter en Vice-Voorzitter : zitpenning 300 EUR bruto - Bestuurders : zitpenning 78 EUR brutoRvB : 14 leden waarvan 10 van de Brusselse delegatie (Stad+ OCMW)
AV : 17 leden waarvan 6 Stad+ 6 OCMW
Voorstel:
AV : 15
RvB: 10
Dit voorstel heeft nog niet het akkoord van de RvB
IRIS RECHERCHE - IRIS ONDERZOEK (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat. (artikel 17 van de statuten).Geen bezoldigingRvB : 10 leden
AV : 4 politieke vertegenwoordigers (afgeleide mandaten van de IRIS koepel, nl. Voorzitter IRIS+ 3 Vice-Voorz. Iris koepel) + afgevaardigd bestuurder IRIS koepel + medische directeurs –generaal van de ziekenhuizen + andere toegelaten door AV
Geen wijziging gepland
IRIS-ACHATS / IRIS AANKOPEN (PDF)Herleiden tot 12 mandatenOnbezoldigd mandaat. (artikel 40 van de statuten).Geen bezoldigingAV en RvB: 10 of 11 leden ( de Voorzitter van elk geassocieerd ziekenhuis + de 5 of 6 leden van het Bureau van de Iris koepel)Geen wijziging gepland
LES CUISINES BRUXELLOISES - DE BRUSSELSE KEUKENS (PDF)Vergoedingen Bureau herbekijken : de principes van de nota toepassen.- RvB/AV : zitpenning gemeenteraad (78,63 EUR) al van toepassing, gemiddeld 10 vergaderingen/jaar- Aantal vertegenwoordigers verminderen.- Voorstel Hariche megedeeld aan de werkgroep : AG - verminderen van 32 leden naar 22 hetgeen betekent 14 Stad in AV , CA : verminderen van 23 naar 20 leden, waarvan 12 voor de Stad, Bureau : verminderen van 13 leden naar 11, waarvan 6 voor de stadRvB : zitpenning GR

Bureau : maandelijke bruto vergoeding van 1.650,69 EUR (bedrag aan de index van 1/8/2016).

Beslissing RvB 4/9/2017 met ingang van 1/10/2017:
- zitpenning 80,21 voor leden AV en RvB
- Voorzitter en Ondervoorzitter : 992 euro bruto/ maand (cfr OVM's)
- andere bureauleden : zitpenning 80,21+ regels van effectieve aanwezigheid.
Beslissing RvB van 21/12/2017 met ingang van 1/1/2018:
AV: zitpenning 120 euro
RvB zitpenning 120 euro ( max 20/jaar)
- Bureau= zitpenning 120 euro ( max 10/jaar)
Voorzitter en Ondervoorzitter : zitpenning 300 euro (max. 40/jaar)
De vereniging De Brusselse Keukens is samengesteld uit stichtende leden enerzijds, zijnde :
1 De Stad Brussel,
2 Het OCMW van Brussel,
3 UVC Centrum Brugmann,
4 UMC Sint-Pieter,
En anderzijds de niet-stichtende deelgenoten, zijnde :
1 Het OCMW van Evere
2 De gemeente Sint-Joost-ten-Noode
3 De gemeente Evere
4 De gemeente Jette
5 De gemeente Sint-Agatha-Berchem
6 De gemeente Anderlecht
7 Het OCMW van Anderlecht
8 Het OCMW van Jette Samenstelling AV: 31 leden (20 die de stichtende leden vertegenwoordigen en 11 vertegenwoordigers van de niet-stichtende leden)

AV : - vermindering van 20 naar 14 vertegenwoordigers van stichtende leden en van 11 naar 8 vertegenwoordigers van niet-stichtende leden - Voor de stichtende leden : - 8 aangesteld door de GR Stad Brussel (i.p.v. 11),
- 4 aangesteld door OCMW van Brussel (i.p.v. 5),
- Voorzitter van het UMC Sint-Pieter,
- Voorzitter van het UVC Brugmann,
- schrapping van de 2 mandaten AV van ambtswege voor BGM en Voorzitter OCMW Brussel
- Vermindering vertegenwoordigers van niet-stichtende leden naar 8, zijnde 1 per lid.- - De vertegenwoordigers van gemeenten of OCMW’s worden aangesteld bij beslissing van de GR of OCMW-Raad (geen mandaten voorbehouden voor BGM of OCMW-Voorzitters)
GR 5/2/2018
AV 19/2/2018
Samenstelling RvB : 23 leden
Bureau : 13 leden
RvB: vermindering van 23 naar 20 leden
- vermindering voor stichtende leden (zijnde Stad, OCMW Brussel, Sint-Pieter en Brugmann) naar 12 ipv 15;
- schrapping van de 2 ambtshalve mandaten voor BGM en Voorzitter OCMW Brussel;
- 1 vertegenwoordiger in RvB per niet-stichtend lid;
- voorzitter en ondervoorzitter verkozen door RvB onder de vertegenwoordigers van Stad of OCMW Brussel;
Permanent Bureau : van 13 naar 11 leden, waarvan 6 voor Bxl, de andere vertegenwoordigen ander egemeenten of ocmw's
COMITE DES REPAS SCOLAIRES DE LA VILLE DE BRUXELLES / COMITE DER SCHOOLMAALTIJDEN VAN DE STAD BRUSSEL (PDF)In afwachting van de ontbinding het aantal leden AV verminderen1 AV per jaar, sedert 2008 niet meer bezoldigd (voorheen zitpenning GR)Geen bezoldigingAV: 21 leden :
Burgemeester + 5 schepenen + 6 gemeenteraadsleden + 3 niet-raadsleden
RvB: 3 leden ( reeds beperkt want geen activiteiten meer)
vereffening lopende

Huisvesting

NAAM ORGANISMEDiscussie werkgroep Bestuur juli 2017Bezoldiging voor wijzigingBeslissing genomen inzake bezoldigingstatuten voor wijzigingStatuten na wijzigingstatutenwijziging beëindigd
AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE A BRUXELLES (A.I.S.B.) / SOCIAAL IMMOBILIENKANTOOR IN BRUSSEL (S.K.I.B.) (PDF)Herleiden tot 12 mandatenOnbezoldigd mandaatDe leden van vzw S.I.K.B komen uit één van volgende categorieën :
- vertegenwoordigers van de Stad aangeduid door de Gemeenteraad,
- vertegenwoordigers van het OCMW, aangeduid door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn,
- bestuurders van De lakense Haard,
- personen die over een bijzondere bekwaamheid beschikklen die nuttig kan zijn voor de vereniging en die aanvaard
worden door de Algemene Vergadering; Oude statuten : AV : min. 9 en max. 17 leden

Oude statuten : RvB :min. 8 en max. 16 bestuurders

AV : min. 10 en max.14 leden (ipv max 17)
Zijn leden van de vereniging :
• 3 personen aangeduid door de Gemeenteraad van de Stad Brussel.
• 3 personen aangeduid door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW van de Stad Brussel
• 3 leden van de Raad van Bestuur van De Lakense Haard aangeduid door deze raad
• Maximum 5 andere personen met een bekwaamheid "experten uit de sector" RvB : vermindering tot max. 12 (ipv max. 16) waarvan :
- 3 Stad Brussel (i.p.v. max. 4)
- 3 OCMW Brussel (ipv max. 4)
- 3 De Lakense Haard (i.p.v. max. 4)
- Maximum 3 experten (i.p.v. max. 4)
Ten minste 1 van de bestuurders zal een partij vertegenwoodigen uit de oppositie van de Gemeenteraad van de Stad
GR 12/03/2018 AV 13/03/2018
LE FOYER LAEKENOIS - DE LAKENSE HAARD (PDF)Herleiden tot 12 mandaten na 2018forfait voor Voorzitter - zitpenning voor bestuurdersAanpassing aan besluit van de Regering vanaf 1/1/2018RvB : max. 15 leden ( 10 bestuurders Stad + 3 OCMW+ 1 Gewest) + 2 waarnemers oppositie
LE LOGEMENT BRUXELLOIS (Avant LE FOYER BRUXELLOIS) / DE BRUSSELSE WONING (PDF)Herleiden tot 12 mandaten na 2018forfait voor Voorzitter - zitpenning voor bestuurdersHet Besluit van het Gewest geldt ook voor de OVM's. Forfaitaire bezoldiging afgeschaft op 1/1/2018; - Nieuw vergoedingssysteem : RvB : 80 EUR (zitpenning GR), Beheerscomité: 120 EUR bruto, Voorzitter 300 EUR brutoRvB : 15 leden ( 11 Stad + 3 OCMW + 1 Gewest) + 2 waarnemers oppositie)AV 15/2/2018 zal nieuw bezoldigingssysteem toegepast vanaf 1/1/2018 bekrachtigen
MULTIJOBS (PDF)Onbezoldigd mandaat8 AV : 4 leden Lakense Haard + 4 leden Brusselse Woningen
6 RvB : 3 LH + 3 BW

De Stad is niet vertegenwoordigd in deze vzw (afgeleide mandaten van de OVM's)
RESTO MODELE(Hazewee) (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 22 van de statuten)AV : 12 leden : vertegenwoordigers Stad (5) , Lakense Haard (3) Mission locale (2), Werk centrale de l'Emploi (2)

RvB : 9 leden : vertegenwoordigers Stad (4) , Lakense Haard (2) Mission locale (1), Werk centrale de l'Emploi (2)

VERSAILLES SENIORS (PDF, 181.43 KB)Analyseren of het nodig is aantal mandaten te reduceren (bekijken met dhr. ZIAN)Onbezoldigd mandaat.
Geen bezoldiging.
Vzw opgericht door OCMW, Lorebru en Union des locataires des Quartier Nord
AV en RvB : 6 OCMW en 6 Brusselse Woningen (voorheen Lorebru)
valt niet onder de Nota Goed bestuur van de Stad, aangezien de Stad niet vertegenwoordigd is in deze vzw (de mandaterissen vertegenwoordigen hetzij het OCMW hetzij De Brusselse woningen).

Uitgezonden vertegenwoordigers

NAAM ORGANISMEDiscussie werkgroep Bestuur juli 2017Bezoldiging voor wijzigingBeslissing genomen inzake bezoldigingstatuten voor wijzigingStatuten na wijzigingstatutenwijziging beëindigd
AGENCE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL (ADT)/ AGENTSCHAP TERRITORIALE ONTWIKKELING (ATO) (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat1 Stad
ASSOCIATION DE LA VILLE ET DES COMMUNES DE LA REGION DE BRUXELLES CAPITALE/ VERENIGING VAN DE STAD EN DE GEMEENTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST (VSGB) (PDF)BehoudenZitpenning + verplaatsingsonkostenRvB: 1 Stad
ATOMIUM (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad : 7 AV - 5 bestuurders - Voorzitterschap voor de Stad
BRUSSELS BUSINESS HUBS, en abrégé / afgekort « 2bhub », RPM 0882.590.528 (PDF)3 structuren : 2bhub, Ateliers des Tanneurs en 1000 services - De Directeur heeft nota voorbereid om uit te leggen waarom er 3 structuren zijn - Te bekijken met OCMWOnbezoldigd uitgeoegfend (in principe, zitpenningen (idem gemeenteraad : 78,63 EUR).- 2 per jaarRvB : 14 in totaal waarvan 6 OCMW + 2 Stad + 4 Brusoc+ 2 Citydev (dezelfde personen dan in de RvB van Ateliers des Tanneurs)afzonderlijke structuren, geen fusie mogelijk
CENTRE BRUXELLOIS DE LA MODE ET DU DESIGN - BRUSSELS CENTRUM VOOR MODE EN DESIGN (Mad.Brussels) (PDF)behouden want cultureel centrum (vzw opgericht door 3 rechtspersonen : Gewest, Stad, Centre Dansaert)Onbezoldigd mandaat (artikel 27 van de statuten)RvB : 4 Gewest + 4 Stad Brussel + 1 Bedrijvencentrum Dansaert.
CENTRE DE TRAUMATOLOGIE ET DE READAPTATION, EN ABREGE : C.T.R. (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaatRvB : 1 Stad + 3 OCMW
CENTRE D'ENTREPRISES / BEDRIJVENCENTRUM LES ATELIERS DES TANNEURS, en abrégé /afgekort "Les Ateliers des Tanneurs" RPM 0848.608.557 (PDF)zitpenning schrappen + zie Brussels Business hubsOnbezoldigd uitgeoegfend (in principe, zitpenningen (idem gemeenteraad : 78,63 EUR).- 2 per jaarRvB : 14 waaronder 6 OCMW + 2 Stad + 4 Brusoc + 2 Citydev (dezelfde personen dan in de RvB van 2bHubs)
CENTRE D'ENTREPRISES DANSAERT - BEDRIJVENCENTRUM DANSAERT (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 23 van de statuten)RvB : 3 Stad
CENTRE EUROPEEN DE FRUITS ET LEGUMES / EUROPEES CENTRUM VOOR FRUIT EN GROENTEN (PDF)BehoudenZitpenning 100,00 EUR bruto/zitting. Gemiddeld 7/jaar.RvB: 1 Stad
CITYDEV.brussels (S.D.R.B./G.O.M.B.) (PDF)BehoudenZitpenningen.- Bedrag : 88,21 EUR index van januari 2017Stad: 3 AV + 1 RvB
COMMISSION REGIONALE DE LA MOBILITE / GEWESTLIJKE MOBILITEITSCOMMISSIE (PDF)Vergoeding schrappen voor de schepenen van de Stad - Gedaan, Mevr. Ampe heeft geschreven om uitdrukkelijk te vragen niet betaald te wordenOnbezoldigd uitgeoefend - In principe zitpenning van 58,14 EUR (bedrag 2017), gemiddeld 9 vergaderingen/jaar.1 lid van de Stad
CONFERENCE DES BOURGMESTRES / CONFERENTIE VAN DE BURGEMEESTERS (PDF)de zitpenning schrappenOnbezoldigd uitgeoefend door meerdere BGM (in theorie zitpenning van 100,00 EUR bruto)BGM van de 19 gemeenten
CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET DES PROVINCES (C.E.C.P.) (PDF)BehoudenOnbezoldigd uitgeoefend, in theorie zitpenningStad: 2 AV - 1 RvB ( + 1 plaatsvervanger voor mevr. Hariche)
CPEONS-CONSEIL DES POUVOIRS ORGANISATEURS DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL NEUTRE SUBVENTIONNE (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaatVille: 3 AV + 2 RvB
ECOLE REGIONALE D'ADMINISTRATION PUBLIQUE, en abrégé ERAP / GEWESTELIJKE SCHOOL VOOR OPENBAAR BESTUUR, afgekort GSOB (PDF)Behoudenzitpenning : 94.09 EUR bruto , gemiddeld 4 vzergaderingen/jaarStad: 1
EGLISE DES SAINTS-ANGES / HEILIGE ENGELENKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE DES SAINTS-JEAN ET ETIENNE AUX MINIMES / SINT-JAN en STEFAAN TER MINIEMENKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE DES SAINTS-PIERRE ET PAUL / SINT-PIETER EN PAUWELKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE DU CHRIST-ROI / KRISTUS KONINGKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE DU DIVIN ENFANT JESUS / GODDELIJK KIND JEZUSKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE DU SACRE-CŒUR / HEILIG HART KERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME AU SABLON / ONZE-LIEVE VROUW TER ZAVELKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME AUX RICHES-CLAIRES / ONZE-LIEVE-VROUW TER RIJKE KLARENKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME DE LA CAMBRE/ ONZE-LIEVE-VROUW TER KAMERENKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME DE LA CHAPELLE / ONZE-LIEVE-VROUW TER KAPELLEKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME DE LAEKEN / ONZE-LIEVE-VROUW VAN LAKENKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME DU BON SECOURS / ONZE-LIEVE-VROUW VAN GOEDE BIJSTAND KERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME DU FINISTERE / ONZE-LIEVE-VROUW TER FINISTERRAE KERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE NOTRE-DAME IMMACULEE CONCEPTION / ONZE-LIEVE VROUW ONBEVLEKT KERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE SAINTE-CATHERINE / SINT-KATELIJNEKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 2
EGLISE SAINTE-ELISABETH / SINT-ELISABETHKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE SAINT-JACQUES-SUR-COUDENBERG / SINT-JACOB OP COUDENBERG KERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE AU BEGUINAGE / SINT-JAN BAPTISTE OP HET BEGIJNHOF KERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE SAINT-LAMBERT AU HEYSEL / SINT-LAMBERTUS KERK OP DE HEIZEL (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE SAINT-NICOLAS / SINT NIKLAASKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
EGLISE SAINT-ROCH / SINT-ROCHUSKERK (PDF, 132.85 KB)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad: 1
ERIP (ECOLE REGIONALE ET INTERCOMMUNALE DE POLICE) - GIP (GEWESTELIJKE EN INTERCOMMUNALE POLLITIESCHOOL) (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 26 van de statuten)BGM, als Voorzitter van het Politiecollege van de Zone is lid van d RvB
ETHIAS DROIT COMMUN / ETHIAS GEMEEN RECHT (PDF)BehoudenIn principe zitpenning 324,72 EUR (te indexeren per zitting + onkostenvergoeding van 35 % van het bedrag van de zitpenning - Dit mandaat werd door dhr. Close onbezoldigd uitgeoefend.Stad : 1 lid in het raadgevend comité
EURO BRUSSELS 2020 (PDF)BehoudenGeen bezoldigingStad : 2 AV - 1 RvB (andere : Gewest + KBVB)in ontbinding
EUROCITIES (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 11 statuten).Stad : 1 lid AV (BGM)
FONDATION MEDICALE REINE ELISABETH (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaatVolgens de huidige statuten is BGM van rechtswege lid als vertegenwoordiger van het OCMW. Er werd gevraagd om een andere vertegenwoordiger te mogen afvaardigen.Briefwisseling lopende om te vragen dat de vertegenwoordiger van de Stad niet de BGM zou zijn
FORUM BELGE POUR LA PREVENTION ET LA SECURITE URBAINE, en abrégé F.B.P.S.U. / BELGISCH FORUM VOOR PREVENTIE EN VEILIGHEID IN DE STEDEN, afgekort B.F.P.V.S. (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaatStad 1 : BGMNakijken of we een andere vertegenwoordiger dan de BGM kunnen aanduiden
INSTITUT SUPERIEUR POUR L'ETUDE DU LANGAGE PLASTIQUE (ISELP) (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat1 Stad
IRISNET (PDF)BehoudenZitpenning : 482.50 EUR bruto / 11 vergaderingen per jaaraanpassing aan gewestlijk besluit ?Stad : 1 (ambtenaar)
LA PROMENADE VERTE DE NEDER-OVER-HEEMBEEK (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat1 Stad
MJ L'AVENIR (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat Stad: 2 ambtenaaren in RvB
MONT DES ARTS - KUNSTBERG (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat1 Stad
NEO (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 19 van de statuten)RvB : 14 leden , 7 bestuurders categorie B (6 Stad + 1 Brussels expo) en 7 bestuurders categorie A (gewest)
ŒUVRE DE L'HOSPITALITE (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat1 Stad
OFFICE DE READAPTATION SOCIALE DE BRUXELLES / WERKVOOR SOCIALE WEDERAANPASSING VAN BRUSSEL (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 21 van de statuten)1 Stad
ONDERWIJSSECRETARIAAT VAN DE STEDEN EN GEMEENTEN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - O.V.S.G. (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat1 Stad
PALAIS DE CHARLES QUINT / PALAIS VAN KEIZER KAREL (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 19 van de statuten)5 Stad + 6 Gewest
PORT DE BRUXELLES / HAVEN VAN BRUSSEL (PDF)Behouden vaste vergoeding : 1.661,30 EUR bruto/maandAanpassing aan besluit van de RegeringRvB: 5 StadDe aanpassing van bezoldigingen aan Besluit Gewest stond op agenda van AV van 22/12/2017
R.S.C.A. CENTER BRUSSEL'S (PDF)onbezoldigdVille: 2
ROCK THE CITY! (PDF)Behouden + 1 lid oppositie toevoegenOnbezoldigd mandaat (artikel 35 van de statuten)Art. 12 : 11 AV :
- 2 Stad
- 2 OCMW Brussel
- 2 IJB
- 2 Mission locale Bxl
- 2 OCMW St-Gillis
- 1 fysieke persoon

Art. 24 : RvB : 1 bestuurder per rechtspersoon (5)

THEATRE DE POCHE DE BRUXELLES (PDF)Onbezoldigd mandaatArt.16 Statuten: RvB samengesteld uit min.8 en max. 25 leden waarvan 2 vertegenwoordigers Stad - AV: 3 Stad, RvB 2 Stad
THEATRE LES TANNEURS (PDF)De Stad heeft slechts 1 vertegenwoordigerOnbezoldigd mandaatStad: 1
TINTINNABULUM (PDF)Bijkomende analyse nodig ivm reduceren aantal mandatenOnbezoldigd mandaat (artikel 21 van de statuten)RvB : 9 waarvan 4 Stad(Schepen van Cultuur, Schepen Nederlandstalige aangelegenheden + 2 ambtenaren Cultuur) + 5 Andere : 1 vertegenwoordiger St-Michielskathedraal, 2 van de VZW« Vlaamse Beiaardvereniging» V.B.V) , 2 van de asbl « Association campanaire wallonne» (A.C.W.) .
10 AV
Nee
TRANSIT (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaat (artikel 23 van de statuten)RvB : Voorzitter OCMW + Korpschef
AV: Burgmeester
Statuten:
AV:
Zijn ambtshalve leden van de vereniging:
- de personen die reeds lid waren op ogenblik van deze nieuwe statuten;
- 2 vertegenwoordigers van de Minister-President van Brussels Gewest aangeduid door de Minister-Président,
- 3 vertegenwoordigers van Verenigd College van gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie aangesteld op voorstel van de Collegeleden bevoegd voor gezondheid en sociale zaken,
- 1 vertegenwoordiger van Brussel Preventie en veiligheid aangesteld door de Leidend ambtenaar
- 2 vertegenwoordigers van de Brusselse politiezones waarvan ten minste 1 uit de zone Brussel-Elsene
- de Voorzitter van het OCMW Brussel en 1 vertegenwoordiger door hem aangeduid,
- de burgemeesters, dienstdoende burgemeesters of burgemeesters ad interim van Brusselse gemeenten met een preventieplan
- 2 personeelsleden van de vereniging voorgesteld door de directeur van de vereniging
Onderzoeken of we een andere vertegenwoordiger dan de BGM kunnen aanstellen
RvB : Artikel 13 :Raad van Bestuur samengesteld uit max. 11 leden benoemd door AV .
Raad van Bestuur bestaat uit :
- 2 vertegenwoordigers van de Minister-President van Brussels Gewest aangeduid door de Minister-Président,
- 3 vertegenwoordigers van Verenigd College van gemeenschappelijke Gemeenschapscommisie aangesteld op voorstel van de Collegeleden bevoegd voor gezondheid en sociale zaken,
- 1 vertegenwoordiger van Brussel Preventie en veiligheid aangesteld door de Leidend ambtenaar
- 1 vertegenwoordiger (of korpschef) van de politiezone Brussel-Elsene,
- 1 vertegenwoordiger van de politiezones ,
- de Voorzitter van het OCMW Brussel
- 2 vertegenwoordigers van de gemeenten (dus in RvB niet alle BGM van gemeenten met een Preventieplan, doch slechts 2)
- 1 Regeringscommissaris
UCUE Union des Capitales de l'Union Européenne (PDF)BehoudenOnbezoldigd mandaatVoorheen : 1 Stad in de RvB
Gemeentesecretaris als permanente afgevaardigde en penningmeester
is ontbonden
VISIT BRUSSELS (PDF)BehoudenRvB 1 Stad

OCMW

NAAM ORGANISMEDiscussie werkgroep Bestuur juli 2017Bezoldiging voor wijzigingBeslissing genomen inzake bezoldigingstatuten voor wijzigingStatuten na wijzigingstatutenwijziging beëindigd
1000 SERVICES ; cvba met sociaal doel, 3 coöperanten: Job Office, Habitat et Logement, 2bHUB (maatschappij erkend voor dienstenchèques) (PDF)bekijken waarom 3 structuren ( 1000 services 2bhubs,atelier des tanneurs)Onbezoldigd uitgeoefend3 aandeelhouders : vzw Job Office+ vzwl Habitat et logement + 2bHUB
RvB : 5 leden : 4 rechtspersonen met elk een vaste vertegenwoordiger + 1 fysieke persoon die afgevaardigd bestuurder is
(1 Job Office+ 1 Habitat et logement + 1 2bHUB + 1 OCMW + afgevaardigd bestuurder)
3 onderscheiden structuren zijn noodzakelijk
BXL-Arabesque (PDF)Schrappen en het beheer van het gebouw overlaten aan het OCMW (eigenaar); is een structuur OCMWOnbezoldigd mandaat (artikel 34 van de statuten)AV : 5 Stad + 4 OCMW+ 5 ASBL Espace Magh
RvB : 7 leden waarvan Voorz. OCMW + 3 ASBL Espace Magh
Ontbinding wordt gepland - Principebeslissing al te notuleren door OCMW
HABITAT ET LOGEMENT BRUXELLES (PDF)Is een vzw OCMW.- Te schrappen (bestaat niet meer want geïntegreerd in OCMW).- Bestaat officieel nog wel, volgens BS werd het patrimonium integraal overgebracht naar OCMW, doch zonder ontbindingOnbezoldigd mandaat (artikel 31 van de statuten)AV : 13
RvB : 13
Wijzigingen lopende om te komen tot :
RvB : 7 leden
AV : 9 leden
ontbinding voorlopig niet mogelijk (overeenkomst met de sociale woningmaatschappijen + subsidies)
JOB OFFICE (PDF)Herleiden tot 12 mandatenOnbezoldigd uitgeoefendAV : 12
RvB : 11
Wijzigingen lopende om te komen tot :
RvB : 7 leden
AV : 8 leden
LES CENTRES DE CONTACT DE BRUXELLES / DE CONTACTCENTRA VAN BRUSSEL (PDF)Activiteiten werden hernomen door de Buurthuizen - Ontbinding van de vzw onderzoeken - In afwachting van een vereffening, herleiden tot 3 leden AV en 2 RvB (1 voorzitter + 1 ambtenaar)Geen zitpenningVroeger : 21 mandatenOntbinding vzw ten gevolge van de AV van 15/11/2017 en 13/12/2017 - gepubliceerd in B.S. op 2/2/2018
MAISON(S) DE QUARTIER - CENTRE D'ANIMATION SOCIALE DE QUARTIER / BUURTHUIS(ZEN), CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE BUURTANIMATIE (PDF)Zitpenning van de GemeenteraadAV: 23 leden :
- BGM
- 2 schepenen + 3 Stad aangeduid door GR
- alle leden OCMW-Raad
- Voorzitter Brusselse Keukens + Voorzitter vzw Comité der Maaltijden voor Scholen

RvB : 20 leden

AV : 9 leden waarvan 2 Stad + 6 OCMW + Voorzitter De Brusselse Keukens RvB : 8 leden waarvan 2 Stad + 5 OCMW + Voorzitter De Brusselse Keukens

GR 26/02/2018
MAISON D'ACCUEIL SOCIO-SANITAIRE DE BRUXELLES (MASS) (pour toxicomanes) (PDF)Aantal mandaten verminderen (in theorie kan elke rechtspersoon 6 vertegenwoordigers hebben in AV en RvB (de Stad had er maar 3 aangeduid maar het OCMW 6)Onbezoldigd mandaat (artikel 32van de statuten)Vroeger : 4 rechtspersonen die zich elk konden laten vertegenwoordigen door 6 afgevaardigden

Vermindering aantal vertegenwoordigers per rechtspersoon die lid is van RvB (van 6 naar 3) , vermindering aantal functies (enkel de functies van Voorzitter en afgevaardigd bestuurder blijven over), Duur van het mandaat wordt van 3 naar 6 jaar gebracht (samenvallen met duur legislatuur).- RvB : max. 12 vertegenwoordigers van de 4 rechstpersonen die bestuurder zijn (3 Stad, 3 OCMW, 3 Brugmann en en 3 Sint-Pieter)RvB van 4/12/2017.
PREVENTION JEUNES BRUXELLES (PDF)Onbezoldigd mandaatAV : 13Wijzigingen lopende om te komen tot :
RvB : 7 leden
AV : 8 leden
PROJET X ( RENOBRU) (PDF)Quid mogelijkheid om activiteiten van Régie de Quartier en Project X te groeperen? Fusie mogelijk ? In afwachting herleiden tot 5 -6 bestuurdersOnbezoldigd mandaat (artikel 34 van de statuten)De statuten van de vereniging voorzien dat de AV is samengesteld uit 18 leden , waarvan :
- De Voorzitter van de OCMW van Brussel en de Burgemeester van de Stad Brussel zijn van rechtswege lid - 8 leden, verkozen worden uit haar midden door OCMW-Raad
- 8 leden verkozen worden door de Gemeenteraad van de Stad Brussel,

RvB telt 8 leden :waarvan
- Voorzitter van het OCMW van rechtswege - Burgemeester van de Stad van rechtswege
- 6 leden aangeduid zijn door de Algemene Vergadering In de laatste publicatie in het B.S. werden de 18 leden van de Algemene Vergadering aangeduid als bestuurders (i,p,v, 8 onder hen zoals statutair bepaald)

AV : van 18 naar 8 leden:
- 4 leden aangeduid door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van het OCMW
- 4 leden verkozen door de Gemeenteraad van de Stad Brussel

RvB: van 8 naar 6 leden in totaal,
door de 2 mandaten van rechtswege voor Voorzitter van het OCMW en de Burgemeester te schrappen
* voor het voorzitterschap wordt voorgesteld om dit niet meer van rechtswege voor te behouden aan de Voorzitter OCMW, voortaan zal de Voorziiter aangesteld worden door de RvB in zijn midden

Gemeenteraad 26/2/2018 daarna AV op 28/2/2018
REGIE DE QUARTIER (PDF)herleiden tot 5-6 bestuurders ( zie ook Project X)Onbezoldigd mandaat (artikel 32 van de statuten)AV : momenteel 12
RvB : momenteel 11 (6 OCMW + 5 Stad)

Fusie gepland met Project X/ RENOBRU

Fusie met Project X is lopende
SOCIETE ANONYME BRUXELLOISE DES HABITATIONS (sabh) (PDF)Strategische nota vragen aan OCMW voor na de vakantie - El Ktibi aanschrijvenVroegere bezoldiging : forfait.Vanaf 1/1/2018 : Voor leden Bureau zitpenning van 300€ bruto per vergadering (van bureau of RvB) Voor andere bestuurders is er zitpenning van 80.20€ bruto per vergadering4 Stad
7 OCMW
Nee
RESTO DU CŒUR - L'AUTRE TABLE (PDF)herleiden tot 5-6 bestuurdersOnbezoldigd mandaat (artikel 14 van de statuten)AV 15
RvB 14
Wijzigingen lopende om te komen tot :
RvB : 7 leden
AV : 8 leden
Nee

Jaarverslagen betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van openbare mandatarissen:

Jaarverslag van de Stad Brussel

Jaarverslag van structuren dichtbij de Stad Brussel die zelf een website hebben

Jaarverslag van structuren dichtbij de Stad Brussel die zelf geen website hebben

2023

Jaarverslag 2023 van vzw BRISSI (PDF, 990.82 KB)

2021

2020

2019

2018

2017

Subsidies toegekend aan structuren verbonden aan de Stad Brussel:

Aangifte neergelegd bij de gemeentesecretaris in uitvoering van artikel 7, § 2, van de gezamenlijke ordonnantie van 14 december 2017 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, met het oog op publicatie op de website van de gemeente. Deze aangifte moet gebeuren door de burgemeesters, de schepenen en de OCMW-voorzitters van de Brusselse gemeenten.

2022

2021

2020

2019

2018

De Stad Brussel publiceert ook documenten die burgers opvragen op basis van het Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen: