Overslaan en naar de inhoud gaan

Documenten (inschrijving familielid EU-burger)

Welke documenten moeten worden voorgelegd bij de inschrijving in het vreemdelingenregister als familielid van een onderdaan van de EU, EER of Zwitserland (en zelf geen onderdaan van de EU, EEE of Zwitserland)?

Naast het nationaal paspoort zal de persoon nog andere documenten moeten indienen in functie van de categorie waartoe hij behoort:

Houders van een nationaal paspoort met visum D (vestigingsvisum) voor gezinshereniging

Over het algemeen werden alle nodige documenten reeds ingeleverd bij het Belgisch Consulaat in het land van herkomst. Bijgevolg hoeft de betrokkene, in functie van zijn persoonlijke situatie van gezinshereniging, nog enkel een geboorteakte of een huwelijksakte (al naargelang vertaald, gelegaliseerd, met apostille) in te dienen bij zijn inschrijving in het vreemdelingenregister.

Houders van een nationaal paspoort met visum C (toeristenvisum) of personen zonder visum

Echtgeno(o)t(e) van een EU, EEE of Zwitser

Al naargelang het geval een vertaalde, gelegaliseerde en van een apostille voorzien huwelijksakte. Opmerking: het moet een originele akte zijn, afkomstig van het land waar het huwelijk voltrokken werd en dus geen transcriptie.

Opgelet: de echtgeno(o)t(e) van een Belg moet naast de huwelijksakte ook nog andere documenten indienen: eigendomstitel of geregistreerd huurcontract + bewijs van inkomsten van de vervoegde persoon + verzekering voor geneeskundige verzorging in België.

Partner van een EU, EEE of Zwitser in het kader van een verbintenis gelijkwaardig aan het huwelijk

Geregistreerd partnerschap gelijkwaardig aan een huwelijk (het document moet vertaald en voorzien worden van een apostille al naargelang het geval).

Dit betreft enkel partnerschappen geregistreerd in Duitsland, Denemarken, Finland, IJsland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Indien de vervoegde persoon Belgisch is, zal de partner dezelfde bijkomende documenten moeten voorleggen dan een Belgische echtgeno(o)t(e).

Partner van een EU, EER of Zwitser in het kader van een duurzame relatie

 

Indien de betrokkene reeds gebonden is door een wettelijk geregistreerd buitenlands partnerschap (bijvoorbeeld: Franse PACS, geregistreerd partnerschap in Nederland, in Luxemburg,…), dient hij het document in dat het partnerschap bevestigt. Als dit niet zo is, moet hij met zijn partner een verklaring van wettelijk samenwonen laten registreren bij de dienst Huwelijken en wettelijk samenwonen.

Ongeacht het soort geregistreerd partnerschap (wettelijk samenwonen, Franse PACS,…) zal hij bovendien de bewijzen van een duurzame relatie moeten leveren (verscheidene bewijzen die aantonen dat de partners elkaar al minstens 2 jaar kennen of dat zij al minstens 1 jaar samenwonen of dat zij samen een kind hebben, de geboorteakte van het kind is dan vereist).

Indien de vervoegde persoon Belgisch is, zal de partner dezelfde bijkomende documenten moeten voorleggen als een Belgische echtgeno(o)t(e).

Descendent van een EU, EER of Zwitser

Geboorteakte met afstamming (vertaald, gelegaliseerd en van een apostille voorzien, naargelang het geval) + voogdij/hoederecht of ouderlijke toestemming (voor het minderjarig kind). Indien de descendent 21 jaar of ouder is, moet hij bovendien bewijzen inleveren van de inkomsten van de garant + bewijzen van tenlasteneming door de garant.

Indien de vervoegde ouder Belgisch is, moet de betrokkene een eigendomsakte of geregistreerd huurcontract indienen + bewijs van inkomsten van de vervoegde persoon + verzekering voor geneeskundige verzorging in België.

Ouder (vader of moeder) van een minderjarige Belg

Geboorteakte met afstamming (vertaald, gelegaliseerd en van een apostille voorzien, naargelang het geval) van het Belgische kind + bewijzen van financiële en/of gevoelsbanden indien de betrokkene niet samenwoont met het kind (bijvoorbeeld: betalingsbewijs van alimentatie,…)

Ascendent van een meerderjarige EU, EER of Zwitser

Herhaling: het is niet meer mogelijk een ascendent van een meerderjarige Belg in te schrijven!

Geboorteakte (vertaald, gelegaliseerd en van een apostille voorzien, naargelang het geval) van de vervoegde persoon (= zoon of dochter van de betrokkene) + bewijzen van inkomsten van de garant + bewijzen van tenlasteneming door de garant.