Inschrijving buitenlander niet-EU

Maatregelen coronavirus: Europese en niet-Europese burgers moeten hun inschrijving bij de Stad Brussel langs elektronische weg aanvragen. Voor niet-Europese burgers: HUE-NEU@brucity.be. Elke aanvraag tot verlenging van een verblijfsvergunning kan ook via dit adres (met alle relevante documenten). De bestelling van de verblijfsvergunning gebeurt op afspraak, na bestudering van het dossier en mits volledig ingevuld. Het afhalen van identiteits- en verblijfskaarten is mogelijk zonder afspraak.​

Kort verblijf en toeristisch visum

U komt naar Brussel als toerist en verblijft niet in een hotel? In dat geval moet u uw aanwezigheid aangeven via HUE-NEU@brucity.be

Benodigdheden:

 • Nationaal paspoort met visum C (toeristisch visum) of nationaal paspoort + verblijfstitel uit een land van de EU, EER of Zwitserland of enkel in het bezit van zijn paspoort indien hij vrijgesteld is van toeristische visumplicht (bijvoorbeeld van vrijgestelde landen: Verenigde Staten, Japan, Albanië,…)
 • 10 euro
 • een foto

U ontvangt dan een aankomstverklaring. Dat is een heel belangrijk document: het dekt het wettelijk verblijf van de vreemdeling in België. Hij moet bij deze verklaring van aankomst ook de naam en het precieze adres vermelden van diegene die hem zal huisvesten.

Eerste inschrijving in het vreemdelingenregister

Als u niet de nationaliteit hebt van een lidstaat van de EU, de EER of Zwitserland, en niet gebonden bent (door huwelijk, partnerschap of directe afstamming) aan een onderdaan van een lidstaat van de EU, de EER of Zwitserland, en u zich permanent wilt vestigen in Brussel, moet u zich inschrijven via: HUE-NEU@brucity.be

Houders van een vestigingsvisum (visum D)

Er bestaat een hele reeks visa D: gezinshereniging, verblijf met beperking tot de werkvergunning, de beroepskaart, de activiteiten, studentenvisum,...

Geen houder van een visum D maar wettelijk in België verblijvend (met kort verblijf of toeristisch visum) en u wil zich vestigen als werknemer

Dat kan na het voorleggen van alle vereiste documenten (zie Vereiste documenten) tijdens het wettelijk verblijf.

Genieten van gezinshereniging

Gezinshereniging zonder visum D is beperkter dan voordien. Het recht op gezinshereniging geldt niet meer voor wie met een visum C het land is binnen gekomen, behalve wanneer:

 • de aanvrager over een visum C beschikt met het oog op het afsluiten van een huwelijk of partnerschap en alle vereiste documenten indient (zie Vereiste documenten)
 • de aanvrager een minderjarig kind is
 • de aanvrager de ouder is van een niet begeleide minderjarige of van een minderjarige onder subsidiaire bescherming

Het recht op gezinshereniging geldt ook voor de vreemdeling die vrijgesteld is van visumplicht voor kort verblijf (bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Servië, Japan,…) of die in het bezit is van een geldige verblijfstitel van een lidstaat van de EU, de EER of Zwitserland. Alle vereiste documenten moeten tijdens het wettelijk verblijf ingediend worden (zie Vereiste documenten).

Opgelet: in deze categorie betreft de gezinshereniging de echtgeno(o)t(e), de partner, de kinderen jonger dan 18 jaar (uitzondering: ongehuwd gehandicapt kind van 18 jaar of ouder) van de vervoegde vreemdeling, niet de ascendenten (behalve de hierboven vermelde uitzondering: ouder van een niet begeleide minderjarige of een minderjarige onder subsidiaire bescherming).

Bovendien moeten de echtgenoten of partners minstens 21 jaar zijn (18 jaar indien de huwelijksband of geregistreerd partnerschap voorafgaat aan de aankomst van de vervoegde vreemdeling in België). De vervoegde vreemdeling moet tevens reeds minstens 12 maanden over een onbeperkt verblijfsrecht beschikken (behalve voor het minderjarig gemeenschappelijk kind, het gehandicapt kind vanaf 18 jaar, een familielid van een erkend vluchteling of als de huwelijksband of het geregistreerd partnerschap voorafging aan de aankomst in België van de vervoegde vreemdeling).

Deze voorwaarde is niet van toepassing indien de vervoegde vreemdeling een beperkt verblijfsrecht geniet (bijvoorbeeld: echtgenoot van iemand wiens verblijfsrecht beperkt is tot de duur van de werkvergunning).

Nationaal paspoort
Houders van een vestigingsvisum (visum D):

 • gezinshereniging: in functie van de persoonlijke situatie van gezinshereniging (echtgenoot, kind), overleggen van een huwelijksakte of geboorteakte (vertaald, gelegaliseerd, voorzien van een apostille, naargelang het geval)
 • werknemer: werkvergunning B
 • zelfstandige: beroepskaart
 • verblijf beperkt tot de activiteiten: attest inzake de activiteiten in kwestie en eventueel vrijstelling van werkvergunning
 • student: definitieve inschrijving in de school/universiteit vermeld op het visum. Indien het gaat om een verblijf beperkt tot de studiebeurs: attest van de studiebeurs, indien het gaat om een verblijf beperkt tot de studie uitwisseling: het attest van de uitwisseling.
 • ...

Zonder visum D maar met wettelijk verblijf in België:

 • Werknemer vrijgesteld van visum C of in het bezit van een geldige verblijfstitel van een lidstaat van de EU, EER of Zwitserland: voorleggen van een werkvergunning B + standaard medisch attest (het Vreemdelingenbureau kan een exemplaar verstrekken dat door een arts ingevuld moet worden) + uittreksel uit het strafregister (vertaald, gelegaliseerd, van een apostille voorzien, naargelang het geval).
 • Zelfstandige vrijgesteld van visum C of in het bezit van een geldige verblijfstitel van een lidstaat van de EU, EER of Zwitserland: voorleggen van een beroepskaart + standaard medisch attest (het Vreemdelingenbureau kan een exemplaar verstrekken dat door een arts ingevuld moet worden) + uittreksel uit het strafregister (vertaald, gelegaliseerd, van een apostille voorzien, naargelang het geval).
 • Gezinshereniging:
  • Voor de echtgeno(o)t(e): voorleggen van een huwelijksakte (vertaald, gelegaliseerd, van een apostille voorzien, naargelang het geval), het moet een originele akte zijn, en dus geen transcriptie.
  • Voor de partner van de vervoegde vreemdeling in het kader van een duurzame relatie: voorleggen van het buitenlandse geregistreerde partnerschap (vertaald, gelegaliseerd, van een apostille voorzien, naargelang het geval) of de verklaring van een wettelijke samenwoning (te registreren bij de dienst Huwelijken en wettelijke samenwoningen) + bewijzen van een duurzame relatie (geboorteakte van een gemeenschappelijk kind, bewijzen dat de partners elkaar al minstens 2 jaar kennen of van een feitelijke samenwoning in het buitenland van minstens 1 jaar)
  • Voor het kind van de vervoegde vreemdeling: voorleggen van een geboorteakte (vertaald, gelegaliseerd, van een apostille voorzien, naargelang het geval), voogdij/hoederecht (indien het kind een van beide ouders komt vervoegen)
  • Bovendien zijn voor deze 3 categorieën van gezinshereniging ook nog andere documenten vereist: het geregistreerd huurcontract of eigendomstitel van de vervoegde persoon + standaard medisch attest (het Vreemdelingenbureau kan een exemplaar verstrekken dat door een arts ingevuld moet worden) + uittreksel uit het strafregister (vertaald, gelegaliseerd, van een apostille voorzien, naargelang het geval) + verzekering voor geneeskundige verzorging in België + bewijzen van voldoende inkomsten van de vervoegde persoon (dit criterium is niet van toepassing voor een kind dat alleen een ouder komt vervoegen).
  • Bijzonder geval: het familielid van een erkend vluchteling hoeft noch een geregistreerd huurcontract, noch een eigendomstitel, noch bewijzen van inkomsten van de vervoegde persoon, noch een ziektekostenverzekering voor te leggen.

2 foto's (in het geval van het verkrijgen van een A-kaart), 2 foto's (in geval een attest van immatriculatie verkregen werd), kinderen jonger dan 12 jaar ontvangen een klein identiteitsstuk

Herhaling: alle vereiste documenten dienen tijdens een wettig verblijf voorgelegd te worden om aanleiding te kunnen geven aan een inschrijving in het vreemdelingenregister.

Indien de persoon houder is van een visum D, zal hij een elektronische A kaart (tijdelijk verblijf) kunnen bestellen bij zijn inschrijving. De geldigheidsduur is afhankelijk van de aard van het verblijf (1 jaar bij gezinshereniging met een persoon met onbeperkt verblijfsrecht, in andere gevallen, hangt het af van de duur van de activiteiten, de geldigheidsduur van de werkvergunning, van de beroepskaart, van de duur van het verblijf van de echtgeno(o)t(e), familielid,...).

De persoon ontvangt als document een bijlage 15 in afwachting van die kaart (productietermijn ongeveer 3 weken).

Opgelet: indien het gaat om een student met een visum D die een onderwijs/schoolattest ingediend heeft die uitgaat van een andere instelling dan degene die op zijn visum vermeld staat, ontvangt hij een 4 maanden geldig attest van immatriculatie vanaf de aankomst in België. Om zijn elektronische A kaart te kunnen bestellen zal hij moeten wachten op positief advies van de Externe site dienst Vreemdelingenzaken.

Werknemers of zelfstandigen die vrijgesteld zijn van visum C of die een geldige verblijfstitel bezitten van een lidstaat van de EU, de EER of Zwitserland zullen tevens een elektronische A kaart kunnen bekomen indien alle vereiste documenten tijdens het wettelijk verblijf ingediend worden.

Voor de uitzonderlijke gezinshereniging zonder visum D: wanneer alle documenten voorgelegd werden, ontvangt de betrokkene een ontvangstbewijs (bijlage 15bis of 41bis) en bij de inschrijving bekomt hij een attest van immatriculatie voor maximaal 6 maanden. Na verloop van het attest van immatriculatie en in afwezigheid van negatief advies van Externe site Vreemdelingenzaken, zal de vreemdeling zijn elektronische A kaart kunnen aanvragen (1 jaar geldig indien hij een persoon met onbeperkt verblijfsrecht vervoegt, beperkt tot de duur van het verblijf van de vervoegde persoon met beperkt verblijfsrecht).

Opmerking: het attest van immatriculatie laat niet toe buiten België te reizen.

 • Identiteitskaart in hoge spoedprocedure (ontvangsttermijn: 1 dag - ontvangst na 14u) kost 150 euro
 • Het attest van immatriculatie kost 10 euro
 • Het identiteitsstuk voor kinderen jonger dan 12 jaar is gratis
 • Herhaling: een aankomstverklaring (zie rubriek: kort verblijf en toeristisch visum) kost 10 euro

45 dagen voor het vervallen van zijn elektronische A kaart, kan de betrokkene een verlenging van zijn verblijf aanvragen.

Opgelet: de aanvraag tot vernieuwing van de verblijfskaart moet ingediend worden tussen de 45ste en 30ste dag voor de vervaldatum van deze kaart. Om de vernieuwing van de kaart op tijd te kunnen garanderen, worden de betrokken personen verzocht een e-mail te richten met de bewijstukken aangaande hun verblijf naar het adres HUE-NEU@brucity.be, 45 dagen voor de datum van afloop van hun kaart.

Bepaalde documenten moeten voorgelegd worden:

 • werknemer in loondienst: de nieuwe werkvergunning B
 • zelfstandige: de nieuwe beroepskaart
 • gezinshereniging: bewijzen van inkomsten van de vervoegde persoon indien er sprake is van adreswijziging, het nieuwe geregistreerde huurcontract + ziektekostenverzekering

Deze documenten worden aan de Externe site dienst Vreemdelingenzaken bezorgd die als enige bevoegd is om de verlenging van de verblijfstitel toe te kennen.

Student

Als u student bent, is uw verblijfskaart beperkt tot uw studiejaar en moet deze uiterlijk 15 dagen voordat deze verloopt worden verlengd.

Om uw verblijfskaart voor studenten te verlengen, moet u de volgende documenten bezorgen:

 • Uw geldige paspoort
 • Uw nieuwe inschrijvingsbewijs van de school
 • Het standaardformulier met de lijst van uw studiepunten (+ een overzicht van uw cijfers)
 • Bewijs dat u over voldoende bestaansmiddelen ​​beschikt:
  • Ofwel uw tenlasteneming ( bijlage 32 (DOC, 41.00 KB)):
   • Indien uw garant zich in het buitenland bevindt, moet de vermelding 'Voldoende Solvabiliteit' vermeld worden (legalisatie bij de Belgische Ambassade)
   • Indien uw garant in België is, gelieve zijn laatste 3 loonbrieven te tonen
  • Ofwel eigen middelen (zelffinanciering)
  • Of een attest van een Beurs
 • Uw attest van aansluiting bij een zorgverzekering geldig in België

Als u van school of garant verandert, of niet al uw examens hebt afgelegd, kan de verlenging niet rechtstreeks worden gedaan en moet u de volgende documenten voorleggen:

 • nieuwe tenlasteneming ( bijlage 32 (DOC, 41.00 KB)) met vermelding van de naam van de nieuwe onderwijsinstelling
 • motivatiebrief ter attentie van de dienst Vreemdelingenzaken om de verandering te rechtvaardigen

Zodra u alle documenten hebt, kan u deze per e-mail naar het volgende adres sturen:

Advies Vreemdelingenzaken

Voor elke verlengingsaanvraag onderworpen aan het positief advies van Externe site Vreemdelingenzaken, zal de betrokkene opgeroepen worden zodra het antwoord kenbaar gemaakt werd bij het Vreemdelingenbureau van de Stad Brussel.

ZIE OOK