Definitief rijbewijs (categorieën A, B, C, D en G)

Het rijbewijs is een document dat toestemming geeft om motorvoertuigen te besturen, afhankelijk van hun categorie.

Het Belgische rijbewijs is in overeenstemming met het model van de Europese Unie. Het heeft de vorm van een bankkaart.

De geldigheid is afhankelijk van het type rijbewijs (maximaal 10 jaar geldig). Drie maanden voor het verstrijken ervan moet de burger spontaan om verlenging verzoeken.

De foto van de identiteitskaart staat op het rijbewijs.

  • Wonen op het grondgebied van de stad Brussel (hoofdverblijfplaats)
  • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister, het vreemdelingenregister of het wachtregister in een Belgische gemeente gedurende ten minste 185 dagen tijdens de laatste 12 maanden
  • Het bereiken van de minimumleeftijd afhankelijk van de categorie van het voertuig
  • Geen verval van het recht tot sturen hebben
  • Een theorie-examen (maximaal 3 jaar geldig) en een praktijkexamen hebben afgelegd

We vermelden hier alleen algemene informatie. Elk dossier wordt individueel geanalyseerd wanneer u uw aanvraag indient bij de stadsdiensten. Er kunnen bijzondere voorwaarden van toepassing zijn.

Op afspraak, aan het loket van het Administratief Centrum van de Stad Brussel of bij de verbindingsbureaus van Laken en Neder-Over-Heembeek: maak online een afspraak.

Afhalen zonder afspraak aan het loket van de aanvraag.

  • Identiteitskaart of verblijfstitel
  • Het aanvraagformulier door het examencentrum afgegeven na het behalen van het praktijkexamen
  • Oud internationaal rijbewijs als u dat hebt of een bewijs van verlies of diefstal. Bij diefstal moet u aangifte doen bij de politie
  • Indien u lijdt aan een vermindering van uw functionele vermogens (motorisch, visueel, perceptief, cognitief,...) die het veilig besturen van een motorvoertuig in gevaar kan brengen, moet u een Externe site rijgeschiktheidsattest hebben (categorieën van groep 1)

30 euro

5 werkdagen

Het rijbewijs moet binnen 90 dagen na de aanvraag worden afgehaald, daarna wordt het vernietigd. Na vernietiging zal een nieuwe aanvraag moeten worden ingediend tegen kosten.

Externe site Rijbewijzen (FOD Mobiliteit en Vervoer)

ZIE OOK