FAQ Good Move Vijfhoek

Veelgestelde vragen (FAQ) rond het mobiliteitsplan Good Move in de Vijfhoek.

De invoering van een nieuw circulatieschema bestaat uit vier fasen:

  1. Een diagnose samen met alle actoren
  2. De uitwerking van het circulatieschema
  3. De invoering van het circulatieschema
  4. Een participatieve evaluatie

Tijdens de diagnosefase wordt de huidige situatie van de mobiliteit in een bepaalde maas onderzocht. De onderzoekers verzamelen cijfermateriaal en doen een beroep op de kennis van verschillende partners. Het is ook tijdens deze fase dat Brusselaars, bezoekers en handelaars bestaande problemen kunnen aankaarten. Op die manier worden de lokale noden en wensen en eventuele problemen en beperkingen in kaart gebracht. Een technische werkgroep van mobiliteitsexperts krijgt zo een vollediger beeld van de uitdagingen en giet die in een diagnoserapport (PDF, 5.73 MB).

In september en oktober 2020 werden bewoners, handelaars en weggebruikers van het Brusselse stadscentrum gevraagd om hun ervaringen te delen op wijkvergaderingen en/of via het onlineplatform fairebruxelles.be/processen/goodmove. Er werden zwarte punten, kansen, suggesties en noden verzameld. Het doel? Een zo volledig mogelijke diagnose opstellen van de mobiliteitssituatie en de invloed ervan op de levenskwaliteit in het stadscentrum. Meer dan 300 mensen schreven zich in om deel te nemen aan de vergaderingen online en bijna 600 mensen leverden een bijdrage op het platform.

De feedback van inwoners, handelaars, werkgevers en bezoekers was alvast erg nuttig in de diagnosefase. De Stad Brussel luisterde aandachtig naar hun ervaringen, die ze deelden op de participatiewebsite Brussel Samen/Faire Bruxelles https://brucity.monopinion.belgium.be/processes/goodmove of tijdens wijkvergaderingen. De opmerkingen werden meegenomen in het diagnoseverslag dat je hier kunt lezen en dienden als basis voor de uitwerking van het actieplan.

Dit participatieproces (online en in de wijken) heeft 923 bijdragen van burgers over diverse thema's opgeleverd: verkeersveiligheid, autoverkeer, levenskwaliteit, fietsinfrastructuur, voetgangers en personen met een beperkte mobiliteit, parkeren, openbaar vervoer en stedelijke logistiek. De verzamelde bijdragen waren vooral gericht op de eerste vier onderwerpen.

Op basis van de diagnosefase werd een circulatieschema opgesteld met verschillende circulatiemaatregelen, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van de rijrichting, een verkeersfilter om het doorgaand verkeer in een bepaalde zone te beperken of extra busstroken en fietspaden. Het Schepencollege heeft dit goedgekeurd. Het circulatieschema werd goedgekeurd door het College op 11 februari 2022 en door de Brusselse gemeenteraad op 21 februari 2022. Klik hier voor meer informatie over de mobiliteitsmaatregelen: kaart circulatieschema

Stad Brussel realiseert tet circulatieschema en de aanvullende mobiliteitsmaatregelen op het terrein tegen 16 augustus 2022: Stad Brussel plaatst verkeersborden, stadsmeubilair en inzinkbare paaltjes, markeert fietspaden en fietsstraten, enzovoort. De Dienst Wegeniswerken van de Stad Brussel doet dat gespreid over een periode van een paar maanden. De Stad gaat voor het inrichten van bepaalde filters samenwerken met specifieke partners, verenigingen, vzw’s van de Stad of Brussel Mobiliteit. Klik hier voor meer informatie: kaart circulatieschema

In de evaluatiefase volgt de Stad Brussel de mobiliteitsmaatregelen van nabij op. Zo zal de Stad het verkeer tellen en de verkeersstromen in kaart brengen, preventieve snelheidsradars installeren, de luchtkwaliteit meten, verkeerstellingen organiseren en bezoeken op het terrein doen. Ook de verschillende actoren (inwoners, handelaars, bezoekers...) worden betrokken bij de beslissing over wat er gemeten zal worden en hoe.

Het nieuwe circulatieschema gaat van start op 16 augustus 2022.

De Stad Brussel is verantwoordelijk voor de invoering van alle mobiliteitsveranderingen op haar grondgebied en dus ook voor de invoering van nieuwe circulatieschema's. Gezien de grotere verkeersassen vaak Gewestelijke assen zijn, is een samenwerking met het Brussels Gewest noodzakelijk voor de vlotte invoering.

De dienst Mobiliteit ontwikkelt elke circulatiemaatregel in samenwerking met de politie, de dienst Wegeniswerken, de dienst Parkeren. In bepaalde gevallen doet de Stad Brussel ook beroep op een extern studiebureau. Bovendien wordt de opmaak van de circulatieschema's begeleid door een comité waarin alle betrokken administraties van de Stad en Gewest, net zoals politie en openbaarvervoermaatschappijen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op de expertise van verschillende technische diensten, zoals de brandweer, de beheerders van de openbare parkings, het parkeeragentschap en de taxidienst. Adviesraden zoals de Gewestelijke mobiliteitscommissie, die verschillende mobiliteitsorganisaties en administraties groepeert, worden geconsulteerd. De Stad/Gewest deed ook een beroep op de burgers om te bepalen hoe de verschillende mazen aangenaam, verkeersveilig en vlot bereikbaar blijven. Meer info over het participatietraject: https://brucity.monopinion.belgium.be/processes/goodmove

Op dit plannetje kan je zien wat de voornaamste Good Move-maatregelen zijn die in de Vijfhoek worden ingevoerd.

Nee, het circulatieschema is een schema dat de circulatie van zowel gemotoriseerd verkeer als actieve weggebruikers regelt. Het creëren van een voetgangerszone is een mogelijkheid die hier en daar punctueel wordt toegepast. De Vijfhoek als geheel wordt geen voetgangerszone. Wel is het de doelstelling om de Vijfhoek autoluw te maken.

De bedoeling is dat het gemotoriseerd verkeer dat niet in de Vijfhoek moet zijn, de Kleine Ring neemt. Voor automobilisten die er moeten zijn, blijft de Vijfhoek natuurlijk bereikbaar via onder meer de hoofdwegen per wijk. Met een goed ontworpen circulatieschema verloopt het verkeer op die assen zelfs vlotter dan voordien.

Het is mogelijk dat de verkeersdruk de eerste maanden hoger zal zijn in bepaalde straten maar dat die geleidelijk aan afneemt. Good Move wil de druk van het gemotoriseerd verkeer verminderen in alle straten. Dat zal ook geëvalueerd en bijgestuurd worden als dat nodig is.

Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt niet langer doorheen, maar zoveel mogelijk langs de structurerende verkeersassen van de maas geleid. Die verkeersassen zijn de grenzen van de maas. De wijken binnen de maas worden ook veiliger, met schonere lucht en minder lawaaihinder.

De verplaatsingen te voet of met de fiets worden vlotter en veiliger. Dat zorgt er op haar beurt voor dat meer mensen kiezen om zich op een actieve manier (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer) te verplaatsen in plaats van met de auto. Mobiliteitsexperten noemen dat het 'verdampingseffect'. Daarmee verklaart men waarom autostromen zich niet zomaar verplaatsen, vaak gewoon verdwijnen en dus veranderen naar alternatieven, zoals te voet, de fiets of het openbaar vervoer. Verder wordt transitverkeer zo veel mogelijk naar de Kleine Ring geleid.

Het circulatieschema wordt tijdens een vakantieperiode ingevoerd om iedereen de kans te geven om aan de nieuwe situatie te wennen. Dat gaat beter wanneer het minder druk is. De zomervakantie heeft het extra voordeel dat het dan al/nog licht is tijdens de ochtend- en avondspits.

De Vijfhoek blijft bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer en uiteraard ook voor de hulpdiensten. Het circulatieschema zal zorgen voor vlotter verkeer en dat komt ook hen ten goede. Natuurlijk werd het circulatieschema voor de invoering samen met de hulpdiensten bekeken, zodat ze kunnen aangeven waar ze zeker een doorgang nodig hebben. Zoals bussen en trams op sommige plekken door kunnen rijden waar auto's niet in mogen, kunnen ook de hulpdiensten zo'n verkeersfilter passeren.

Wat betekent Good Move voor mij?

Als inwoner?

Op 16 augustus 2022 voert Stad Brussel een nieuw circulatieschema in in de Vijfhoek. Op die manier maken we van de Vijfhoek een autoluwe wijk waar het aangenaam en gezond leven is en waar je je veilig voelt in het verkeer. Hier vind je de belangrijkste veranderingen: kaart circulatieschema

In de verschillende woonwijken worden moto's, auto's, vrachtwagens… beperkt tot zogenaamd 'bestemmingsverkeer'. Het gemotoriseerde verkeer dat niet uit die wijken komt of er moet zijn - ook wel doorgaand verkeer of transit genoemd - zal zoveel mogelijk om de wijken heen geleid worden via verkeersassen die daarvoor beter geschikt zijn, zoals de Kleine Ring.

Als inwoner zal je route naar huis of naar het werk hoogst waarschijnlijk veranderen. In ruil daarvoor, wordt de wijk wel een pak rustiger en veiliger. Op dit plannetje kun je nagaan wat er voor jou zal veranderen: kaart circulatieschema

Je parkeert je net zoals voorheen in je wijk of straat. Punctueel kan het zijn dat er voor de goede organisatie van een verkeersfilter of in het kader van een verkeersveiligheidsmaatregel een parkeerplaats geschrapt wordt, maar het circulatieschema op zich heeft geen noemenswaardige impact op het aantal parkeerplaatsen. Weet wel dat per 1 mei 2022 de Vijfhoek een grijze zone wordt. Dat wil zeggen dat het parkeren op de weg beperkt is tot 4u30 voor wie niet over een uitzonderingskaart beschikt zoals een bewoners- of bezoekerskaart. Meer informatie over het parkeerreglement vind je hier: nieuw parkeerplan.

De Stad Brussel bekijkt samen met BePark pistes om via het mutualiseren van bestaande parkings buiten de weg bestaande parkeerplekken aan te bieden aan bewoners. Indien je interesse hebt, neem dan zeker een kijkje op de website van BePark.

De eerste dagen na de invoering verwachten we wel wat hinder. Alle gebruikers zullen zich vertrouwd moeten maken met de nieuwe rijrichtingen en dat zal wel even wennen zijn. Daar waar rijrichtingen wijzigen zal er extra signalisatie voorzien worden. Daarbovenop voorziet de Stad een brede communicatiecampagne naar de verschillende stakeholders en het brede publiek zodat iedereen zich zo goed mogelijk kan voorbereiden. De Stad zal de invoering van het circulatieschema zeer nauw opvolgen om problemen op te lossen waar nodig.

Als handelaar?

Via dit plannetje kun je bekijken hoe jouw handelszaak het eenvoudigst te bereiken is met de verschillende modi (te voet, fiets, openbaar vervoer of met de auto). Voor de klanten die te voet, met de fiets of het openbaar vervoer wordt het veiliger, aangenamer en met de bus zelfs wat vlotter. Wie met de auto komt zal vanaf de Kleine Ring naar zijn bestemming geleid worden en dat langs een van de vele publieke parkings waar je je auto kan achterlaten. Kom je een meubel of grotere levering ophalen, dan kan je gebruik maken van de parkeerplekken op de weg of een van de vele leveringszones. Dat laatste geldt ook voor de vele leveranciers. Alle wijken en straten blijven bereikbaar. Bepaalde routes zullen licht aangepast moeten worden, omdat je niet meer doorheen het centrum zal kunnen rijden, maar je via de Kleine Ring kan rijden.

Met het nieuwe circulatieschema worden auto's en vrachtwagens in de verschillende woonwijken beperkt tot zogenaamd 'bestemmingsverkeer'. Het gemotoriseerde verkeer dat niet uit die wijken komt of er moet zijn - ook wel doorgaand verkeer genoemd - zal zoveel mogelijk om de wijken heen geleid worden via verkeersassen die daarvoor beter geschikt zijn. Doordat de globale verkeersdruk en het aantal files zo daalt, zullen klanten en leveranciers vaak ook vlotter op hun bestemming geraken.

De verschillende operatoren zoals Google en Waze werden op de hoogte gesteld van de veranderingen. Kom je met de auto naar Brussel, zet dan een routeplanner zoals Google of Waze aan. Opgepast, werk je met een andere routeplanner, zorg er dan voor dat deze geüpdatet werd.

De straten die op economisch vlak het meest renderen, zijn winkelwandelstraten. Dat zijn straten waar het autoverkeer sterk beperkt wordt. De bekendste voorbeelden zijn de Nieuwstraat, de Anspachlaan, de Sint-Katelijnestraat en bij onze buren de Elsensesteenweg. De circulatiemaatregelen hebben als doel van onze handelswijken nog meer een bestemming te maken in plaats van een transitas. Hoe aangenamer het is in de straat, hoe beter de shopervaring en hoe meer kans dat klanten nog eens terugkomen.

De Stad Brussel heeft ook een slimmer parkeerbeleid ingevoerd om de handelswijken van de Vijfhoek nog aantrekkelijker te maken. Bezoekers die met de auto komen worden geleid naar de dichtstbijzijnde parking. Doordat we het bovengronds parkeren beperken in de tijd, is er meer rotatie van de parkeerplekken en dus meer kans op een vrije parkeerplaats op straat.

Uit het recente Commercieel ontwikkelingsplan blijkt dat de overgrote meerderheid van de klanten die naar het centrum komen dat met het openbaar vervoer of te voet doen. Het nieuwe circulatieschema wil er voor zorgen dat wie met de auto wil komen winkelen dat nog steeds kan doen en dat de shopervaring voor zij die op een actieve manier komen, nog beter is.

Je zal als burger gedurende het hele proces, van de diagnose- tot de evaluatiefase, geïnformeerd worden, bijvoorbeeld via wijkvergaderingen, een flyer in je brievenbus of via de website van de Stad.

Ter voorbereiding van de invoering van het circulatieschema zal de Stad opnieuw wijkvergaderingen organiseren in maart 2022. Tijdens die vergaderingen zal de Stad samen met de burgers evaluatiecriteria bepalen om achteraf te meten of de maas effectief aangenamer en verkeersveiliger is geworden.

Ook tijdens de invoering van het circulatieschema zullen burgers inspraak krijgen in de invulling van de openbare ruimte die vrijkomt dankzij het nieuwe circulatieschema.

Daarnaast komt er ook een informatiecampagne, om via zoveel mogelijk kanalen (website, sociale media, flyers, affiches…) zoveel mogelijk burgers over de maatregelen te informeren.

Als chauffeur?

De bereikbaarheid van een maas is altijd gegarandeerd voor alle vervoerswijzen, dus ook voor de gemotoriseerde voertuigen. De toegangswegen naar de maas en de publieke parkings zullen duidelijker aangeduid worden. Als je met je auto of motor in een bepaalde maas wil zijn, word je via de grotere verkeersassen gestuurd, zodat je niet door de woonwijken hoeft te rijden.

Op dit plannetje kun je bekijken welke Good Move-maatregelen in de Vijfhoek worden ingevoerd: kaart circulatieschema

Door doorgaand verkeer - verkeer dat niet uit een bepaalde wijk komt of daar moet zijn - niet langer doorheen, maar wel rondom de woonwijken te laten rijden over de Kleine Ring, daalt de hoeveelheid verkeer en de filevorming in de wijken binnen de Kleine Ring. Automobilisten, leveranciers, bezoekers... geraken zo op een vlottere manier, langs de hoofdwegen van de maas, op hun bestemming in de Vijfhoek.

Afhankelijk van de wijk waar je moet zijn, neem je de juiste toegangsweg op de Kleine Ring. Vanaf daar kun je ook de wegwijzers volgen naar de dichtstbijzijnde parking. Op dit plannetje kun je bekijken welke Good Move-maatregelen in de Vijfhoek worden ingevoerd: kaart circulatieschema

Afhankelijk van de wijk waar je moet zijn, neem je de dichtstbijzijnde toegangsweg vanaf de Kleine Ring. Vanaf daar kun je ook de wegwijzers volgen naar de dichtstbijzijnde parking.

Op dit plannetje kun je bekijken welke Good Move-maatregelen in de Vijfhoek worden ingevoerd: kaart circulatieschema

Net zoals je vanaf de Kleine Ring begeleid wordt naar je bestemming, zal je bij het wegrijden uit Brussel geleid worden naar de Kleine ring om dan je route verder te zetten.

Op dit plannetje kun je bekijken welke Good Move-maatregelen in de Vijfhoek worden ingevoerd: kaart circulatieschema

Als voetganger of persoon met een beperkte mobiliteit?

Met de invoering van een nieuw circulatieschema willen we aangename 'mazen' creëren, met gezonde lucht en veilige straten. Op korte termijn verbetert dus de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Op langere termijn investeren we in de herinrichting van de straten en pleinen: verbreden van voetpaden, planten van bomen, creëren van nieuwe en beter toegankelijke pleinen, enzovoort.

Op dit plannetje kun je bekijken welke Good Move-maatregelen in de Vijfhoek worden ingevoerd: kaart circulatieschema

Als fietser?

Fietsen wordt makkelijker en veiliger doordat we het transitverkeer van auto's verminderen We maken ook extra werk van nieuwe wegmarkeringen voor fietspaden en fietsstraten. Het nieuwe circulatieschema zorgt zo voor comfortabele en veilige fietsassen.

Op dit plannetje kun je bekijken welke Good Move-maatregelen in de Vijfhoek worden ingevoerd: kaart circulatieschema

Als gebruiker van het openbaar vervoer of taxi?

Specifiek voor het openbaar vervoer en taxi's zullen we ruimte vrijmaken voor bus- en taxistroken, de autostromen verminderen en de verkeerslichten aanpassen voor een betere doorstroming van bussen 29, 63, 65, 66 en taxi's.

Informatie en feedback?

Je zal als burger gedurende het hele proces, van de diagnose- tot de evaluatiefase, geïnformeerd worden, bijvoorbeeld via wijkvergaderingen, een flyer in je brievenbus of via de website van de Stad.

Ter voorbereiding van de invoering van het circulatieschema zal de Stad opnieuw wijkvergaderingen organiseren in maart 2022. Tijdens die vergaderingen zal de Stad samen met de burgers evaluatiecriteria bepalen om achteraf te meten of de maas effectief aangenamer en verkeersveiliger is geworden.

Ook tijdens de invoering van het circulatieschema zullen burgers inspraak krijgen in de invulling van de openbare ruimte die vrijkomt dankzij het nieuwe circulatieschema.

Daarnaast komt er ook een informatiecampagne, om via zoveel mogelijk kanalen (website, sociale media, flyers, affiches…) zoveel mogelijk burgers over de maatregelen te informeren.

Stuur een e-mail naar goodmove@brucity.be. Dan houden wij je op de hoogte van de volgende wijkvergadering. Hou ook de website en de Facebookpagina van de Stad in de gaten voor meer informatie.

Stuur een e-mail naar urb.mobilite@brucity.be

Hou ook de website en de Facebookpagina van de Stad in de gaten voor meer informatie.

AGENDA

 

ZIE OOK