FAQ Good Move Vijfhoek

Veelgestelde vragen (FAQ) rond het mobiliteitsplan Good Move in de Vijfhoek.

De invoering van een nieuw circulatieschema bestaat uit vier fasen:

  1. Een diagnose samen met alle actoren
  2. De uitwerking van het circulatieschema
  3. De invoering van het circulatieschema
  4. Een participatieve evaluatie

Tijdens de diagnosefase nemen onderzoekers de huidige situatie van de mobiliteit in een bepaalde maas onder de loep. Ze verzamelen cijfermateriaal en doen een beroep op de kennis van verschillende partners. Het is ook tijdens deze fase dat Brusselaars, bezoekers en handelaars bestaande problemen kunnen aankaarten. Op die manier worden de lokale noden en wensen en eventuele problemen en beperkingen in kaart gebracht. Een technische werkgroep van mobiliteitsexperts krijgt zo een vollediger beeld van de uitdagingen en giet die in een diagnoserapport (PDF, 5.73 MB).

In september en oktober 2020 werden bewoners, handelaars en weggebruikers van het Brusselse stadscentrum gevraagd om hun ervaringen te delen op wijkvergaderingen en/of via het onlineplatform fairebruxelles.be/processen/goodmove. Er werden zwarte punten, kansen, suggesties en noden verzameld. Het doel? Een zo volledig mogelijke diagnose opstellen van de mobiliteitssituatie en de invloed ervan op de levenskwaliteit in het stadscentrum. Meer dan 300 mensen schreven zich in om deel te nemen aan de vergaderingen online en bijna 600 mensen leverden een bijdrage op het platform.

De feedback van inwoners, handelaars, werkgevers en bezoekers was alvast erg nuttig in de diagnosefase. De Stad Brussel luisterde aandachtig naar de ervaringen die buurtbewoners deelden op de participatiewebsite Brussel Samen/Faire Bruxelles Externe site https://brucity.monopinion.belgium.be/processes/goodmove of tijdens de wijkvergaderingen. De opmerkingen werden meegenomen in het diagnoserapport (PDF, 5.73 MB) en dienden als basis voor de uitwerking van het actieplan.

Dit participatieproces (online en in de wijken) heeft 923 bijdragen van burgers over diverse thema's opgeleverd: verkeersveiligheid, autoverkeer, levenskwaliteit, fietsinfrastructuur, voetgangers en personen met een beperkte mobiliteit, parkeren, openbaar vervoer en stedelijke logistiek. De verzamelde bijdragen waren vooral gericht op de eerste vier onderwerpen.

Op basis van de diagnosefase werd een circulatieschema opgesteld met verschillende circulatiemaatregelen, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van de rijrichting, een verkeersfilter om het doorgaand verkeer in een bepaalde zone te beperken of extra busstroken en fietspaden. Het Schepencollege heeft dit goedgekeurd. Het circulatieschema werd goedgekeurd door het College op 11 februari 2022 en door de Brusselse gemeenteraad op 21 februari 2022. Kijk hier voor meer informatie over de mobiliteitsmaatregelen: kaart circulatieschema

De Stad Brussel realiseert het circulatieschema en de aanvullende mobiliteitsmaatregelen op het terrein tegen 16 augustus 2022: de Stad Brussel plaatst verkeersborden, stadsmeubilair en inzinkbare paaltjes en markeert fietspaden en fietsstraten, enzovoort. De Dienst Wegeniswerken van de Stad Brussel doet dat gespreid over een periode van een paar maanden. De Stad werkt voor de inrichting van bepaalde filters samen met specifieke partners, verenigingen, vzw’s van de Stad of Brussel Mobiliteit. Kijk voor meer informatie op de kaart circulatieschema

In de evaluatiefase volgt de Stad Brussel de mobiliteitsmaatregelen van nabij op. Zo zal de Stad het verkeer tellen en de verkeersstromen in kaart brengen, preventieve snelheidsradars installeren, de luchtkwaliteit meten, verkeerstellingen organiseren en bezoeken op het terrein doen. Ook de verschillende actoren (inwoners, handelaars, bezoekers...) worden betrokken bij de beslissing over wat er gemeten zal worden en hoe.

Het nieuwe circulatieschema gaat van start op 16 augustus 2022.

De Stad Brussel is verantwoordelijk voor de invoering van alle mobiliteitsveranderingen op haar grondgebied en dus ook voor de invoering van nieuwe circulatieschema's. Gezien de grotere verkeersassen vaak Gewestelijke assen zijn, is een samenwerking met het Brussels Gewest noodzakelijk voor de vlotte invoering.

De dienst Mobiliteit ontwikkelt elke circulatiemaatregel in samenwerking met de politie, de dienst Wegeniswerken en de dienst Parkeren. In bepaalde gevallen doet de Stad Brussel ook beroep op een extern studiebureau. Bovendien wordt de opmaak van de circulatieschema's begeleid door een comité waarin alle betrokken administraties van de Stad en het Gewest, zoals de politie en openbaarvervoermaatschappijen, vertegenwoordigd zijn.

Daarnaast wordt ook een beroep gedaan op de expertise van verschillende technische diensten, zoals de brandweer, de beheerders van de openbare parkings, het parkeeragentschap en de taxidienst.

Adviesraden zoals de Gewestelijke mobiliteitscommissie, die verschillende mobiliteitsorganisaties en administraties groepeert, worden geconsulteerd. De Stad en het Gewest deden ook een beroep op de burgers om te bepalen hoe de verschillende mazen aangenaam, verkeersveilig en vlot bereikbaar blijven. Meer info over het participatietraject: Externe site https://brucity.monopinion.belgium.be/processes/goodmove

Op dit plannetje kan je zien wat de voornaamste Good Move-maatregelen zijn die in de Vijfhoek werden ingevoerd.

Nee, het circulatieschema is een schema dat de circulatie van zowel gemotoriseerd verkeer als actieve weggebruikers regelt. Hierdoor kunnen er hier en daar voetgangerszones gecreëerd worden. De Vijfhoek als geheel wordt geen voetgangerszone. Wel is het de doelstelling om de Vijfhoek autoluw te maken.

De bedoeling is dat het gemotoriseerd verkeer dat niet in de Vijfhoek moet zijn, de Kleine Ring neemt. Voor automobilisten die ter plaatse moeten zijn, blijft de Vijfhoek natuurlijk bereikbaar via onder meer de hoofdwegen per wijk. Met een goed ontworpen circulatieschema verloopt het verkeer op die assen zelfs vlotter dan voordien.

Het is mogelijk dat de verkeersdruk de eerste maanden hoger zal zijn in bepaalde straten maar dat die geleidelijk aan afneemt. Good Move wil de druk van het gemotoriseerd verkeer verminderen in alle straten. Dat zal ook geëvalueerd en bijgestuurd worden als dat nodig is.

Doorgaand gemotoriseerd verkeer wordt niet langer doorheen, maar zoveel mogelijk langs de structurerende verkeersassen van de maas geleid. Die verkeersassen zijn de grenzen van de maas. Zo wil de Stad Brussel aangename 'mazen' creëren, met gezonde lucht, minder lawaai en veilige straten.

De verplaatsingen te voet of met de fiets worden vlotter en veiliger. Dat zorgt er op haar beurt voor dat meer mensen kiezen om zich op een actieve manier (te voet, met de fiets of het openbaar vervoer) te verplaatsen in plaats van met de auto. Mobiliteitsexperten noemen dat het 'verdampingseffect'. Het gaat hier over het effect waarbij autostromen niet zomaar elders doorgang vinden, maar eerder geleidelijk aan 'verdampen' of verdwijnen doordat mensen op zoek gaan naar alternatieven (te voet, de fiets of het openbaar vervoer). Verder wordt transitverkeer zo veel mogelijk naar de Kleine Ring geleid.

Het circulatieschema wordt tijdens een vakantieperiode ingevoerd om iedereen de kans te geven om aan de nieuwe situatie te wennen. Dat gaat beter wanneer het minder druk is. De zomervakantie heeft het extra voordeel dat het dan al/nog licht is tijdens de ochtend- en avondspits.

De Vijfhoek blijft bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer en uiteraard ook voor de hulpdiensten. Het circulatieschema zorgt voor vlotter verkeer. Dat is een extra voordeel voor hulpdiensten.

Natuurlijk werd het circulatieschema voor de invoering samen met de hulpdiensten bekeken, zodat ze kunnen aangeven waar ze zeker een doorgang nodig hebben. Zo kunnen ook hulpdiensten, net zoals bussen en trams, op sommige plekken doorrijden.

Wat betekent Good Move voor mij?

Als inwoner?

Op 16 augustus 2022 voert de Stad Brussel een nieuw circulatieschema in voor de Vijfhoek. De Vijfhoek wordt zo een autoluwe wijk waar het aangenaam en gezond leven is en waar je je veilig voelt in het verkeer. Hier vind je de belangrijkste veranderingen: kaart circulatieschema

In de verschillende woonwijken worden moto's, auto's, vrachtwagens… beperkt tot zogenaamd 'bestemmingsverkeer'. Het gemotoriseerde verkeer dat niet uit die wijken komt of er moet zijn - ook wel doorgaand verkeer of transit genoemd - zal zoveel mogelijk om de wijken heen geleid worden via verkeersassen die daarvoor beter geschikt zijn, zoals de Kleine Ring.

Als inwoner zal je route naar huis of naar het werk hoogst waarschijnlijk veranderen. In ruil daarvoor wordt de wijk wel een pak rustiger en veiliger. Op dit plannetje kun je nagaan wat er voor jou zal veranderen: kaart circulatieschema

Je parkeert je net zoals voorheen in je wijk of straat. Mogelijks kan er een parking geschrapt worden om de organisatie van een verkeersfilter of de algemene verkeersveiligheid beter te kunnen organiseren, maar al bij al heeft het circulatieschema op zich geen noemenswaardige impact op het aantal parkeerplaatsen.

Sinds 1 mei 2022 werd de Vijfhoek wel een grijze zone. Dat wil zeggen dat het parkeren op de weg beperkt is tot 4u30 voor wie niet over een uitzonderingskaart beschikt zoals een bewoners- of bezoekerskaart. Meer informatie over het parkeerreglement vind je hier: nieuw parkeerplan.

De Stad Brussel bekijkt samen met BePark pistes om via het 'delen' van bestaande parkings buiten de weg bestaande parkeerplekken aan te bieden aan bewoners. Indien je interesse hebt, neem dan zeker een kijkje op de website van Externe site BePark.

De eerste dagen na de invoering kan je wel wat hinder verwachten. Alle gebruikers zullen zich vertrouwd moeten maken met de nieuwe rijrichtingen en dat zal wel even wennen zijn. Daar waar rijrichtingen wijzigen zal er extra signalisatie voorzien worden. Daarbovenop voorziet de Stad een brede communicatiecampagne naar de verschillende stakeholders en het brede publiek zodat iedereen zich zo goed mogelijk kan voorbereiden. De Stad zal de invoering van het circulatieschema zeer nauw opvolgen om problemen op te lossen waar nodig.

Als handelaar?

Via dit plannetje kun je bekijken hoe jouw handelszaak het eenvoudigst te bereiken is op verschillende manieren zoals te voet, met de fiets, het openbaar vervoer of met de auto.

Voor de klanten die zich te voet, met de fiets of het openbaar vervoer verplaatsen, wordt het veiliger en aangenamer. Met de bus in het bijzonder zal de doorstroom zelfs wat vlotter zijn. Wie met de auto komt zal vanaf de Kleine Ring naar zijn bestemming geleid worden en dat langs een van de vele publieke parkings waar je je auto kan achterlaten. Kom je een meubel of grotere levering ophalen, dan kan je gebruik maken van de parkeerplekken op de weg of een van de vele leveringszones. Dat laatste geldt ook voor de vele leveranciers. Alle wijken en straten blijven bereikbaar. Bepaalde routes zullen licht aangepast moeten worden, omdat je niet meer doorheen het centrum zal kunnen rijden, maar wel via de Kleine Ring.

Met het nieuwe circulatieschema worden auto's en vrachtwagens in de verschillende woonwijken beperkt tot zogenaamd 'bestemmingsverkeer'. Het gemotoriseerde verkeer dat niet uit die wijken komt of er niet ter plaatse moet zijn - ook wel doorgaand verkeer genoemd - zal zoveel mogelijk om de wijken heen geleid worden via verkeersassen die daarvoor beter geschikt zijn. Doordat de globale verkeersdruk en het aantal files zo daalt, zullen klanten en leveranciers vaak ook vlotter op hun bestemming geraken.

De verschillende operatoren zoals Google en Waze werden op de hoogte gesteld van de veranderingen. Kom je met de auto naar Brussel, zet dan een routeplanner zoals Google of Waze aan. Opgepast, werk je met een andere routeplanner, zorg er dan voor dat deze geüpdatet werd.

De straten die op economisch vlak het meest renderen, zijn winkelwandelstraten. Dat zijn straten waar het autoverkeer sterk beperkt wordt. De bekendste voorbeelden zijn de Nieuwstraat, de Anspachlaan, de Sint-Katelijnestraat en de Elsensesteenweg bij onze buren. Met de circulatiemaatregelen wil de Stad Brussel onze handelswijken nog meer een bestemming maken in plaats van een transitas. Hoe aangenamer het is in de straat, hoe beter de shopervaring en hoe meer kans dat klanten nog eens terugkomen.

De Stad Brussel heeft ook een slimmer parkeerbeleid ingevoerd om de handelswijken van de Vijfhoek nog aantrekkelijker te maken. Bezoekers die met de auto komen worden naar de dichtstbijzijnde parking geleid. Doordat het bovengronds parkeren beperkt is in de tijd, is er meer rotatie van de parkeerplekken en dus meer kans op een vrije parkeerplaats op straat.

Uit het recente Schema voor Commerciële Ontwikkeling blijkt dat de overgrote meerderheid van de klanten die naar het centrum komen zich ofwel te voet ofwel via het openbaar vervoer verplaatst. Het nieuwe circulatieschema wil er voor zorgen dat wie met de auto wil komen winkelen dat nog steeds kan doen en dat de shopervaring voor zij die op een actieve manier komen, nog beter is.

Je ontvangt gedurende het hele proces, van de diagnose- tot de evaluatiefase, informatie via bijvoorbeeld wijkvergaderingen, een flyer in je brievenbus of via de website van de Stad.

Tijdens die wijkvergaderingen in maart 2022 bepaalde de Stad samen met de burgers evaluatiecriteria waarmee achteraf kan worden nagegaan of de maas effectief aangenamer en verkeersveiliger is geworden.

Ook tijdens de invoering van het circulatieschema krijgen burgers inspraak bij de invulling van de openbare ruimte die vrijkomt dankzij het nieuwe circulatieschema.

Daarnaast loopt er ook een informatiecampagne, om via zoveel mogelijk kanalen (website, sociale media, flyers, affiches…) zoveel mogelijk burgers over de maatregelen te informeren.

Als chauffeur?

De maas blijft bereikbaar voor gemotoriseerde voertuigen. De toegangswegen naar de maas en de publieke parkings zullen duidelijker aangeduid worden. Als je met je auto of motor in een bepaalde maas wil zijn, word je via de grotere verkeersassen gestuurd, zodat je niet door de woonwijken hoeft te rijden.

Op dit plannetje kun je bekijken welke Good Move-maatregelen in de Vijfhoek worden ingevoerd: kaart circulatieschema

Door doorgaand verkeer - verkeer dat niet uit een bepaalde wijk komt of ter plaatse moet zijn - niet langer doorheen, maar wel rondom de woonwijken te laten rijden over de Kleine Ring, daalt de hoeveelheid verkeer en de filevorming in de wijken binnen de Kleine Ring. Automobilisten, leveranciers, bezoekers... geraken zo op een vlottere manier, langs de hoofdwegen van de maas, op hun bestemming in de Vijfhoek.

Afhankelijk van de wijk waar je moet zijn, neem je de juiste toegangsweg op de Kleine Ring. Vanaf daar kun je ook de wegwijzers volgen naar de dichtstbijzijnde parking. Op dit plannetje kun je bekijken welke Good Move-maatregelen in de Vijfhoek worden ingevoerd: kaart circulatieschema

Afhankelijk van de wijk waar je moet zijn, neem je de dichtstbijzijnde toegangsweg vanaf de Kleine Ring. Vanaf daar kun je ook de wegwijzers volgen naar de dichtstbijzijnde parking.

Op dit plannetje kun je bekijken welke Good Move-maatregelen in de Vijfhoek worden ingevoerd: kaart circulatieschema

Net zoals je vanaf de Kleine Ring begeleid wordt naar je bestemming, zal je bij het wegrijden uit Brussel geleid worden naar de Kleine ring om dan je route verder te zetten.

Op dit plannetje kun je bekijken welke Good Move-maatregelen in de Vijfhoek worden ingevoerd: kaart circulatieschema

Als voetganger of persoon met een beperkte mobiliteit?

Met de invoering van een nieuw circulatieschema wil de Stad Brussel aangename 'mazen' creëren, met gezonde lucht, minder lawaai en veilige straten. Op korte termijn verbetert dus de verkeersveiligheid, de luchtkwaliteit en geluidsoverlast. Op langere termijn investeert de Stad Brussel in de herinrichting van de straten en pleinen door voetpaden te verbreden, bomen te planten, nieuwe en beter toegankelijke pleinen te creëren, enzovoort.

Op dit plannetje kun je bekijken welke Good Move-maatregelen in de Vijfhoek worden ingevoerd: kaart circulatieschema

Als fietser?

Fietsen wordt makkelijker en veiliger doordat het transitverkeer van auto's vermindert. De Stad Brussel maakt ook extra werk van nieuwe wegmarkeringen voor fietspaden en fietsstraten. Het nieuwe circulatieschema zorgt zo voor comfortabele en veilige fietsassen.

Op dit plannetje kun je bekijken welke Good Move-maatregelen in de Vijfhoek worden ingevoerd: kaart circulatieschema

Als gebruiker van het openbaar vervoer of taxi?

Voor het openbaar vervoer en taxi's worden er speciaal rijbanen en tegenrijrichtingen vrijgemaakt. De stroom van automobilisten zal verminderen en de verkeerslichten worden aangepast zodat het verkeer vlotter verloopt van volgende transportmodi: taxi's, trams 92 en 93, bussen 29, 46, 48, 52, 63, 65, 66, 71, 89 en 95 en de bussen van De Lijn 126, 127 en 128.

Informatie en feedback?

Je ontvangt gedurende het hele proces, van de diagnose- tot de evaluatiefase, informatie via bijvoorbeeld wijkvergaderingen, een flyer in je brievenbus of via de website van de Stad.

Tijdens die wijkvergaderingen in maart 2022 bepaalde de Stad samen met de burgers evaluatiecriteria waarmee achteraf kan worden nagegaan of de maas effectief aangenamer en verkeersveiliger is geworden.

Ook tijdens de invoering van het circulatieschema krijgen burgers inspraak bij de invulling van de openbare ruimte die vrijkomt dankzij het nieuwe circulatieschema.

Daarnaast loopt er ook een informatiecampagne, om via zoveel mogelijk kanalen (website, sociale media, flyers, affiches…) zoveel mogelijk burgers over de maatregelen te informeren.

Stuur een e-mail naar goodmove@brucity.be. Dan houden wij je op de hoogte van de volgende wijkvergadering. Hou ook de website en de Externe site Facebookpagina van de Stad in de gaten voor meer informatie.

Stuur een e-mail naar urb.mobiliteit@brucity.be

Hou ook de website en de Externe site Facebookpagina van de Stad in de gaten voor meer informatie.

ZIE OOK