Gemeentebelastingen

De 'gemeentebelasting' is een heffing van de gemeenten op grond van hun fiscale bevoegdheid, op de middelen van de belastingplichtigen die op hun grondgebied gevestigd zijn of die er belangen hebben, om ze voor de diensten van openbaar nut te gebruiken.

Opgelet: door de verhuis van het Administratief centrum is de dienst alleen telefonisch en/of per e-mail bereikbaar.

De belastingplichtigen kunnen zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke personen zijn, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen of gemeenschappen.

De belasting worden geheven om te voorzien in de algemene uitgaven van de gemeente.

De gemeentebelastingen bestaan uit twee categorieën: de aanvullende gemeentebelastingen en de eigenlijke gemeentebelastingen.

Aanvullende gemeentebelastingen

  • onroerende voorheffing (niet te verwarren met het kadastraal inkomen)
  • personenbelasting
  • verkeersbelasting

Eigenlijke gemeentebelastingen

Deze belastingen slaan op een waaier van activiteiten, toestanden en feiten.

De belastingen met als grondslag een duurzame toestand worden 'directe belastingen' genoemd terwijl 'indirecte belastingen' een geïsoleerd feit viseren.

Meestal zal een directe belasting verschuldigd zijn voor een belastingjaar (één jaar), waar een indirecte belasting zal verschuldigd zijn voor een kortere periode, bijvoorbeeld één dag, en voor welbepaalde feiten.

Aanvullende belastingreglementen

Verhaalbelastingreglementen

Belastingreglement op de administratieve prestaties

Belastingreglement op de prestaties van openbare hygiëne

Belastingreglement op het patrimonium

BelastingreglementFormulier aangifte
Belasting op de niet-hoofdverblijfplaatsen (PDF, 341.67 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 224.52 KB)
Belasting op de parkeerplaatsen (PDF, 342.45 KB)
Belasting op de parkings (PDF, 340.60 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 193.87 KB)
Belasting op zuilen, masten, antennes en andere telecommunicatie-, zend-, en informatieuitwisselingsinstallaties (PDF, 342.55 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 220.52 KB)
Belasting op verwaarloosde en onverzorgde gebouwen, onbewoonde of onafgewerkte gebouwen en gronden (PDF, 350.09 KB)
Belasting op de nieuwbouw, de herbouw en veranderingen van gebouwen (PDF, 343.01 KB)

Belastingreglement op de industriële- commerciële- en landbouwondernemingen

BelastingreglementFormulier aangifte
Belasting op de reclame-inrichtingen (PDF, 348.90 KB) Belastingaangifte 2022 - publicitaire voertuigen (PDF, 351.46 KB)

Belastingaangifte 2022 - publicitaire stands (PDF, 351.77 KB)
Belasting op de reclame-inrichtingen die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben (PDF, 344.85 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 274.94 KB)
Belasting op de distributie aan huis van ongeadresserde publicitaire drukwerken (PDF, 342.08 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 185.86 KB)
Belasting op de het aanbrengen van reclamedrukwerken op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden (PDF, 340.35 KB)
Belasting op de bankinstellingen en dergelijke (PDF, 339.58 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 225.53 KB)
Belasting op de uithangborden (PDF, 343.04 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 348.17 KB)
Belasting op de vaststaande tanks en vergaarbakken geëxploiteerd met commerciële of industriële doeleinden (PDF, 340.44 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 270.26 KB)
Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen (PDF, 339.65 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 213.98 KB)
Belasting op de kantooroppervlakten (PDF, 344.12 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 183.10 KB)
Belasting op diensters en dienders tewerkgesteld in drankgelegenheden (PDF, 341.07 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 236.10 KB)
Belasting op de verkoopzalen van roerende goederen (PDF, 340.97 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 218.04 KB)
Belasting op de gemeubelde verblijven (PDF, 341.23 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 215.23 KB)
Belasting op de terbeschikkingstelling van telecommunicatieapparatuur tegen vergoeding (PDF, 341.34 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 325.43 KB)

Belastingaangifte 2022 - openingstaks (PDF, 328.81 KB)
Belasting op lokalen in rendez-voushuizen of in gebouw waar gelijkaardige activiteiten plaatsvinden (PDF, 341.52 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 228.88 KB)
Belasting op de nachtwinkels (PDF, 341.13 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 313.69 KB)

Belastingaangifte 2022 - openingstaks (PDF, 335.92 KB)

​Belastingreglement op de vertoningen en vermakelijkheden

BelastingreglementFormulier aangifte
Belasting op de vertoningen, vermakelijkheden en gelijkgestelde manifestaties (PDF, 343.77 KB)

Belastingaangifte 2022 (PDF, 223.23 KB)

Belastingaangifte 2022 - beurzen, salons en tentoonstellingen (PDF, 249.69 KB)

Belasting op de lokalen waar peepshows georganiseerd worden (PDF, 341.04 KB)
Belasting op discotheken, nachtclubs en bars waar het publiek danst (PDF, 340.97 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 201.29 KB)
Belasting op sportmanifestaties (PDF, 342.58 KB) Belastingaangifte 2022 (PDF, 216.51 KB)

Belastingreglement op de ingebruikneming van het openbaar domein

Belastingreglement over onburgerlijke houding op het gebied van openbare netheid

Een kopie van de belastingreglementen kan op eenvoudige aanvraag bekomen worden bij de cel Gemeentebelastingen.

Belastingreglement op het patrimonium (2021)

Belastingreglement op de industriële- commerciële- en landbouwondernemingen (2021)

Belastingreglement op de vertoningen en vermakelijkheden (2021)

Belastingreglement op de ingebruikneming van het openbaar domein (2021)

Belastingreglement over onburgerlijke houding op het gebied van openbare netheid (2021)

Een kopie van de belastingreglementen kan op eenvoudige aanvraag bekomen worden bij de cel Gemeentebelastingen.

De aanvullende belastingen worden geïnd door de voornaamste belastingheffer (hoofdzakelijk de Federale Staat). De gemeente komt dus niet tussenbeide.

De overige gemeentebelastingen worden daarentegen geïnd door de gemeente zelf (door de Gemeenteontvanger). De gemeentelijke belastingheffer, in casu het College van Burgemeester en Schepenen, stelt de uitvoerbare titel zelf op, namelijk het kohier. Dit laat de Gemeenteontvanger toe over te gaan tot de invordering van de belastingen. Deze uitvoerbare titel verschaft de Gemeenteontvanger de mogelijkheid om op te treden tegen onwillige belastingschuldigen.

Een administratieve procedure laat toe een bezwaar in te dienen tegen een gemeentebelasting. Deze procedure betreft dus niet de retributies.

Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk ingediend worden, ondertekend en gemotiveerd zijn, en dat binnen 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op datum van verzending van het aanslagbiljet.

Het bezwaar wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen via ofwel:

  • Post: College van Burgemeester en Schepenen, Departement Begroting en Financiën - cel Fiscale geschillen, Anspachlaan 6 - 1000 Brussel
  • Email: reclamation-bezwaar@brucity.be