Maatregelen coronavirus

De Stad Brussel heeft verschillende beslissingen genomen om de maatregelen van de federale regering in de strijd tegen het coronavirus (Covid-19) te respecteren. Meer info: maatregelen Stad Brussel tegen coronavirus. Belangrijk! Toegang Administratief centrum & verbindingsbureaus: alle burgers worden gevraagd om alleen te komen, maximaal 15 minuten voor het tijdstip van de afspraak, een mondmasker te dragen (verplicht), en de handen te desinfecteren.

 

Gemeentebelastingen

De 'gemeentebelasting' is een heffing van de gemeenten op grond van hun fiscale bevoegdheid, op de middelen van de belastingplichtigen die op hun grondgebied gevestigd zijn of die er belangen hebben, om ze voor de diensten van openbaar nut te gebruiken.

De belastingplichtigen kunnen zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke personen zijn, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, feitelijke verenigingen of gemeenschappen.

De belasting worden geheven om te voorzien in de algemene uitgaven van de gemeente.

De gemeentebelastingen bestaan uit twee categorieën: de aanvullende gemeentebelastingen en de eigenlijke gemeentebelastingen.

Aanvullende gemeentebelastingen

  • onroerende voorheffing (niet te verwarren met het kadastraal inkomen)
  • personenbelasting
  • verkeersbelasting

Eigenlijke gemeentebelastingen

Deze belastingen slaan op een waaier van activiteiten, toestanden en feiten.

De belastingen met als grondslag een duurzame toestand worden 'directe belastingen' genoemd terwijl 'indirecte belastingen' een geïsoleerd feit viseren.

Meestal zal een directe belasting verschuldigd zijn voor een belastingjaar (één jaar), waar een indirecte belasting zal verschuldigd zijn voor een kortere periode, bijvoorbeeld één dag, en voor welbepaalde feiten.

Belastingreglementen

Aanvullende belastingreglementen

Verhaalbelastingreglementen

Belastingreglement op de administratieve prestaties

Belastingreglement op de prestaties van openbare hygiëne

Belastingreglement op het patrimonium

Belastingreglement op de industriële- commerciële- en landbouwondernemingen

Belastingreglement op de vertoningen en vermakelijkheden

Belastingreglement op de ingebruikneming van het openbaar domein

Belastingreglement over onburgerlijke houding op het gebied van openbare netheid

Een kopie van de belastingreglementen kan op eenvoudige aanvraag bekomen worden bij de cel Gemeentebelastingen.

De aanvullende belastingen worden geïnd door de voornaamste belastingheffer (hoofdzakelijk de Federale Staat). De gemeente komt dus niet tussenbeide.

De overige gemeentebelastingen worden daarentegen geïnd door de gemeente zelf (door de Gemeenteontvanger). De gemeentelijke belastingheffer, in casu het College van Burgemeester en Schepenen, stelt de uitvoerbare titel zelf op, namelijk het kohier. Dit laat de Gemeenteontvanger toe over te gaan tot de invordering van de belastingen. Deze uitvoerbare titel verschaft de Gemeenteontvanger de mogelijkheid om op te treden tegen onwillige belastingschuldigen.

Een administratieve procedure laat toe een bezwaar in te dienen tegen een gemeentebelasting. Deze procedure betreft dus niet de retributies.

Het bezwaar moet, op straffe van nietigheid, schriftelijk ingediend worden, ondertekend en gemotiveerd zijn, en dat binnen 3 maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op datum van verzending van het aanslagbiljet.

Het bezwaar wordt ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen via ofwel:

  • Post: College van Burgemeester en Schepenen, Departement van Financiën - cel Fiscale geschillen, Anspachlaan 6 - 1000 Brussel
  • Email: reclamation-bezwaar@brucity.be