Openbaarheid van bestuur

De Stad Brussel publiceert in deze rubriek de informatie waarnaar verwezen wordt in het 'Gezamenlijk decreet en ordonnantie van 16 mei 2019 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen' en de Brusselse Huisvestingscode.

Document dat de bevoegdheden, de organisatie en de werkwijze van de bestuurlijke overheid beschrijft:

Inventaris van de subsidies die werden toegekend in de loop van het voorgaande jaar:

2023

2022

2021

2020

2019

Oproepen tot kandidaten en de voorwaarden inzake aanwerving, bevordering of vervanging voor alle betrekkingen. De algemene voorwaarden voor aanwerving en promotie zijn bepaald in het statuut van het personeel van de Stad.

Lopende vacatures

Administratief & geldelijk personeelsstatuut

Afgesloten vacatures

Beslissingen tot aanwerving, bevordering, vervanging voor de betrekkingen van de ambtenaren van niveau A:

Geactualiseerde lijst van alle kabinetsleden die zijn tewerkgesteld op de dienst van de burgemeester en de schepenen:

Goedgekeurde milieuplannen en -programma's, ruimtelijke ordeningsplannen en -schema's, stedenbouwkundige reglementen en gedragslijnen inzake milieu en ruimtelijke ordening, evenals het bij de voormelde milieu-informatie horende milieueffectenrapport:

Stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de wijzigingen ervan die waren onderworpen aan een milieueffectenrapport of aan een effectenstudie:

Milieuvergunningen, evenals de vergunningswijzigingen, de splitsingen van milieuvergunningen, de verlengingen van milieuvergunningen, de wijzigingen van voorwaarden voor het uitbaten van ingedeelde inrichtingen en de schorsingen en intrekkingen van milieuvergunningen waarover een milieueffectenrapport of een effectenstudie werd opgemaakt:

In geval van een onmiddellijke bedreiging van de gezondheid van de mens of het milieu, hetzij veroorzaakt door menselijke activiteiten hetzij ten gevolge van natuurlijke oorzaken, alle informatie die de bevolking die waarschijnlijk zal worden getroffen in staat kan stellen maatregelen te nemen om de uit de bedreiging voortvloeiende schade te voorkomen of te beperken:

Nucleair en chemisch (seveso) risico: