Duurzaam wijkcontract Versailles

Versailles is het 19de wijkcontract in de Stad Brussel.

Sinds september 2021 werken burgers, lokale actoren, diensten van de Stad en de Brusselse Woning hand in hand - begeleid door het studiebureau Karbon/Collectif Ipé - aan de coconstructie van een actieplan voor de Versailleswijk in Neder-Over-Heembeek.

Na 9 maanden collectief werk, 5 buurtcomités, 2 algemene vergaderingen en talrijke vergaderingen op het terrein is het ontwerpprogramma van het wijkcontract Versailles eindelijk klaar. Het werd op 22 maart officieel gepresenteerd aan de buurtcomités en op 28 april door het College goedgekeurd. Van 18 mei tot 16 juni 2022 werd er een openbaar onderzoek gehouden.

De Stad Brussel en het Gewest maken 26 miljoen euro vrij om de levenskwaliteit van de inwoners van de wijk Versailles te verbeteren. Op het programma:

 • Een nieuw centrum met voorzieningen van 2.000 m²: werkgelegenheid, sport, jeugd en ondersteuning van het ouderschap
 • Verbetering van de openbare ruimte en het groene netwerk:
  • Versterking en uitbreiding van de groene corridor
  • Herontwikkeling van de betonnen constructies ('dalles')
  • Herbestemming van de sportinfrastructuur in openlucht
  • Veilige oversteekplaatsen voor de Versailleslaan
 • Het creëren van eenouder- en intergenerationele huisvesting

Het wijkcontract Versailles voorziet ook in een budget van 2,6 miljoen euro voor oproepen tot het indienen van projecten ter ondersteuning van sociaal-professionele integratie, jeugd, stadslandbouw, cultuur, sport en het stimuleren van lokale, burger- en verenigingsinitiatieven.

Het openbaar onderzoek van het ontwerpprogramma liep van 18 mei tot 16 juni 2022. De operationele start van het wijkcontract wordt verwacht in 2023 na de goedkeuring van het College en de Gemeenteraad en na validering van het volledige dossier door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

De perimeter van dit nieuwe wijkcontract concentreert zich op de sociale woonwijk 'Versailles', gelegen op het grondgebied van Neder-Over-Heembeek en begrensd door de Japanse Torenstraat, Laskouter en Beizegemstraat.

'Thematische' projectoproep

De thematische oproep voor socio-economische projecten is bedoeld om het socio-economische luik van het programma van het duurzaam wijkcontract Versailles uit te werken door projecten te selecteren die vanaf 2023 gedurende 4 jaar financiële steun ontvangen. Het is de bedoeling om lokale projecten te versterken en/of nieuwe acties te ondersteunen die beantwoorden aan de 9 prioritaire thema's die in het basisprogramma van het wijkcontract zijn vastgesteld.

De projectoproep van het duurzaam wijkcontract Versailles loopt van 15 juni tot 10 oktober 2022 (aanvragen moeten vóór 12u worden ingediend). Het totale budget dat kan worden toegewezen voor deze oproep bedraagt 2.415.000 euro.

De projectoproep is gericht tot verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen van openbaar nut, sociale verhuurkantoren, vennootschappen met sociaal oogmerk, en ook tot de diensten en het OCMW van de Stad Brussel, overeenkomstig artikel 22 van de Organieke ordonnantie betreffende de stadsvernieuwing van 6 oktober 2016.

Bijlagen:

Oproep 'Made in Versailles'

Het programma van het duurzaam wijkcontract Versailles omvat ook een specifiek bedrag van 210.000 euro voor de oproep tot het indienen van burger- en verenigingsinitiatieven 'Made in Versailles', die elk jaar wordt gelanceerd tijdens de gehele uitvoeringsperiode van het wijkcontract. 'Made in Versailles' maakt het voorwerp uit van een specifiek reglement dat in 2023 wordt gelanceerd.

Om dit duurzaam wijkcontract tot een goed einde te brengen, wil de Stad Brussel de bewoners en actoren van de wijk tijdens het hele proces betrekken dankzij de oprichting van een burgerpanel dat deel zal uitmaken van de 'Wijkcommissie', belast met de opvolging van de uitwerking en uitvoering van het Duurzaam wijkcontract Versailles.

De Wijkcommissie zal met name als opdracht hebben om bij te dragen tot de definitie van het duurzaam wijkcontract en de Stad Brussel te begeleiden door het uitbrengen van adviezen en aanbevelingen evenals door informatie en kennis van het terrein mee te delen met als gemeenschappelijk doel: de uitwerking van de projecten volgens de behoeften van de wijk.

Woont u in de perimeter van het nieuwe duurzaam wijkcontract? Werkt u daar? Wilt u graag betrokken worden bij de toekomst van deze wijk, uw expertise aanbieden en een aanspreekpunt zijn voor de verschillende gebruikers?

Dan kan u zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de Wijkcommissie Versailles. Grijp deze kans om mee te werken aan de uitwerking van het programma van het nieuwe duurzaam wijkcontract.

Minstens 12 burgers en 6 actoren van de verenigingen worden aangeduid om actief mee te werken aan de uitwerking van het programma van het nieuw Duurzaam wijkcontract Versailles.

Zij worden zodanig geselecteerd dat de diversiteit van de actoren en de uitdagingen van deze wijk zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden. Samen met de diensten van de Stad Brussel en het Gewest zetten ze een actieprogramma op om tegemoet te komen aan de behoeften van de wijk.

Schrijf u in voor 6 september 2021 via volgend formulier:

Meer info:

Het wijkcontract Versailles geniet een gewestelijke subsidie van 12,5 miljoen euro.

De Stad Brussel maakt 5,8 miljoen euro extra vrij om mee een ambitieus programma te ontwikkelen.

De periode van juli 2021 tot april 2022 was gewijd aan de ontwikkeling van het basisprogramma, dat een diagnose van de wijk, de vaststelling van prioriteiten en een actieplan omvat. Parallel daarmee wordt ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld om de gevolgen van het programma voor het milieu van de omwonenden te bestuderen.

Het hele jaar werden verschillende ontmoetingen en uitwisselingen (workshops, verkennende wandelingen, ontmoetingen, gesprekken,...) georganiseerd met de inwoners, diensten en verenigingen.

Het programma moet tegen eind september 2022 door de Gemeenteraad en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden goedgekeurd.

De uitvoering van het programma begint in januari 2023 en duurt tot ongeveer 2028/2029.

ZIE OOK